Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 15.05.2019. 11:24

Javni poziv za odabir korisnika sredstava - Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima - Akcioni plan Strategije okoliša za 2019. godinu

Izvor: Akta.ba, 10.05.2019.

Na osnovu Odluke o usvajanju programa utroška sredstva sa kriterijima raspodjele sredstava „Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima - Akcioni plan Strategije okoliša" utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu Federalnom ministarstvu okoliša i turizma („Službene novine Federacije BiH", broj: 28/10} i Odluke o raspisivanju Javnog poziva br. 08-14-332/19-1-1 od 10.05.2019. godine, federalna ministrica okoliša i turizma, raspisuje:

 

JAVNI POZIV

Za odabir korisnika sredstava „Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima - Akcioni

plan Strategije okoliša'' za 2019. godinu.

 

I             

Predmet javnog poziva je prikupljanje projekata za raspodjelu sredstava „Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima - Akcioni plan Strategije okoliša" razdjel 61, na poziciji 614100 Budžeta Federacije Đosne i Hercegovine za 2019.godinu Federalnom ministarstvu okoliša i turizma [„Službene novine Federacije BiH", broj: 11/19).

II            

Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu sredstva iz tačke I. ove odluke utvrđena su u ukupnom iznosu 1 550 000,00 KM (slovima: jedan milion i petstopedeset hiljada konvertibilnih maraka).

III           

Dio sredstava iz tačke II ove odluke u iznosu od 1 050.000 KM raspodjeljuju se prema slijedećim programima:

PROGRAM 1. Podrška regionalnim centrima za upravljanje komunalnim otpadom u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Opis programa: Podrška projektima za unaprijeđenje rada Regionalnih centara za upravljane otpadom iN Regionalnim sanitarnim deponijama

Raspoloživa sredstva 200.000 KM :

najniži iznos je 20.000 KM, a najviši iznos je 200.000 KM, od čega maksimalno 10% na administrativne troškove

Korisnici sredstava: Privredna društva koja upravljaju regionalnim centrima za upravljanje otpadom

Ciljevi programa;

* Specifični- Unapređenje rada regionalnih centara za upravljanje otpadom ili regionalnih sanitarnih deponija.

* Mjerljivi- količina otpada koja će se selektirati nakon prikupljanja i reciklirati ili energetski iskoristiti, izražena u procentima u odnosu na sveukupnu količinu komunalnog otpada koja se organizirano skupi na području te regije, na godišnjem nivou, postotak proširenja kapaciteta za sanitarno odlaganje komunalnog otpada u odnosu na sveukupni projektovani kapacitet te regionalne deponije.

* Ostvarivi - jedna godina

Implementator: Federalno ministarstvo okoliša i turizma, Sektor za upravljanje otpadom,

realizaciju planova i pripremu strateških projekata, putem javnog oglasa.

Kriteriji za izbor projekta

Osnovni kriteriji koji trebaju biti korišteni kod ocjenjivanja podnesenih prijava po javnom oglasu su sljedeći:

- Važeća okolišna dozvola izdata od Federalnog ministarstva okoliša i turizma;

- Dokaz da najmanje tri općine iz Federacije Bosne i Hercegovine imaju ugovoreni odnos za odlaganje komunalnog otpada na regionalnoj sanitarnoj deponiji;

- Pripremljenost projekta čije se sufinansiranje traži (pripremljenost tehničke dokumentacije, postojeće dozvole, stepen spremnosti za početak radova i dr.); Dosadašnja iskustvo podnosilaca u provođenju istog iii sličnih programa ili projekata;

- Usklađenost projektnih aktivnosti sa ciljevima i aktivnostima Federalne strategije okoliša;

- Organizacijski i finansijski kapaciteti aplikanta.

- Dokaz da je osigurana minimalno jedna četvrtina novčanih sredstava u odnosu na sveukupno potrebna sredstava;

Prihvatljive aktivnosti

- Predtretman i tretman komunalnog otpada otpada (selektiranje, rectklaža)

- Tretman pojedinih vrsta otpada Energetsko iskorištenje otpada

- Proširenje odlagališnih kapaciteta

- Tretman procjednih voda

- Sve druge aktivnosti koje doprinose unaprtjeđenju rada regionalnog centra za upravljanje otpadom iii regionalne deponije

PROGRAM 2. Sufinansiranje projekata za unapređenje upravijanja komunalnim otpadom na području Federacije Bosne i Hercegovine za izgradnju transfer stanica, zatvaranje nesamtarnih deponija, izgradnja reciklažnih dvorišta, sortirnica komunalnog otpada i postrojenja za pročišćavanje procjodnih voda.

Raspoloživa sredstva 300.000 KM :

najniži iznos je 20.000 KM, a najviši iznos je 100.000 KM, od čega maksimalno 10% na administrativne troškove

Korisnici sredstava: Općine FBiH.

Implementator: Federalno ministarstvo okoliša i turizma. Sektor za upravljanje otpadom, realizaciju planova i pripremu strateških projekata, putem javnog oglasa.

Ciljevi programa:

* Specifični - reduciranje količine komunalnog otpada i zbrinjavanje istog u regionalne centre.

* Mjerljivi - prikupljena količina otpada koje će se selektirati na mjestu nastanka; (2) količina otpada koje će se selektirati nakon prikupljanja otpada; (3) postotak povećanja pokrivenosti područja prikupljanja komunalnog otpada; (4) količine otpada koje će biti moguće odložiti na tehnički (sanitarno) uređenim deponijaima (izražene kvantitativno i u omjeru sa količinama iz stavka 2.);

* Ostvarivi - jedna godina

Kriteriji za izbor projekata:

Osnovni kriteriji koji trebaju biti korišteni kod ocjenjivanja podnesenih prijava po javnom oglasu su slijedeći:

- Pripremljenost projekta (pripremljenost stručne i tehničke dokumentacije, postojeće dozvole, stepen spremnosti za početak radova i dr.).

- Stepen realizacije projekata iz oblasti integralnog upravljanja otpadom na regionalnom principu po predhodno odobrenim sredstvima Federalnog ministarstva okoliša i turizma;

- Usklađenost planiranih aktivnosti sa Akcionim planom Federalne strategije zaštite okoliša, okolišnim planskim dokumentima na kantonalnom i lokalnom nivou (LEAPi i KEAPi), kao i sa relevantnom prostorno - planskom dokumentacijom;

- Kvalitet ponuđenog tehničkog rješenja i plana prilagođavanja u skladu sa Pravilnikom o sadržaju plana prilagođavanja upravljanja otpadom za postojeća postrojenja za tretman iii odlaganje otpada i aktivnosti koje poduzima nadležni organ („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine", broj: 09/05);

- Dokaze o predhodno uloženim sredstvima u odnosu na cjelokupnu investiciju.

- Organizacijski i finansijski kapaciteti aplikanta.

- Dokaz da je osigurana minimalno jedna četvrtina novčanih sredstava u odnosu na sveukupno potrebna sredstava;

- Dosadašnje iskustvo podnosilaca u provođenju istog ili sličnih programa ili projekata;

Prihvatljive aktivnosti

- izgradnja transfer stanica,

- Zatvaranje nesanitarnih deponija,

- Izgradnja reciklažnih dvorišta,

- Sortirnice komunalnog otpada Postrojenja za pročišćavanje procjednih voda

PROGRAM 3. Podrška za izradu glavnog projekta za uređenje deponija, izgradnju transfer stanica, za zatvaranja nesanitamih deponija, postrojenja za tretman otpada, procjednih voda i zaštitne ograde.

Raspoloživa sredstva 250.000 KM :

najniži iznos je 10.000 KM, a najviši iznos je 100.000 KM, od čega maksimalno 10% na administrativne troškove

Korisnici sredstava: Općine sa područja Federacije Bosne i Hercegovine.

Implementator; Federalno ministarstvo okoliša i turizma, Sektor za upravljanje otpadom, realizaciju planova i pripremu strateških projekata putem javnog oglasa.

Ciljevi programa:

* Specifični - Reduciranje količine otpada koja se odlaže, unapnjeđenje integralnog upravljanja otpadom selektiranjem, recikiažom, tretmanom otpada i procjednih voda.

* Mjerljivi- prikupljena količina otpada koje će se selektirati na mjestu nastanka; količina otpada koje će se selektirati nakon prikupljanja otpada; postotak povećanja pokrivenosti područja prikupljanja komunalnog otpada; količine otpada koje će biti moguće odložiti na tehnički (sanitarno) uređenim deponijama; smanjenje količina štetnih polutanata koji se ispuštaju u sistem javne kanalizacije i prirodne recipijente.

* Ostvarivi- jedna godina

Kriteriji za izbor projekata:

Osnovni kriteriji koji trebaju biti korišteni kod ocjenjivanja podnesenih prijava po javnom oglasu su sljedeći;

- Usklađenost projekta sa Akcionim planom Federalne strategije zaštite okoliša, okolišnim planskim dokumentima na kantonalnom i lokalnom nivou;

- Kvalitet ponuđenog tehničkog rješenja

- Dokaze o predhodno uloženim sredstvima u odnosu na cjelokupnu investiciju.

- Organizacijski I flnansijski kapaciteti aplikanta.

- Dokaz da je osigurana minimalno jedna četvrtina novčanih sredstava u odnosu na sveukupno potrebna sredstava za izradu projekta;

- Dosadašnja iskustvo podnosilaca u provođenju istog ili sličnih programa ili projekata

- Pripremljenost projekta čije se sufinansiranje traži {pripremljenost tehničke dokumentacije, postojeće dozvole i dr ).

Prihvatljive aktivnosti:

Izrada glavnog projekta za:

- Uređenje deponija

- Izgradnju transfer stanica,

- Zatvaranje nesanitamih deponija,

- Postrojenja za tretman otpada,

- Postrojenje za tretman procjednih voda

- Zaštitna ograda

PROGRAM 4. Podrške boljem funkcioniranju upravljanja uspostavljenim zaštićenim područjima u Federaciji Bosne i Hercegovine, iz nadležnosti nižih nivoa vlasti.

Raspoloživa sredstva 300.000 KM :

najniži iznos je 20.000 KM, a najviši iznos je 150 000 KM, od čega maksimalno 10% na administrativne troškove

Korisnici sredstava: Institucije koje se bave zaštitom ili upravljanjem zaštićenim područjima u Federaciji Bosne i Hercegovine [spomenici prirode; parkovi prirode i zaštićeni pejzaži: Prokoško jezero, Konjuh, Blidinje, Hutovo Blato; Bijambarska pećina, Vrelo Bosne; Vodopad Skakavac; Pećina Vjetrenica, Tajan, Vodopad Kravice i dr.) i općine koje upravljaju zaštićenim područjima.

Implementator; Federalno ministarstvo okoliša i turizma. Sektor za zaštitu okoiiša, putem javnog oglasa.

Ciljevi programa:

• Specifični - Očuvanje bi od ive rzi teta i geođiverziteta zaštićenog područja kroz održivo upravljanje i jačanje javnih ustanova koje njima upravljaju.

• Mjerljivi - Povećan broj evidentiranih posjeta u zaštićenom području; Praćenje stanja prirodnog naslijeđa u zaštićenom području; Realizacija ciljeva iz Plana upravljanja zaštićenim područjem.

• Ostvarivi - jedna godina

Kriteriji za izbor projekata:

- Akt o upravljanju zaštićenim područjem.

- Pripremljenost projekta (pripremljenost stručne i tehničke dokumentacije).

- Doprinos o ispunjavanju ciljeva i aktivnosti Strategija i Akcioni plan za zaštitu biološke raznolikosti Bosne t Hercegovine.

- Doprinos podizanja svijesti javnosti o zaštićenim područjima.

- Mjerljive koristi/efekti koje će se dobiti realizacijom kandidovanih projekata.

- Dokaz da je osigurana najmanje jedna četvrtina novčanih sredstava u odnosu na ukupnu vrijednost projekta.

- Dosadašnje iskustvo podnosilaca u provođenju istog ili sličnih programa ili projekata Prihvatljive aktivnosti:

- Naučna istraživanja;

- Nabavka opreme i mobi lija ra za zaštićena područja

- Izgradnja \ obilježavanje biciklističkih staza

- Nabavka opreme koja će unaprijediti aktivnosti u cilju boljeg funkcionisanja Javnog preduzeća/ustanove koja upravlja zaštićenim područjem

Neophodna dokumentacija za učešće na Javnom pozivu

Obavezna dokumentacija za sve aplikante mora sadržavati:

1. Popunjen aplikacion i Obrazac Prilog: l; preuzeti sa W6b stranice; www. fmoit.gov.ba, 2 Izjava o realizaciji projekta; Prilog: II; preuzeti sa web stranice: www. fmoit.gov.ba,

3. Izjava o neosuđivanosti i nevođenju postupka po osnovu privrednog kriminala; Prilog: III; preuzeti sa web stranim: www, fmoit.gov.ba,

4. Izjava o nesudjelovanju u koruptivnim radnjama; Prilog: IV; preuzeti sa web stranice: www.fmoit.gov.ba ,  

5. Izjava da se protiv podnosioca prijave, odnosno lica ovlaštenih za zastupanje i vodotelja programa Ni projekta, ne vodi krivični postupak i nije pravosnažno osuđen za prekršaj ! ili počinjenje krivičnog djela (ovjerena kod nadležnog organa),

6. Izjava o korištenim potporama male vrijednosti (de minimis); Prilog: V; preuzeti sa web stranice: www.fmoit.gov.ba ,

7. Potvrda banke o stanju na računu apiikanta {mora imati najmanje 25% iznosa sredstava na bankarskom računu u odnosu na sredstva koja potražuje od Ministarstva); Prilog VI.

Obaveznu dokumentaciju Javna preduzeća i jedinice lokalne samouprave, pored gore navedenih, čine i sljedeći dokumenti:

1. upis u odgova raj ući reg istar i/ili osn i vačkim aktom područje djelovanja koje je u skladu sa prioritetima za koje se dodjeljuju budžetska sredstva,

2. uvjerenje o poreznoj registraciji (identifikacijski broj :ID broj i PDV broj ukoliko su PDV obveznici),

3. uvjerenje nadležnog organa za izmirene obveze: MIO/PIO, zdravstveno osiguranje, direktni porezi (izdatih sa 31.03,2019. godine)

4. uvjerenja nadfežnih organa o izmirenim obavezama indirektnih poreza,

Prihvatljivi troškovi: Troškovi za PROGRAM 1 i PROGRAM 2

- Troškovi građevinskih i zanatskih radova;

- Troškovi nabavke opreme;

- Troškovi potrošnog materijala;

- Troškovi moraju biti stvarni, navedeni u budžetu,

- Troškovi moraju biti prepoznatljivi, opravdani i provjerljivi, posebno evidentirani u računovodstvenoj evidenciji korisnika i njegovih partnera.

Troškovi za PROGRAM 3

Usluge konsultanta / projektanta na izradi glavnog projekta

- Troškovi potrošnog materijala;

- Troškovi moraju biti stvarni, navedeni u budžetu,

- Troškovi moraju biti prepoznatljivi, opravdani i provjerSjivi, posebno evidentirani u računovodstvenoj evidenciji korisnika i njegovih partnera.

Troškovi za PROGRAM 4

- Usluge za naučna istraživanja

- Troškovi građevinskih i zanatskih radova;

- Troškovi nabavke opreme;

- Troškovi potrošnog materijala;

- Troškovi moraju biti stvarni, navedeni u budžetu,

- Troškovi moraju biti prepoznatljivi, opravdani i provjerljivi, posebno evidentirani u računovodstvenoj evidenciji korisnika i njegovih parinera.

Neprihvatijivi troškovi za sve programe

- Troškovi zaposlenika (plate i ostala primanja zaposlenih);

- Dugovanja i rezerve za gubitke;

- Dugovanja po kamati;

- Troškovi režija i održavanja (voda, struja, grijanje, komunalni otpad, telekomunikacije, upravljanje zgradom, internet i si );

- Kazne i troškovi sudskog spora;

- Najam i kupovina vozila;

- Svi drugi troškovi koji nisu vezani za realizaciju kandidiranog projekta i u svrhu programa.

 

V

Obaveze aplikanta

Podnosilac zahtjeva apliciranjem na ovaj Javni poziv obavezuje se na sljedeče:

* Sve Izjave sa tekstom koje je sačinilo Ministarstvo treba da budu potpisane od strane odgovorne osobe - podnositelja aplikacije. Sve Izjave izuzev Izjave o korištenim potporama male vrijednosti trebaju biti ovjerene i od strane nadležnih organa.

* Priložena dokumentacija se dostavlja u originalu ili ovjerenoj kopiji, koja ne može biti starija od šest (6) mjeseci od dana objavljivanja ovog Javnog poziva u „Službenim novinama Federacije BilH". U slučaju da dostavljena dokumentacija nije ovjerena u skladu sa ovom uputom, prijava će biti odbačena.

• Prijedlozi projekata se podnose na jednom od službenih jezika Bosne i Hercegovine.

NAPOMENE:

• Dokumenti koji se šalju na Javni poziv ne vraćaju se aplrkantu;

• Sve promjene vezane za adresu sjedišta, tetefonski broj, bankovni račun, aplikant je dužan prijaviti u roku od sedam dana;

• Pravo učešća na Javnom pozivu ostvaruju aplikanti registrirani na području Federacije BiHf odnosno koji imaju prijavljeno prebivalište na području Federacije BiH;

• Ručno popunjen aplikacioni obrazac, te aplikacije sa nepotpunim podacima i nepotpunom dokumentacijom neće se uzeti razmatranje;

• Aplikacije koje se ne dostave u utvrđenom roku ne uzimaju se u razmatranje i odbaciju se;

• Zahtjevi aplikanata koji nisu izvršili ugovorne obaveze prema Federalnom ministarstvu okoliša i turizma iz prethodnih godina ili su nenamjenski trošili prethodno dobijena sredstva neće se razmatrati.

 

VI

Način podnošenja zahtjeva

Popunjen aplikacioni obrazac s pratećom dokumentacijom dostaviti u primjerku A4 formata. Aplikacioni obrazac sa pratećom dokumentacijom se izrađuje na naćin da čini cjelinu i mora biti popunjen na računaru. Svi listovi, odnosno sve stranice aplikacije sa pratećom dokumentacijom moraju biti čvrsto uvezani na način da se onemogući naknadno vađenje ili umetanje.

Prijave moraju biti dostavljene u zatvorenoj, neprovidnoj koverti preporučenom poštom ili lično na sljedeću adresu:

- do 21.05.2019. godine na adresu:

FEDERALNO MINISTARSTVO OKOLIŠA I TURIZMA Marka Marulića 2, 71000 SARAJEVO

- od 22.05.2019. godine na adresu:

FEDERALNO MINISTARSTVO OKOLIŠA I TURIZMA Hamdije Čemerlića 2r 71000 SARAJEVO

S naznakom:

- Ne otvarati - po Javnom pozivu za odabir korisnika sredstava ..Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima - Akcioni plan Strategije okolrša" za 2019. godinu,

PROGRAM BROJ;            (navesti program)

Na poleđini koverte obavezno navesti:

- naziv subjekta;

- adresu i kontakt telefon;

Prijave dostavljene drugim putem (npr. putem faksa ili email-a), neće biti uzete u razmatranje.

Krajnji rok za podnošenje prijava je 1.6.2019. godine, što potvrđuje datum na otpremnici, poštanski žig ili priznanica. Prijave podnesene nakon isteka roka se neće uzeti u razmatranje Naknadne dopune projektnog prijedloga, objašnjenja, obrazloženja i si. dostavljeni nakon isteka roka se neće uzimati u obzir i razmatranje.

 

VII

Postupak odabira projekata

Federalna ministrica okoliša i turizma imenuje Komisije u skladu sa Pravilnikom o postupku dodjele transfera iz nadležnosti Federalnog ministarstva okoliša i turizma, broj: 08-14-823/18 od oktobra/novembra 2018. godine Komisije rade u skladu sa Poslovnikom o radu Komisije.

Odluka o odabiru programa i dodjeli bespovratnih sredstava donijeti će se najkasnije u roku od 90 dana od zadnjeg dana roka za dostavu prijava po Javnom pozivu.

Lista odobrenih projekata i namjena dodijeljenih sredstava po korisniku / lista projekata kjima nije odobreno sufinansiranje biti će objavljena na web stranici Ministarstva (www.fmoit.gov.ba) u roku od 15 dana od dana donošenja odluke o odabiru projekata i dodjeli bespovratnih sredstava s ciljem dostupnosti najširoj javnosti.

Postupak ugovaranja odabranih projekata

Federalno ministarstvo okoliša i turizma će sa odabranim aplikantima koji ispune usfove i kriterije za dodjelu sredstava zaključiti pojedinačne ugovore o međusobnim pravima i obavezama o realizaciji projekta za koji su sredstva dodijeljena najkasnije u roku od 45 dana od dana objave rezultata.

Isplatu sredstava vrši Federalno ministarstvo finansija putem trezora. Dinamika isplate sredstava zavisiti će od raspoloživih sredstava u Budžetu Vlade Federacije BiH. 

Obaveze korisnika sredstava

Bespovratna sredstva iskoristiti namjenski u zadatom roku.

Na zahtjev Ministarstva pružiti na uvid i dodatnu naknadno traženu dokumentaciju.

Korisnik sredstava će dostaviti Ministarstvu finansijski i narativni izvještaj o utrošku sredstava s kompletnom dokumentacijom kojom dokazuje namjenski utrošak sredstava koja su mu doznačena, u skladu sa potpisanim Ugovorom

Rok za implementaciju projekta je 12 mjeseci od dana potpisivanja Ugovora sa Ministarstvom, odnosno datuma uplate sredstava na račun aplikanta od strane Federalnog ministarstva finansija.

Postupak praćenja provođenja projekta

Postupak praćenja provođenja projekata vrši stručna komisija Federalnog ministarstva okoliša i turizma koju imenuje ministrica, putem pisanog izvještaja s pratećom dokumentacijom (dokazima o korištenju sredstava) koje korisnik sredstava u ugovorenom roku dostavlja Ministarstvu, kao i uvidom na licu mjesta kod korisnika sredstava kod kojeg ocijeni da je potrebno izvršiti nadzor.

U slučaju objektivno utvrđenih okolnosti, koje su uticale na nemogućnost ispunjenja obaveza koje proizlaze iz ovog Programa i koje su utvrđene Ugovorom, korisnik sredstava je dužan odmah o tome obavijestiti Ministarstvo u pismenoj formi.

 

VIII

Završne odredbe

U toku provođenja Javnog poziva, Ministarstvo zadržava pravo njegove izmjene i dopune posebno za pojedine projekte, ako to ocijeni potrebnim, zbog njegove prirode, što će definirati u Ugovoru o korištenju bespovratnih sredstava.

Sva dodatna pitanja u vezi ovog Javnog poziva mogu se postaviti svakim radnim danom u terminu od 12 do 14 sati, na jedan od sljedećih brojeva : 033/726-742; 726-723; 726-744;

 

Pitanja se mogu postavljati najkasnije do 7 dana prije isteka roka za podnošenje prijava.

Broj: 08-14-332/19-1 – 2

Sarajevo, 10.05.2019. godine

 

Javni poziv okolis 2019.pdf

Obrazac prijave projekta PRILOG a I.doc

Obrazac budzeta projekta PRILOG b I.doc

Izjava realizaciji projekta PRILOG II.doc

Izjava neosudjivanosti i nevodjenju postupka PRILOG III.docx

Izjava nesudjelovanju koruptivnim radnjama PRILOG IV.docx

Izjava koristenim potporama male vrijednosti PRILOG V.doc

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: