Nabavka udarnog kola mlina za ugalj tip S 36.50 za blok 6 u TE Tuzla

Izvor: Službeni glasnik BiH, Broj 34, 05.05.2014

JAVNO PREDUZEĆE ELEKTROPRIVREDA
BOSNE I HERCEGOVINE D.D. SARAJEVO
OBAVJEŠTENJE
O NABAVCI BROJ 258-1-1-1-1428/14
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: Javno preduzeće Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. -
Sarajevo
Kontakt osoba: Mediha Oručević
Adresa: Vilsonovo šetalište 15
Poštanski broj: 71000
Opština/Grad: Sarajevo - Centar
IDB/JIB: 4200225150005
Telefon: 033751000
Faks: 033751759
Internet adresa:www.elektroprivreda.ba
I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
Kao pod I.1
I.3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće
Kao pod I.1
I.4. Adresa za dodatne informacije
Kao pod I.1
I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.5.a. Vrsta: Javno preduzeće
I.5.b. Nivo: Federacija Bosne i Hercegovine
I.5.c. Djelatnost: Električna energija
I.6. Zajednička nabavka
Ne
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II.2. Podjela na lotove
Ne
II.3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?
Ne
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora
Izrada i isporuka udarnog kola mlina za ugalj tip S 36.50 za blok 6 u
TE Tuzla
II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora
Prema tehničkom opisu
II.5. Ukupna količina ili obim ugovora
prema specifikaciji roba
II.5.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u
KM
600.000,00
II.6. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
Termoelektrana "Tuzla"
II.8. Trajanje ugovora ili rok izvršenja
180 dana od zaključivanja ugovora
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE
INFORMACIJE
III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?
Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji)
III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvršenje ugovora?
Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji)
III.3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na
odgovarajuće propise
odgođeno plaćanje
III.4. Ograničenja za učešće
Obavezni uslovi za učešće iz člana 23. Zakona o javnim nabavkama
BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.
III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti
Da je dobavljač registrovan za obavljanje djelatnosti koja je
predmet nabavke
III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost
Ne zahtijeva se
III.7. Tehnička ili profesionalna sposobnost
- Iskustvo dobavljača u realizaciji najmanje jednog ugovora u
zadnje 3 (tri) godine čiji su karakter i kompleksnost isti ili slični
kao u predmetu nabavke. Pod sličnim ugovorom se
podrazumjeva isporuka udarnih kola-rotora mlina za ugalj
ventilatorskog tipa za termoelektrane ložene na ugalj, vanjskog
prečnika 2700 mm, minimalne vrijednosti ugovora
250.000,00 KM (bez PDV-a).
- mogućnost angažovanja slijedećih alatnih mašina za mašinsku
obradu elemenata i sklopa udarnog kola vanjskog prečnika
3500x950mm i težine 16 tona:
1. vertikalna tokarilica (Karusel)
2. Horizontalna radijalna bušilica (Borverk)
- mogućnost angažovanja slijedeće opreme za proizvodnju
čeličnog odlivka kvaliteta GS17CrMo5-5 minimalne težine 4
tone (težina mašinskog obrađenog diska):
1. peć za topljenje materijala i proizvodnju čeličnog liva
traženog kvaliteta,
2. agregat za termičku obradu minimalnih gabarita
3500x1000mm
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najniža cijena tehnički zadovoljavajuće ponude
IV.3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku
dokumentaciju
IV.3.a. Datum: Može se obezbjediti/dostaviti zahtjev do 26.5.2014.
godine
IV.3.b. Novčana naknada: Da
IV.3.b-1 Iznos novčane naknade: 50,00
IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće
Datum: 3.6.2014. Vrijeme: 12:00
IV.5. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda
Datum: 3.6.2014. Vrijeme: 13:00
Mjesto: JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo, Vilsonovo šetalište
20, sala 145/II
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
Zainteresovani ponuđači dužni su dostaviti zahtijev za dostavu
tenderske dokumentacije u kome će naglasiti da li će istu preuzeti
lično ili žele slanje poštom (na navedenu adresu na zahtijevu) na
ovlašteni fax +387 33 75 17 59. Tendersku dokumentaciju
ponuđači mogu preuzeti svakim radnim danom od 08,00 do 15,00
sati u JP EP BiH d.d. Sarajevo,Vilsonovo šetalište 15 (kancelarija
310/IV).
Prilikom preuzimanja tenderske dokumentacije ponuđači sa
sjedištem u BiH su dužni predoćiti zahtijev za učešće i dokaz o
izvršenoj uplati na ime naknade troškova tenderske dokumentacije
na račun ugovornog organa broj: 1990490176075902 kod
Sparkasse bank d.d. Sarajevo, tender broj 2000008417.
Za firme izvan BiH na račun kod vakufske banke d.d. Sarajevo broj
1601060000004629, IBAN: BA 391601020000013652
BIC/SNJIFT:VAKUBA22 sa pozivom za otkup tenderske
dokumentacije tender broj 2000008417.
U skladu sa članom 3 tačka 6.Uputstva o primjeni ZJN BiH,
ugovorni organ će razmjenu informacija sa ponuđačima vršiti
isključivo pismenim putem.
Tendersku dokumentaciju, ponuđači mogu preuzeti lično na
naznačenoj adresi ili se ista može dostaviti brzom poštom, nakon
predočenja dokaza o izvršenoj uplati. Zainteresovani ponuđači
dužni su dostaviti zahtijev.
(A-6818-14)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: