Virtuelne valute

Pravilnik o evidenciji pružalaca usluga povezanih sa virtuelnim valutama

17.01.2023. 12:00 / Izvor: Službeni glasnik Republike Srpske
virtelne valute

(1) Ovim pravilnikom uređuju se način vođenja, sadržina i forma evidencije pružalaca usluga povezanih sa virtuelnim valutama kod Komisije za hartije od vrijednosti Republike Srpske (u daljem tekstu: evidencija), uvjeti za upis podataka u evidenciju, javna objava podataka iz evidencije i promjena upisanih podataka u evidenciju.

Službene glasnik  broj 04/23, 17.01.2023.

 

Na osnovu člana 254. stav (3), člana 260. stav (2) i člana 260b. st. (1) i (5) Zakona o tržištu hartija od vrijednosti (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 92/06, 34/09,  30/12, 59/13, 108/13, 4/17, 63/21, 11/22 i 63/22), Komisija za hartije od vrijednosti Republike Srpske, na sjednici održanoj 29.12.2022. godine, donijela je

 

P R AV I L N I K

O EVIDENCIJI PRUŽALACA USLUGA POVEZANIH SA

VIRTUELNIM VALUTAMA

 

I. OPĆE ODREDBE

Član 1.

(1) Ovim pravilnikom uređuju se način vođenja, sadržina   i forma evidencije pružalaca usluga povezanih sa virtuelnim valutama kod Komisije za hartije od vrijednosti Republike  Srpske (u daljem tekstu: evidencija), uvjeti za upis podataka   u evidenciju, javna objava podataka iz evidencije i promjena  upisanih podataka u evidenciju.

(2) Pojedini pojmovi, u smislu ovog pravilnika, imaju  sljedeće značenje:

a) “evidencija” označava jedinstven, sistematizovan i  pregledan skup podataka o pružaocima usluga povezanih sa  virtuelnim valutama koju vodi Komisija za hartije od vrijednosti Republike Srpske;

b) “virtuelna valuta” je digitalni zapis vrijednosti koji  nije emitirala i za čiju vrijednost ne garantira centralna banka, niti drugi organ javnog sektora, koja nije nužno vezana  za zakonsko sredstvo plaćanja i nema pravni status novca  ili valute, ali je fi zička i pravna lica prihvaćaju kao sredstvo  razmjene i može se kupovati, prodavati, razmjenjivati, prenositi i čuvati elektronskim putem;

v) “pružalac usluga povezanih sa virtuelnim valutama” je

pravno lice organizirano u pravnoj formi privrednog društva  ili fizičko lice koje je registrirano za obavljanje preduzetničke djelatnost (u daljem tekstu: pružalac usluga);

g) “korisnik virtuelnih valuta” označava fi zičko lice, preduzetnika ili pravno lice koje koristi ili je koristilo uslugu  povezanu s virtuelnim valutama kod pružaoca usluga (u daljem tekstu: korisnik);

d) “usluga povezana s virtuelnim valutama” označava jednu ili više usluga koje pružalac usluga organizira, i to:

1) čuvanje i upravljanje virtuelnih valuta u ime trećih  lica,

2) organiziranje platforme za trgovanje virtuelnim valutama,

3) razmjena virtuelnih valuta za valutu koja je zakonsko  sredstvo plaćanja,

4) razmjena virtuelnih valuta za drugu virtuelnu valutu,

5) prijenos virtuelne valute i

6) provođenje ponude, odnosno prodaje virtuelnih valuta;

đ) “račun za posebne namjene” je bankovni račun (oznaka za vrstu računa P-račun za posebne namjene) otvor poslovnoj banci u domaćoj valuti na ime pružaoca usluga  na koji se uplaćuju i sa kojeg se isplaćuju novčana sredstva  korisnicima.

 

Član 2.

(1) Evidencija se vodi kao jedinstvena, centralna i elektronska baza podataka u koju se upisuju osnovni podaci o  pružaocima usluga i dokumentima na osnovu kojih je izvršen upis.

(2) Obrada podataka u evidenciji vrši se u skladu sa zakonom kojim se regulira zaštita osobnih podataka.

 

Član 3.

(1) Pružalac usluga dužan je kod poslovne banke otvoriti račun za posebne namjene za novčana sredstva korisnika  virtuelnih valuta.

(2) Novčana sredstva sa računa za posebne namjene pružaoca usluga mogu se koristiti isključivo za kupovinu i prodaju virtuelnih valuta i u svrhu realizacije usluga povezanih  s virtuelnim valutama.

(3) Novčana sredstva na računu za posebne namjene

nisu vlasništvo pružaoca usluga, ne ulaze u njegovu imovinu 

niti u likvidacionu ili stečajnu masu, niti se mogu koristiti  za izmirenje potraživanja povjerilaca pružaoca usluga, niti  mogu biti predmet prinudnog izvršenja u postupcima protiv  pružaoca usluga.

Član 4.

(1) Pružalac usluga obavezan je da prije uspostavljanja  poslovnog odnosa s korisnikom virtuelnih valuta ili vršenja  transakcije s virtuelnim valutama korisnika upozna o sljedećem:

a) da Republika Srpska, Komisija i drugi organ javnog   sektora ne garantiraju za vrijednost virtuelnih valuta i ne snose odgovornost za bilo koju eventualnu štetu i gubitke koje korisnici i drugi imaoci virtuelnih valuta ili lica koja pružaju usluge povezane sa virtuelnim valutama, odnosno treća lica pretrpe u vezi sa obavljanjem transakcija sa virtuelnim valutama i

b) rizicima obavljanja transakcija sa virtuelnim valutama, uključujući rizik od djelimičnog ili potpunog gubitka  novčanih sredstava, odnosno druge imovine, kao i o tome  da se na transakcije sa virtuelnim valutama ne primjenjuju  propisi kojima se uređuje osiguranje depozita, kao ni propisi  kojima se uređuje zaštita korisnika fi nansijskih usluga.

(2) Upozorenja iz stava (1) ovog člana sastavni su dio  općeg akta pružaoca usluga koji korisnik prihvaća prilikom  registracije

 

Kompletan Pravilnik  se nalazi u attachment-u

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
7-10.pdf

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.