Izmjena pravilnika

Kancelarijsko poslovanje u FBiH

24.11.2023. 11:00 / Izvor: Službene novine Federacije BiH
poslovanje

U Pravilniku o kancelarijskom poslovanju u Federaciji Bosne i Hercegovine

Službene novine Federacije BiH, broj 91/23

Na osnovu člana 153. Zakona o organizaciji organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 35/03), federalni ministar pravde donosi
 

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O KANCELARIJSKOM POSLOVANJU U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE

 

Član 1.

U Pravilniku o kancelarijskom poslovanju u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 96/19) u članu 2. stav (1) iza riječi "poslovanje" dodaje se zarez i riječi: "uključujući elektronsko kancelarijsko poslovanje".

Iza stava (1) dodaje se novi stav (2) koji glasi:

"(2) Postupanje s aktima u elektronskom obliku vrši se shodnom primjenom radnji iz stava (1) ovog člana.".

 

Član 2.

U članu 4. dodaje se nova tačka l) koja glasi:

"l) Elektronski sistem za upravljanje dokumentima (Document Managment System - DMS) je sistem kancelarijskog poslovanja u digitalnom obliku, u svim njegovim fazama".

 

Član 3.

U članu 7. stav (6) mijenja se i glasi:

"(6) Knjige evidencija i obrasci utvrđeni ovim pravilnikom vode se i u elektronskom obliku, s tim da izgled, sadržaj i način vođenja, te tehničke karakteristike odgovaraju uslovima propisanim zakonom, kao i ovim pravilnikom."

Iza stava (6) dodaje se novi stav (7) koji glasi:

"(7) Elektronski sistem za upravljanje dokumentima omogućava ispis knjiga evidencija i obrazaca iz stava (6) ovog člana.".

 

Član 4.

U članu 11. stav (4) riječi: "član 6." zamjenjuju se riječima: "člana 7. stav (6)".

Iza stava (4) dodaje se novi stav (5) koji glasi:

"(5) Organi i pravne osobe na koje se primjenjuje ovaj pravilnik su dužni na svojoj web stranici objaviti adresu elektronske pošte za primanje akata, te navesti druge načine elektronskog i konvencionalnog prijema akata.".

Dosadašnji st. (5) i (6) postaju st. (6) i (7).

 

Član 5.

Član 14. mijenja se i glasi:
 

"Član 14.

(Postupanje sa poštom dostavljenom elektronskim putem)

(1) Akti i podnesci dostavljeni u elektronskom obliku, u skladu sa propisima kojima se uređuje elektronski dokument i potpis, smatraju se svojeručno potpisanim. Elektronskim putem dostavljeni akti i podnesci smatraju se podnesenim organima i pravnim osobama na koje se primjenjuje ovaj pravilnik u trenutku kad je zabilježen na poslužitelju za primanje takvih poruka. Akti i podnesci koji su dostavljeni elektronskim putem u skladu s posebnim propisima smatraju se dostavljenim u trenutku kad je organ stranci poslao potvrdu o prijemu akta ili podneska.

(2) Ako se iz tehničkih razloga ne može pročitati akt ili podnesak primljen elektronskim putem, o tome će se bez odlaganja obavijestiti pošiljalac akta ili podneska elektronskim putem ili na drugi odgovarajući način. U tom slučaju, dužan je ponovo poslati akt ili podnesak u ispravnom elektronskom obliku koji je u upotrebi u organima i pravnim osobama na koje se primjenjuje ovaj pravilnik a u koje se šalje akt ili podnesak ili ga dostaviti na drugi propisani način. Ako i u tom slučaju nije moguće pročitati primljeni akt ili podnesak, smatrat će se da akt ili podnesak nije ni podnesen. O toj činjenici službenik koji je primio akt ili podnesak sačinjava službenu zabilješku i o istom obavještava podnosioca."

 

Član 6.

U članu 20. stav (2) dodaje se nova rečenica koja glasi: "Na isti način će biti postupljeno i u slučajevima kada se podnesci dostavljaju elektronskim putem."

 

Član 7.

U članu 29. iza stava (2) dodaje se novi stav (3) koji glasi:

"(3) U slučaju kada je pošta dostavljena elektronskim putem nakon isteka radnog vremena organa i pravnih osoba na koje se primjenjuje ovaj pravilnik ili u dane kada ne rade, ta pošta se zavodi i upisuje u odgovarajuću evidenciju predmeta prvog narednog radnog dana."

Dosadašnji st. (3), (4) i (5) postaju st. (4), (5) i (6).

 

Član 8.

U članu 39. stav (1) riječi: "adekvatan softver koji je" zamjenjuju se riječima: "pretpostavke koje su".

Stav (3) briše se.

 

Član 9.

U članu 52. tačka d) riječi: "Na kraju sadržaja teksta" zamjenjuju se riječima: "U tekstu".

Tačka e) mijenja se i glasi:

"e) Na kraju sadržaja teksta arhivskog primjerka akta s lijeve strane ispod oznake "Dostavljeno" upisuje se tekst "Akt pripremio: ime i prezime službene osobe koja je pripremila akt", a ispod ovog teksta tekst "Akt pregledao: ime i prezime službene osobe koja je pregledala akt" i ove službene osobe se svojeručno potpisuju pored imena i prezimena."

Iza tačke e) dodaje se nova tačka f) koja glasi:

"f) Na samom dnu službenog akta mogu se, ispod upisane vodoravne crte, upisati i adresa, sjedište, brojevi telefona, telefaksa, mail i drugi podaci institucije koja je donijela akt.".

 

Član 10.

U članu 62. stav (1) iza riječi "knjige" dodaje se zarez i riječi: "odnosno putem elektronskog sistema za upravljanje dokumentima. ".

 

Član 11.

U članu 76. iza stava (1) dodaje se novi stav (2) koji glasi:

"(2) Ukoliko organi i pravne osobe na koje se primjenjuje ovaj pravilnik vrše elektronsko kancelarijsko poslovanje, u slučaju potrebe čuvanja podataka izvan elektronskog sistema za upravljanje dokumentima, organi i pravne osobe na koje se primjenjuje ovaj pravilnik su dužni osigurati zaštitu izvornosti, cjelovitosti, vjerodostojnosti porijekla, čitljivosti i povjerljivosti građe."

Dosadašnji stav (2) postaje stav (3).

 

Član 12.

U članu 97. stav (2) riječi: "Federalno ministarstvo pravde putem upravne inspekcije" zamjenjuju se riječima: "se u skladu sa Zakonom o organizaciji organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 35/05).".

 

Član 13.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH".

Broj 01-02-2-3194/23
16. novembra 2023. godine
Sarajevo

 


Ministar
Vedran Škobić, s. r.

 
 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.