Prodaja šuma i njiva u K.O. Međaši u Bijeljini

Izvor: Semberske novine, 08.04.2014.

Na osnovu člana 5. stav 1. tačka b) Pravilnika o postupku javnog konkursa za raspolaganje nepokretnostima u svojini Republike Srpske i jedinica lokalne samouprave („Službeni glasnik Republike Srpske", broj 20/12), Odluke o načinu i uslovima javne prodaje nepokretnosti u k.o. Međaši, k.o. Čengić i k.o. Ruhotina broj 01-014.10-5/14 od 21. 02. 2014. godine i člana 19. Statuta JU Centar za socijalni rad Bijeljina, direktor JU Centra za eo-cijalni rad Bijeljina o b j a v lj u j e

 

OGLAS

O PONOVLJENOJ PRODAJI NEPOKRETNOSTI U K.O. MEĐAŠI

 

1. JU Centar za socijalni rad Bijeljina prodaje nekretninu u svojini JU Centra za socijalni rad Bijeljina označenu kao:

- k.č. broj 912, zvana "Orašje-Gradine", u naravi šuma 2 klase površine 2230 m2

- k.č. broj 913, zvana "Orašje-Gradine", u naravi njiva 2 klase površine 3796 m2 i njiva 3 klase površine 5734 m2, što ukupno iznosi 9530 m2. Sve upisane u List nepokretnosti broj 739/3 k.o. Međaši u kojem je kao korisnik upisan Centar za socijalni rad Bijeljina sa dijelom od 12241/20731, a što odgovara gruntovnim parcelama označenim kao:

- k.č. broj 912, zvana "Orašje-Gradine", u naravi šuma 2 klase površine 2230 m2

- k.č. broj 913, zvana "Orašje -Gradine", u naravi njiva 2 klase površine 3796 m2 i njiva 3 klase površine 5734 m?, što ukupno iznosi 9530 m2.

Sve upisane u zemljišno knjižni uložak broj 655 k.o. Međaši u kojem je Centar za socijalni rad Bijeljina upisan sa pravom susvojine u dijelu 12241/20731

 

2. Prodaja nekretnine izvršiće se putem licitacije koja će se održati dana 24.04.2014. godine (četvrtak) u prostorijama JU Centra za socijalni rad Bijeljina. sa početkom u 10,00 časova.

 

3. Početna prodajna ciena za nekretninu iz tačke 1. ovog oglasa. za k.č. broj 912 i k.č. broj 913 iznosi 1.00 KM/m2 što za površinu od 6.943,91 m? iznosi 6.943,91 KM (šesthiljadadevetstotinačetrdesettri i 91/100 konvertibilnih maraka)

 

4. Za učešće u postupku licitacije učesnici su dužni uplatiti na ime kaucije iznos od 1.000,00 KM na blagajni JU Centra za socijalni rad Bijeljina prije početka licitacionog postupka, o čemu će Komisiji podnijeti dokaz o izvršenoj uplati.

 

5. Zainteresovana lica mogu izvršiti uvid u dokumentaciju o nekretnini koja se prodaje (zemljišnoknjižni, katastarski i drugi podaci o navedenoj parceli) i dobiti tražene informacije u prostorijama JU Centra za socijalni rad Bijeljina - kancelarija broj: 2, ili na telefon 201-090.

 

6. Pravo učešća na javnom nadmetanju (licitaciji) imaju sva fizička i pravna lica.

Fizička lica koja učestvuju u javnom nadmetanju (licitaciji) potrebno je da Komisiji na uvid dostave jedan od identifikacionih dokumenata (lična karta, pasoš..) ili punomoć lica koje ih opunomoćuje.

 

7. Sa učesnikom licitacije koji izlicitira najvišu cijenu, zaključiće se kod notara Ugovor o prodaji nepokretnosti, po prethodno pribavljenom mišljenju Pravobranioca Republike Srpske - Sjedište zamjenika u Bijeljini.

Prodajnu cijenu navedene nepokretnosti učesnik licitacije, sa kojim će se zaključiti ugovor, obavezan je uplatiti u roku od 15 dana od dana potpi-sivanja ugovora na jedinstveni račun trezora Grada Bijeljina, broj: 555-001-00777777-70, a predaja nepokretnosti u posjed kupcu izvršiće se u roku od 8 (osam) dana po uplati prodajne cijene, o čemu će se sačiniti zapisnik.

 

8. Troškove izrade notarske isprave-Ugovora snosi kupac.

 

9. Postupak licitacije nepokretnosti iz tačke 1. ovog oglasa sprovešće Komisija koju će rješenjem imenovati direktor Centra za socijalni rad Bijeljina.

 

10. Oglas za prodaju nepokretnosti iz tačke 1. objaviće se u lokalnom listu „Semberske novine" i na oglasnoj tabli JU Centra za socijalni rad Bijeljina.

 

Broj:01-571.4-3/14

Datum: 04.04.2014. godine

 

DIREKTOR

Milan Simeunović

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: