Pravilnik o postupcima u provođenju Programa razvoja male privrede

Legislativa

Pravilnik o postupcima u provođenju Programa razvoja male privrede

20.05.2021. 08:00 / Izvor: Službene novine Kantona Sarajevo

 

Službene novine Kantona Sarajevo broj 20/21 [20.5.2021.]

 

Na osnovu člana 66. i 68. stav (1) Zakona o organizaciji organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 35/05) i člana 13. Zakona o poticaju razvoja male privrede ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 29/15), Ministarstvo privrede Kantona Sarajevo donosi

 

PRAVILNIK

O POSTUPCIMA U PROVOĐENJU PROGRAMA RAZVOJA MALE PRIVREDE


 

Član 1.
(Predmet pravilnika)

 

(1) Ovim pravilnikom se detaljnije uređuju postupci u provođenju Programa razvoja male privrede (u daljnjem tekstu: Program) kojima se, radi ostvarenja ciljeva razvoja male privrede, poticajne mjere i aktivnosti njihovog provođenja utvrđuju na način koji osigurava jednakopravnost krajnjih korisnika poticajnih sredstava.

(2) Postupci koje uređuje ovaj pravilnik obuhvaćaju:

a) metodologiju rada, kojom se obezbjeđuje javnost rada,

b) učesnike u provođenju Programa i njihov izbor,

c) kriterije za izbor korisnika poticajnih sredstava i projekata kojima se jača konkurentska sposobnost subjekata male privrede,

d) postupke u radu Komisije za izbor korisnika poticajnih sredstava, kao i Komisije za izbor banke ili banaka za plasman poticajnih kreditnih sredstava,

e) pravna zaštita za stranke koje smatraju da su aktivnostima u provođenju Programa povrijeđena njihova prava ili su na drugi način oštećeni,

f) definisanje i uređivanje odnosa ugovorom između ugovornih strana i

g) nadzor nad provođenjem Programa i način izvještavanja, usklađen sa procedurom praćenja realizacije Programa rada Vlade Kantona Sarajevo.

 

Član 2.
(Odluka o usvajanju Programa utroška sredstava)

 

(1) Na osnovu Programa iz člana 1. stav (1) ovog pravilnika, Ministarstvo privrede Kantona Sarajevo (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) sačinjava prijedlog Godišnjeg plana provođenja Programa (u daljnjem tekstu: Godišnji plan).

(2) Na prijedlog Ministarstva, Vlada Kantona Sarajevo (u daljnjem tekstu: Vlada) donosi odluku kojom usvaja Godišnji plan.

(3) Ministarstvo se prilikom izrade Godišnjeg plana rukovodi sljedećim grupama kriterija:

a) marketinško - tržišni kriterij (razvoj i opstanak na tržištu),

b) tehničko - tehnološki kriterij (mogućnost inovacije proizvoda ili proizvodnje),

c) ekonomsko - finansijski kriterij (sposobnost ostvarivanja finansijske stabilnosti),

d) kriterij poduzetničke sposobnosti i upravljačkih znanja i vještina (sposobnost poduzetnika da razvije projekt) i

e) razvojni kriterij (uticaj programa na ukupni privredni razvoj Kantona Sarajevo).

(4) Za obavljanje određenih zadataka u izradi Godišnjeg plana može se zadužiti komisija koju rješenjem imenuje ministar privrede Kantona Sarajevo (u daljnjem tekstu: ministar).

(5) U cilju realizacije Godišnjeg plana, Ministarstvo donosi Odluku o usvajanju Programa utroška sredstava "Poticaj razvoju male privrede" (u daljnjem tekstu: Odluka).

(6) Odlukom se definišu nazivi i vrste programa, te se za svaki pojedini program utvrđuju sljedeći odnosni elementi:

a) ciljevi programa,

b) kriteriji za izbor,

c) korisnici programa,

d) iznos i namjena planiranih poticajnih sredstava,

e) iznos sredstava za subvencioniranje kamata za plasman kreditnih sredstava iz tačke f) ovog stava i

f) iznos i namjena planiranih poticajnih kreditnih sredstava.

 

Član 3.
(Način dodjele poticajnih sredstava i izbor banke)

 

(1) Poticajna sredstva iz člana 2. stav (6) tačka d) ovog pravilnika dodjeljuju se provođenjem javnog poziva subjektima male privrede, odnosno korisnicima poticajnih sredstava direktno.

(2) U postupku iz stava (1) ovog člana, Ministarstvo pojedinačno sa korisnikom poticajnih sredstava, a na osnovu odluke Vlade iz člana 13. stav (9) ovog pravilnika, zaključuje ugovor o implementaciji sredstava čije odredbe moraju biti usklađene sa Zakonom o poticaju razvoja male privrede ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 29/15) (u daljnjem tekstu: Zakon), ovim pravilnikom i odredbama propisa kojima se uređuju obligacioni odnosi.

(3) Poticajna kreditna sredstva, tj. kreditna sredstva uz subvencioniranu kamatnu stopu iz člana 2. stav (6) tačka f) ovog pravilnika dodjeljuju se provođenjem javnog poziva, subjektima male privrede odnosno korisnicima poticajnih kreditnih sredstava putem izabrane banke, odnosno putem izabranih banaka.

(4) U skladu sa ovim pravilnikom, Godišnjim planom i Odlukom, Ministarstvo objavljuje javni poziv i provodi postupak izbora jedne ili više banaka za plasman kreditnih sredstava uz subvencioniranu kamatnu stopu. Komisija iz stava (5) ovog člana, putem Ministarstva, dužna je obavijestiti sve podnosioce ponuda po ovom javnom pozivu, i to o: datumu, vremenu i mjestu javnog otvaranja dostavljenih ponuda na ovaj javni poziv.

(5) Komisija za izbor banke ili banaka sačinjava preliminarni prijedlog izabrane banke ili banaka za plasman poticajnih kreditnih sredstava, te isti objavljuje na web stranici Ministarstva i Oglasnoj ploči Kantona Sarajevo.

(6) Podnosilac ponude iz stava (4) ovog člana, u cilju zaštite svojih prava, može dostaviti pisani prigovor Ministarstvu, u roku od osam dana od dana objave preliminarnog prijedloga iz stava (5) ovog člana.

(7) Po prigovoru iz stava (6) ovog člana rješava Ministarstvo, najkasnije u roku od 15 dana.

(8) Odmah nakon rješavanja svih prigovora iz stava (6) ovog člana ili odmah nakon isteka roka iz stava (6) ovog člana, ako ovi prigovori nisu dostavljeni u ovom roku, Komisija sačinjava prijedlog izabrane banke ili banaka za plasman poticajnih kreditnih sredstava.

(9) Na osnovu prijedloga iz stava (8) ovog člana, Ministarstvo utvrđuje prijedlog odluke o izboru banke ili banaka, a odluku na prijedlog Ministarstva donosi Vlada.

(10) U postupku iz stava (4) ovog člana, Ministarstvo pojedinačno sa izabranom bankom (u daljnjem tekstu: Banka), a na osnovu odluke Vlade iz stava (9) ovog člana, zaključuje ugovor o poslovnoj saradnji, odnosno načinu plasmana poticajnih kreditnih sredstava, čije odredbe moraju biti usklađene sa Zakonom, ovim pravilnikom i odredbama propisa kojima se uređuju obligacioni odnosi.

 

Član 4.
(Način objave javnih poziva i rezultata)

 

(1) Javni poziv za izbor korisnika poticajnih sredstava (u daljnjem tekstu: Javni poziv) i javni poziv za izbor banke ili banaka za plasman poticajnih kreditnih sredstava objavljuje Ministarstvo.

(2) Javni pozivi iz stava (1) ovog člana objavljuju se na web stranici Ministarstva, a odnosna obavještenja o ovim javnim pozivima objavljuju se u "Službenim novinama Kantona Sarajevo" i u dnevnom listu čiji je izdavač - pravno lice sa sjedištem u Kantonu Sarajevo.

(3) Javni poziv za izbor korisnika poticajnih kreditnih sredstava objavljuje Banka.

(4) Javni poziv iz stava (3) ovog člana objavljuje se u dva dnevna lista čiji su izdavači pravna lica sa sjedištem u Kantonu Sarajevo, na web stranici Banke i putem Ministarstva na web stranici Ministarstva.

(5) Rezultati javnih poziva iz stava (1) ovog člana objavljuju se u "Službenim novinama Kantona Sarajevo" i na web stranici Ministarstva.

 

Član 5.
(Sadržaj javnog poziva)

 

Javni poziv obavezno sadrži:

a) predmet javnog poziva,

b) pravo učestvovanja na javnom pozivu,

c) sadržaj prijave za dodjelu poticajnih sredstava (u daljnjem tekstu: prijava) koji podrazumijeva:

1) uredno popunjen prijavni obrazac i

2) opću i posebnu dokumentaciju i priloge,

d) kriterije za ocjenu prijave i izbor korisnika poticajnih sredstava,

e) način preuzimanja tenderske dokumentacije (ukoliko je ista dokumentacija potrebna za prijavu na odnosni program iz javnog poziva),

f) način i rok za podnošenje prijave,

g) troškove prijave i

h) druge potrebne odredbe.

 

Član 6.
(Komisija)

 

(1) Komisiju za izbor korisnika poticajnih sredstava, kao i Komisiju za izbor banke ili banaka (u daljnjem tekstu: Komisija) rješenjem imenuje ministar.

(2) Komisija se sastoji od najmanje pet članova, uključujući i predsjednika Komisije, i to: najmanje tri člana iz reda državnih službenika zaposlenih u Ministarstvu i najmanje dva člana iz reda stručnjaka koji nisu u radnom odnosu u kantonalnim organima državne službe, a predloženi su zbog svoje stručnosti kao vanjski saradnici iz reda akademske i/ili poslovne zajednice. Broj članova Komisije mora biti neparan. Komisija ima imenovano lice za obavljanje administrativno - tehničkih poslova, koje ne učestvuje u odlučivanju, a bira se iz reda zaposlenika Ministarstva.

(3) Rješenje o imenovanju Komisije iz stava (1) ovog člana objavljuje se u "Službenim novinama Kantona Sarajevo".

(4) Prije početka rada Komisije, predsjednik i članovi Komisije, kao i imenovano lice koje obavlja administrativno - tehničke poslove potpisuju pojedinačnu Izjavu o nepristrasnosti, povjerljivosti i nepostojanju sukoba interesa, a dužni su prijaviti mogući sukob interesa i tražiti isključenje iz rada Komisije.

(5) Komisija je u svom radu odgovorna za primjenu zakonskih i podzakonskih akata i drugih dokumenata koji se odnose na dodjelu finansijskih sredstava poticaja.

(6) Nakon imenovanja, Komisija je dužna sačiniti i donijeti Poslovnik o radu Komisije (u daljnjem tekstu: Poslovnik), te dalji svoj rad obavljati u skladu sa Poslovnikom.

(7) U skladu sa odredbama ovog pravilnika i Poslovnika, a na osnovu propisanih kriterija iz Odluke i odnosnog javnog poziva, Komisija je dužna sačiniti prijedlog korisnika poticajnih sredstava sa prijedlogom iznosa poticajnih sredstava, odnosno prijedlog izabrane banke ili banaka za plasman poticajnih kreditnih sredstava, te obaviti i druge zadatke propisane ovim pravilnikom i odnosnim rješenjem iz stava (1) ovog člana.

 

Član 7.
(Prijava na Javni poziv)

 

(1) Prijava na Javni poziv mora biti urađena sadržajno po svim elementima zahtijevanim u Javnom pozivu, tj. u zavisnosti o svakom pojedinom programu iz Javnog poziva.

(2) Prijava će se razmatrati, ako su dostavljeni sljedeći dokumenti:

a) uredno popunjen prijavni obrazac za pojedini program po kojem se podnosi prijava, opća i posebna dokumentacija i ostali zahtijevani prilozi,

b) ukoliko se određenim pojedinim programom iz Javnog poziva zahtijeva dostavljanje projekta, isti mora da sadrži: - naziv projekta, detaljan opis plana realizacije, ključne aktivnosti, predviđene datume realizacije, pregled budžeta projekta koji uključuje sve aktivnosti koje treba realizovati iz sredstava poticaja, te na jasan način objasniti o kakvom projektu se radi. Projekat mora predvidjeti broj mjerljivih rezultata na koje će realizacija projekta imati najviše efekta. U pregledu budžeta projekta predstavljaju se troškovi do kojih implementator projekta očekuje da će doći za vrijeme trajanja projekta. Pregled budžeta treba da govori isto što i opis prijedloga projekta, a stavke budžeta treba da prate logičan slijed aktivnosti na način kako je projektom navedeno. Potrebno je da što više budžetskih stavki bude zasnovano na tačno utvrđenim troškovima, a ne na približnim procjenama. Također, ukoliko je predviđeno sufinansiranje projekta, potrebno je specificirati planirane aktivnosti i navesti izvore finansiranja navedenih aktivnosti iz sopstvenih i/ili drugih izvora. U sklopu projektnog prijedloga dostavljaju se dodatna pojašnjenja budžetskih stavki navedenih u formi pregleda budžeta. Tabelarni prikaz planiranog utroška sredstava mora obuhvatiti sve stavke jasno i kratko opisane, sa definisanom mjernom jedinicom, brojem jedinica i jediničnom cijenom, gdje njihov rezultat daje ukupnu vrijednost svake takve budžetske stavke. Poticajnim sredstvima koja se dodjeljuju, u ovisnosti o vrsti i značaju projekta po pojedinom programu, mogu se finansirati administrativni troškovi i troškovi osoblja u maksimalnom iznosu do 45% od zahtijevanog iznosa sredstava za realizaciju projekta, a isti će procenat precizno biti propisan odnosnim javnim pozivom. Ostali dio finansijskih sredstava predviđen je za programske aktivnosti projekta. Projekat se od dana doznake sredstava na račun prihvaćenog projekta aplikanta, tj. korisnika poticajnih sredstava mora provesti u roku od šest mjeseci, odnosno u roku koji je propisan Javnim pozivom,

c) Ministarstvo će za svaki program za koji je predviđeno dostavljanje projekata propisati formu obrasca koji će predstavljati sažetak projekta i

d) ostali prilozi koji podrazumijevaju priloge koji se Javnim pozivom traže od podnosioca prijave, a kojima se dokazuje da li je podnosilac kvalifikovan, kompetentan, pouzdan. Prilozi koji se zahtjevaju mogu biti opći i tada se zahtjevaju od svih podnosilaca prijave i posebni koji se zahtjevaju u zavisnosti od kriterija za pojedine programe koji se provode i od uslova koji su navedeni u Odluci i Javnom pozivu.

(3) Prijava koja ne sadrži kumulativno i opće i posebne priloge koji se zahtijevaju Javnim pozivom, se odbacuje zbog neispunjavanja formalno - pravnih uslova, bez obaveze daljeg razmatranja. Na osnovu pisanog zahtjeva aplikanta čija je prijava odbačena, aplikant se pismeno obavještava o razlozima odbacivanja njegove prijave.

(4) Potrebano je da sva tražena dokumenta budu izdana od nadležnih sudskih i upravnih tijela, a fotokopije dokumenata koja se prilažu moraju biti ovjerene od strane nadležnog tijela uprave ili notara, ovjerom ne starijom od tri mjeseca, računajući od dana objave Javnog poziva u "Službenim novinama Kantona Sarajevo". U suprotnom, prijava će biti izuzeta iz dalje procedure razmatranja na isti način kako je navedeno u stavu (3) ovog člana. Ovjera dokumenata se ne odnosi na rješenje o registraciji pravnog subjekta, uvjerenje o poreznoj registraciji i uvjerenje o registraciji PDV obveznika, izuzev ako se drugačije odredi u Javnom pozivu.

(5) Izbor korisnika poticajnih sredstava vrši se na osnovu propisanih kriterija.

(6) Aplikant ostvaruje pravo na poticaj po samo jednom pojedinom programu iz Javnog poziva. Po osnovu javnog poziva aplikant može podnijeti najviše ukupno dvije prijave, tj. po jednu prijavu za najviše dva pojedina programa. U slučaju da aplikant podnosi dvije prijave po javnom pozivu obavezan je u prijavi navesti koja je prijava prioritetna. Ukoliko su obje prijave aplikanta formalno - pravno ispravne, Ministarstvo će razmatrati i odobriti poticaj za samo jednu prijavu aplikanta prema označenom prioritetu ili redoslijedu zaprimanja prijava na protokolu, ukoliko u istima nije navedeno koja je prioritetna. Opću dokumentaciju koja se traži javnim pozivom, aplikant može dostaviti uz samo jednu prijavu, pri čemu je aplikant obavezan u prijavi navesti uz koju prijavu je dostavio Opću dokumentaciju.

(7) Najveći pojedinačni iznos sredstava poticaja koji se dodjeljuje aplikantu po pojedinom programu iz Javnog poziva propisuje se u Godišnjem planu, Odluci i Javnom pozivu.

(8) Prijave sa potrebnim prilozima, lično se dostavljaju, ili šalju preporučeno poštom, u zapečaćenim kovertama, na adresu Ministarstva, sa naznakom: "Ne otvarati - po Javnom pozivu za program ________" (obavezno upisati naziv programa). Na poleđini koverte obavezno se navodi naziv podnosioca prijave i kontakt telefon.

(9) Rok za dostavljanje prijava je 30 (trideset) dana od dana objave Javnog poziva u "Službenim novinama Kantona Sarajevo". Prijave primljene nakon isteka roka iz ovog stava neće biti uzete u razmatranje.

 

Član 8.
(Obaveze i odgovornosti prema učesnicima Javnog poziva)

 

(1) U postupku po Javnom pozivu Ministarstvo ne snosi nikakve troškove učesnika Javnog poziva, te zadržava pravo da njihove prijave/programe/projekte prihvati u cijelosti, djelomično, ili da ih odbije, te da u bilo koje vrijeme prije zaključenja ugovora poništi Javni poziv ili da odbaci sve prijave/programe/projekte.

(2) Ministarstvo ne snosi odgovornost prema učesnicima Javnog poziva, u pogledu aktivnosti koje su preduzeli u cilju apliciranja za određeni program.

(3) Dokumentacija dostavljena po Javnom pozivu ne vraća se podnosiocu prijave.

 

Član 9.
(Način utvrđivanja kategorija koje će imati pravo učešća u pojedinim programima)

 

(1) Ministarstvo u Godišnjem planu utvrđuje kategorije korisnika poticajnih sredstava koje će imati pravo učešća u pojedinim programima.

(2) Ograničenje iz člana 10. stav (2), koje se odnosi na podnosioce prijave po Javnom pozivu, ne odnosi se na nosioce Programa iz člana 16. Zakona po odnosnom javnom pozivu.

(3) Ograničenje iz člana 10. stav (2), koje se odnosi na podnosioce prijave po Javnom pozivu, ne odnosi se na Banku iz člana 3. stav (10) ovog pravilnika po odnosnom javnom pozivu.

 

Član 10.
(Ograničenja za učestvovanje u Javnom pozivu)

 

(1) Podnosilac prijave koji do objave Javnog poziva ne opravda od Ministarstva dodijeljena sredstva poticaja po ranije preuzetim ugovornim obavezama, nema pravo učešća, odnosno, njegova se prijava neće razmatrati.

(2) Podnosilac prijave koji je dvije godine uzastopno, po bilo kojem programu koristio poticajna sredstva Ministarstva, nema pravo učešća u Javnom pozivu Ministarstva dvije godine, računajući od zadnje godine u kojoj su mu sredstva odobrena.

(3) Korisnik poticajnih sredstava kojem je pravosnažnom odlukom suda izrečena kazna za prekršaj koji se odnosi na nenamjensko korištenje sredstava poticaja ili implementaciju sredstava nakon isteka ugovorenih rokova i korisnik poticajnih sredstava koji nije dostavio pisani izvještaj o utrošku sredstava uz odgovarajuće dokaze, osim što je obavezan u zakonskom roku vratiti dodijeljena sredstva, također u skladu sa Zakonom ne može aplicirati za poticaj u periodu od pet godina, računajući od dana pravosnažnosti odluke o učinjenom prekršaju.

 

Član 11.
(Načela za davanje prednosti poticaju programa/projekta)

 

Komisija će u skladu sa Odlukom dati prednost podnosiocima prijave koji pravo na poticajna sredstva ostvaruju na osnovu dostavljene prijave za one programe/projekte koji se oslanjaju na sljedeća načela:

a) proizvodi i usluge kojima se ostvaruje veća dodatna vrijednost, potiče ekonomski rast, potiče registracija novih privrednih subjekata i novo zapošljavanje,

b) obezbjeđenje tehnološke modernizacije, modernizacije poslovnih procesa, podrške unapređenju znanja i vještina zaposlenih, podrške inovacijama, promocije izvoznih potencijala i pristupa novim tržištima,

c) poduzetnička sposobnost i upravljačka znanja,

d) korištenje različitih izvora finansiranja i

e) postizanje ravnomjernijeg regionalnog razvoja.

 

Član 12.
(Kriteriji za izbor i ocjenjivanje programa/projekta)

 

(1) Tokom rada Komisija se rukovodi kriterijima utvrđenim u Odluci i Javnom pozivu.

(2) Kvalitet programa/projekta ocjenjuje se kroz preferiranje proizvodne nad uslužnom djelatnošću, osiguranja finansijskih sredstava iz drugih izvora, pokretanja aktivnosti koje koriste nove tehnologije za rast i opstojnost (prisutnost na tržištu u godinama), te ostvarene nagrade i priznanja.

(3) Prilikom ocjene programa/projekta Komisija uzima u obzir i vrednuje:

a) stepen samofinansiranja,

b) mogućnost povećanja zaposlenosti, uključujući i strukturu novih zaposlenika,

c) mogućnost pružanja obuke za strukovna zanimanja,

d) čuvanje kulturne i istorijske baštine,

e) tradiciju u vođenju obrta,

f) izvozno orijentisanu proizvodnju i supstituciju uvoza,

g) uvođenje novih tehnologija, tehnološku modernizaciju, modernizaciju poslovnih procesa, obezbjeđenje odgovarajućih certifikata i međunarodnih standarda kvalitete,

h) sufinansiranje Programa, u saradnji sa nosiocima Programa iz člana 16. Zakona i međunarodnim organizacijama.

 

Član 13.
(Izbor korisnika poticajnih sredstava)

 

(1) Komisija u prvoj fazi rada, po isteku roka za prijave po Javnom pozivu, obavlja sljedeće aktivnosti:

a) putem protokola prima omotnice - prijave pristigle po Javnom pozivu, te ih razvrstava po programima,

b) ukoliko na omotnici nije naznačeno na koji se program odnosi prijava, Komisija će je otvoriti i iz njenog sadržaja utvrditi pripadnost, te je rasporediti odgovarajućem programu,

c) zapisnički konstatovati broj uredno zapečaćenih i neotvorenih omotnica, kao i sačiniti eventualne službene zabilješke o greškom otvorenim omotnicama,

d) izvršiti razvrstavanje svih omotnica obzirom na to da li su pristigle u roku naznačenom u Javnom pozivu, ili nakon isteka roka, te ove druge odmah odbaciti,

e) numerisati rednim brojevima omotnice pristigle u roku,

f) otvoriti sve omotnice po redosljedu zaprimanja koje su pristigle u roku, te izvršiti provjeru njihovog sadržaja i kontrolu svih pojedinačnih dokumenata, u skladu sa utvrđenim obaveznim sadržajem pojedinog programa iz javnog poziva,

g) izvršiti razvrstavanje prijava na one koje ispunjavaju formalno - pravne uslove, navedene u Javnom pozivu i koje ispunjavaju uslove za dalju proceduru i na one koje ne ispunjavaju tražene uslove i

h) primijeniti eliminacijski faktor iz Javnog poziva, obzirom na prethodno dobijena poticajna sredstva od Ministarstva, a u skladu sa odredbama iz člana 10. ovog pravilnika.

(2) Poslovnikom iz člana 6. stav (6) ovog pravilnika definiše se metodologija rada Komisije u skladu sa kriterijima koji su utvrđeni Odlukom za svaki pojedinačni program.

(3) Komisija na osnovu kriterija naznačenih u Javnom pozivu vrši ocjenjivanje prijava programa/projekata, koje su kao uslov iz Javnog poziva dostavili podnosioci prijave, a koje prijave su ispunile formalno - pravne uslove, po pojedinim programima. Maksimalan broj bodova po svim kriterijima, koji se može dodijeliti prijavi za pojedinačni program po kojem je aplikant obavezan dostaviti projekt, je 100 (100%).

(4) Programi u kojima je osnov za dodjeljivanje poticaja subvencioniranje/regresiranje troškova na osnovu dostavljenih računa/ugovora i dokaza kojima se potvrđuje plaćanje istih, a ukupan iznos obračunatih sredstava za sve korisnike premašuje planirani finansijski iznos sredstava za taj Program, prijedlog korisnika i iznos poticajnih sredstava utvrđuje se u skladu sa Odlukom i Javnim pozivom.

(5) Komisija sačinjava preliminarni prijedlog korisnika poticajnih sredstava i iznose ovih sredstava, sa obrazloženjem za svakog korisnika i za svaki pojedini program, te isti objavljuje na web stranici Ministarstva i Oglasnoj ploči Kantona Sarajevo.

(6) Podnosilac prijave – aplikant po Javnom pozivu, u cilju zaštite svojih prava, može dostaviti pisani prigovor Ministarstvu, u roku od osam dana od dana objave preliminarnog prijedloga iz stava (5) ovog člana.

(7) Po prigovoru iz stava (6) ovog člana rješava Ministarstvo, najkasnije u roku od 15 dana.

(8) Odmah nakon rješavanja svih prigovora iz stava (6) ovog člana ili odmah nakon isteka roka iz stava (6) ovog člana ako ovi prigovori nisu dostavljeni u ovom roku, Komisija sačinjava prijedlog korisnika poticajnih sredstava sa iznosom ovih sredstava.

(9) Na osnovu prijedloga iz stava (8) ovog člana, Ministarstvo utvrđuje prijedlog odluke o izboru korisnika poticajnih sredstava sa iznosom ovih sredstava, a odluku na prijedlog Ministarstva donosi Vlada.

 

Član 14.
(Izbor korisnika poticajnih kreditnih sredstava)

 

(1) Banka, po osnovu javnog poziva za izbor korisnika poticajnih kreditnih sredstava i internih akata Banke, razmatra zaprimljene prijave aplikanata, te u skladu sa ugovorom iz člana 3. stav (10) ovog pravilnika provodi i druge aktivnosti u skladu sa aktima Banke.

(2) Odluku o izboru korisnika poticajnih kreditnih sredstava uz prethodnu pismenu saglasnost Ministarstva donosi Banka.

(3) U postupku iz člana 3. stav (3) ovog pravilnika, Banka pojedinačno sa korisnicima poticajnih kreditnih sredstava, a na osnovu odluke iz stava (2) ovog člana, zaključuje ugovor o dodjeli poticajnih kreditnih sredstava, čije odredbe moraju biti usklađene sa Zakonom, ovim pravilnikom i odredbama propisa kojima se uređuju obligacioni odnosi.

(4) Banka je obavezna Ministarstvu dostaviti Izvještaj o implementaciji kreditne linije sa potrebnom dokumentacijom o korisnicima poticajnih kreditnih sredstava, a u skladu sa ugovorom iz člana 3. stav (10) ovog pravilnika.

(5) Po svakom pojedinačnom zahtjevu Ministarstva, Banka je obavezna dostaviti Ministarstvu i drugi izvještaj sa potrebnom dokumentacijom.

 

Član 15.
(Ugovor o implementaciji poticajnih sredstava)

 

(1) Nakon što Vlada u skladu sa članom 13. stav (9) ovog pravilnika donese odluku, Ministarstvo sa odabranim korisnicima poticajnih sredstava zaključuje ugovore o implementaciji poticajnih sredstava (u daljnjem tekstu: Ugovor).

(2) Ugovor obavezno sadrži visinu, namjenu i uslove dodjele sredstava, rokove utroška odobrenih sredstava, međusobna prava i obaveze, način i rokove izvještavanja o utrošku sredstava, nadzor nad utroškom sredstava u svrhu za koju su odobrena, te sankcije u slučaju nepoštivanja Ugovora.

(3) Obavezni sastavni dio Ugovora je obrazac "Izvještaj o implementaciji odobrenih sredstava".

(4) Ugovor stupa na snagu kada ga uredno potpišu obje ugovorne strane. U slučaju kad je nastupila okolnost koja je objektivno onemogućila ugovornu stranu da izvršava obaveze i/ili ostvaruje prava iz Ugovora, odnosno u slučaju događaja koji mogu uticati na blagovremeno ispunjenje zadataka i ciljeva projekta, tj. odgoditi ili u potpunosti spriječiti realizaciju preuzetih obaveza, ugovorna strana koja se poziva na ove okolnosti dužna je pismenim putem obavjestiti drugu ugovornu stranu iz Ugovora najkasnije u roku od tri dana od dana nastanka takvih okolnosti, te može podnijeti pismeni zahtjev Ministarstvu za produženje trajanja Ugovora.

(5) Ugovorom se utvrđuju sljedeće obaveze i odgovornosti korisnika poticajnih sredstava:

a) da dodijeljena sredstva poticaja koristi namjenski, u skladu sa odobrenim projektom/programom,

b) da izuzetno može samoinicijativno izvršiti prenamjenu dodijeljenih poticajnih sredstava poticaja, s jedne na drugu stavku koja je predviđena budžetom projekta, najviše u visini do 10% ukupne vrijednosti dodijeljenih sredstava, a preko tog ograničenja samo uz prethodnu saglasnost Ministarstva, ako je tako ugovoreno,

c) da se prilikom implementacije odobrenog projekta/programa pridržava svih planova i da se pridržava rokova implementacije dodijeljenih poticajnih sredstava predviđenih pojedinačnim programom/projektom, a u skladu sa odnosnim odredbama Ugovora,

d) da odmah, nakon potpune implementacije odobrenih sredstava, a najkasnije u roku od šest mjeseci od dana uplate odobrenih sredstava, dostave u potpunosti popunjen obrazac ''Izvještaj o implementaciji odobrenih sredstava'', koji se prilaže uz Ugovor i smatra se njegovim sastavnim dijelom i

e) da se prilikom implementacije sredstava pridržava svih pozitivnih zakonskih propisa koji se primjenjuju u Bosni i Hercegovini, Federaciji Bosne i Hercegovine i Kantonu Sarajevo.

(6) Ugovorom se utvrđuju sljedeće obaveze i odgovornosti Ministarstva:

a) da izvrši uplatu odobrenih poticajnih sredstava korisniku,

b) da vrši upravni nadzor nad provođenjem ugovornih obaveza iz Ugovora, uvidom u odnosnu dokumentaciju u vlastitim prostorijama i kod korisnika poticajnih sredstava kada je to potrebno po određenom pitanju, a u slučaju potrebe i uvidom u podatke pribavljene službenim putem od strane odnosnog nadležnog organa, kao i druge radnje kojima može nadzirati implementaciju projekta,

c) da razmotri i pismeno odgovori na obavijest korisnika poticajnih sredstava iz stava (4) ovog člana,

d) u slučaju da se projekat prihvati djelimično, te korisniku poticajnih sredstava dodijeli manji iznos od iznosa koji je postavljen u zahtjevu i njegovom projektu, Ugovorom će se urediti koji dio projekta će se realizirati kroz dodijeljena sredstva, tj. za koju namjenu će se sredstva utrošiti,

e) da preduzme sve zakonom predviđene mjere za povrat uplaćenih sredstava, ukoliko korisnik poticajnih sredstva u ugovorenom roku ne započne njihovu implementaciju i ne preduzme sve predviđene programske aktivnosti, ili troši uplaćena sredstva nenamjenski, te je očigledno da nije niti imao namjeru implementirati dodijeljena sredstva za aktivnosti opisane u programu/projektu.

(7) Ministarstvo finansija Kantona Sarajevo (u daljnjem tekstu: Ministarstvo finansija) vrši upravni nadzor u okviru svoje nadležnosti, a nadležni inspekcijski organ vrši inspekcijski nadzor i poduzima mjere u skladu sa članom 18. i 19. Zakona;

(8) U slučaju da Ministarstvo ili organi iz stava (7) ovog člana utvrde postojanje osnovane sumnje da postoji krivična odgovornost određenog lica u njegovom postupanju prije i nakon zaključenja ugovora, bez odgađanja pokrenut će postupak utvrđivanja krivične odgovornosti tog lica.

(9) Korisnik poticajnih sredstava može, prema uslovima iz Ugovora, jednostrano raskinuti Ugovor i odmah izvršiti povrat uplaćenih sredstava, ili dijela sredstava, ukoliko utvrdi da ista neće moći iskoristiti na način i pod uslovima pod kojim su mu odobrena.

(10) Ministarstvo može jednostrano raskinuti Ugovor ukoliko i kada utvrdi da korisnik poticajnih sredstava ne koristi odobrena sredstva na način i pod uslovima pod kojim su odobrena.

(11) Obje ugovorne strane mogu raskinuti Ugovor u slučaju događaja prouzrokovanih višom silom, koji mogu odgoditi ili u potpunosti spriječiti implementaciju projekta/programa i/ili sredstava.

(12) U slučaju raskida Ugovora na zahtjev bilo koje strane, a iz razloga navedenih u st. (9), (10), i (11) ovog člana, u Ugovor se obavezno ugrađuje odredba o saglasnosti korisnika poticajnih sredstava da odobrena sredstva odmah vrati Ministarstvu.

 

Član 16.
(Inspekcijski nadzor nad implementacijom poticajnih sredstava)

 

(1) Inspekcijski nadzor nad implementacijom poticajnih sredstava vrši kantonalni tržišni inspektor.

(2) Zadatak inspektora je da u postupku nadzora iz stava (1) ovog člana, kontinuirano prati utrošak finansijskih sredstava od strane korisnika poticajnih sredstava i izvršenje drugih preuzetih obaveza, u cilju pravilnog provođenja Zakona, ovog pravilnika, Ugovora i drugih akata koji se odnose na provođenje Programa.

(3) Subjekt nadzora dužan je omogućiti inspektoru vršenje inspekcijskog nadzora, uvid u dokumentaciju, dati mu sva potrebna obavještenja i podatke koji se odnose na implementaciju poticajnih sredstava.

(4) Ako se u postupku inspekcijskog nadzora utvrdi da je došlo do povrede Zakona, propisa donesenih za njegovo provođenje i odredbi Ugovora, inspektor će rješenjem korisniku poticajnih sredstava naložiti slijedeće:

a) otklanjanje nedostataka utvrđenih u postupku nadzora i odrediti rok za njihovo otklanjanje, ako utvrdi nedostatke iz člana 15. stav (1) tačke b), c) i d) Zakona i

b) povrat vrijednosti dodijeljenih sredstava, ako utvrdi nedostatke iz člana 15. stav (1) tačka a) Zakona.

(5) Protiv rješenja inspektora iz stava (4) ovog člana može se izjaviti žalba u roku od 15 dana od dana prijema rješenja.

(6) O žalbi iz stava (5) ovog člana, rješava Ministarstvo.

(7) Ministarstvo je dužno donijeti rješenje, u roku od 30 dana od dana prijema žalbe, koje je konačan upravni akt, a protiv kojeg se može pokrenuti upravni spor kod Kantonalnog suda u Sarajevu.

 

Član 17.
(Ovlaštenje za podnošenje prijave za pokretanje prekršajnog postupka)

 

Ovlaštenje za podnošenje prijave za pokretanje prekršajnog postupka, protiv korisnika poticajnih sredstava, iz Zakonom utvrđenih razloga, imaju ovlaštene osobe Ministarstva i Ministarstva finansija, kao i nadležni inspektor koji je u nadzoru utvrdio povredu odredbi Zakona, ovog pravilnika i/ili Ugovora.
 

Član 18.
(Nadzor i izvještaj o izvršenju Godišnjeg plana)

 

(1) Ministarstvo nadzire i prati provođenje Programa i Godišnjeg plana, analizira rezultate i izrađuje izvještaje.

(2) Izvještaj o izvršenju Godišnjeg plana Ministarstvo podnosi Vladi i Skupštini Kantona Sarajevo.

 

Član 19.
(Prestanak važenja Pravilnika)

 

Stupanjem na snagu ovog pravilnika, prestaje da važi Pravilnik o postupcima u provođenju Programa razvoja male privrede ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 17/16, 30/16, 42/16, 21/17 i 29/19).
 

Član 20.
(Stupanje na snagu)

 

Ovaj pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Kantona Sarajevo".
 

Broj 07-05-02-9359/21
18. maja 2021. godine
Sarajevo


Ministar
Adnan Delić, s. r.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI:

TAGOVI:

Program razvoja male privrede

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.