Prodaja dvoiposobnog stana u ulici Dejzina Bikića 4C

Datum objave: 22.01.2022. 08:51 / Izvor: Dnevni list, 22.01.2022.

BOSNA I HERCEGOVINA

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

KANTON SARAJEVO

OPĆINSKI SUD U SARAJEVU

 

Broj: 65 0 I 738114 18 I

Sarajevo, 16.12.2021. godine

 

OPĆINSKI SUD U SARAJEVU, sudija Mirna Pejčinović, u izvršnom postupku tražioca izvršenja EOS MATRIX DOO SARAJEVO, Trg solidarnosti 2a, Sarajevo, protiv izvršenika Muzafer Čeligija, Ul. Dejzina Bikića br. 4C, Sarajevo, radi izvršenja na nepokretnostima, v.sp. 133.549,04 KM, dana 16.12.2021. godine, donosi slijedeći

 

ZAKLJUČAK

 

1. Određuje se drugo ročište za prodaju 1/2 suvlasničkog dijela nepokretnosti izvršenika Čeligija Muzafera upisane u zk. ulošku ovog suda broj 395 KO SP Koševo na parceli 591/75 E5 u naravi dvoiposoban stan na I spratu - Ulaz 4c, stan broj 2 koji se sastoji od 7 prostorija ukupne površine 64,51 m2, Ul. Dejzina Bikića 4C, čija vrijednost shodno nalazu vještaka građevinske struke Masleša Suada od 01.9.2020.godine iznosi 66.500,00 KM

za dan utorak, 1.2.2022. godine u 11,00 sati.

Ročište za prodaju nepokretnosti održaće se u zgradi Općinskog suda Sarajevo ul. Šenoina br. 1, soba 404/IV.

2. Na nepokretnosti iz tačke I ovog zaključka jedan ovog zaključka nema služnosti ni stvarnih tereta.

3. Na drugom ročištu nepokretnost ne može biti prodata za manje od jedne trećine vrijednosti utvrđene zaključkom

o prodaji, odnosno manje od 22.166,66 KM. Ako nepokretnost ne bude prodata ni na drugom ročištu sud će u roku pdv najmanje 15 do najviše 30 dana zakazati treće ročište na kojem nepokretnost može biti prodata bez ograničenja najniže cijene u odnosu na utvrđenu vrijednost.

4. Kupac je dužan položiti cijenu u roku od 15 dana od dana prodaje.

Poreze i takse u vezi ove prodaje snosi kupac nepokretnosti.

5. U javnom nadmetanju iz tačke I ovog zaključka kao kupci mogu učestvovati samo lica koja su prethodno dala osiguranje.

Osiguranje iznosi 1/10 utvrđene vrijednosti nepokretnosti odnosno u konkretnom slučaju 6.650,00 KM. Osobe koje sudjeluju u javnom nadmetanju dužne su prije početka ročišta sudu predati uplatnicu iz koje je vidljivo da je osiguranje položeno. Osiguranje se polaže na račun Općinskog suda u Sarajevu za depozite i ostalo koji se vodi kod BBI BANKE broj 1411965320009639 sa naznakom broja predmeta. Ponuđačima čija ponuda nije prihvaćena,osim za tri najbolja ponuđača, vratiće se osiguranje odmah nakon zaključenja javnog nadmetanja. Osiguranje u ovoj izvršnoj stvari nije dužan dati tražilac izvršenja na čiji je prijedlog određeno izvršenje.       

6. Ovaj zaključak objaviće se na oglasnoj tabli Općinskog suda Sarajevo, a tražilac izvršenja ce isti objaviti u dnevnim novinama koje se distribuiraju u FBiH te dokaz o objavljivanju dostaviti sudu najkasnije prije početka ročišta za prodaju.

 

SUDIJA

Pejčinović Mirna

 

POUKA: Protiv ovog zaključka nije dozvoljen pravni lijek 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: