Pravilnik o sadržaju i uslovima za izdavanje dozvole za osnivanje alternat. inv. fondova

07.12.2022. 13:00 / Izvor: Službeni glasnik Republike Srpske
dozvole

Pravilnik o sadržaju zahtjeva i uslovima za izdavanje dozvole za osnivanje i upravljanje otvorenim alternativnim investicionim fondom i prijavi upisa u registar fondova

Službeni glasnik Republike Srpske, broj 121, 07.12.2022.

 

Na osnovu člana 254. stav 3. i člana 260. tačka a) Zakona o tržištu hartija od vrijednosti (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 92/06, 34/09, 30/12, 59/13, 108/13, 4/17, 63/21, 11/22 i 63/22) i člana 195. stav 7. Zakona o investicionim fondovima (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 92/06, 82/15, 94/19 i 62/22), Komisija za hartije od vrijednosti Republike Srpske, na sjednici održa- noj18.11.2022.godine, donijela je

 

PRAVILNIK

O SADRŽAJU ZAHTJEVA I USLOVIMA ZA IZDAVANjE DOZVOLE ZA OSNIVANjE I UPRAVLjANjE OTVORENIM ALTERNATIVNIM INVESTICIONIM FONDOM I PRIJAVI UPISA U REGISTAR FONDOVA

 

Član 1. Ovim pravilnikom propisuju se:

1) sadržaj zahtjeva i način utvrđivanja ispunjenosti uslova za izdavanje dozvole za osnivanje i upravljanje otvo-renim alternativnim investicionim fondom (u daljem tekstu: AIF),

2) izdavanje dozvole za osnivanje i upravljanje AIF- om,

3) upis u registar AIF-a,

4) odbijanje zahtjeva za izdavanje dozvole za osnivanje i upravljanje AIF-om,

5) izmjena pravila poslovanja AIF-a i

6) likvidacija AIF-a.

Član 2.

(1) Otvoreni AIF sa privatnom ponudom je investicioni fond koji je osnovan, odnosno organizovan u skladu sa Zakonom o investicionim fondovima (u daljem tekstu: Zakon), bez svojstva pravog lica, koji je osnovan sa ciljem da prikuplja novčana sredstva od investitora sa namjerom da ih ulaže u skladu sa unaprijed utvrđenom strategijom i s ciljem ulaganja investicionog fonda isključivo u korist vlasnika udjela tog investicionog fonda.

(2) Komisija za hartije od vrijednosti Republike Srpske (u daljem tekstu: Komisija) izdaje dozvolu za osnivanje i upravljanje AIF-om.

Član 3.

(1) Uz zahtjev za izdavanje dozvole za osnivanje i upra- vljanje AIF-om prilažu se propisani dokumenti u originalu ili kopiji ovjerenoj od strane nadležnog organa, ne stariji od tri mjeseca.

(2) U slučaju da su dokumenti izdani u stranoj zemlji, dostavljaju se na jeziku zemlje izdavaoca i prevedeni od strane ovlašćenog sudskog tumača na jezik koji je u službenoj upotrebi u Bosni i Hercegovini, te nadovjereni apostilom ako je potreban apostil pečat za zemlju izdavaoca dokumenta.

(3) Pod ovjerenim izjavama pravnog lica smatraju se izjave potpisane od lica ovlašćenih za zastupanje i ovjerene pečatom tog pravnog lica.

Član 4.

(1) Zahtjev za izdavanje dozvole za osnivanje i upravljanje AIF-om podnosi društvo za upravljanje alternativnim investicionim fondom (u daljem tekstu: DUAIF) koje će njim upravljati.

(2) Zahtjev iz stava (1) ovog člana obavezno sadrži sljedeće:

a) firmu DUAIF, podatke o dozvoli za rad koju je dobilo od Komisije, kao i ime i prezime lica ovlašćenog za zastupanje, adresu, telefon, telefaks i adresu elektronske pošte DUAIF-a,

b) naziv AIF-a, naznaku vrste fonda i ciljeve ulaganja,

v) ugovor zaključen između DUAIF-a i banke depozita- ra i izvod iz sudskog registra za banku depozitara,

g) zahtjev za davanje saglasnosti na izbor banke depozitara AIF-a i sadržaj ugovora sa bankom depozitarom,

d) firmu revizora i izvod iz sudskog registra za revizora,

đ) profil rizičnosti i informacije o rizicima vezanima za AIF kojim namjerava da upravlja,

e) pravila poslovanja AIF-a,

ž) dokaz da DUAIF ispunjava organizacione zahtjeve propisane Zakonom, iz kojeg je moguće zaključiti da ima adekvatnu organizacionu strukturu za upravljanje tom vr- stom AIF-a.

(3) Pored dokumentacije i podataka navedenih u stavu (2) ovog člana, zahtjev za izdavanje dozvole za osnivanje i upravljanje AIF-om sadrži:

a) dokaz o kapitalu DUAIF-a u skladu sa članom 219. Zakona,

b) dokaz o uplaćenoj naknadi Komisiji,

v) drugu dokumentaciju na zahtjev Komisije.

(4) Zahtjev iz stava (1) ovog člana koji podnosi DUAIF iz države članice EU, pored dokumentacije i podataka navedenih u stavu (2) ovog člana, mora da sadrži i:

a) izvod iz odgovarajućeg registra za DUAIF,

b) dozvolu za rad DUAIF-a izdatu od strane nadležnog organa,

v) izvod iz odgovarajućeg registra za depozitara i re- vizora AIF-a.

Član 5.

(1) Komisija rješenjem izdaje dozvolu za osnivanje

i upravljanje AIF-om kada su ispunjeni svi uslovi pre- dviđeni Zakonom za svaku vrstu AIF-a u roku od trideset dana od dana prijema uredne dokumentacije.

(2) Smatra se da je dokumentacija uredna ukoliko sadr- ži sve propisane podatke u skladu sa Zakonom i ovim pra- vilnikom.

(3) U okviru izdavanja dozvole iz stava (1) ovog člana, Komisija:

a) odobrava pravila poslovanja AIF-a,

b) daje saglasnost na izbor banke depozitara za AIF i sadržinu ugovora sa bankom depozitarom.

Član 6.

(1) Komisija odbija zahtjev za osnivanje, odnosno orga-

nizovanje i upravljanje AIF-om ako:

a) DUAIF nije zaključio ugovor o obavljanju poslova depozitara,

b) pravila poslovanja AIF-a nisu u skladu sa odre bama Zakona,

v) DUAIF ne ispunjava uslove potrebne za upravljanje vrstom AIF-a za čije osnivanje, odnosno organizovanje je podnio zahtjev, u skladu sa Zakonom,

g) DUAIF nema adekvatnu organizacionu strukturu za upravljanje vrstom AIF-a za čije osnivanje, odnosno orga- nizovanje je podnio zahtjev.

(2) Komisija može da odbije zahtjev za osnivanje, od- nosno organizovanje AIF-a ako:

a) procijeni da relevantna lica DUAIF-a nemaju dovoljno znanja, iskustva i sposobnosti za upravljanje AIF- om sa određenom strategijom ulaganja,

b) DUAIF već obavlja djelatnost upravljanja AIF- ovima na području Republike Srpske, a Komisija je zbog ozbiljnih ili učestalih kršenja odredbi Zakona i propisa donijetih na osnovu Zakona, već izricala mjere nadzora koje DUAIF nije poštovao.

Član 7.

(1) Komisija vodi elektronski registar AIF-ova kojim

upravljaju DUAIF-ovi kojima je izdala dozvolu za rad.

(2) Upis i promjena podataka u registru iz stava (1) ovog člana vrši se na osnovu dostavljenih podataka i oba- vještenja DUAIF-ova, kao i po službenoj dužnosti.

(3) U registar iz stava (1) ovog člana upisuju se podaci u skladu sa odredbama propisa Komisije koji uređuju sadr- žaj i način vođenja registra fondova.

Član 8.

Prethodnom odobrenju Komisije podliježu izmjene

pravila poslovanja AIF-a koje se predlažu sa ciljem:

a) povećanja ulaznih naknada, godišnjih naknada za upravljanje ili izlaznih naknada,

b) promjene investicionih ciljeva AIF-a i rizika na- vedenih ulaganja AIF-a,

v) promjene politike isplata udjela u dobiti,

g) pripajanja ili spajanja sa drugim AIF-om ili podje- la AIF-a.

Član 9.

(1) Uz zahtjev za odobrenje izmjena pravila poslovanja AIF-a u slučaju izmjena iz člana 8. ovog pravilnika do- stavlja se sljedeća dokumentacija:

a) odluka upravnog odbora DUAIF-a o usvajanju izmjena pravila poslovanja AIF-a sa naznakom u kojim dijelovima se pravila poslovanja AIF-a mijenjaju i na koji način, uz izjavu da u preostalim dijelovima pravila poslovanja AIF-a ostaju ista,

b) prečišćeni tekst pravila poslovanja AIF-a sa izjavom članova uprave DUAIF-a da su odgovorni za istinitost, tačnost i potpunost podataka iz pravila poslo- vanja AIF-a,

v) prijedlog obavještenja vlasnicima udjela o izmjena- ma pravila poslovanja AIF-a,

g) dokaz o uplaćenoj naknadi Komisiji.

(2) Nakon dobijanja odobrenja prečišćeni tekst pravila poslovanja AIF-a dostavlja se Komisiji putem sistema za elektronsko prikupljanje informacija (EPI).

Član 10.

(1) DUAIF će, nakon dobijanja odobrenja na izmjene pravila poslovanja AIF-a, vlasnike udjela obavijestiti o odobrenim izmjenama, te sa činjenicom da mogu traži- ti otkup udjela bez odbitka izlazne naknade prije uvođenja promjena, uz obavještenje o danu njihovog uvođenja.

(2) Odobrene izmjene pravila poslovanja AIF-a će stupiti na snagu po isteku dva mjeseca od dana donošenja rješenja Komisije kojim su odobrene izmjene pravila po- slovanja AIF-a.

(3) DUAIF će u periodu iz stava (2) ovog člana izvr- šiti otkup udjela po svim zaprimljenim zahtjevima prije stupanja na snagu uvedenih promjena po cijeni na dan kada je zaprimljen zahtjev, a u skladu sa pravilima poslovanja AIF-a i pravilnikom kojim se propisuje isplata udjela.

(4) DUAIF je dužan da Komisiji dostavi izvještaj o izvršenim otkupima iz stava (3) ovog člana u roku od petnaest dana od dana stupanja na snagu izmjena pravila poslovanja AIF-a.

Član 11.

(1) DUAIF je dužan da kontinuirano ažurira pravila poslovanja AIF-a u dijelu za koji nije potrebno pribavi- ti prethodno odobrenje Komisije.

(2) DUAIF je dužan da obavijesti Komisiju o izmjenama pravila poslovanja AIF-a iz stava (1) ovog člana u roku od petnaest dana prije početka primjene izmjena pravila poslovanja AIF-a.

(3) Ukoliko Komisija u roku iz stava (2) ovog člana ne obavijesti DUAIF o eventualnim nepravilnostima u predlože- nim izmjenama, smatra se da su predložene izmjene prihva- ćene, te da AIF i dalje ispunjava uslove na osnovu kojih je Komisija izdala dozvolu za osnivanje i upravljanje AIF-om.

Član 12.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u “Službenom glasniku Republike Srpske”.

 

Broj: 01-11-CXXXV-594/22

18. novembra 2022. godine

Banja Luka

 

Predsjednik Komisije za hartije od vrijednosti RS, Ognjen Mihajlović, s.r. 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

TAGOVI:

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.