Raspodjela sredstava u oblasti veterinarstva

Pravilnik o uvjetima i načinu raspodjele sredstava u oblasti veterinarstva

09.04.2024. 09:52 / Izvor: Službeni glasnik Republike Srpske
veterinarstvo

Pravilnik o uvjetima i načinu raspodjele sredstava – subvencije nefinansijskim subjektima u oblasti veterinarstva.

SLUŽBENI GLASNIK

028/2024

Na osnovu člana 5. stav 3. i člana 14. stav 3. Zakona
o izvršenju Budžeta Republike Srpske za 2024. godinu
(“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 112/23) i člana
76. stav 2. Zakona o republičkoj upravi (“Službeni glasnik
Republike Srpske”, br. 115/18, 111/21, 15/22, 56/22, 132/22
i 90/23), ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede
d o n o s i

 

P R AV I L N I K
O UVJETIMA I NAČINU RASPODJELE SREDSTAVA –
SUBVENCIJE NEFINANSIJSKIM SUBJEKTIMA U OBLASTI
VETERINARSTVA

 

Član 1.
Ovim pravilnikom propisuju se uvjeti za ostvarivanje
prava na sredstva sa pozicije subvencije nefinansijskim su-
bjektima u oblasti veterinarstva, iznos sredstava, obaveze
korisnika, rokovi, potrebna dokumentacija i obrasci.
Član 2.
Sa pozicije subvencije nefinansijskim subjektima u oblasti
veterinarstva finansira se provođenje veterinarsko-epidemiolo-
ških izviđanja u svrhu analize epidemiološke situacije i davanja
preporuka s ciljem sprečavanja, kontrole i iskorjenjivanja bole-
sti, naročito kad su u pitanju zoonoze, odnosno bolesti zajedni-
čke za ljude i životinje.
Član 3.
(1) Pravo na sredstva iz člana 2. ovog pravilnika ostva-
ruju referentne veterinarske laboratorije (u daljem tekstu:
korisnik).
(2) Za ostvarivanje prava na sredstva sa pozicije sub-
vencije nefinansijskim subjektima u oblasti veterinarstva
korisnik podnosi Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i
vodoprivrede (u daljem tekstu: Ministarstvo) zahtjev i do-
kumentaciju propisanu ovim pravilnikom.
(3) Nakon isteka roka za podnošenje zahtjeva i nakon
obrade zahtjeva iz ovog pravilnika, ministar donosi rješenje
o isplati sredstava za namjene iz ovog člana.
(4) Isplata sredstava iz stava 1. ovog člana vrši se na
osnovu podnesenog zahtjeva, direktnim plaćanjem na tran-
sakcione, odnosno žiroračune korisnika.
Član 4.
(1) Pravo na sredstva za provođenje veterinarsko-epide-
mioloških izviđanja u svrhu analize epidemiološke situacije
i davanja preporuka s ciljem sprečavanja, kontrole i iskorje-
njivanja bolesti ostvaruje se za:
1) terensko-epizootiološko ispitivanje, odnosno istraži-
vanje okolnosti pojave prijavljene bolesti, u skladu sa Zako-
nom o veterinarstvu u Republici Srpskoj,
2) proučavanje epizootiološke situacije, u skladu sa Za-
konom o veterinarstvu u Republici Srpskoj,
3) pripremu epidemioloških studija i analizu rizika povo-
dom unosa životinjskih zaraznih bolesti u Republiku Srpsku
i ispitivanje ekonomski optimalnih mjera i procjena finansij-
skih posljedica propisanih mjera u slučaju pojave životinj-
skih zaraznih bolesti, u skladu sa Zakonom o veterinarstvu u
Republici Srpskoj,
4) izradu prijedloga sprečavanja, suzbijanja i iskorjenji-
vanja zaraznih bolesti životinja i zoonoza u Republici Srp-
skoj.
(2) Pravo na sredstva iz stava 1. ovog člana ostvaruje se
na osnovu zahtjeva sačinjenog na Obrascu 1. iz Priloga ovog
pravilnika, uz koji se prilažu:
1) specifikacija troškova prijevoza, uredskog materijala
i drugih sredstava i usluga neophodnih za rad veterinarske
epidemiološke službe,
2) izvještaj popunjen na Obrascu 2. iz Priloga ovog pra-
vilnika, a koji sadrži: izvještaj o obavljenim terenskim epi-
zootiološkim ispitivanjima, pripremljenim epizootiološkim
studijama i prijedlozima za sprečavanje, suzbijanje i isko-
rjenjivanje zaraznih bolesti životinja i zoonoza u Republici
Srpskoj, specifikaciju troškova prijevoza, uredskog materija-
la i drugih sredstava i usluga neophodnih za rad veterinarske
epidemiološke službe,
3) kopije svih pojedinačnih epizootioloških izvještaja o
terenskim epizootiološkim izviđanjima.
(3) Visina sredstava za namjenu iz ovog člana ne može
biti veća od 100.000 KM.
(4) Ministarstvo, u okviru kojeg djeluje veterinarska epi-
demiološka služba, sa korisnikom zaključuje poseban ugo-
vor.
(5) Korisnik polugodišnje podnosi Ministarstvu zahtjev
za dodjelu sredstava za provedene mjere iz stava 1. ovog
člana.
Član 5.
Stupanjem na snagu ovog pravilnika prestaje važiti Pra-
vilnik o uvjetima i načinu raspodjele sredstava – subvencije
nefinansijskim subjektima u oblasti veterinarstva (“Službeni
glasnik Republike Srpske”, broj 52/23).
Član 6.
Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana obja-
ve u “Službenom glasniku Republike Srpske”.
Broj: 12.05-335-192/24
15. marta 2024. godine Ministar,
Banjaluka Dr. Savo Minić, s.r.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.