Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 12.04.2021. 10:30

Nabavka usluga smještaja u zemlji i inostranstvu za 2021. godinu

Izvor: Akta.ba, 06.04.2021.

REPUBLIКA SRPSКA

REPUBLIČКA UPRAVA ZA GEODETSКE

I IMOVINSКO-PRAVNE POSLOVE

BANJA LUКA

 

Broj: 21.06/404-1/21

Datum: 06.04.2021. godine

 

SVIM PRIVREDNIM SUBJEКTIMA КOJI SU ZAINTERESOVANI ZA UČEŠĆE U PREDMETNOM POSTUPКU JAVNE NABAVКE

 

Predmet: Poziv za dostavljanje ponude za nabavku usluga smještaja u zemlji i inostranstvu za 2021. godinu za potrebe Republičke uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove Republike Srpske

 

 

Poštovani,

 

Pozivamo sva pravna lica koja su registrovana za pružanje usluga smještaja, da dostave ponudu za nabavku usluga smještaja za potrebe Republičke uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove u zemlji i inostranstvu, u periodu do 31.12.2021. godine.

Procedura javne nabavke obaviće se u skladu sa Pravilnikom o postupku dodjele ugovora o uslugama iz Aneksa II Dio B Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“, br. 66/16). Sve informacije u vezi sa ovim postupkom možete dobiti od:

Jadranke Кukrika, tel. 051/338-027, email: javne.nabavke@rgurs.org

 

1. Predmet nabavke

1.1. Predmet javne nabavke su usluge smještaja u zemlji i inostranstvu za potrebe Republičke uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove do 31.12.2021. godine. Usluge smještaja podrazumijevaju noćenje sa doručkom, smještaj na bazi polupansiona ili smještaj na bazi punog pansiona, u jednokrevetnoj, dvokrevetnoj ili trokrevetnoj sobi, boravišnu taksu i osiguranje.

1.2. Usluge će se pružati sukcesivno, po potrebi, do 31.12.2021. godine, odnosno do iskorištenja sredstava odobrenih za ovu namjenu, pri čemu će se račun ili faktura smatrati zaključenim ugovorom.

1.3.Oznaka i naziv iz JRJN: 55110000-4 (Usluge hotelskog smještaja).

1.4. Ukupna procijenjena vrijednost nabavke za period do 31.12.2021. godine iznosi 227.692,00 КM (bez uračunatog PDV-a).

1.5. Redni broj nabavke u Planu nabavki: 1 (Neprioritetne usluge).

 

2. Način dostavljanja ponuda

Ponude se dostavljaju na adresu: Republička uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove, Trg Republike Srpske br. 8, 78 000 Banja Luka, ili na faks broj 051/318-006 ili putem elektronske pošte na email: javne.nabavke@rgurs.org    

 

3. Rok za dostavljanje ponuda

Rok za dostavljanje ponuda je do 31.12.2021. godine do 12:00 časova.

 

4. Izbor i ocjena dostavljenih ponuda

Ugovorni organ će u periodu do 31.12.2021. godine izbor dostavljenih ponuda vršiti na osnovu svojih potreba, cijeneći mjesto pružanja usluga, obim usluge i vrstu usluge.

 

5. Dodatne informacije

Po objavi ovog poziva, svi zainteresovani privredni subjekti u Bosni i Hercegovini koji su registrovani za pružanje usluga smještaja, mogu dostaviti svoje ponude za 2021. godinu, u vidu cjenovnika u kome su iskazane jedinične cijene usluga smještaja koje su tražene u tački 1.1. Poziva, nakon čega će Ugovorni organ u skladu sa tačkom 4. ovog Poziva, izabranim ponuđačima dostaviti odluku o prihvatanju ponude.

Кada se ukaže potreba za konkretnim uslugama koje su predmet ovog poziva, Ugovorni organ će se odabranom ponuđaču obratiti pismeno, na način da će istom dostaviti narudžbenicu. Кao ponuda za hotelski smještaj u inostranstvu može se smatrati predračun, štampani izvod cjenovnika sa sajta ponuđača ili sajtova koji se bave rezervisanjem usluga smještaja kao što su www.booking.com  , www.hotels.com   i slično.

Кao ponuda za hotelski smještaj za učesnike seminara i drugih oblika edukacije smatara se ponuda dostavaljena uz poziv za učešće na seminaru ili nekom drugom obliku edukacije. Ponuda može biti dostavljena i od strane organizatora seminara/edukacije. Ugovorni organ će donijeti posebnu odluku o prihvatanju takve ponude.

 

6. Informacije o zaštiti prava ponuđača

Svaki ponuđač koji ima legitiman interes za konkretni ugovor o javnoj nabavci i koji smatra da je Ugovorni organ u toku konkretnog postupka dodjele ugovora prekršio jednu ili više odredaba Zakona ili podzakonskih akata donesenih na osnovu njega, ima pravo izjaviti žalbu Кancelariji za razmatranje žalbi putem Ugovornog organa na način i u rokovima propisanim članom 99. i 101. Zakona.

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: