Baza podataka Dodjele ugovora sadrži informacije o firmama koje pobjeđuju na javnim nabavkama i pozivima

DODJELE UGOVORA vam odgovaraju na pitanje: “Ko je pobjeđivao na tenderima i po kojim cijenama?”

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Kablovske završnice, spojnice i adapteri

Izvor: Službeni glasnik BiH, Broj 75, 30.09.2013

JAVNO PREDUZEĆE ELEKTROPRIVREDA
BOSNE I HERCEGOVINE D.D. SARAJEVO
OBAVJEŠTENJE
O DODJELI UGOVORA BROJ 258-1-1-2-964/13
Broj obavještenja o nabavci: 258-1-1-1-759/13
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: Javno preduzeće Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. -
Sarajevo
Kontakt osoba: Almira Logo
Telefon: 033751000
I.2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.2.a. Vrsta: Javno preduzeće
I.2.b. Nivo: Federacija Bosne i Hercegovine
I.2.c. Djelatnost: Električna energija
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora
Tender broj: 2000005106
II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora
Nabavka kablovskih završnica, spojnica i adaptera za potrebe
elektrodistibutivnih Podružnica JP EP BiH d.d.-Sarajevo
II.5. Ukupna količina ili obim ugovora
Prema Aneksu V tenderske dokumentacije
II.5.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u
KM
462.000,00
II.6. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
Skladišta elektrodistibutivnih Podružnica JP Elektroprivreda BiH
d.d.-Sarajevo
II.8. Trajanje ugovora ili rok izvršenja
3 (tri) mjeseca od obostranog potpisa ugovora
Odjeljak III: POSTUPAK
III.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III.2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najniža cijena tehnički zadovoljavajuće ponude
Odjeljak IV: DODJELA UGOVORA
IV.1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču
Domaći ponuđač
Naziv: MALCOM d.o.o. Sarajevo
IDB/JIB: 4200160510009
Općina/Grad: Sarajevo - Centar
IV.2. Informacije o dodjeli ugovora
IV.2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM
463.999,30 KM
IV.2.c. Datum zaključenja ugovora: 13.9.2013.
IV.2.d. Broj primljenih ponuda: 3
IV.2.e. Broj prihvatljivih ponuda: 3
IV.2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM
463.999,30 KM
IV.2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM
492.007,08 KM
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
V.1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku za dodjelu
ovog ugovora?
Ne
V.2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?
Ne
(B-13834-13)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: