Izmjena i dopuna

Uvjeti i postupak emisije hartija od vrijednosti

27.03.2023. 13:00 / Izvor: Službeni glasnik Republike Srpske
hartije

U Pravilniku o uvjetima i postupku emisije hartija od vrijednosti (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 99/21, 14/22 i 81/22), (u daljem tekstu: Pravilnik), u članu 19. stav (3) riječi: “odnosno ne dostavlja” zamjenjuju se riječima: “kao i”.

Službeni glasnik RS, broj 29, 27.03.2023. godine

 

Na osnovu člana 254. stav (3) i člana 260. stav (1) tačka  a), u vezi sa članom 60. stav (7) Zakona o tržištu hartija od  vrijednosti (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 92/06,  34/09, 30/12, 59/13, 108/13, 4/17, 63/21, 11/22 i 63/22), Komisija za hartije od vrijednosti Republike Srpske, na sjednici  održanoj 9.3.2023. godine, donijela je

 

P R AV I L N I K

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O UVJETIMA I

POSTUPKU EMISIJE HARTIJA OD VRIJEDNOSTI

 

Član 1.

U Pravilniku o uvjetima i postupku emisije hartija od  vrijednosti (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 99/21,  14/22 i 81/22), (u daljem tekstu: Pravilnik), u članu 19. stav

(3) riječi: “odnosno ne dostavlja” zamjenjuju se riječima:  “kao i”.

 

Član 2.

Član 22. briše se.

 

Član 3.

(1) U članu 31. u tački a) poslije riječi: “nije objavio”  dodaju se riječi: “vlastite i konsolidirane”.

(2) U članu 31. tačka b) mijenja se i glasi:

“b) nije objavio izvještaj o poslovanju, izvještaj o reviziji  vlastitih i konsolidiranih fi nansijskih izvještaja za posljednja  dva godišnja obračunska perioda, te”.

 

Član 4.

U članu 36. dodaje se novi stav (5), koji glasi:

“(5) Izuzetno od odredbe st. (2) i (3) ovog člana, smatrat će se da je dokument o registraciji izmijenjen u dijelu  podataka koji se preuzimaju iz aktuelnih fi nansijskih i revizorskih izvještaja i bez posebnog postupka pred Komisijom,  pod uvjetom da je emitent objavio te izvještaje na način propisan pravilnikom kojim se uređuju izvještavanje i objava informacija od strane emitenata hartija od vrijednosti koje su  predmet javne ponude”.

 

Član 5.

(1) U članu 40. stav (3) riječi: “akcija cijena” zamjenjuju  se riječima: “cijena akcija”.

(2) U članu 40. stav (4) poslije riječi: “3% ukupnog broja  izdatih akcija te klase” dodaju se zarez i tekst: “da se trgovalo u više od jedne trećine dana u kojima je trgovanje bilo  moguće na mjesečnom nivou”.

(3) U članu 40. poslije stava (4) dodaje se novi stav (4a),  i glasi: “(4a) Prodajna cijena akcija ne može biti niža od njihove  nominalne vrijednosti, osim u slučajevima:

a) kada je knjigovodstvena vrijednost akcije manja od  nominalne vrijednosti, s tim da prodajna cijena akcija ne  može biti niža od knjigovodstvene vrijednosti akcije,

b) prodaje običnih akcija u postupku korištenja prava  prečeg sticanja akcija postojećih akcionara ili prodaje akcija berzanskom posredniku radi njihove preprodaje (u postupku obavljanja poslova preuzimanja emisije), pri čemu

prodajna vrijednost akcija ne može biti niža od tržišne  vrijednosti, osim ako je tržišna vrijednost niža od knjigovodstvene, a u tom slučaju primjenjuje se knjigovodstvena  vrijednost akcije,

v) izdavanja akcija u postupku reorganizacije društva”.

 

Član 6.

(1) U članu 56. stav (1) tačka l) poslije podtačke 3) dodaje se nova podtačka 4), koja glasi: “4) izvod iz jedinstvenog sistema registracije, kontrole i  naplate doprinosa na dan donošenja odluke o emisiji,”.

(2) Dosadašnja podtačka 4) postaje podtačka 5).

(3) U članu 56. stav (2a) briše se.

 

Član 7.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Službenom glasniku Republike Srpske”.

 

Banja Luka 9. marta 2023. godine 23

Broj: 01-11-CLI-165/

 

Predsjednik Komisije za hartije od vrijednosti RS,

Ognjen Mihajlović, s.r

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.