Baza podataka Dodjele ugovora sadrži informacije o firmama koje pobjeđuju na javnim nabavkama i pozivima

DODJELE UGOVORA vam odgovaraju na pitanje: “Ko je pobjeđivao na tenderima i po kojim cijenama?”

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 18.08.2021. 10:04

Usluge smještaja u zemlji i inostranstvu za potrebe Republičke uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove

Izvor: Akta.ba, 16.08.2021.

REPUBLIKA SRPSKA

REPUBLIČKA UPRAVA ZA GEODETSKE I IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE BANjA LUKA

 

Broj: 21.06/404-1-24/21

Datum: 16.08.2021. godine

 

Na osnovučlana 8. stav (1), člana 70. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik Bosne i Hercegovine", br. 39/14; u daljem tekstu: Zakon) i člana 80. st. 2. i st. 3. Zakona o republičkoj upravi Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske", br. 115/18), direktor Republičke uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove, donosi

 

ODLUKU

 

I

Prihvata se Ponuda ponuđača KOMPANIJA „BOKSIT" a.d. Milići od 16.08.2021. godine po jediničnim cijenama iskazanim u istoj, dostavljena po Pozivu za dostavljanje ponuda br. 21.06/404-1/21 od 06.04.2021. godine, u okviru postupka javne nabavke usluga smještaja u zemlji i inostranstvu za potrebe Republičke uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove, koji se provodi u skladu sa Pravilnikom o postupku dodjele ugovora o uslugama iz Aneksa II Dio B Zakona ("Službeni glasnik BiH, br. 66/16).

 

II

Predmetne usluge će se pružati sukcesivno po potrebi do 31.12.2021. godine. Kada se ukaže potreba za uslugama koje su predmet ove nabavke, Ugovorni organ će se ponuđaču KOMPANIJA „BOKSIT" a.d. Milići, obratiti pisanim putem, na način da će istom dostaviti narudžbenicu. Priložena faktura će se smatrati zaključenim ugovorom.

 

III

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i, shodno članovima 70. stav (6) i 71. Zakona, biće proslijeđena ponuđaču koji je učestovao u postupku javne nabavke uz istovremeno objavljivanje na web stranici Ugovornog organa www.rgurs.org.

 

Obrazloženje

Na osnovu Poziva za dostavljanje ponuda za nabavku usluga smještaja u zemlji i inostranstvu za potrebe Republičke uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove, broj 21.06/404-1/21 od 06.04.2021. godine, objavljenog na web stranici Republičke uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove www.rgurs.org. ponuđač KOMPANIJA „BOKSIT" a.d. Milići je elektronskim putem

dostavio Ponudu - Cjenovnik usluga, koja je na protokolu Ugovornog organa zaprimljena 16.08.2021. pod brojem 21.06/404-1/21.

Razmatrajući navedenu Ponudu Ugovorni organ je konstatovao da je ista pripremljena u skladu sa uslovima navedenim u Pozivu za dostavljanje ponuda, te da su iskazane jedinične cijene usluga koje su predmet ove nabavke.

Kada se ukaže potreba za gore navedenim uslugama, Ugovorni organ će se ponuđaču KOMPANIJA „BOKSIT" a.d. Milići, obratiti pisanim putem, na način da će istom dostaviti narudžbenicu. Uzimajući u obzir činjenicu da dostavljena Ponuda zadovoljava postavljene uslove, te da se ne zahtijeva dostava dodatne dokumentacije, odlučeno je kao u dispozitivu ove odluke.

 

Pouka o pravnom lijeku:

Svaki ponuđač koji ima legitiman interes za konkretan ugovor o javnoj nabavci i koji smatra da je Ugovorni organ u toku konkretnog postupka dodjele ugovora prekršio jednu ili više odredbi Zakona o javnim nabavkama ili podzakonskih akata donesenih na osnovu njega ima pravo izjaviti žalbu protiv ove odluke Kancelariji za razmatranje žalbi putem Ugovornog organa, na način i u rokovima propisanim članom 99. i 101. Zakona.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: