Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Nabavka kablovskih završnica, spojnica i adaptera

Izvor: Službeni glasnik BiH, Broj 40, 27.05.2013

JAVNO PREDUZEĆE ELEKTROPRIVREDA
BOSNE I HERCEGOVINE D.D. - SARAJEVO
OBAVJEŠTENJE
O NABAVCI BROJ 258-1-1-1-759/13
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: Javno preduzeće Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. -
Sarajevo
Kontakt osoba: Almira Logo
Adresa: Vilsonovo šetalište 15
Poštanski broj: 71000
Opština/Grad: Sarajevo - Centar
IDB/JIB: 4200225150005
Telefon: 033751000
Faks: 033751759
Internet adresa(web):www.elektroprivreda.ba
I.2. Adresa za dodatne informacije
KaouAneksuA
I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije
KaouAneksuA
I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za učešće
KaouAneksuA
I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.5.a. Vrsta ugovornog organa: Javno preduzeće
I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Entitetski nivo,
Federacija Bosne i Hercegovine
I.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Električna energija
I.6. Zajednička nabavka
Ne
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Robe, Kupovina
II.2. Podjela na lotove
Ne
II.3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?
Ne
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora
Tender broj: 2000005106
II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora
Nabavka kablovskih završnica, spojnica i adaptera za potrebe
elektrodistibutivnih Podružnica JP EP BiH d.d.-Sarajevo
II.5. Ukupna količina ugovora ili obim ugovora
Prema Aneksu V tenderske dokumentacije
II.5.a. Ukupna procijenjena vrijednost (vrijednost bez
PDV-a)
462.000,00
II.6. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
Skladišta elektrodistibutivnih Podružnica JP Elektroprivreda BiH
d.d.-Sarajevo
II.8. Trajanje ugovora ili rok izvršenja
3 (tri) mjeseca od obostranog potpisa ugovora
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE
INFORMACIJE
III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?
Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji)
III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvršenje ugovora?
Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji)
III.3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na
odgovarajuće propise
Prema Anesku 8 tenderske dokumentacije
III.4. Ograničenja za učešće
Obavezni uslovi za učešće iz člana 23. Zakona o javnim nabavkama
BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.
III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti
Da je ponuđač registrovan za obavljanje djelatnosti koja je predmet
nabavke u skladu sa važećim propisima zemlje u kojoj je
registrovan
III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost
Ne zahtijeva se
III.7. Tehnička ili profesionalna sposobnost
a) Uspješno iskustvo u realizaciji ugovora čiji je predmet bila
isporuka kablovskih završnica, spojnica i adaptera posljednje 3
(tri) godine u ukupnoj novčanoj vrijednosti koja ne može biti
manja od 400.000,00 KM
b) Autorizacija proizvođača za opremu.
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najniža cijena tehnički zadovoljavajuće ponude
IV.3. Uslovi za dostavu/preuzimanje tenderske
dokumentacije
IV.3.a. Datum: Može se obezbjediti do 18.6.2013. godine
IV.3.b. Novčana naknada: Da
IV.3.b-1 Iznos novčane naknade: 50,00 KM ili 25,56 EUR-a
IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće
Datum: 26.6.2013. Vrijeme: 12:00
IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponuda
Datum: 26.6.2013. Vrijeme: 13:00
Mjesto: PTZ JP Elektroprivreda BiH d.d-Sarajevo, Vilsonovo
šetalište br.15, sala 145/II
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
Zainteresirani ponuđači dužni su dostaviti pismeni zahtjev za
dostavu tenderske dokumentacije u kome će naglasiti da li će istu
preuzeti lično ili ‘ele slanje poštom (na navedenu adresu na
zahtjevu) na fax broj: 00387 33 751 799. Tendersku dokumentaciju
ponuđači mogu preuzeti svaki radnim danom od 27.05.2013 do
18.06.2013. godine od 08.00 sati do 15,00 sati u JP EP BiH
d.d.-Sarajevo, Vilsonovo šetalište br.15 (kancelarija br.311/IV).
Prilikom preuzimanja tenderske dokumentacije ponuđači su dužni
predočiti zahtjev za učešće i dokaz o izvršenoj uplati na ime
naknade troškova tenderske dokumentacije na račun ugovornog
organa broj: 1990490176075902 kod Sparkasse Bank d.d. za firme
izvan BiH na račun broj: 1601060000004629, IBAN CODE:
BA391601020000013652, BIC/SNJIFT VAKUBA22, kod
Vakufske banke dd Sarajevo, sa pozivom za otkup tenderske
dokumentacije-Tender br: 2000005106. Kod davanja naloga za
plaćanje obavezno je naznačiti klauzulu "sve troškove snosi
nalogodavac" (our ...)
U skladu sa članom 3. tačka 6. Upustva o primjeni ZJN BiH,
ugovorni organ će razmjenu informacija sa ponuđačima vršiti
isključivo pismenim putem.
Tendersku dokumentaciju, ponuđači mogu preuzeti lično na
naznačenoj adresi ili se ista može dostaviti brzom poštom, nakon
predočenja dokaza o izvršenoj uplati.
ANEKS A
I.2. Adresa za dodatne informacije
Naziv: Javno preduzeće Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. -
Sarajevo
Kontakt osoba: Almira Logo
Adresa: Vilsonovo šetalište 15
Poštanski broj: 71000
Opština/Grad: Sarajevo - Centar
IDB/JIB: 4200225150005
Telefon: 033751797
Faks: 033751799
E-mail:a.logo@elektroprivreda.ba
Internet adresa:www.elektroprivreda.ba
I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije
Naziv: Javno preduzeće Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. -
Sarajevo
Kontakt osoba: Almira Logo
Adresa: Vilsonovo šetalište 15
Poštanski broj: 71000
Opština/Grad: Sarajevo - Centar
IDB/JIB: 4200225150005
Telefon: 033751797
Faks: 033751799
E-mail:a.logo@elektroprivreda.ba
Internet adresa:www.elektroprivreda.ba
I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za učešće
Naziv: Javno preduzeće Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. -
Sarajevo
Kontakt osoba: Almira Logo
Adresa: Vilsonovo šetalište 15
Poštanski broj: 71000
Opština/Grad: Sarajevo - Centar
IDB/JIB: 4200225150005
Telefon: 033751797
Faks: 033751799
E-mail:a.logo@elektroprivreda.ba
Internet adresa:www.elektroprivreda.ba
(M1-A-7219-13)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: