(pregovarački postupak) Nabavka usluga održavanja i popravke programa podrške JRDŽ

Datum objave: 19.04.2021. 09:11 / Izvor: Akta.ba, 15.04.2021.

DIO 1. - OPĆI PODACI O POSTUPKU JAVNE NABAVKE

1.1.Podaci o ugovornom tijelu i informacije za odabrani postupak nabave

Ugovorno tijelo: Federalni agromediteranski zavod Mostar

Adresa: Biskupa Čule 10, 88000 Mostar

ID:4227506400006

Telefon: 036/335-050

Fax: 036/335-051

Web adresa: www.faz.ba

 

1.2.Podaci o osobama zaduženim za kontakt

Osobe ovlaštene da vode komunikaciju u ime ugovornog tijela sa ponuđačima su:

Kontakt osobe: Marija Miletić (pravni dio),

Telefon: 036/335-065

Fax: 036/335-051

e-mail: Marija.Miletic@faz.gov.ba

Ivan Soldo (tehnički dio) - telefon 036- 480 829

1.3.Popis privrednih subjekata sa kojim je ugovorni organ u sukobu interesa

Na temelju člana 52. stavak (4) Zakona o javnim nabavkama, ugovorno tijelo ne može zaključivati ugovore sa slijedećim privrednim subjektom/subjektima:

U ovom postupku javne nabavke nema privrednih subjekata kojima je zabranjeno učešće u skladu sa članom 52. stav (4) Zakona o javnim nabavkama BiH.

1.4.Redni broj nabavke

Broj Odluke o pokretanju postupka javne nabavke: Odluka broj: 01-11-5-431-2/21 godine

1.5.Podaci o postupku javne nabavke

Vrsta postupka javne nabavke: Pregovarački postupak bez objave obavijesti o nabavi Procijenjena vrijednost javne nabavke (bez uključenog PDV) : 12.000,00 KM Vrsta ugovora o javnoj nabavci (robe/usluge/radovi): Usluge Da li je predviđeno zaključivanje okvirnog sporazuma: Ne

Ukoliko je predviđeno zaključenje okvirnog sporazuma da li sa jednim ili sa više ponuđača: Nije predviđeno zaključivanje okvirnog sporazuma.

Period na koji se zaključuje ugovor: Jedna godina u skladu sa utvrđenim rokovima, te do završetka pružanja usluga za specificirane usluge, koje su predmet ove nabave.

Kratak opis predmeta nabavke uz obrazloženje ispunjenosti uvjeta za provođenje pregovaračkog postupka bez objave obavijesti o nabavi:

Predmet ovog postupka je nabava usluga -"Održavanje i popravka programske podrške JRDŽ-a"

Oznaka i naziv iz JRJN: 723000000-5

Pravni temelj za pokretanje postupka: Postupak javne nabavke se pokreće u skladu sa članom 21. stav (1) tačka c) Zakona o Javnim nabavkama BiH („Službeni glasnik BiH", Broj: 39/14) uz sljedeću argumentaciju:   :

Ovaj pregovarački postupak se pokreće iz razloga, jer se radi o vrsti predmetne nabave, koja je ekskluzivne prirode, iz razloga što ovu uslugu može obaviti dobavljač koji ima ovlaštenje za obavljanje usluga.

 

FAZE POSTUPKA JAVNE NABAVKE

2. Postupak javne nabavke će se odvijati u sljedećim fazama:

Faza br. 1 - Predkvalifikacija: Kandidati podnose zahtjeve za učešće na način i u formi koju nalaže ugovorno tijelo, ovom tenderskom dokumentacijom sa prilaganjem dokumentacije koja je tražena tenderskom dokumentacijom. Ugovorno tijelo pregleda zahtjeve za učešće koji su pristigli od kandidata i dostavljenu dokumentaciju te utvrđuje da li su kandidati kompetentni, pouzdani i sposobni za izvršenje ugovora uzimajući u obzir uvjete definirane u tenderskoj dokumentaciji, a u vezi sa odredbama čl. 45-52. Zakona o javnim nabavkama BiH. Ugovorno tijelo vrši izbor kandidata koji su zadovoljili predkvalifikacijske uvjete definirane u ovoj tenderskoj dokumentaciji. U daljnjim fazama postupka mogu sudjelovati samo kandidati koji su se kvalificirali u skladu sa uvjetima iz tenderske dokumentacije. O ishodu kvalificiranosti kandidata sastavlja se zapisnik u koji se unose sve bitne činjenice o ocjeni kvalificiranosti ponuditelja i dostavlja se onim kandidatima koji se nisu kvalificirali.

Zahtjevi dostavljeni nakon isteka roka koji je odredilo ugovorno tijelo vraćaju se kandidatima neotvoreni.

Faza br. 2 - Poziv za dostavljanje početnih ponuda i na pregovaranje: Ugovorno tijelo šalje poziv za dostavljanje početnih ponuda ponuditeljima koji su zadovoljili minimalne zahtjeve ugovornog tijela. Nakon primanja početnih ponuda, ugovorni organ pregleda početne ponude i one predstavljaju osnovu za pregovaranje. Ugovorni organ poziva, sve ponuditelje koji su dostavili početne ponude da započnu pregovore sa ugovornim tijelom. Ugovorno tijelo vodi zapisnik o postupku pregovora sa svakim ponuditeljem koji će potpisati obje strane nakon okončanih pregovora Ugovorno tijelo nakon toga zaključuje pregovore.

Faza br.3 - Poziv za dostavljanje konačnih ponuda i ocjenjivanje konačnih ponuda: Nakon zaključenja pregovora ugovorno tijelo šalje poziv za podnošenje konačnih ponuda onim ponuditeljima sa kojima je pregovarao. U slučaju da su pozvana dva ili više ponuditelja da dostave konačne ponude ugovorno tijelo dužno je izvršiti javno otvaranje konačnih ponuda. Ugovorno tijelo će pregledati konačne ponude da bi se osiguralo da su ponude zadovoljavajuće. Zadovoljavajuće konačne ponude ocjenjuje ugovorno tijelo u skladu sa kriterijem definiranim u ovoj tenderskoj dokumentaciji. Nakon toga ugovorno tijelo dodjeljuje ugovor ponuditelju koji podnese najbolje ocijenjenu prihvatljivu ponudu ili poništava postupak javne nabavke u skladu sa Zakonom o javnim nabavama BiH.

Tenderska dokumentacija: Sukladno navedenim, tenderska dokumentacija je pripremljena u tri dijela. Dio sa općim informacijama, dio koji se odnosi na predkvalifikacijsku dokumentaciju koja se dostavlja svim zainteresiranim kandidatima i koja predstavlja temelj za dostavljanje zahtjeva za sudjelovanje i dio koji predstavlja temelj za dostavljanje ponude.

FAZA br 1: PREDKVALIFIKACIJA DOSTAVA ZAHTJEVA ZA UČEŠĆE

 

3. Osobna sposobnost

3.1.1.     Uvjeti koje kandidat mora ispuniti u pogledu osobne sposobnosti

Kandidat je dužan u svrhu dokazivanja osobne sposobnosti dokazati da:

a) u kaznenom postupku nije osuđen pravomoćnom presudom za kaznena djela organiziranog kriminala, korupciju, prevaru ili pranje novca, sukladno važećim propisima u Bosni i Hercegovini ili zemlji u kojoj je registriran;

3.1.2.     Dokazi koje kandidat mora dostaviti u pogledu osobne sposobnosti

U svrhu dokazivanja uvjeta iz tačke

a) ponuđač je dužan dostaviti popunjenu i ovjerenu kod nadležnog organa izjavu koja je sastavni dio ove tenderske dokumentacije.

Ukoliko ponudu dostavlja grupa ponuditelja, svaki član grupe je dužan dostaviti ovjerenu izjavu.

Ponuditelj uz svoj kvalifikacijski zahtjev dužan je dostaviti original ili ovjerene kopije u svrhu dokazivanja činjenica potvrđenih u izjavi i to:

a)uvjerenje nadležnog suda kojim dokazuje da u kaznenom postupku nije izrečena pravomoćna presuda kojom je osuđen za kazneno djelo učešća u kriminalnoj organizaciji, za korupciju, prevaru ili pranje novca; potvrda suda BiH u Sarajevu.

b)uvjerenje nadležnog suda kojim dokazuje da u kaznenom postupku nije izrečena pravomoćna presuda kojom je osuđen za kazneno djelo učešća u kriminalnoj organizaciji, za korupciju, prevaru ili pranje novca; potvrda nadležnog općinskog suda.

c)izvod ili potvrdu iz evidencije u kojim se vode činjenice da nije pod stečajem ili nije predmet stečajnog postupka, osim u slučaju postojanja važeće odluke o potvrdi stečajnog plana ili je predmetom likvidacijskog postupka, odnosno u postupku obustavljanja poslovne djelatnosti, sukladno važećim propisima u Bosni i Hercegovini ili zemlji u kojoj je registriran;

d)potvrde nadležne porezne uprave ili ukoliko se radi o ponuditelju koji nije registriran u Bosni i Hercegovini, potvrda ili izvod iz evidencije na temelju koje se može utvrditi da uredno izmiruje obav za mirovinsko i invalidsko osiguranje i zdravstveno osiguranje;

e)potvrde nadležne/ih institucija o uredno izmirenim obvezama po osnovu izravnih i neizravnih poreza.

f)Uvjerenje da nije osuđivan za kaznena djela , učešća u kriminalnoj organizaciji, za korupciju, prevaru ili pranje novca; - potvrda suda BiH iz Sarajeva

Ukoliko ponudu dostavlja grupa ponuditelja svoj zahtjev , svaki član grupe mora ispunjavati uvjete u pogledu osobne sposobnosti i dokazi se dostavljaju za svakog člana grupe posebno.

3.1.3.     Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Dobavljači trebaju uz ponudu dostaviti dokaz o registraciji u relevantnom profesionalnim ili drugim registrima u zemlji u kojoj su registrirani, ili dostaviti posebnu izjavu ili potvrdu nadležnog organa kojom se dokazuje njihovo pravo da obavljaju profesionalnu djelatnost koja je u vezi sa predmetom nabavke.

•Za ugovorno tijelo kao dokaz o registraciji za obavljanje predmetne djelatnosti prihvatljivi su sljedeći dokazi:

•Rješenje o upisu u sudski registar ili Izvod iz sudskog registra

•Izjava nadležnog organa ili potvrda izdata od strane nadležnog organa kojim ponuditelj nedvosmisleno dokazuje da je registriran za obavljanje predmetne djelatnosti.

Ukoliko ponudu dostavlja grupa ponuditelja, svi članovi grupe zajedno moraju biti registrirani za obavljanje djelatnosti koja je predmet nabave ili za dio predmeta nabave.

3.1.4.Ekonomsko financijska sposobnost - NE TRAŽI SE

3.1.5.Definirani uvjeti vezano za ekonomsko financijsku sposobnost kandidata

Nije zahtijevano ovom tenderskom dokumentacijom

3.1.6Traženi dokazi vezano za ekonomsko financijsku sposobnost kandidata

Nije zahtijevano ovom tenderskom dokumentacijom

3.1.7.Tehnička i profesionalna sposobnost kandidata.

Što se tiče tehničke i profesionalne sposobnosti Kandidati uz zahtjev za kvalifikaciju moraju uz zahtjev za sudjelovanje dostaviti dokaze o tehničkoj i profesionalnoj sposobnosti iz članka 50 b) Zakona.

U svrhu dokaza iz točke 3.1.2.T.D. Kandidat je dužan u kvalifikacijskom postupku dostaviti: dokaza o ispunjavanju uvjeta iz članka 50. stavak (1) Zakona dužni u Zahtjevu za sudjelovanje dostaviti dokaz kojim dokazuju da se u skladu sa odredbama članka 21. stav 1. točka c) Zakona o javnim nabavkama ugovor o predmetnoj nabavi može dodijeliti isključivo certificiranom ponuditelju, pa su dužni dostaviti sljedeće dokumente

3.1.8 Kandidat je obvezan uz svoj zahtjev dostaviti, Original ili ovjerene fotokopija sljedećih dokumenata::

Ovlaštenje za predmetne usluge "Održavanje i popravka programske podrške JRDŽ-a" - u vidu rješenja, ili nekog drugog akta.

U svrhu dokazivanja prava na obavljanje profesionalne djelatnosti sukladno članku 50.Točka e) Zakona o javnim nabavama („Službeni glasnik BiH", broj: 39/14) ponuditelj je dužan dostaviti:-

a)Izjavu o tehničkoj opremljenosti i osposobljenosti i mjerama kojima raspolaže Izvršitelj usluga za izvršenje konkretnih usluga i osiguranje kvalitete točka e) članak 50.- popunjenu i ovjerenu kod nadležnog tijela (sud, notar ili općina) -Aneks 5.

b)Dokaz: Ovlaštenje u vidu rješenja ili nekog drugog akta, potvrdu izdatu da je ponuditelj registriran isključivo za pružanje usluga programske podrške.

c)Izjavu o nepristranosti i tajnosti podataka, tijekom vršenja predmetnih usluga, sačinjava sam kandidat na svom memorandumu.

Dokumente iz točke 3.1.2.T.D. pod podtočkama (a),b).,c) d) e) i f), i dokumente iz točke 3.1.8. Kandidati su dužni dostavit uz svoj zahtjev za sudjelovanje- kvalifikaciju.

 

4.Ukoliko se kao kandidat / ponuditelj javi fizička osoba (uvjeti i dokazi)

U slučaju da zahtjev za učešće dostavlja fizička osoba u smislu odredbe člana 2. stavak (1) tačka c) Zakona, u svrhu dokaza u smislu ispunjavanja uvjeta osobne sposobnosti dužan je dostaviti slijedeće dokaze:

a) potvrda nadležnog tijela da je registriran za obavljanje djelatnosti koja je predmet nabave

 

5.Diskvalifikacija po osnovu sukoba interesa ili korupcije

U skladu sa članom 52. Zakona o javnim nabavkama BiH Ugovorno tijelo dužno je odbiti ponudu ako je kandidat/ponuditelj sadašnjem ili bivšem zaposleniku ugovornog tijela dao ili je spreman dati mito u obliku novčanih sredstava ili u bilo kojem nenovčanom obliku, s ciljem ostvarivanja utjecaja na radnju, odluku ili tok postupka javne nabavke.

U vezi sa navedenim svaki kandidat/ponuditelj je dužan uz zahtjev za sudjelovanje dostaviti i posebnu pismenu izjavu da nije nudio mito niti sudjelovao u bilo kakvim radnjama koje za cilj imaju korupciju u predmetnoj javnoj nabavci.

Kandidat/ponuditelj je dužan navedenu izjavu pripremiti i dostaviti prema obrascu iz aneksa 8. ove tenderske dokumentacije, ne stariju od 15 dana od dana dostave zahtjeva za sudjelovanje, ovjerenu i potpisanu od strane kandidata/ponuditelja i ovjerenu od strane nadležnog tijela.

U slučaju da ponudu dostavlja grupa kandidata/ponuditelja navedenu izjavu daje nosilac grupe kandidata/ponuditelja - ovlašteni predstavnik grupe kandidata/ponuditelja za sve članove grupe kandidata/ponuditelja

6.Trošak ponude/zahtjeva za sudjelovanje i preuzimanje tenderske dokumentacije

Trošak pripreme ponude/zahtjeva za sudjelovanje i podnošenja ponude/zahtjeva za sudjelovanje u cjelini snosi kandidat/ponuditelj.

Tenderska dokumentacija će biti proslijeđena ponuditelju uz poziv za sudjelovanje.

 

7.Ispravka i/ili izmjena tenderske dokumentacije, traženje pojašnjenja

Kandidati/Ponuditelji mogu u pisanoj formi tražiti od ugovornog tijela pojašnjenja tenderske dokumentacije blagovremeno, ali najkasnije deset dana prije isteka roka za dostavu zahtjeva za učešće/ ponuda.

Ugovorno tijelo će pripremiti odgovor u pisanoj formi i isti dostaviti svim kandidatima/ponuditeljima koji su preuzeli tendersku dokumentaciju ili za koje ima saznanja da su je preuzeli na jedan od načina definiranih ovom tenderskom dokumentacijom u roku od tri dana, a najkasnije pet dana prije isteka roka za podnošenje ponuda/zahtjeva za sudjelovanje, s tim da u odgovoru o pojašnjenju neće navoditi ime privrednog subjekta koji je tražio pojašnjenje.

Ugovorno tijelo može u svako doba, a najkasnije 5 dana prije isteka roka za podnošenje zahtjeva za sudjelovanje/ponuda, iz opravdanih razloga, bilo na vlastitu inicijativu, bilo kao odgovor na zahtjev privrednog subjekta za pojašnjenje, bilo prema nalogu Ureda za razmatranje žalbi, izmijeniti tendersku dokumentaciju. O svim izmjenama tenderske dokumentacije dužan je obavijestiti sve potencijalne kandidate/ ponuđače za koje zna da su preuzeli tendersku dokumentaciju, na jedan od načina navedenih u ovoj tenderskoj dokumentaciji.

U slučaju da je izmjena tenderske dokumentacije takve prirode da će priprema ponude/zahtjeva za učešće zahtijevati dodatno vrijeme, dužan je produžiti rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće, primjeren nastalim izmjenama, ali ne kraći od 7 dana.

 

8.Sadržaj zahtjeva za učešće/ponude i način pripreme zahtjeva za učešće/ponude

Kandidati su obavezni da pripreme zahtjeve za učešće/ponudu u skladu sa kriterijima koji su utvrđeni u ovoj tenderskoj dokumentaciji. Zahtjevi za učešće/ponude koji nisu pripremljeni u skladu sa ovom tenderskom dokumentacijom će biti odbačeni kao neprihvatljivi.

Zahtjev za sudjelovanje/ponude se zajedno sa pripadajućom dokumentacijom priprema na jednom od službenih jezika u Bosni i Hercegovini, na latiničnom ili ćiriličnom pismu. Pri pripremi zahtjeva za sudjelovanje /ponudu kandidat/ponuditelj se mora pridržavati zahtjeva i uvjeta iz tenderske

dokumentacije. Kandidat/ponuditelj ne smije mijenjati ili nadopunjavati tekst tenderske dokumentacije.

Zahtjev za sudjelovanje/ponuda se izrađuje na način da čini cjelinu. Ako zbog obima ili drugih objektivnih okolnosti zahtjev za sudjelovanje/ponuda ne može biti izrađen na način da čini cjelinu, onda se izrađuje u dva ili više dijelova. Ako je zahtjev za sudjelovanje/ponuda izrađen od više dijelova kandidat mora u sadržaju zahtjeva za sudjelovanje/ponude navesti od koliko se dijelova sastoji.

Zahtjev za sudjelovanje/ponuda se čvrsto uvezuje na način da se onemogući naknadno vađenje ili umetanje listova. Ako je izrađen u dva ili više dijelova, svaki dio se čvrsto uvezuje na način da se onemogući naknadno vađenje ili umetanje listova. U skladu sa stavom Agencije za javne nabavke BiH pod čvrstim uvezom se podrazumijeva ponuda uvezana odnosno ukoričena u knjigu ili ponuda osigurana jamstvenikom. Pod čvrstim uvezom se ne podrazumijeva uvez „Spiralno", ponuda dostavljena u plastičnoj

Zahtjev za sudjelovanje/ponude se zajedno sa pripadajućom dokumentacijom priprema na jednom od službenih jezika u Bosni i Hercegovini, na latiničnom ili ćiriličnom pismu: Pri pripremi zahtjeva za sudjelovanje /ponudu kandidat/ponuditelj se mora pridržavati zahtjeva i uvjeta iz tenderske dokumentacije. Kandidat/ponuditelj ne smije mijenjati ili nadopunjavati tekst tenderske dokumentacije.

Zahtjev za sudjelovanje/ponuda se izrađuje na način da čini cjelinu. Ako zbog obima ili drugih objektivnih okolnosti zahtjev za sudjelovanje/ponuda ne može biti izrađen na način da čini cjelinu, onda se izrađuje u dva ili više dijelova. Ako je zahtjev za sudjelovanje/ponuda izrađen od više dijelova kandidat mora u sadržaju zahtjeva za sudjelovanje/ponude navesti od koliko se dijelova sastoji.

Zahtjev za sudjelovanje/ponuda se čvrsto uvezuje na način da se onemogući naknadno vađenje ili umetanje listova. Ako je izrađen u dva ili više dijelova, svaki dio se čvrsto uvezuje na način da se onemogući naknadno vađenje ili umetanje listova. U skladu sa stavom Agencije za javne nabavke BiH pod čvrstim uvezom se podrazumijeva ponuda uvezana odnosno ukoričena u knjigu ili ponuda osigurana jamstvenikom. Pod čvrstim uvezom se ne podrazumijeva uvez „Spiralno", ponuda dostavljena u plastičnoj fascikli ili sličan uvez. koji omogućava nesmetano mijenjanje stranica ponude/zahtjeva za sudjelovanje. U slučaju da kandidat uveže zahtjev za sudjelovanje/ponudu na navedeni način uvez mora biti dodatno osiguran jamstvenikom. Dijelove ponude/zahtjevi za sudjelovanje kao što su uzorci, katalozi, mediji za pohranjivanje podataka i si. koji ne mogu biti uvezani kandidat/ponuditelj obilježava nazivom i navodi u sadržaju ponude kao dio zahtjeva za sudjelovanje/ponude.

Stranice zahtjeva za sudjelovanje/ponude se označavaju brojem na način da je vidljiv redni broj stranice. Kada je Zahtjev za sudjelovanje ponuda izrađen od više dijelova, stranice se označavaju na način da svaki slijedeći dio započinje rednim brojem kojim se nastavlja redni broj stranice kojim završava prethodni dio.

Ako sadrži tiskanu literaturu, brošure, kataloge koji imaju izvorno numerirane brojeve, onda se ti dijelovi ponude ne numeriraju dodatno. Izuzetno, zahtjev za sudjelovanje/ponuda neće biti odbačen ukoliko su listovi ponude numerirani na način da je osiguran kontinuitet numeriranja, te će se smatrati manjim odstupanjem koje ne mijenja, niti se bitno udaljava od karakteristika, uvjeta i drugih zahtjeva utvrđenih u obavijesti o nabavi i TD.

U slučaju da ponuditelj primijeti da je načinio grešku prilikom pripreme ponude ista mora biti ispravljena na način da ispravljeni podaci moraju biti vidljivi, potvrđeni potpisom ponuditelja i sa datumom izvršenja ispravke.

Kandidat/ponuditelj je dužan dostaviti original zahtjeva za sudjelovanje/ponude.

 

9.Zahtjev za sudjelovanje mora sadržavati najmanje:

a) Obrazac zahtjeva za sudjelovanje sa obaveznim navođenjem datuma zahtjeva za sudjelovanje, potpisom i pečatom ovlaštene osobe kandidata/ponuditelja i popisom dokumenata koji se dostavljaju uz zahtjev za sudjelovanje.

b) Kvalifikacijsku dokumentaciju:

a) Izjavu o tehničkoj opremljenosti i osposobljenosti i mjerama kojima raspolaže Izvršitelj usluga za izvršenje konkretnih usluga i osiguranje kvalitete točka e) članak 50.- Sukladno članku 50. Zakona, Izjavu popunjenu i ovjerenu kod nadležnog tijela (sud, notar ili općina) - Obrazac Izjave ANEKS 5

b) Dokaz: rješenje ili neki drugi akt, potvrdu izdatu da je ponuditelj registriran isključivo za pružanje usluga programske podrške.

Dokumente iz točke 9. pod podtočkama (a), i točkama a. i b i c)., Kandidati su dužni dostavit uz svoj zahtjev za sudjelovanje- kvalifikaciju.

c) Pismena izjava kandidata/ponuditelja iz članka 52 Zakona o javnim nabavama; Obrazac Izjave ANEKS 4.

Podaci o tome šta trebaju da sadrže početna i konačna ponuda će biti dati u drugom dijelu tenderske dokumentacije.

 

10. Odredbe koje se odnose na grupu kandidata/ponuditelja

U slučaju da zahtjev za dostavlja grupa kandidata u zahtjevu za sudjelovanje moraju se navesti podatci o svakom članu grupe kandidata kao i jasno određenje člana grupe koji je ovlašteni predstavnik grupe za sudjelovanje u postupku javne nabave, za komunikaciju i za zaključivanje ugovora.

U slučaju da zahtjev za sudjelovanje dostavlja grupa kandidata, uz zahtjev za sudjelovanje mora se dostaviti i ugovor o zajedničkom nastupu kao i punomoć kojom se navedene osobe ovlašćuju da predstavljaju grupu kandidata u toku postupka nabave (punomoć može također sadržavati i ovlaštenje za potpisivanje ugovora). Isti moraju biti potpisani i ovjereni od strane svih privrednih subjekata koji čine grupu kandidata koji je samostalno podnio zahtjev za sudjelovanje ne može biti član grupe kandidata u istom postupku javne nabave. Član grupe kandidata ne može biti član druge grupe kandidata u istom postupku javne nabave. Grupa kandidata/ponuditelja solidarno odgovara za sve obveze.

 

11.Način dostavljanja zahtjeva za sudjelovanje

Datum otvaranja pristiglih zahtjeva za pretkvalifikaciju, samo ako bude prispjelih od jednog ili više kandidata je je 23.4. 2021. godine do 12.00 sati. Svi zahtjevi za sudjelovanje/ponude zaprimljene nakon tog vremena su neblagovremeni i kao takvi, neotvoreni će biti vraćeni kandidatu.

Zahtjevi za sudjelovanje/ponude se predaju na protokol ugovornog tijela- Federalni agromediteranski zavod Mostar ili putem pošte, na adresu ugovornog tijela: u. Biskupa Čule br.10., 88000 Mostar u zatvorenoj koverti na kojoj, na prednjoj strani koverte, mora biti navedeno: ZAHTJEV ZA SUDJELOVANJE (ili početna ponuda ili konačna ponuda) u postupku javne nabavke -„NE OTVARAJ"

U lijevom gornjem kutu kuverte kandidat je dužan navesti : Naziv i adresa kandidata /ponuditelja.

 

12. Način dostavljanja dokumenta koji su zajednički (ukoliko je podjela na lotove)

Nema podjele na lotove

 

13. Jezik i pismo zahtjeva za sudjelovanje/ponude

Zahtjev za sudjelovanje/ponuda se dostavlja na jednom od službenih jezika u Bosni i Hercegovini, na latiničnom ili ćiriličnom pismu. Sva ostala dokumentacija uz ponudu mora biti najednom od službenih jezika u Bosni i Hercegovini.

Dokumentacija može biti i na drugom jeziku, ali u tom slučaju se obavezno prilaže i prijevod ovlaštenog sudskog tumača za jezik sa kojeg je prijevod izvršen za dijelove dokumentacije iz kojih će se vršiti ocjena kvalificiranosti/ ponuditelja i prihvatljivosti ponude.

 

14.Povjerljivost dokumentacije privrednih subjekata

Kandidati/ponuditelji koji dostavljaju zahtjeve/ponude koje sadrže određene podatke koji su povjerljivi, dužni su navesti podatke o povjerljivim informacijama prema obrascu iz aneksa 6. ove tenderske dokumentacije. Ukoliko kandidat/ponuditelj ne dostavi navedene podatke smatra se da nema povjerljivih informacija.

Podaci koji se ni u kojem slučaju ne mogu smatrati povjerljivim su:

a)ukupne i pojedinačne cijene iskazane u ponudi;

b)predmet nabave, odnosno ponuđena roba, usluga ili rad od koje zavisi poređenje sa tehničkom specifikacijom i ocjena da je ponuda u skladu sa zahtjevima iz tehničke specifikacije;

c)dokazi o osobnoj situaciji kandidata/ponuđača (u smislu odredbi čl. 45.-51. Zakona).

Ako kandidat/ponuditelj kao povjerljive označi podatke koji se u skladu sa gore navedenim ne mogu smatrati provjerljivim, oni se ipak neće smatrati povjerljivim.

 

15.Način komuniciranja sa kandidatima/ponuditeljima

Cjelokupna komunikacija i razmjena informacija (korespodencije) između ugovornog tijela i kandidata/ponuditelja treba se voditi u pisanoj formi, na način da se ista dostavlja elektronskim sredstvom ili putem pošte ili neposredno koristeći kontakt podatke iz tačke 1.1 i 1.2 ove tenderske dokumentacije i zahtjeva za učešće/ponude.

FAZA br. 2 - POZIV ZA DOSTAVLJANJE POČETNIH PONUDA I PREGOVORI

16.         Detaljan opis predmeta nabavke

Predmet ovog postupka je nabava „Održavanje . i popravka programske podrške JRDŽ-a"

 

17.Podjela na lotove

Nema podjele na lotove

 

18.Količina predmeta nabavke

Količina predmeta nabavke navedena u specifikaciji - Aneks 4 obrazac za cijenu ponude

 

19.Tehničke specifikacije

Tehnička specifikacija - sa detaljnim opisom i količini usluga navedena je u Obrascu za cijenu početne/konačne ponude - Aneks 2. i Aneks 2.1

 

20. Mjesto isporuke roba/pružanja usluga/.

Mjesto pružanja usluga je na adresi: ul. Biskupa čule br. 10. 88000 Mostar.

 

21.Rok izvršenja usluge

Rok za početak isporuke predmetne usluge je najdalje sedam (7) dana od dana potpisa i stupanja ugovora na snagu.

 

22.Garancija i druge obveze dobavljača

Garancija na izvršenu uslugu i servis jednu godinu jedna godina.

 

23.Priprema početne ponude

Ponuditelji su obavezni da pripreme početne ponude u skladu sa kriterijima koji su navedeni u ovoj tenderskoj dokumentaciji a koji su već pojašnjeni u predkvalifikacijskom dijelu tenderske dokumentacije. Ponude koje nisu pripremljene u skladu sa ovom tenderskom dokumentacijom će biti odbačene kao neprihvatljive.

Ponuditelji će u pozivu za dostavljanje ponuda biti obaviješteni o točnom datumu i roku za dostavljanje početnih ponuda i točnom datumu održavanja pregovora.

Uz poziv za dostavljanje početnih ponuda ponuditeljima će biti dostavljeni dolje sljedeći aneksi:

Aneks 1. Popunjen i ovjeren obrazac Obrazac za dostavu početne ponude sa

obveznim navođenjem datuma ponude, potpisom i pečatom ovlaštene osobe ponuditelja i popisom dokumenata koji se dostavljaju u ponudi.

Aneks 2. Popunjen i ovjeren Obrazac cijene konačne ponude

 

24.Dostavljanje početnih ponuda

Ugovorno tijelo će uputiti Poziv za dostavljanje ponude ponuditelju koji bude ocjenjen

kvalificiranim, sukladno uvjetima iz Odjeljka I FAZA BR. 1. PRETKVALIFIKACIJA..

Početne ponude se predaju na protokol ugovornog tijela - u zatvorenoj koverti na kojoj, na

prednjoj strani koverte, mora biti navedeno:

POČETNA PONUDA U POSTUPKU JAVNE NABAVE usluga -

"Održavanje i popravka programske podrške JRDŽ-a"

„NE OTVARAJ"

U lijevom gornjem kutu koverte ponuditelj je dužan navesti: Naziv i adresa ponuditelja /grupe ponuditelja

 

25. Izmjena, dopuna i povlačenje početnih/konačnih ponuda

Do isteka roka za prijem početnih ponuda, ponuđač može svoju ponudu izmijeniti ili dopuniti i to da u posebnoj koverti, na isti način navede sve podatke i to:

Ponuditelj može do isteka roka za prijem ponuda odustati od svoje ponude, na način da dostavi pisanu izjavu da odustaje od ponude, uz obavezno navođenje predmeta nabavke i broja nabavke, i to najkasnije do roka za prijem početnih ponuda.

Ponuda se ne može mijenjati, dopunjavati, niti povući nakon isteka roka za prijem ponuda

 

26.Dopuštenost dostave alternatvnih ponuda

U ovom postupku javne nabavke nije dopuštena dostava alternativne ponude.

 

27.Obrazac za cijenu početne/konačne ponude iz Aneksa

Ponuditelji su dužni dostaviti popunjen obrazac za cijenu ponude u skladu sa svim zahtjevima koji su definirani, za sve stavke koje su sadržane u obrascu. U slučaju da ponuditelj propusti popuniti obrazac u skladu sa postavljenim zahtjevima, za sve stavke koje su navedene, njegova ponuda će biti odbačena.

Ukoliko Obrazac za cijenu ponude sadrži više stavki, ponuđač je dužan dati ponudu za sve stavke, vodeći pri tome računa da ukupan zbir cijena svih stavki u obrascu ne može biti 0

 

28.Način određivanja cijene početne/konačne ponude

Cijena ponude obuhvata sve stavke iz obrasca za cijenu ponude, ukoliko je predmet nabavke podijeljen po stavkama.

Cijena ponude se piše brojevima i slovima. Cijena ponude je nepromjenjiva. U cijeni ponude se obvezno navodi cijena ponude ( bez PDV-a), ponuđeni popust i na kraju cijena ponude sa uključenim popustom (bez PDV-a). U cijenu ponude bez PDV-a moraju biti uračunati svi troškovi, a naročito:

a)sve carinske obaveze, špediterske usluge i ostale troškove vezano za uvoz i stavljanje u promet

b)cijenu prijevoza;

c)osiguranje;

d)cijenu popratnih (dodatnih) usluga,

e)drugi troškovi neophodni za isporuku pružanje usluga i izvođenje radova odnosno ugovorni organ ne smije imati nikakve dodatne troškove osim onih koji su navedeni u obrascu za cijenu ponude.

Ukoliko ponuđač nije PDV obveznik, ne prikazuje PDV i u obrascu za ponudu, na mjestu gdje se upisuje pripadajući iznos PDV-a, upisuje 0,00 ili uopšte ne upisuje iznos.

Posebno se prikazuje PDV na cijenu ponude sa uračunatim popustom. Na kraju se daje vrijednost ugovora (cijena ponude sa uključenim popustom) + PDV.

Ponuditelji sa sjedištem izvan BiH su dužni u svojoj ponudi navesti podatke (naziv i sjedište) za poreskog punomoćnika sa sjedištem u BiH kojeg će angažirati ukoliko njihova ponuda bude odabrana kao najpovoljnija, a kojeg angažiraju na teret svojih troškova. Navedeni punomoćnik je u obvezi izvršiti uplatu PDV-a Upravi za indirektno oporezivanje.

Člankom 60. Zakona o porezu na dodatnu vrijednost predviđeno je da obveznik koji nema sjedište u BiH, a koji vrši promet dobara i usluga u BiH, registrira se kod poreskog punomoćnika koji ima sjedište u BiH. Obveznik i punomoćnik su solidarno i pojedinačno odgovorni za porez koji se obračunava u skladu s ovim Zakonom. Prava i obveze koje imaju obveznici u BiH, u sukladno sa ovim Zakonom, odnose se i na punomoćnika.

Ukoliko ponuditelj u obrascu za ponudu uvjetuje popust ukoliko dobije jedan lot, onda popust daje na drugom lotu, takva ponuda će se odbaciti kao nedopuštena. Ukoliko ponuditelj ne iskaže popust na način da je posebno iskazan u obrascu za cijenu ponude ili obrascu za ponudu smatrati će se da nije ponuđen.

 

29. Valuta ponude

Cijena ponude se izražava u konvertibilnim markama (BAM).

 

30.Postupak pregovaranja

Dostavljena početna ponuda predstavlja temelj za pregovaranje. Nakon dostavljene početne ponude, održat će se pregovori.

Ugovorno tijelo će voditi zapisnike o postupku pregovora sa svakim ponuditeljem koji će potpisati obje strane nakon okončanih pregovora. Nakon izvršenih pregovora ugovorno tijelo će pozvati ponuditelje da dostave konačnu ponudu.

FAZA br. 3 - POZIV ZA DOSTAVLJANJE KONAČNIH PONUDA I OCJENJIVANJE KONAČNIH PONUDA

 

31.Priprema konačnih ponuda

Ponuditelji su obavezni da pripreme početne ponude u skladu sa kriterijima koji su navedeni u ovoj tenderskoj dokumentaciji a koji su već pojašnjeni u predkvalifikacijskom dijelu tenderske dokumentacije. Faza br. 3. konačne ponude. Ponude koje nisu pripremljene u skladu sa ovom tenderskom dokumentacijom će biti odbačene kao neprihvatljive.

Ugovorno tijelo će Ponuditelju uputiti pozivu za dostavljanje konačnih ponuda i navesti točan datum i roku za dostavljanje konačnih ponuda .

Uz poziv za dostavljanje Konačnih ponuda ponuditeljima će biti dostavljeni dolje sljedeći aneksi:

Aneks 1. Popunjen i ovjeren obrazac Obrazac za dostavu konačne ponude sa

obveznim navođenjem datuma ponude, potpisom i pečatom ovlaštene osobe ponuditelja i popisom dokumenata koji se dostavljaju u ponudi.

Aneks 2. Popunjen i ovjeren Obrazac cijene konačne ponude Aneks 3. Popunjen i ovjeren nacrt Ugovora.

 

32.Dostavljanje konačnih ponuda

Ponuditelj koji je sudjelovao u pregovorima u Ugovornom tijelu će biti pozvan da podnese Konačnu ponudu.

Konačne ponude se predaju na protokol ugovornog tijela - u zatvorenoj koverti na kojoj, na prednjoj strani koverte, mora biti navedeno:

- KONAČNA PONUDA U POSTUPKU JAVNE NABAVE USLUGA -

"Održavanje i popravka programske podrške JRDŽ-a"

„NE OTVARAJ"

U lijevom gornjem kutu koverte ponuditelj je dužan navesti : Naziv i adresa ponuditelja /grupe ponuditelja

 

33.Mjesto, datum i vrijeme dostavljanja konačnih ponuda

je predvidio ugovorni organ. Ako dobavljač ne odobri predloženu ispravku, ponuda se odbacuje i garancija za ponudu, ukoliko postoji, vraća se dobavljaču.

Iznosi koji se isprave na taj način će biti obavezujući za dobavljača. Ako ih dobavljač kao takve ne prihvata, njegova ponuda se odbacuje.

 

39. NACRT UGOVORA

Sastavni dio ove tenderske dokumentacije je Nacrt ugovora koji će dostaviti ugovorno tijelo nakon završenog pretkvalifikacijskog postupka, u koji su uneseni svi elementi iz tenderske dokumentacije. Ponuditelji su dužni uz konačnu ponudu dostaviti Nacrt ugovora u koji su unijeli podatke iz svoje ponude, te parafirati sve listove Nacrta ugovora. Aneks 5.

Napomena: Ukoliko u toku pregovora dođe do određenih promjena, a vezano za postavljene uvjete u nacrtu ugovora, isti će se korigirati, sve shodno postavljenim uvjetima iz pregovora.

 

40.Podugovaranje

Ugovorno tijelo ne može zabraniti podugovaranje ali je neophodno da se ponuditelj izjasni da li namjerava dio ugovora podugovaranjem prenijeti na treće strane.

U slučaju da ponuditelj u svojoj ponudi naznači da će dio ugovora dati podugovaraču, mora se izjasniti koji dio (opisno ili procentualno) će dati podugovaraču. Ugovorni organ će u ugovor o javnoj nabavci unijeti tu odredbu kao temelj za zaključivanje podugovora između izabranog ponuditelja i podugovarača.

Ponuditelj u ponudi ne mora identificirati podugovarača, ali ne smije sklapati podugovor ni o jednom bitnom dijelu ugovora bez prethodnog pismenog odobrenja ugovornog tijela . Ponuditelj je dužan u ponudi dostaviti i izjašnjenje da li će se plaćanje izvršiti direktno podugovaraču. U vezi sa navedenim elementi ugovora koji se podugovaraju i identitet podugovarača obavezno se saopćavaju ugovornom tijelu blagovremeno, prije sklapanja podugovora. Prilikom dostave obavijesti o identitetu podugovarača i elementima podugovora ponuditelj je dužan dostaviti dokaze da podugovarač ispunjava uvjete u skladu sa članom 45. Zakona o javnim nabavkama BiH.

Ugovorno tijelo će na temelju dostavljene dokumentacije izvršiti provjeru navedenog podugovarača i obavijestiti o svojoj odluci ponuđača najkasnije u roku od 15 dana od dana prijema obavještenja o podugovaraču.

Nakon što ugovorno tijelo odobri podugovaranje dobavljač kome je dodijeljen ugovor dužan je prije početka realizacije podugovora ( a u slučaju da je se izjasnio da će se vršiti direktno plaćanje podugovaraču) dostaviti ugovornom tijelu podugovor zaključen sa podugovaračem kao temelj za neposredno plaćanje podugovaraču i koji kao obvezne elemente mora da sadrži sljedeće:

a)robu, usluge ili radove koje će isporučiti, pružiti ili izvesti podugovarač;

b)predmet, količinu, vrijednost, mjesto i rok isporuke;

c)podatke o podugovaraču: naziv podugovarača, sjedište, JIN/IDB, broj transakcijskog računa i naziv banke kod koje se vodi.

 

41.Rok za donošenje odluke o izboru

Ugovorno tijelo je dužno donijeti odluku o izboru najpovoljnijeg ponuditelja ili poništenju u postupku javne nabavke u roku važenja ponude, a najkasnije u roku od 7 dana od dana isteka važenja ponude. Ugovorno tijelo je dužno da odluku o izboru najpovoljnijeg ponuditelja dostavi svim ponuditeljima u postupku nabave u roku od 3 dana, a najkasnije u roku od 7 dana od dana donošenja odluke o izboru ili poništenju postupka nabavke elektronskim putem, ili putem pošte, ili neposredno (ugovorni organ određuje način komunikacije u postupku javne nabavke).

 

42.Rok, način i uvjeti plaćanja izabranom ponuditelju.

Ponuditelj je dužan izjasniti se o svojoj ponudi u smislu preferencijalnog tretmana domaćeg u obrascu za dostavu ponude, izabirući odgovarajuću opciju za njegovu ponudu.

 

37.Neprirodno niska ponuđena cijena

U slučaju da ugovorno tijelo ima sumnju da se radi o neprirodno niskoj cijeni ponude, ima mogućnost da provjeri cijene, u skladu sa odredbama Uputa o načinu pripreme modela tenderske dokumentacije i ponuda („Službeni glasnik BiH", broj 90/14), te zatraži pismeno pojašnjenje ponuditelja u pogledu neprirodno niske cijene ponude.

Ugovorno tijelo obavezno će od ponuditelja tražiti pojašnjenje cijene ponude koju smatra neprirodno niskom ako su ispunjeni sljedeći uvjeti:

-u slučaju da su primljene tri prihvatljive ponude i više ako je cijena ponude za više od 50% niža od prosječne cijene preostalih prihvatljivih ponuda

-u slučaju da su primljene manje od tri prihvatljive ponude ukoliko je cijena ponude za više od 20% niža od cijene drugorangirane ponude

Ugovorno tijelo može od ponuditelja zatražiti pojašnjenje cijene ponude ako smatra da je ona neprirodno niska i iz drugih razloga osim gore navedenih.

Ponuditelj je dužan pismeno dostaviti detaljne informacije o relevantnim sastavnim elementima ponude, uključujući elemente cijene, odnosno razloge ponuđene cijene, koje može između ostalog sadržavati i poređenje sa cijenama na tržištu. Pojašnjenje tenderske dokumentacije može sadržavati pojašnjenja koja se na primjeren način mogu odnositi na:

a)ekonomičnost proizvodnog procesa, pruženih usluga ili građevinske metode;

b)izabrana tehnička rješenja i/ili izuzetno pogodne uvjete koje ponuditelj ima za dostavu robe ili usluga ili za izvođenje radova;

c)originalnost robe, usluga ili radova koje je ponuditelj ponudio;

d)usklađenost s važećim odredbama koje se odnose na radnu zaštitu i uvjete rada na mjestu gdje se isporučuje roba, pruža usluga ili izvodi rad.;

e)mogućnost da ponuđač prima državnu pomoć.

Po prijemu obrazloženja neprirodno niske cijene ponude, odluku će donijeti ugovorno tijelo i o tome obavijestiti ponuditelja u pismenoj formi.

U slučaju da ponuditelj odbije dati pismeno obrazloženje ili dostavi obrazloženje iz kojeg se ne može utvrditi da će ponuditelj biti u mogućnosti isporučiti robu/pružiti uslugu/izvesti radove po toj cijeni, takvu ponudu može odbiti.

 

38.ISPRAVKE GREŠAKA ILI PROPUSTA

Ugovorno tijelo će provjeriti računsku ispravnost ponude ispraviti bilo koju grešku u ponudi koja je čisto aritmetičke prirode ukoliko se ista otkrije u toku ocjene ponuda. Kada izračuni vezani za pojedinačne stavke iz obrasca za cijenu ponude ili cijena ponude bez poreza na dodatnu vrijednost navedeni u ispunjenom obrascu za cijenu ponude ne odgovaraju metodologiji za izračun definiranoj u ovoj tenderskoj dokumentaciji ugovorni organ ih ispravlja na način da je jedinična cijena temelj ponude koja se ne može mijenjati dok se sve ostale vrijednosti ispravljaju u skladu sa osnovnim aritmetičkim postupcima. Ugovorno tijelo će ispraviti i druge računske greške u obrascu za cijenu i obrascu za ponudu.

Kada cijena ponude bez PDV-a izražena u obrascu za cijenu ponude (nakon ispravljene računske greške) ne odgovara cijeni ponude bez PDV-a izraženoj u obrascu ponude važi cijena bez PDV-a izražena u obrascu za cijenu ponude.

Ugovorno tijelo će bez odlaganja dobavljaču uputiti zahtjev za potvrdu ispravke ponude i može nastaviti sa postupkom, sa ispravljenom greškom, pod uvjetom daje dobavljač to odobrio u roku koji

Konačne ponude će se dostaviti nakon izvršenih pregovora kad ugovorno tijelo odredi točan datum i sat za dostavljanje.

Ponuditelji ili njihovi predstavnici mogu prisustvovati otvaranju ponuda. Informacije koje se iskažu u toku javnog otvaranja ponuda će se dostaviti svim ponuditeljima koji su u roku dostavili konačne ponude.

 

34.Rok važenja ponude

Ponude moraju važiti 90 dana, računajući od isteka roka za podnošenje konačnih ponuda. Ako ponuđač u ponudi ne navede period njenog važenja smatra se da ponuda važi za period naveden u tenderskoj dokumentaciji, odnosno 90 dana od isteka roka za dostavu ponude. U slučaju da je ponuđeni period važenja ponude kraći od roka navedenog u tenderskoj dokumentaciji, ugovorno tijelo će odbiti takvu ponudu u skladu sa članom 60. stav (1) Zakona.

Sve dok ne istekne period važenja ponuda, ugovorno tijelo ima pravo da traži od dobavljača u pisanoj formi da produže period važenja njihovih ponuda do određenog datuma. Dobavljači mogu odbiti takav zahtjev, a da time ne izgube pravo na garanciju za ponudu.

Ako ponuditelj ne odgovori na pismeni zahtjev ugovornog organa u pogledu produženja perioda važenja ponude ili ne pristane produžiti rok važenja ponude ili ne osigura produženje garancije za ozbiljnost ponude, smatra se daje ponuditelj odbio zahtjev ugovornog organa, te se njegova ponuda ne razmatra u daljnjem toku postupka.

Ponuditelj koji pristane da produži period važenja svoje ponude i o tome u pisanoj formi obavijesti ugovorni organ, produžava period važenja ponude i dužan je osigurati produženje garancije za ozbiljnost ponude. Ponuda se ne smije mijenjati u periodu produženja važenja ponude.

 

35.Kriterij za dodjelu ugovora

Ugovor se dodjeljuje dobavljaču koji je dostavio najbolje ocijenjenu prihvatljivu ponudu s najnižom cijenom. Odbit će se ponude koje nisu u skladu sa opisom predmeta javne nabavke.

Kriterij za dodjelu ugovora je:

a) Najniža cijena

Ugovor se dodjeljuje dobavljaču koji je ponudio najnižu ukupnu cijenu u skladu sa odredbama ove tenderske dokumentacije i u skladu sa obrascem za cijenu ponude.

 

36.Preferencijalni tretman domaćeg

Ugovorno tijelo obvezno primjnjuje preferencijalni tretman domaćeg iz članka 67. Zakona i Odluke Vijeća ministara BiH o obaveznoj primjeni preferencijalnog tretmana domaćeg .Vijeće ministara BiH je donijelo Odluku o obaveznoj primjeni preferencijalnog tretmana domaćeg u cilju zaštite, razvoja i obnove domaće privrede, počevši sa primjenom od 01.06.2020. godine. Razlog za donošenje je dodatna mogućnost zaštite, razvoja i obnove domaće privrede i povećanja konkurentnosti domaćih proizvođača (i ponuđača) na otvorenom i konkurentnom tržištu javnih nabavki, u cilju ublažavanja posljedica za domaću privredu, uz istovremeno poštivanje CEFTA Sporazuma u pogledu jednakog tretmana ponuđača iz zemalja potpisnica ovog sporazuma.

Primjena preferencijalnog tretmana domaćeg će se računati na način da se prilikom obračuna cijena ponuda, u svrhu poređenja ponuda, umanje cijene domaćih ponuda za preferencijalni faktor domaćeg od 30% u postupcima javnih nabavki kod kojih je objavljeno obavještenje o nabavci ili upućen poziv kandidatima/ponuđačima za postupke koji nemaju obavještenje o nabavci u periodu od 01.06.2020. do 01.06.2021. godine.

Preferencijalni tretman domaćeg će se primjenjivati isključivo u svrhu poređenja ponuda prilikom ocjene ponuda.

43. Pouka o pravnom lijeku

Žalba na ovaj dio tenderske dokumentacije se izjavljuje Uredu za razmatranje žalbi, putem ugovornog tijela, u roku od 10 dana od dana preuzimanja ovog dijela tenderske dokumentacije

44. ANEKSI

Sljedeći Aneksi su u sastavu tenderske dokumentacije FAZA BROJ 1. OBRASCI PRETKVALIFIKACIJA

Aneks 1 -Obrazac za dostavljanje zahtjeva za sudjelovanje s Izjavom -prilogom Potpis dostavljenih dokumenata izjava i aneksa sa nazivom istih

Aneks 2- Tehnička specifikacija u cilju upoznavanja sa obimom i vrstom usluga s detaljnim opisom i karakteristikama usluga.

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
tenderska.pdf
PODIJELI: