Prodaja robne kuće u Velikoj Kladuši

Datum objave: 14.04.2021. 09:03 / Izvor: Večernji List, 14.04.2021.

RAZVOJNA BANKA

 

Razvojna Banka Federacije Bosne i Hercegovine objavljuje

 

OGLAS

za prikupljanje zatvorenih ponuda za Javnu prodaju imovine

 

Robna kuća u Velikoj Kladuši

Adresa: Trg mladih bb, Velika Kladuša

Predmet prodaje: nekretnina - Robna kuća, Poslovna zgrada u privredi, upisana u ZK uložak broj 7841, KO Velika Kladuša, označena kao: k.č. 1524/3 ukupne površine 767 m2, vlasništvo Razvojne banke Federacije BiH sa dijelom 1/1.

Najniža cijena: 3.019.000,00 KM

Rok za isplatu kupoprodajne cijene: 30 (trideset) dana od dana zaključenja Ugovora o kupoprodaji.

 

 

OSTALI USLOVI PRODAJE

 

Prodaja se vrši po načelu "viđeno - kupljeno", u pravnom i faktičkom stanju, bez naknadnih prigovora i žalbi koji se odnose na predmet prodaje;

Sve poreze i troškove oko prijenosa vlasništva snosi kupac;

Ponude se dostavljaju najkasnije do 28.04.2021. godine (petak)zatvorenoj koverti putem pošte ili na protokol na adresu Razvojna banka Federacije Bosne i Hercegovine, Igmanska br. 1, 71000 Sarajevo, uz naznaku na koverti - Ne otvaraj - Za komisiju za prodaju imovine -komision;

Ponuda obavezno mora sadržavati:

za fizička lica:

- ime i prezime, adresu stanovanja, kontak telefon, te potpis na ponudi;

za pravna lica:

- puni naziv, sjedište pravnog lica, kontakt telefon, potpis ovlaštenog lica, pečat pravnog lica i ovjerena kopija sudske registracije pravnog lica,

-iznos cijene koja se nudi i

-rok plaćanja u skladu sa uslovima iz Oglasa;

Otvaranje ponuda održat će se na adresi Razvojna banka Federacije Bosne i Hercegovine, ulica Igmanska br. 1, Sarajevo, dana 05.05.2021. godine (srijeda ) u 12:00;

Prije otvaranja ponuda, ponuđači koji pristupe otvaranju moraju pokazati ličnu ispravu i za pravna lica punomoć, ukoliko nisu ovlaštena lica;

Ponude koje nisu u skladu sa navedenim uslovima prodaje ili koje imaju poštanski pečat nakon 28.4.2021. godine, smatrat će se nevažećim i neće se razmatrati;

O rezultatima Oglasa, ponuđači će biti obaviješteni pismeno putem pošte;

Banka zadržava pravo da u svakom trenutku poništi Oglas i nije obavezna prihvatiti niti jednu pristiglu ponudu; - Sve dodatne informacije o imovini koja je predmet prodaje mogu se dobiti svakog radnog dana od 07:30hdo 16:00h putem telefona: 033/724-926 i 724 -973, a imovina se može pogledati u dogovoru sa službenicima Banke.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: