Sticanje, povećanje ili smanjenje udjela

Pravilnik o davanju saglasnosti udjela u osnovnom kapitalu ili berzi

12.01.2024. 12:00 / Izvor: Službeni glasnik Republike Srbije
kapital

Pravilnik o davanju saglasnosti za sticanje, povećanje ili smanjenje udjela u osnovnom kapitalu ili glasačkim pravima u berzi

SLUŽBENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE - Broj 1

 

Na osnovu člana 154. stav (4), člana 254. stav (3) i čla-
na 260. stav (1) tačka a) Zakona o tržištu hartija od vrijed-
nosti (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 92/06, 34/09,
30/12, 59/13, 108/13, 4/17, 63/21, 11/22 i 63/22), Komisija
za hartije od vrijednosti Republike Srpske, na sjednici održa-
noj 14.12.2023. godine, d o n i j e l a j e

 

P R AV I L N I K
O DAVANJU SAGLASNOSTI ZA STICANJE, POVEĆANJE ILI
SMANJENJE UDJELA U OSNOVNOM KAPITALU
ILI GLASAČKIM PRAVIMA U BERZI

 

Član 1.
Ovim pravilnikom uređuju se:
a) uvjeti za izdavanje saglasnosti za namjeravano stica-
nje, povećanje ili smanjenje kvalificiranog učešća u osnov-
nom kapitalu ili glasačkim pravima (u daljem tekstu: sagla-
snost) u berzi hartija od vrijednosti (u daljem tekstu: berza),
b) dokumentacija koja se dostavlja uz zahtjev za izdava-
nje saglasnosti za namjeravano sticanje ili povećanje kvali-
ficiranog učešća u osnovnom kapitalu ili glasačkim pravima
u berzi,
v) postupak za obavještavanje Komisije za hartije od
vrijednosti Republike Srpske (u daljem tekstu: Komisija) o
sticanju udjela u osnovnom kapitalu ili glasačkim pravima u
berzi koji je manji od 10% i smanjenju udjela u osnovnom
kapitalu ili glasačkim pravima u berzi.
Član 2.
(1) Kvalificirano učešće je svako posredno ili neposredno
učešće koje predstavlja 10% ili više udjela u osnovnom kapita-
lu berze ili glasačkim pravima, ili koje omogućava ostvarivanje
značajnog uticaja na upravljanje u berzi.
46 SLUŽBENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE - Broj 1 4.1.2024.
(2) Fizičko ili pravno lice, samo ili zajedno sa povezanim
licima, ne može bez saglasnosti Komisije steći, povećati ili
smanjiti udio u osnovnom kapitalu ili glasačkim pravima u
berzi koji je jednak ili veći od 10%, 20%, 33%, 50% i 66%.
(3) Fizičko ili pravno lice koje namjerava da samo ili za-
jedno sa povezanim licima stiče ili poveća udio u osnovnom
kapitalu ili glasačkim pravima u berzi koji je manji od 10%
dužno je da obavijesti Komisiju u roku od 15 dana od dana
zaključenja pravnog posla kojim stiče ili povećava udio.
Član 3.
Pravno lice koje namjerava da stekne ili poveća proce-
nat kvalificiranog učešća, uz zahtjev za davanje saglasnosti
za sticanje kvalificiranog učešća (u daljem tekstu: zahtjev),
podnosi Komisiji sljedeću dokumentaciju:
a) izvod iz sudskog ili drugog nadležnog registra za
podnosioca zahtjeva i njegove vlasnike, a sve do izvoda iz
sudskog ili drugog nadležnog registra u kojem je moguće
identificirati stvarnog vlasnika - fizičko lice u smislu odredbi
Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja teroristič-
kih aktivnosti,
b) odluku pravnog lica o namjeri sticanja ili povećanja
kvalificiranog učešća u berzi, koje treba da sadrži podatak
o broju akcija ili procentu udjela koje namjerava da stekne,
v) izvod iz jedinstvene evidencije akcionara ukoliko je
podnosilac akcionarsko društvo, odnosno dokaz iz drugog
odgovarajućeg javnog registra koji sadrži listu 10 akcionara/
članova sa najvećim učešćem u kapitalu,
g) podatke o tome da li to lice ima značajno učešće (pre-
ko 20%) u kapitalu u drugim pravnim licima u smislu zakona
kojim se uređuju privredna društva (apsolutni i procentualni
iznos njihovog vlasništva, kao i izvod iz registra privrednih
subjekata za ta lica),
d) godišnje finansijske izvještaje i konsolidirane (ukoliko
postoji obaveza sastavljanja) sa mišljenjem neovisnog revi-
zora za posljednje tri godine, odnosno za period za koji po-
sluje (ako je taj period kraći od tri godine) ukoliko podliježu
obavezi revizije,
đ) spisak lica koja vode poslovanje tog pravnog lica i
foto-kopije identifikacionih dokumenata tih lica,
e) spisak povezanih lica u smislu Zakona o tržištu hartija
od vrijednosti (u daljem tekstu: Zakon) sa naznakom osnova
povezanosti,
ž) dokaz da podnosilac zahtjeva, kao i lica koja vode
poslovanje društva nisu pravosnažno osuđivana za krivično
djelo protiv privrede i platnog prometa i za krivično djelo
propisano Zakonom, kao i da im nije izrečena mjera zabra-
ne obavljanja poslova sa hartijama od vrijednosti, te da im
nije izrečena mjera zabrane vršenja poziva, djelatnosti ili
dužnosti, kao i da nisu kažnjavani za prekršaje propisane od-
govarajućim zakonima,
z) dokaz da nije pokrenut ili otvoren stečajni postupak,
i) dokaz nadležnog organa uprave o izmirenju poreznih
obaveza,
j) izvještaje poslovnih banaka o stanju i prometu na ra-
čunima podnosioca zahtjeva u tim bankama u prethodnih 30
dana prije podnošenja zahtjeva,
k) izjavu o ukupnoj zaduženosti kod domaćih i stranih
pravnih i fizičkih lica, sa specifikacijom tih lica i iznosima
zaduženja,
l) dokaz o obezbijeđenim sredstvima za sticanje kvalifi-
ciranog udjela,
m) dokaz o izvoru sredstva za finansiranje sticanja udje-
la,
lj) saglasnost drugog nadležnog organa o namjeravanom
sticanju, kada mu je takva saglasnost potrebna,
m) dokaz o uplaćenoj naknadi prema Tarifi Komisije.
Član 4.
Fizičko lice koje namjerava da stekne ili poveća procenat
kvalificiranog učešća, uz zahtjev, podnosi Komisiji sljedeću
dokumentaciju:
a) foto-kopiju osobne iskaznice za domaće lice, odnosno
putne isprave za strano lice,
b) poslovnu biografiju,
v) podatke o tome da li to lice ima značajno učešće (pre-
ko 20%) u pravnim licima, u smislu zakona kojim se uređuju
privredna društva (apsolutni i procentualni iznos njihovog
vlasništva), kao i izvod iz registra privrednih subjekata za
ta lica,
g) spisak povezanih lica u smislu Zakona sa naznakom
osnova povezanosti,
d) dokaz da lice nije pravosnažno osuđivano za krivično
djelo protiv privrede i platnog prometa i za krivično djelo
propisano Zakonom, te da mu nije izrečena mjera zabrane
vršenja poziva, djelatnosti ili dužnosti, kao i da nije kažnja-
vano za prekršaje propisane odgovarajućim zakonima,
đ) dokaz nadležnog organa uprave o izmirenju poreza,
e) izvještaje poslovnih banaka o stanju i prometu na ra-
čunima podnosioca zahtjeva u tim bankama u prethodnih 30
dana prije podnošenja zahtjeva,
ž) izjavu o ukupnoj zaduženosti podnosioca zahtjeva kod
domaćih i stranih pravnih i fizičkih lica, sa specifikacijom tih
lica i iznosima zaduženja,
z) dokaz o obezbijeđenim sredstvima za sticanje kvalifi-
ciranog učešća i
i) dokaz o uplaćenoj naknadi prema Tarifi Komisije.
Član 5.
(1) Fizičko ili pravno lice koje namjerava da samo ili za-
jedno sa povezanim licima stiče ili poveća udio u osnovnom
kapitalu ili glasačkim pravima u berzi, koji je jednak ili veći
od 50%, pored dokumentacije propisane čl. 3. i 4. ovog pravil-
nika, uz zahtjev, Komisiji dostavlja i:
a) poslovni plan i strategiju poslovanja berze u kojoj sti-
če kvalificirano učešće,
b) planirane promjene u organizacionoj, upravljačkoj i
kadrovskoj strukturi i
v) plan aktivnosti na izradi novih ili izmjeni postojećih
internih akata berze.
(2) Komisija može prilikom odlučivanja po podnesenom
zahtjevu pozvati na intervju u prostorijama Komisije podno-
sioca zahtjeva fizičko lice, odnosno zastupnika pravnog lica.
Član 6.
(1) Pored dokumentacije navedene u čl. od 3. do 5. ovog
pravilnika, Komisija može u toku obrade zahtjeva da zatraži
i drugu dokumentaciju za koju ocijeni da bi bila neophodna
za odlučivanje po predmetnom zahtjevu, a naročito informa-
cije i dokumentaciju predviđenu zakonom kojim se uređuje
sprečavanje pranja novca i finansiranje terorizma.
(2) Dokumentacija propisana čl. od 3. do 5. ovog pra-
vilnika podnosi se u originalu ili kopiji ovjerenoj od strane
nadležnog organa i ne može biti starija od 90 dana.
(3) U slučaju da su prilozi izdani u stranoj zemlji, dosta-
vljaju se na jeziku zemlje izdavaoca i prevedeni od strane
ovlašćenog sudskog tumača na jezik koji je u službenoj upo-
trebi u Bosni i Hercegovini, te nadovjereni apostilom ako je
potreban apostil pečat za zemlju izdavaoca dokumenta.
(4) Pod ovjerenim izjavama pravnog lica smatraju se
izjave potpisane od lica ovlašćenih za zastupanje i ovjerene
pečatom tog pravnog lica.
4.1.2024. SLUŽBENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE - Broj 1 47
Član 7.
Komisija će prilikom procjene podobnosti i pouzdanosti
podnosioca zahtjeva, kao i finansijske opravdanosti predlo-
ženog sticanja, sarađivati sa drugim nadležnim organima.
Član 8.
Ako Komisija, na osnovu dostavljene dokumentacije, ne
može da odluči po predmetnom zahtjevu, a iz razloga što je
ista nerazumljiva ili nepotpuna, ili sadrži neke druge nedo-
statke koji onemogućavaju postupanje po zahtjevu, a koje
podnosilac nije otklonio u naknadno ostavljenom roku, doni-
jet će zaključak o odbacivanju zahtjeva.
Član 9.
(1) Komisija donosi rješenje o izdavanju saglasnosti za
sticanje kvalificiranog učešća u roku od trideset dana od dana
prijema urednog zahtjeva, ako se na osnovu dostavljene do-
kumentacije može zaključiti da lice koje namjerava da stek-
ne kvalificirano učešće ispunjava uvjete propisane Zakonom
i ovim pravilnikom i da se ovim sticanjem obezbjeđuje od-
govorno poslovanje berze i nesmetano obavljanje nadzorne
funkcije Komisije.
(2) Ako Komisija ne odluči po zahtjevu u roku iz stava 1.
ovog člana, smatra se da je zahtjev odbijen.
Član 10.
Prijenos udjela u osnovnom kapitalu berze Centralni re-
gistar hartija od vrijednosti a.d. Banja Luka će izvršiti uz pri-
laganje saglasnosti Komisije iz člana 2. stav 2. ili dokaza o
obavještavanju Komisije iz člana 2. stav 3. ovog pravilnika.
Član 11.
Lice koje je dobilo saglasnost za sticanje kvalificiranog
učešća dužno je da po završetku sticanja obavijesti Komisiju
u roku od osam dana od dana zadnjeg sticanja.
Član 12.
Komisija će donijeti rješenje o odbijanju zahtjeva ako se
na osnovu dostavljene dokumentacije može zaključiti da lice
koje namjerava da stekne kvalificirano učešće ne ispunjava
uvjete propisane Zakonom i ovim pravilnikom, a naročito
ako se iz dostavljene dokumentacije može zaključiti da nije
podobno i pouzdano, odnosno da mu je finansijski položaj
takav da se može pretpostaviti da će imati negativan uticaj na
poslovanje berze, kao i da bliska povezanost fizičkih ili prav-
nih lica koja su u poziciji da kontroliraju ili vrše značajan
uticaj u berzi, sprečava efikasno vršenje nadzorne funkcije
Komisije.
Član 13.
(1) Saglasnost za sticanje kvalificiranog učešća izdaje se
na period važenja od 12 mjeseci od dana izdavanja.
(2) Lice koje je dobilo saglasnost, a nije započelo, ili nije
završilo sticanje do nivoa do kojeg je dobilo saglasnost, ako
namjerava da nastavi sticanje, dužno je da pribavi novu sa-
glasnost.
Član 14.
(1) Ukoliko je došlo do promjene okolnosti u pogledu
podobnosti, pouzdanosti ili finansijskog položaja lica kome
je odobreno sticanje kvalificiranog učešća, a te promjene su
takve da bi dovele do rješenja o odbijanju zahtjeva, Komisi-
ja u skladu sa svojim nadzornim ovlašćenjima, propisanim
Zakonom, donosi rješenje kojim izriče sljedeće nadzorne
mjere:
a) ukida rješenje o izdavanju odobrenja,
b) zabranjuje pravo glasa po osnovu vlasništva.
(2) U slučaju iz stava 1. ovog člana, Komisija nalaže licu
kojem je oduzeta saglasnost da proda akcije berze u roku koji
ne može biti kraći od tri ni duži od šest mjeseci, a akcije za
koje je Komisija oduzela saglasnost za sticanje u skladu sa
ovim članom, ne daju pravo glasa.
Član 15.
(1) Fizičko ili pravno lice koje donese odluku da posred-
no ili neposredno smanji procenat kvalificiranog učešća u
berzi za koji je dobilo saglasnost Komisije dužno je da pret-
hodno dobije saglasnost Komisije i da navede visinu sma-
njenja učešća.
(2) Lice koje je smanjilo učešće u osnovnom kapitalu ili
glasačkim pravima u berzi, ispod nivoa za koji je dobilo sa-
glasnost Komisije, dužno je da o tome obavijesti Komisiju i
da dostavi dokument o pravnom osnovu za prijenos udjela
u roku od 15 dana od dana zaključenja pravnog posla kojim
je svoj udio u cjelini ili djelimično prenijelo na drugo lice, o
čemu Komisija donosi posebno rješenje.
Član 16.
(1) Berza je dužna da najmanje jednom godišnje obavije-
sti Komisiju o imenima akcionara, odnosno članova berze
koji posjeduju kvalificirano učešće i visini kvalificiranog
učešća.
(2) Obavijest iz stava 1. ovog člana dostavlja se u okviru
godišnjih izvještaja.
(3) Berza je dužna da obavijesti Komisiju o svakoj pro-
mjeni u vlasničkoj strukturi u roku od osam dana od danja
saznanja.
Član 17.
Ako fizičko ili pravno lice stekne kvalificirano učešće
u kapitalu berze bez saglasnosti Komisije, Komisija donosi
rješenje kojim:
a) zabranjuje ostvarivanje prava glasa koje proizlazi iz
tako stečenog kvalificiranog učešća i
b) nalaže prodaju/otuđenje tako stečenog kvalificiranog
učešća.
Član 18.
Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana obja-
ve u “Službenom glasniku Republike Srpske”.

Broj: 01-11-CLXXXIX-647/23 Komisije za hartije
14. decembra 2023. godine od vrijednosti RS,

Predsjednik
Banja Luka Ognjen Mihajlović, s.r.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.