Pravilnik o uvjetima za izdavanje odobrenja

Pravilnik o uvjetima za sticanje učešća u brokersko-dilerskim društvima

12.01.2024. 10:49 / Izvor: Službeni glasnik Republike Srpske
pravilnik

Pravilnik o uvjetima za izdavanje odobrenja za sticanje ili povećanje kvalificiranog učešća u brokersko-dilerskim društvima.

Na osnovu člana 66. stav (4), člana 254. stav (3) i člana
260. stav (1) tačka a) Zakona o tržištu hartija od vrijednosti
(“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 92/06, 34/09,
30/12, 59/13, 108/13, 4/17, 63/21, 11/22 i 63/22), Komisija
za hartije od vrijednosti Republike Srpske, na sjednici održa-
noj 14.12.2023. godine, d o n i j e l a j e

 

P R AV I L N I K
O UVJETIMA ZA IZDAVANJE ODOBRENJA ZA STICANJE
ILI POVEĆANJE KVALIFICIRANOG UČEŠĆA U
BROKERSKO-DILERSKIM DRUŠTVIMA

 

Član 1.
(1) Ovim pravilnikom propisuju se uvjeti i postupak za
izdavanje odobrenja za sticanje ili povećanje kvalificiranog
učešća u brokersko-dilerskom društvu, te postupak za oba-
vještavanje o smanjenju udjela u osnovnom kapitalu ili gla-
sačkim pravima u brokersko-dilerskom društvu.
(2) Dokumentacija koja se dostavlja uz zahtjev za izda-
vanje saglasnosti za namjeravano sticanje ili povećanje kva-
lificiranog učešća u osnovnom kapitalu ili glasačkim pravi-
ma u brokersko-dilerskom društvu.
(3) Postupak za obavještavanje Komisije za hartije od
vrijednosti Republike Srpske (u daljem tekstu: Komisija) o
sticanju udjela u osnovnom kapitalu ili glasačkim pravima u
berzi koji je manji od 10% i smanjenju udjela u osnovnom
kapitalu ili glasačkim pravima u brokersko-dilerskom dru-
štvu.
48 SLUŽBENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE - Broj 1 4.1.2024.
Član 2.
(1) Kvalificirano učešće je svako posredno ili neposred-
no učešće u brokersko-dilerskom društvu koje predstavlja
10% ili više udjela u osnovnom kapitalu ili glasačkim pra-
vima, ili koje omogućava ostvarivanje značajnog uticaja na
upravljanje brokersko-dilerskim društvom.
(2) Fizičko ili pravno lice koje namjerava da samostal-
no ili zajedno sa povezanim licima stekne ili poveća udio
u osnovnom kapitalu ili glasačkim pravima u brokersko-di-
lerskom društvu koji je jednak ili veći od 10%, 20%, 33%,
50% i 66% dužno je da pribavi odobrenje Komisije za hartije
od vrijednosti Republike Srpske (u daljem tekstu: Komisija).
Član 3.
(1) Pravno lice koje namjerava da stekne ili poveća pro-
cenat kvalificiranog učešća, uz zahtjev, podnosi Komisiji
sljedeću dokumentaciju:
a) izvod iz sudskog ili drugog nadležnog registra za
podnosioca zahtjeva i njegove osnivače, a sve do izvoda iz
sudskog ili drugog nadležnog registra u kojem je moguće
identificirati stvarnog vlasnika - fizičko lice u smislu odredbi
Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja teroristič-
kih aktivnosti,
b) podatke o tome da li to lice ima značajno učešće (pre-
ko 20%) u kapitalu u drugim pravnim licima u smislu zakona
kojim se uređuju privredna društva (apsolutni i procentualni
iznos njihovog vlasništva i datum sticanja, kao i izvod iz re-
gistra privrednih subjekata za ta lica),
v) godišnje finansijske izvještaje i konsolidirane (ukoliko
postoji obaveza sastavljanja) sa mišljenjem neovisnog revi-
zora za posljednje tri godine, odnosno za period za koji po-
sluje (ako je taj period kraći od tri godine) ukoliko podliježe
obavezi revizije,
g) popis lica koje vode poslovanje društva i foto-kopije
identifikacionih dokumenata tih lica,
d) popis povezanih lica u smislu Zakona o tržištu hartija
od vrijednosti (u daljem tekstu: Zakon) sa naznakom osnova
povezanosti,
đ) dokaz da podnosilac zahtjeva, kao i lica koja vode po-
slovanje društva nisu pravosnažno osuđivana za krivično djelo
protiv privrede i platnog prometa i za krivično djelo propisano
Zakonom, kao i da im nije izrečena mjera zabrane obavljanja
poslova sa hartijama od vrijednosti, te da im nije izrečena mje-
ra zabrane vršenja poziva, djelatnosti ili dužnosti, kao i da nisu
kažnjavani za prekršaje propisane odgovarajućim zakonima,
e) dokaz da nije pokrenut ili otvoren stečajni postupak
protiv podnosioca zahtjeva,
ž) dokaz nadležnog organa uprave o izmirenju poreza,
z) izvještaje poslovnih banaka o stanju i prometu na ra-
čunima podnosioca zahtjeva u tim bankama u prethodnih 30
dana prije podnošenja zahtjeva,
i) izjavu o ukupnoj zaduženosti podnosioca zahtjeva kod
domaćih i stranih pravnih i fizičkih lica, sa specifikacijom tih
lica i iznosima zaduženja,
j) dokaz o obezbijeđenim sredstvima za sticanje kvalifi-
ciranog učešća,
k) saglasnost nadležnog organa druge države (ili mišlje-
nje) o namjeravanom sticanju (ukoliko je podnosilac zahtje-
va strano pravno lice) kada je to primjenjivo,
l) dokaz o uplaćenoj naknadi prema Tarifi Komisije.
(2) Ukoliko pravno lice podnosi zahtjev, neophodno je
da je prije podnošenja zahtjeva upisano u registar privrednih
subjekata najmanje godinu dana, odnosno da ima najmanje
jedan finansijski izvještaj.
Član 4.
Fizičko lice koje namjerava da stekne ili poveća procenat
kvalificiranog učešća, uz zahtjev, podnosi Komisiji sljedeću
dokumentaciju:
a) foto-kopiju osobne iskaznice za domaće lice, odnosno
putne isprave za strano lice,
b) poslovnu biografiju,
v) izvod iz registra privrednih subjekata ili drugog odgo-
varajućeg registra ukoliko to lice ima značajno učešće (preko
20%) u kapitalu u pravnim licima, u smislu zakona kojim
se uređuju privredna društva (apsolutni i procentualni iznos
njihovog vlasništva i datum sticanja, kao i izvod iz registra
privrednih subjekata za ta lica),
g) dokaz da lice nije pravosnažno osuđeno za krivično
djelo protiv privrede i platnog prometa, protiv službene du-
žnosti i za krivično djelo propisano Zakonom, kao i da mu
nije izrečena mjera zabrane obavljanja poslova sa hartijama
od vrijednosti,
d) dokaz nadležnog organa uprave o izmirenju poreza,
đ) spisak povezanih lica u smislu Zakona sa naznakom
osnova povezanosti,
e) izvještaje poslovnih banaka o stanju i prometu na ra-
čunima podnosioca zahtjeva u tim bankama u prethodnih 30
dana prije podnošenja zahtjeva,
ž) izjavu o ukupnoj zaduženosti sticaoca kod domaćih
i stranih pravnih i fizičkih lica, sa specifikacijom tih lica i
iznosima zaduženja,
z) dokaz o obezbijeđenim sredstvima za sticanje kvalifi-
ciranog učešća i ovjerenu izjavu da sredstva nisu stečena na
nezakonit način i
i) dokaz o uplaćenoj naknadi prema Tarifi Komisije.
Član 5.
Fizičko ili pravno lice koje namjerava da samo ili zajed-
no sa povezanim licima stiče ili poveća udio u osnovnom
kapitalu brokersko-dilerskog društva koji je jednak ili veći
od 50%, pored dokumentacije propisane u čl. 3. i 4. ovog
pravilnika, uz zahtjev, Komisiji dostavlja i:
a) poslovni plan i strategiju brokersko-dilerskog društva
u kojem stiče kvalificirano učešće,
b) planirane promjene u organizacionoj, upravljačkoj i
kadrovskoj strukturi i
v) plan aktivnosti na izradi novih ili izmjeni postojećih
internih akata brokersko-dilerskog društva.
Član 6.
(1) Pored dokumentacije navedene u čl. od 3. do 5. ovog
pravilnika, Komisija može u toku obrade zahtjeva da zatraži
i drugu dokumentaciju za koju ocijeni da bi bila neophodna
za odlučivanje po predmetnom zahtjevu, a naročito informa-
cije i dokumentaciju predviđenu zakonom kojim se regulira
sprečavanje pranja novca i finansiranje terorizma.
(2) Dokumentacija koja se prilaže uz zahtjev podnosi se
u originalu ili ovjerenoj foto-kopiji i ne može biti starija od
90 dana.
(3) U slučaju da su prilozi izdani u stranoj zemlji, dosta-
vljaju se na jeziku zemlje izdavaoca i prevedeni od strane
ovlašćenog sudskog tumača na jezik koji je u službenoj upo-
trebi u Bosni i Hercegovini, te nadovjereni apostilom ako je
potreban apostil pečat za zemlju izdavaoca dokumenta.
(4) Pod ovjerenim izjavama pravnog lica smatraju se
izjave potpisane od lica ovlašćenih za zastupanje i ovjerene
pečatom tog pravnog lica.
Član 7.
(1) Prilikom odlučivanja o zahtjevu iz čl. 3. i 4. ovog
pravilnika Komisija ocjenjuje podobnost i pouzdanost pod-
nosioca zahtjeva i finansijsku opravdanost predloženog sti-
canja, a naročito:
a) za pravna lica:
1) finansijski položaj i uspješnost poslovanja,
4.1.2024. SLUŽBENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE - Broj 1 49
2) izvore sredstava kojim se finansira sticanje kvalifici-
ranog učešća,
3) uticaj sticanja kvalificiranog učešća na finansijski po-
ložaj tog lica,
4) da li će brokersko-dilersko društvo kod kojeg se stiče
kvalificirano učešće biti u mogućnosti da ispunjava zahtjeve
iz Zakona, kao i drugih propisa;
b) za fizička lica:
1) izvore sredstava kojim se finansira sticanje kvalifici-
ranog učešća,
2) podatke o ukupnoj zaduženosti,
3) reputaciju i iskustvo podnosioca zahtjeva, a posebno:
- da li je lice bilo, ili je trenutno, predmet provjere zbog
kršenja propisa drugog domaćeg ili stranog regulatornog
organa, institucije koja obavlja funkciju registra hartija
od vrijednosti, berze, profesionalnog udruženja ili organa
državne uprave ili agencije,
- da li je lice bilo direktor ili član uprave privrednog su-
bjekta nad kojim je pokrenut stečaj ili druge organizacije
kojoj je odbijeno davanje dozvole za rad ili je ista oduzeta.
(2) Komisija može prilikom odlučivanja po podnesenom
zahtjevu pozvati na intervju u prostorijama Komisije podno-
sioca zahtjeva, fizičko lice, odnosno zastupnika pravnog lica.
Član 8.
Komisija će prilikom procjene podobnosti i pouzdanosti
podnosioca zahtjeva, kao i finansijske opravdanosti predlo-
ženog sticanja, sarađivati sa drugim nadležnim organima.
Član 9.
Ukoliko Komisija, na osnovu dostavljene dokumentaci-
je, ne može da odluči po predmetnom zahtjevu, a iz razloga
što je ista nerazumljiva ili nepotpuna ili sadrži neke druge
nedostatke koji onemogućavaju postupanje po zahtjevu, a
koje podnosilac nije otklonio u naknadno ostavljenom roku,
donijet će zaključak o odbacivanju zahtjeva.
Član 10.
(1) Komisija donosi rješenje o davanju saglasnosti za sti-
canje kvalificiranog učešća u roku od 30 radnih dana od dana
prijema urednog zahtjeva ukoliko se na osnovu dostavljene
dokumentacije može zaključiti da su lica koja namjeravaju
da steknu kvalificirano učešće podobna i pouzdana i da im
je finansijski položaj takav da se može pretpostaviti da neće
imati negativan uticaj na poslovanje brokersko-dilerskog
društva.
(2) Ukoliko Komisija ne odluči po zahtjevu u roku iz sta-
va 1. ovog člana, smatra se da je zahtjev odbijen.
Član 11.
(1) Dozvola za sticanje kvalificiranog učešća izdaje se na
period važenja od 12 mjeseci od dana izdavanja.
(2) Lice koje je dobilo dozvolu, a nije započelo, ili nije
završilo sticanje do nivoa do kojeg je dobilo dozvolu, ako
namjerava da nastavi sticanje, dužno je da pribavi novu do-
zvolu.
Član 12.
Komisija će donijeti rješenje o odbijanju zahtjeva ukoli-
ko se na osnovu dostavljene dokumentacije može zaključiti
da lica koja namjeravaju da steknu kvalificirano učešće nisu
podobna i pouzdana, odnosno da im je finansijski položaj
takav da se može pretpostaviti da će imati negativan uticaj
na poslovanje brokersko-dilerskog društva, kao i da bliska
povezanost fizičkih ili pravnih lica koja su u poziciji da kon-
troliraju ili vrše značajan uticaj u brokersko-dilerskom dru-
štvu sprečava efikasno vršenje nadzorne funkcije Komisije.
Član 13.
Ukoliko je došlo do promjene okolnosti u pogledu po-
dobnosti, pouzdanosti ili finansijskog položaja lica kome
je odobreno sticanje kvalificiranog učešća, a te promjene
su takve da bi dovele do rješenja o odbijanju zahtjeva, Ko-
misija u skladu sa svojim nadzornim ovlašćenjima, propi-
sanim Zakonom, donosi rješenje kojim izriče sljedeće nad-
zorne mjere:
a) ukida rješenje o izdavanju odobrenja,
b) oduzima pravo glasa po osnovu vlasništva.
Član 14.
Ako fizičko ili pravno lice stekne kvalificirano učešće
u kapitalu berze bez saglasnosti Komisije, Komisija donosi
rješenje kojim:
a) zabranjuje ostvarivanje prava glasa koje proizlazi iz
tako stečenog kvalificiranog učešća i
b) nalaže prodaju/otuđenje tako stečenog kvalificiranog
učešća.
Član 15.
Prijenos udjela u osnovnom kapitalu brokersko-diler-
skog društva Centralni registar hartija od vrijednosti a.d.
Banja Luka će izvršiti uz prilaganje saglasnosti Komisije iz
člana 1. stav 2. ili dokaza o obavještavanju Komisije iz člana
1. stav 3. ovog pravilnika.
Član 16.
(1) Fizičko ili pravno lice koje donese odluku da posred-
no ili neposredno smanji nivo kvalificiranog učešća u bro-
kersko-dilerskom društvu za koji je dobilo dozvolu Komisije
dužno je da o tome prethodno u pisanom obliku obavijesti
Komisiju i da navede visinu smanjenja učešća.
(2) Lice koje je smanjilo učešća u osnovnom kapitalu ili
glasačkim pravima u brokersko-dilerskom društvu, ispod ni-
voa za koji je dobilo dozvolu Komisije, dužno je da o tome
obavijesti Komisiju i da dostavi dokument o pravnom osno-
vu za prijenos udjela u roku od 15 dana od dana zaključe-
nja pravnog posla kojim je svoj udio u cjelini ili djelimično
prenijelo na drugo lice, o čemu Komisija donosi posebno
rješenje.
Član 17.
(1) Brokersko-dilersko društvo je dužno da najmanje
jednom godišnje obavijesti Komisiju o imenima akcionara i
visini njihovog učešća.
(2) Obavijest iz stava 1. ovog člana se dostavlja u okviru
godišnjih izvještaja.
(3) Brokersko-dilersko društvo je dužno da obavijesti
Komisiju o svakoj promjeni u vlasničkoj strukturi broker-
skodilerskog društva u roku od osam dana od dana sazna-
nja.
Član 18.
Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaje važi-
ti Pravilnik o davanju saglasnosti na sticanje kvalificiranog
učešća u kapitalu brokersko-dilerskog društva (“Službeni
glasnik Republike Srpske”, broj 67/12).
Član 19.
Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana obja-
ve u “Službenom glasniku Republike Srpske”.

Broj: 01-11-CLXXXIX-646/23
14. decembra 2023. godine

 

Predsjednik

Ognjen Mihajlović, s.r.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.