Pravilnik o adekvatnosti kapitala društva za upravljanje alternativnim inv. fondovima

07.12.2022. 10:00 / Izvor: Službeni glasnik Republike Srpske
kapital

Ovim pravilnikom uređuju se oblik i iznos kapitala koji su društva za upravljanje alternativnim investicionim fondovima i mali DUAIF dužni da održavaju u kontinuitetu svog poslovanja.

Službeni glasnik Republike Srpske, broj 121, 07.12.2022.

 

Na osnovu člana 254. stav (3) i člana 260. stav (1) tačka a) Zakona o tržištu hartija od vrijednosti (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 92/06, 34/09, 30/12, 59/13, 108/13, 4/17, 63/21, 11/22 i 63/22) i člana 219. stav (8) Zakona o investicionim fondovima (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 92/06, 82/15, 94/19 i 64/22), Komisija za hartije od vrijednosti Republike Srpske, na sjednici održanoj 22.11.2022. godine, d o n i j e l a  j e

 

PRAVILNIK

O ADEKVATNOSTI KAPITALA DRUŠTVA ZA UPRAVLjANjE ALTERNATIVNIM INVESTICIONIM FONDOVIMA

 

I - OPŠTE ODREDBE

Član 1.

Ovim pravilnikom uređuju se oblik i iznos kapitala koji su društva za upravljanje alternativnim investicionim fondovima (u daljem tekstu: DUAIF) i mali DUAIF dužni da održavaju u kontinuitetu svog poslovanja.

Član 2.

(1) Pojmovi koji se koriste u ovom pravilniku imaju sljedeće značenje:

a) osnovni kapital - iznos upisanog i uplaćenog kapitala,

b) dodatni kapital DUAIF - iznos obaveznog izdvajanja za pokriće mogućih gubitaka od rizika neispunjavanja obaveza i nepostupanja pažnjom dobrog stručnjaka,

v) najniži (minimalni) iznos osnovnog kapitala DUAIF - iznos osnovnog kapitala od 250.000 KM,

g) najniži (minimalni) iznos osnovnog kapitala DUAIF u slučaju da ukupna neto vrijednost imovine fondova kojima DUAIF upravljaju pređe iznos od 450.000.000 KM uvećava se za 0,02% iznosa za koji neto vrijednost imovine fondova kojima upravlja prelazi 450.000.000 KM, do najvi- šeg iznosa osnovnog kapitala u visini od 15.000.000 KM,

d) najniži (minimalni) iznos osnovnog kapitala malog DUAIF - iznos osnovnog kapitala od 100.000 KM.

(2) Rizik od profesionalne odgovornosti predstavlja rizik gubitka ili štete uzrokovane nemarnim obavljanjem registrovane djelatnosti DUAIF.

Član 3.

Komisija može, na zahtjev DUAIF, posebnim rješenjem da oslobodi DUAIF od obaveze da obezbijedi do 50% dodatnog iznosa kapitala iz člana 2. stav (1) tačka g) ovog pravilnika, pod uslovom da DUAIF ima bankarsku garanciju u jednakom iznosu, koju je izdala banka sa sjedištem u Republici Srpskoj, odnosno koja posluje u Republici Srpskoj u skladu sa zakonom kojim sa uređuje poslovanje banaka.

Član 4.

(1) DUAIF i mali DUAIF dužni su da posluju na način kojim se obezbjeđuje raspoloživost kapitala, s obzirom na obim i vrstu poslova koje ono obavlja i rizik kojem je izloženo u obavljanju tih poslova.

(2) DUAIF i mali DUAIF dužni su da radi izmirivanja obaveza prema svojim povjeriocima obezbjeđuju usklađenost likvidnih sredstava i dospjelih obaveza, te da u tom postupku uvaže i izloženost riziku obavljanja djelatnosti upravljanja investicionim fondovima i alternativnim investicionim fondovima.

(3) DUAIF osigurava dodatni kapital za pokriće ri- zika od profesionalne odgovornosti, koji iznosi najmanje 0,10% ukupne vrijednosti imovine svih AIF kojima DU- AIF upravlja.

(4) DUAIF za pokriće mogućih rizika od profesio- nalne odgovornosti umjesto dodatnog kapitala iz stava (3) ovog člana može da ima osiguranje od profesionalne odgovornosti koje je dovoljno za pokriće navedenih rizika.

II - ISPUNjENOST USLOVA U VEZI SA OSNOVNIM KAPITALOM

Član 5.

Osnovni i dodatni kapital DUAIF i malog DUAIF iz čl. 2. i 4. ovog pravilnika u trenutku osnivanja i u toku poslovanja mora se održavati u oročenim ili neoro- čenim novčanim depozitima u banci, koji su raspoloživi na prvi poziv, ili ako se drži u kratkoročnim dužnič- kim hartijama od vrijednosti čiji je emitent Republika Srpska, Bosna i Hercegovina, jedinice lokalne samo- uprave Republike Srpske, država članica, ili jedinica lokalne uprave države članice, država koja nije članica Evropske unije, ili međunarodna javna organizacija čije su članice jedna ili više država članica, u skladu sa propisima.

Član 6.

(1) Ukoliko je iznos kapitala manji od propisanog osnovnog i dodatnog kapitala iz ovog pravilnika, DUAIF ili mali DUAIF dužan je da o tome obavijesti Komisiju i da nedostajući dio osnovnog kapitala obezbijedi najka- snije u roku od 90 dana od dana saznanja.

(2) Obavještenje iz stava 1. dostavlja se Komisiji za hartije od vrijednosti Republike Srpske (u daljem tekstu: Komisija) u elektronskoj formi korišćenjem sistema za elektronsko prikupljanje informacija Komisije (EPI) prema posebnom pisanom uputstvu za dostavljanje podataka statističkih izvještaja.

III - IZRAČUNAVANjE ADEKVATNOSTI KAPITALA

Član 7.

(1) Za potrebe izračunavanja adekvatnosti kapitala DUAIF ili malog DUAIF imovina društva za upravljanje vrednuje se prema Međunarodnim računovodstvenim stan- dardima i Međunarodnim standardima finansijskog izvje- štavanja za velike entitete u skladu sa zakonom kojim se uređuje oblast računovodstva i revizije.

(2) Izloženost riziku izračunava se naročito u od- nosu na ulaganje u hartije od vrijednosti čiji je imalac DUAIF ili mali DUAIF, kao i u odnosu na vrijednost potraživanja i obaveza DUAIF ili mali DUAIF, čija vrijednost ili veličina utiče na ukupnu aktivu, a time i na vrijednost kapitala tog društva.

Član 8.

(1) Obračun adekvatnosti kapitala vrši se na tromjesečnom, polugodišnjem, devetomjesečnom i godišnjem ni- vou.

(2) Kapital DUAIF i malog DUAIF izračunava se na način prikazan u obrascu AK-DUAIF.

IV - ROKOVI DOSTAVLjANjA

Član 9.

(1) Obračun iz člana 8. ovog pravilnika dostavlja se u rokovima:

a) od 30 dana od isteka perioda za koji se dostavljaju tromjesečni, polugodišnji i devetomjesečni izvještaji,

b) u roku od 60 dana od isteka perioda za koji se dostavljaju godišnji izvještaji,

v) u roku od sedam dana od dana nastanka događaja iz člana 6. stav 1. ovog pravilnika.

(2) Obračun iz stava 1. ovog člana dostavlja se na obrascu AK-DUAIF, koji je sastavni dio ovog pravilnika, u elektronskoj formi korišćenjem sistema za elektronsko prikupljanje informacija Komisije (EPI).

V - PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 10.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u “Službenom glasniku Republike Srpske”. 

 

 

Broj: 01-11-CXXXVI-599/22

22. novembra 2022. godine

Banja Luka

 

 

Predsjednik

Komisije za hartije od vrijednosti RS, Ognjen Mihajlović, s.r. 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

TAGOVI:

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.