Baza podataka Dodjele ugovora sadrži informacije o firmama koje pobjeđuju na javnim nabavkama i pozivima

DODJELE UGOVORA vam odgovaraju na pitanje: “Ko je pobjeđivao na tenderima i po kojim cijenama?”

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 29.07.2019. 15:00

Odluka o izboru korisnika sredstava za sufinansiranje projekata Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima- Akcioni plan strategije okoliša za 2019. godinu za programe broj: 2 i 4

Izvor: Akta.ba, 26.07.2019.

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

FEDERALNO MINISTARSTVO OKOLIŠA I TURIZMA

 

 

Broj: 08-14-480/19-5

Sarajevo, 12.07.2019. godine

 

Na osnovu člana 56. Zakona o organizaciji organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH", broj 35/05), Odluke Vlade Federacije BiH o usvajanju programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava „Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima - Akcioni plan strategije okoliša" za 2019. godinu, utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2019 .godinu Federalnom ministarstvu okoliša i turizma V.br:349/2019 od 18.4.2019. godine („Službene novine Federacije BiH", broj: 28/19 ), federalna ministrica okoliša i turizma, donosi

 

ODLUKU

o izboru korisnika sredstava za sufinansiranje projekata Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima- Akcioni plan strategije okoliša" za 2019. godinu za programe broj: 1, 2, 3 i 4.

 

I

Usvaja se Prijedlog Komisije za ocjenjivanje prijava pristiglih putem Javnog poziva za sufinansiranje projekata „Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima - Akcioni plan strategije okoliša" za 2019. godinu odobrenih po Javnom pozivu za 2019. godinu.

 

II

Federalno ministarstvo okoliša i turizma u 2019. godini u cilju provođenja Akcionog plana strategije okoliša, finansijski će podržati kroz Odiuku o usvajanju programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava „Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima- Akcioni plan strategije okoliša" za 2019. godinu za sljedeće korisnike:

 

PROGRAM 2.

Sufinansiranje projekata za unapređenje upravljanja komunalnim otpadom ria području Federacije Bosne i Hercegovine za izgradnju transfer stanica, zatvaranje nesanitarnih deponija, izgradnja reciklažnih dvorišta, sortirnica komunalnog otpada i postrojenja za pročišćavanje procjednih voda (300.000 KM)

 

RB

Naziv aplikanta i

sjedište

Naziv projekta

Odobreni iznos

1.

Grad Bihać

Nabavka i ugradnja vanjske stolarije za reciklažno dvorište za KJP „ Komrad" d.o.o. Bihać

26.250,00

2.

Općina Bosanski Petrovac.

Sanacija postojeće deponije komunalnog

otpada općine Bosanski Petrovac i izgradnja pratećih sadržaja prilagođenih regionalnom konceptu odlaganja"Vaganac

39.758,95

3.

Općina Bosanska Krupa

„ izgradnja centra za upravljanje otpadom" - Meždre - Vlaški Do

54.216,75

4,

Općina Busovača

„ Opremanje i uređenje dvorišta sortirnice u mjestu kaonik općina Busovača"

58.000,00

5.

Općina Kakanj

„ Sanacija postojeće deponije komunalnog otpada općine Kakanj i izgradnja pratećih sadržaja prilagođenih regionalnom

konceptu Faza: Izgradnja garaže i radionice

26.700,00

6.

Općina Zenica

Podzemni kontejneri za odvojeno prikupljanje otpada

36.144„00

 

 

PROGRAM 4.

Podrške boljem funkcioniranju upravljanja uspostavljenim zaštićenim područjima u Federaciji Bosne i Hercegovine, iz nadležnosti nižih nivoa vlasti ( 300.000 KM)  

           

RB

Naziv aplikanta i sjedište

Naziv projekta

Odobreni iznos

1.

JP „ Šumsko Privredno Društvo ZE-DO Kantona" d.o.o. Zavidovići

„ Unaprijeđenje ponude i sadržaja unutar zaštićenog područja Spomenik prirode Tajan"

45.039,49

2.

JP „ Vjetrenica" d.o.o. Ravno

„ Izgradnja info centra „ Vjetrenica" - promicanje održivog korištenja prirodne baštine u cilju povećanja vrijednosti prostora špilje Vjetrenica"

85.176,00

 

3.

Općina Fojnica

„ Uređenje šetališne staze - Prokoško jezero"

38.941,00

4.

JP „ Park Prirode Hutovo blato" d.o.o. Čapljina

„ Prostorna identifikacija i kartiranje tipova staništa PP „ Hutovo blato"

66.000,00

 

 

III

Sredstva iz tačke II. ove Odluke izdvojiti će se iz sredstava utvrđenih u razdjelu 61. ekonomski kod 614100 Budžeta Federacije BiH za 2019. godinu „Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima - Akcioni plan strategije okoliša" za 2019. godinu i Odluke o usvajanju programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava „Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima - Akcioni plan strategije okoliša" za 2019. godinu Federalnom ministarstvu okoliša i turizma {„Službene novine Federacije BiH", broj: 28/19 ).

 

IV.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i bit će objavljena u „Službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine".

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: