Baza podataka Dodjele ugovora sadrži informacije o firmama koje pobjeđuju na javnim nabavkama i pozivima

DODJELE UGOVORA vam odgovaraju na pitanje: “Ko je pobjeđivao na tenderima i po kojim cijenama?”

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 22.07.2022. 08:30

Izrada projektne dokumentacije za industrijsku i bescarinsku zonu u Bratuncu

Izvor: Akta.ba, 15.07.2022.

Opština Bratunac 

 

Broj: 02-020-689/21
Datum: 15.07.2022.god.

Postupajući po Rješenju Kancelarije za razmatranje žalbi sa sjedištem u Banja Luci br. JN2-02-07-1-1469-8/22 od 14.06.2022.god. i Rješenju br.JN2-02-071-755-8/22 od 07.04.2022.god. u ponovljenom postupku ocjene ponuda a na osnovu člana 64. stav 1. tačka b) i člana 70. st. 1, 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik BiH", broj 39/14), člana 58. Stav 1, 3 i 6 Pravilnika o
postupcima javne nabavke roba, radova i usluga u Opštinskoj upravi Bratunac br.02-020-71/15 („Sl.Bilten opštine Bratunac" br.2/15) i čl. 67 Statuta opštine Bratunac („Službeni Glasnik opštine Bratunac" br.10/2017), na preporuku Komisije za javnu nabavku broj: 02-020-689/21 od 14.07.2022. godine, u otvorenom postupku za javnu nabavku usluga „Izrada projektne dokumentacije
za industrijsku i bescarinsku zonu u Bratuncu", Načelnik opštine donosi:

ODLUKU
O IZBORU NAJPOVOLjNIJEG PONUĐAČA

Član 1.
Prihvata se preporuka Komisije za javnu nabavku br. 02-020-689/21 od 14.07.2022. godine i ugovor za javnu nabavku usluga „Izrada projektne dokumentacije za industrijsku i bescarinsku zonu u Bratuncu" dodjeljuje se grupi ponuđača DOO „Urbis centar" Banja Luka i DOO "HKP Consulting" Banja Luka za ponuđenu cijenu od 95.000,00 KM bez PDV-a.

Član 2.
Ponuda ponuđača iz člana 1 ove Odluke ocijenjena je kao napovoljnija po kriterijumu najniže cijene u skladu sa članom 64. stav 1. tačka b) Zakona o javnim nabavkama.

Član 3.
Prijedlog ugovora o nabavci dostaviće se na potpis izabranoj grupi ponuđača DOO „Urbis centar" Banja Luka i DOO "HKP Consulting" Banja Luka u roku od 15 dana od dana obavještavanja učesnika postupka o izboru najpovoljnijeg ponuđača.

Član 4.
Ova Odluka objaviće se na veb-stranici opštine Bratunac www.opstinabratunac.com istovremeno sa upućivanjem ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke.

Član 5.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i dostavlja se ponuđačima koji su učestvovali
u postupku javne nabavke.

OBRAZLOŽENjE
Postupak javne nabavke usluga „Izrada projektne dokumentacije za industrijsku i bescarinsku zonu u Bratuncu" pokrenut je Odlukom o pokretanju postupka javne nabavke broj: 02- 020-689/21 od 24.12.2021. godine.
Javna nabavka provedena je u otvorenom postupku
.

Procijenjena vrijednost javne nabavke bez PDV-a je 100.000,00 KM.
Obavještenje o nabavci br. 133-1-2-1-3-1/22 objavljeno je na Portalu javnih nabavki
13.01.2022.god. u 14 časova i 07 minuta a sažetak obavještenja o nabavci objavljen je u Službenom
Glasniku BiH br.3 dana 21.01.2022.god.
Komisija za javnu nabavku, imenovana Rješenjem Načelnika opštine broj:02-020-689/21 od
24.12.2021. god., dostavila je dana 01.03.2022. godine Zapisnik o ocjeni ponuda i Preporuku o
izboru najpovoljnijeg ponuđača br. 02-020-689/21 u ovom postupku javne nabavke.
U postupku nabavke utvrđeno je da je Komisija za javnu nabavku blagovremeno i pravilno
izvršila otvaranje ponuda i ocjenu prispjelih ponuda, o čemu je sačinila odgovarajući zapisnik, u
kojem je utvrđeno sljedeće:
    • da je tenderska dokumentacija objavljena na Portalu javnih nabavki istovremeno sa objavom
obavještenja o nabavci,
^ da su tendersku dokumentaciju u sistemu E-nabavke preuzela 24 ponuđača: UNIS Institut za
ekologiju, zaštitu na radu i zaštitu od požara DOO Istočno Sarajevo-Pale, „BBS Europe", „FCT" DOO, „Smajić Inženjering" DOO, "Ekapija" DOO, „Arting BH", Institut za građevinarstvo „IG" Banja Luka, Centar za konsalting i projektovanje, DOO „Geoput" Banja Luka, DOO „WIDE", „Minel-schreder" DOO Beograd, „Urbis centar" DOO, „Tenzo'^OO, DOO „Routing" Banja Luka, „D&D Consulting and Constructing" DOO, „Enova" DOO Sarajevo,
„Grid" DOO Banja Luka, „HKP Consulting", „Radis" DOO, „Pro.19", „Graleks" DOO Pale, „MS Hydro" DOO, „ACT Studio" DOO Banja Luka i „Ibis" DOO Zavidovići,
    • da je krajnji rok za prijem ponuda bio 31.01.2022. godine do 11,00 časova,
^ da je dana 27.01.2022.god. putem e-maila, a potom dana 28.01.2022.god. putem pošte „IBIS" DOO Zavidovići, zastupan po punomoćniku Bošku Diljeviću, advokatu iz Banja Luke,
izjavio žalbu na Tendersku dokumentaciju,
    • da je nakon prijema žalbe a u skladu sa članom 110. Zakona o javnim nabavkama ugovorni organ donio Odluku o obustavljanju postupka nabavke br.02-020-689/21 od 28.01.2022.god.,
    • da je u postupku odlučivanja po žalbi utvrđeno da je ista neosnovana i da je u skladu sa članom 100. Stav.5. Zakona o javnim nabavkama žalba proslijeđena na rješavanje
Kancelariji za razmatranje žalbi sa sjedištem u Banja Luci,
    • da su do krajnjeg roka za predaju ponuda ponude predali ponuđači Institut za građevinarstvo „IG" Banja Luka i DOO „Routing" Banja Luka i da je,s obzirom da je postupak nabavke obustavljen, Komisija donijela odluku da se ponude neće otvarati dok se ne riješi postupak po žalbi, o čemu su obaviješteni navedeni ponuđači pismenim putem,
    • da je Zaključkom Kancelarije za razmatranje žalbi Filijala Banja Luka br. JN2-02-07-1-276- 5/22 od 17.02.2022.god. žalba „IBIS" DOO Zavidovići, zastupanog po punomoćniku Bošku Diljeviću, advokatu iz Banja Luke, odbačena je kao neuredna,
    • da je nakon donošenja Zaključka Kancelarije za razmatranje žalbi Ugovorni organ nastavio postupak nabavke br. 133-1-2-1-3-1/22 objavom Ispravke za obavještenje o nabavci br.133-1-2- 1-8-14/22 na Portalu javnih nabavki dana 21.02.2022.god. u 14 časova i 06 minuta i u Službenom Glasniku BiH br. 11 dana 25.02.2022.god., kojom je određen novi rok za dostavu i
otvaranje ponuda,
    • da je krajnji rok za prijem ponuda bio 25.02.2022. godine do 11,00 časova,
    • da je nakon objave ispravke za obavještenje o nabavci, do krajnjeg roka za prijem ponuda ponudu predala grupa ponuđača DOO „Urbis centar" Banja Luka i DOO "HKP Consulting" Banja Luka, čiji je vodeći član DOO „Urbis centar" Banja Luka,
^ da nije bilo neblagovremeno zaprimljenih ponuda,
^ da je javno otvaranje ponuda izvršeno dana 25.02.2022.god. u 11 časova i 30 minuta,
    • da je na javnom otvaranju ponuda utvrđeno da je ponuđač DOO „Routing" Banja Luka ponudio cijenu u iznosu 47.900,00 KM bez PDV-a, ponuđač Institut za građevinarstvo „IG" Banja  Luka cijenu u iznosu od 76.400,00 KM bez PDV-a, a grupa ponuđača DOO „Urbis centar" Banja Luka i DOO "HKP Consulting" Banja Luka, čiji je vodeći član DOO „Urbis centar" Banja Luka cijenu u iznosu od 95.000,00 KM bez PDV-a,
- da je u postupku ocjene kvalifikovanosti ponuđača i prihvatljivosti ponuda utvrđeno da su
ponuđači DOO „Routing" Banja Luka, Institut za građevinarstvo „IG" Banja Luka i grupa ponuđača DOO „Urbis centar" Banja Luka i DOO "HKP Consulting" Banja Luka, čiji je vodeći član DOO „Urbis centar" Banja Luka kvalifikovani i da su njihove ponude prihvatljive za ovu javnu nabavku,
    • da je Komisija konstatovala da je ponuda DOO „Routing" Banja Luka neprirodno niska,
odnosno da je za više od 20% niža od cijene drugorangirane prihvatljive ponude, odnosno da je više od 50% niža od prosječne cijene preostalih prihvatljivih ponuda, zbog čega je u skladu sa članom 17. Tačka 7. Upustva za pripremu modela tenderske dokumentacije i ponuda (Sl.Glasnik BiH br.90/14 i 20/15) i tačkom 7.8. Tenderske dokumentacije br.02-020-689/21
ponuđaču DOO „Routing" Banja Luka, putem mejlla, uputila zahtjev za pojašnjenje neprirodno
niske ponude,
    • da je ponuđač DOO „Routing" Banja Luka u ostavljenom roku dostavio obrazloženje ponude, te
da je Komisija donijela odluku da je osnov, odnosno razlozi za određivanje cijene za ovu nabavku, u iznosu od 47.900,00 KM bez PDV-a, prihvatljiv i da će ponuđač za ponuđenu cijenu moći izvršiti ugovor,
    • da je ponuđač DOO „Routing" Banja Luka izabran za dodjelu ugovora za ovu javnu nabavku jer je ponudilo najnižu cijenu.
Na preporuku Komisije za javne nabavke Načelnik opštine donio je Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača br. 02-020-689/21 od 02.03.2022.god. kojom je kao najpovoljnii ponuđač odabran DOO „Routing" Banja Luka za ponuđenu cijenu u iznosu od 47.900,00 KM bez PDV-a.
Na odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača DOO „Urbis centar" Banja Luka, kao predstavnik grupe ponuđača DOO „Urbis centar" Banja Luka i DOO "HKP Consulting" Banja Luka izjavio je žalbu. U postupku odlučivanja po žalbi Ugovorni organ je utvrdio da je žalba neosnovana te je u skladu sa članom 100. Stav.5. Zakona o javnim nabavkama proslijedio na
rješavanje Kancelariji za razmatranje žalbi sa sjedištem u Banja Luci.
Dana 03.05.2022.god. Ugovorni organ je zaprimio Rješenje Kancelarije za razmatranje žalbi
sa sjedištem u Banja Luci br.JN2-02-071-755-8/22 od 07.04.2022.god. Navedenim Rješenjem žalba
grupe pnuđača DOO „Urbis centar" Banja Luka i DOO "HKP Consulting" Banja Luka je usvojena,
poništena Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača br. 02-020-689/21 od 02.03.2022.god. i predmet
vraćen Ugovornom organu na ponovni postupak.
Iz obrazloženja Rješenja Kancelarije za razmatranje žalbi Ugovorni organ je utvrdio da je
žalba usvojena u dijelu osporavanja da izabrani ponuđač, kao i drugorangirani ponuđač ne
ispunjavaju zahtjevane kriterijume tenderske dokumentacije u pogledu kvalifikacionog osoblja, jer
su ponudili kvalifikaciono osoblje, odnosno imenovali stručna lica diplomirane inženjere
građevine opšteg smjera te na taj način postupili suprotno članu 57, satv 1 Zakona o javnim
nabavkama, dok su ostali navodi žalbe odbijeni kao neosnovani.
U ponovnom postupku odlučivanja a u cilju donošenja pravilne i zakonite odluke o izboru
Komisija za javne nabavke, na sastanku održanom dana 13.05.2022.god. , izvršila je ponovnu provjeru
kvalifikovanosti ponuđača i ocjenu ponuda o čemu je sačinila Zapisnik, u kojem je utvrđeno
sljedeće:
^ da je Ugovorni organ ponuđačima u ovom postupku nabavke uputio Zahtjev za produženje
perioda (roka) važnosti ponude i garancije na ponudu s obzirom da je period validnosti
ponuda u ovom postupku nabavke istekao jer su u postupku dva puta korišćeni pravni
lijekovi,
    • da su ponuđači DOO „Routing" Banja Luka, Institut za građevinarstvo „IG" Banja Luka i
grupa ponuđača DOO „Urbis centar" Banja Luka i DOO "HKP Consulting" Banja Luka dali
saglasnost na produženje perioda važenja ponude po zahtjevu Ugovornog organa,
^ da je Komisija za javnu nabavku izvršila ponovni uvid u ponude sva tri ponuđača s ciljem
utvrđivanja ispunjenosti zahtjeva tenderske dokumentacije, odnosno utvrđivanja da li su
ponuđači ponudili kvalifikaciono osoblje traženo tačkom 4.4.1. pod b) podtačke 1) i 2):
        1. jednog diplomiranog inženjera građevine (niskogradnja), sa minimalno 10 godina
radnog staža, koji posjeduje licencu za projektovanje i iskustvo na izradi glavnih
projekata saobraćajnica (minimalno tri projekta)
        2. jednog diplomiranog inženjera građevine (hidrotehnika), sa minimalno 10 godina
radnog staža, koji posjeduje licencu za projektovanje i iskustvo na izradi glavnih
projekata hidrotehničke infrastrukture -vodovod, kanalizacija, regulacija
vodotoka (minimalno tri projekta)
    • da je Komisija iz obrazloženja Rješenja Kancelarije za razmatranje žalbi utvdila da je
Kancelarija prihvatila osnovanim navode žalbe žalioca DOO „Urbis centar" Banja Luka
da se ovako postavljen uslov u Tenderskoj dokumentaciji tumači kao zahtjev da ponuđači
imaju jednog diplomiranog inženjera građevine smjer niskogradnja i jednog diplomiranog
inženjera građevine hirotehničkog smjera,
> da je ponovnim uvidom u ponude sva tri ponuđača Komisija vršila provjeru da li su
ponuđači ponudili kvalifikaciono osoblje - jednog diplomiranog inženjera građevine
smjer niskogradnja i jednog diplomiranog inženjera građevine hirotehničkog smjera, te da je
nakon uvida u ponude utvrdila:
    a) da je ponuđač DOO „Routing" Banja Luka za traženo kvalifikaciono osoblje
imenovao:
        1. Sanelu Ikanović, diplomiranog inženjera građevinasrtva, smjer opšti, sa
posjedovanjem licence za izradu tehničke dokumentacije faza niskogradnje i nadzor
br.FL-0575/14 od 10.03.2014 i Uvjerenja o položenom stručnom ispitu iz struke
građevinarstva, smjer opšti, odsjek saobraćajnice br.15.06-153-755/15-G-2475/2015,
izdatih od strane Ministarstva za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju,
        2. Vesnu Plavšić diplomiranog inženjera građevinasrtva, smjer opšti, sa posjedovanjem
licence za izradu tehničke dokumentacije, hidrotehnička faza i nadzor br.FL-0376/14
od 31.01.2014.god. i Uvjerenja o položenom stručnom ispitu iz struke građevinarstva,
smjer opšti, odsjek hidrotehnički br.15-153-47/2010-G-1248/2010 od 26.02.2010.god.,
izdatih od strane Ministarstva za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju.
Postupajući po uputama iz Rješenja Kancelarije za razmatranje žalbi sa sjedištem u Banja
Luci br.JN2-02-071-755-8/22 od 07.04.2022.god. Komisija je utvrdila da ponuđač DOO „Routing"
Banja Luka ne ispunjava zahtjeve u pogledu imenovanja kvalifikacionog osoblja traženog tačkom
4.4.1. pod b) podtačka 1) i 2) Tenderske dokumentacije jer za kvalifikaciono osoblje nije ponudio
jednog diplomiranog inženjera građevine smjer niskogradnja i jednog diplomiranog inženjera
građevine hirotehničkog smjera, pa je postupio suprotno članu 57 stav (1) Zakona o javnim
nabavkama, zbog čega su u skladu sa članom 68. Stav (4) tačka i) Zakona o javnim nabavkama ispunjeni
uslovi za odbacivanje ponude ovog ponuđača.
    b) da je ponuđač Institut za građevinarstvo „IG" Banja Luka za traženo
kvalifikaciono osoblje imenovao:
        1. Zmijanac Dragana, diplomiranog inženjera građevinasrtva, smjer opšti, sa
posjedovanjem licence za izradu tehničke dokumentacije, faza niskogradnje i nadzor
br.FL-0411/14 od 06.02.2014.god. izdata od strane Ministarstva za prostorno
uređenje, građevinarstvo i ekologiju
        2. Samouković Nevenka, diplomiranog građevinskog inženjera hidrotehničkog smjera,
sa posjedovanjem licence za izradu tehničke dokumentacije, hidrotehnička faza i
nadzor br.FL-0429/14 od 06.02.2014.god. izdata od strane Ministarstva za prostorno
uređenje, građevinarstvo i ekologiju
Postupajući po uputama iz Rješenja Kancelarije za razmatranje žalbi sa sjedištem u Banja
Luci br.JN2-02-071-755-8/22 od 07.04.2022.god. Komisija je utvrdila da ponuđač Institut za
građevinarstvo „IG" Banja Luka ne ispunjava zahtjeve u pogledu imenovanja kvalifikacionog osoblja
traženog tačkom 4.4.1. pod b) podtačka 1.Tenderske dokumentacije, jer za kvalifikaciono osoblje
nije ponudio jednog diplomiranog inženjera građevine smjer niskogradnja, pa je postupio suprotno
članu 57 stav (1) Zakona o javnim nabavkama, zbog čega su u skladu sa članom 68. Stav (4) tačka i)
Zakona o javnim nabavkama ispunjeni uslovi za odbacivanje ponude ovog ponuđača.
    c) da je grupa ponuđača DOO „Urbis centar" Banja Luka i DOO "HKP Consulting" Banja
Luka za traženo kvalifikaciono osoblje imenovala:
        1. Radivojša Ljiljanu, diplomiranog inženjera građevinasrtva, smjer opšti, sa
posjedovanjem licence za izradu tehničke dokumentacije, faza niskogradnje i nadzor
br.FL-1878/15 od 28.12.2016.god. izdata od strane Ministarstva za prostorno
uređenje, građevinarstvo i ekologiju
        2. Radanović Nedeljka, diplomiranog građevinskog inženjera, sa posjedovanjem licence
za izradu tehničke dokumentacije, faza niskogradnje i nadzor br.FL-7399/17 od
21.09.2017.god. izdata od strane Ministarstva za prostorno uređenje, građevinarstvo
i ekologiju
        3. Stjepanović Ristu, magistra tehničkih nauka, diplomiranog građevinskog inženjera
hidrotehničkog smjera, sa posjedovanjem licence za izradu tehničke dokumentacije,
hidrotehnička faza i nadzor br.FL-0742/14 od 09.04.2014.god. izdata od strane
Ministarstva za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju
Postupajući po uputama iz Rješenja Kancelarije za razmatranje žalbi sa sjedištem u Banja
Luci br.JN2-02-071-755-8/22 od 07.04.2022.god. Komisija je utvrdila da grupa ponuđača DOO
„Urbis centar" Banja Luka i DOO "HKP Consulting" Banja Luka ne ispunjava zahtjeve u pogledu
imenovanja kvalifikacionog osoblja traženog tačkom 4.4.1. pod b) podtačka 1. Tenderske
dokumentacije, jer za kvalifikaciono osoblje nije ponudila jednog diplomiranog inženjera
građevine smjer niskogradnja. Uvidom u diplomu Radivojša Ljiljane utvrđeno je da je imenovana
stekla zvanje diplomiranog inženjera građevinasrtva, odsjek građevinski, smjer opšti što nije u
skladu sa tačkom 4.4.1. pod b) podtačka 1. Tenderske dokumentacije. Takođe, uvidom u diplomu
Radanović Nedeljka utvrđeno je da je imenovani na Građevinskom fakultetu u Beogradu položio sve
pripisane ispite za sticanje prava na diplomu, a na dan 11.06.1979 god. položio je diplomski ispit
sa ocjenom 8 na odsjeku za puteve i željeznice Građevinskog fakulteta u Beogradu, na osnovu čega mu
je izdata Diploma kojom stiče visoku školsku spremu i stručno zvanje diplomirani građevinski
inženjer. U Diplomi imenovanog nije naveden nijedan smjer. Dakle, imenovani je završio
Građevinski fakultet u Beogradu na kom nisu postojali smjerovi zbog čega je stekao zvanje
diplomiranog građevinskog inženjera. Činjenica da je imenovani polagao diplomski ispit na
odsjeku za puteve i željeznice ne može zamijeniti kvalifikaciju diplomiranog inženjera
građevine smjer niskogradnja, jer u Diplomi imenovanog nije decidno navedeno smjer niskogradnja.
S obzirom da je Kancelarija za razmatranje žalbi usvojila navode žalioca da je Ugovorni organ u
tački 4.4.1. pod b) podtačka 1. Tenderske dokumentacije za kvalifikaciono osoblje tražio
isključivo diplomiranog inženjera građevine smjer niskogradnja i da ponuđeno kvalifikaciono
osoblje grupe ponuđača DOO „Urbis centar" Banja Luka i DOO "HKP Consulting" Banja Luka
(Radiovojša Ljiljana i Radanović Nedeljko) ne ispunjava zahtjevane kriterijume Tenderske
dokumentacije Komisija je utvrdila da je ova grupa ponuđača postupila suprotno članu 57 stav (1)
Zakona o javnim nabavkama, zbog čega su u skladu sa članom 68. Stav (4) tačka i) Zakona o javnim
nabavkama ispunjeni uslovi za odbacivanje ponude ove grupe ponuđača.
    • da je nakon izvršenog ponovnog uvida u ponude sva tri ponuđača, a u skladu sa uputama iz
Rješenja Kancelarije za razmatranje žalbi sa sjedištem u Banja Luci br.JN2-02-071-755-8/22
od 07.04.2022.god., Komisija utvrdila da su u skladu sa članom 68. Stav (4) tačka i) Zakona o
javnim nabavkama ispunjeni uslovi za odbacivanje ponuda sva tri ponuđača jer nijedna
ponuda nije prihvatljiva, odnosno da su ispunjeni uslovi za donošenje odluke o poništenju
postupka u skladu sa članom 69. Stav (2) tačka d) Zakona o javnim nabavkama,
    • da Komisija za javnu nabavku nije dala preporuku za poništenje postupka nabavke jer je u
ponovnom postupku razmatrala i uvažila Mišljenje Ministarstva za prostorno uređenje,
građevinarstvo i ekologiju br.15.03-052-2361/22 od 06.04.2022.god. koje je zajedno sa dopisom
DOO „Routing" Banja Luka primila dana 05.05.2022. god. putem mejla, a potom i putem pošte
dana 10.05.2022.god. Ponuđač DOO „Routing" Banja Luka, dopisom broj 990-1/22 od
05.05.2022.god. dostavio je izjašnjenje na Rješenje Kancelarije za razmatranje žalbi sa
sjedištem u Banja Luci br.JN2-02-071-755-8/22 od 07.04.2022.god. uz koje je priloženo
mišljenje Ministasrtva za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju br.15.03-052-
2361/22 od 06.04.2022.god. Ovaj ponuđač navodi da je navedeno Mišljenje dostavio i
Kancelariji za razmatranje žalbi sa sjedištem u Banja Luci ali da se iz obrazloženja
Rješenja može zaključiti da je Kancelarija za razmatranje žalbi Mišljenje zaprimila nakon
donesenog Rješenja, pa je predložio ugovornom organu da se u ponovnom postupku razmatra
navedeno mišljenje Ministarstva,
^ da je uvidom u Mišljenje Ministarstva za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju
Komisija utvrdila da se DOO „Routing" Banja Luka obratio podneskom br.693/22 od
29.03.2022.god. Ministarstvu za mišljenje o tome da li diplomirani inženjeri građevine
opšteg smjera, koji posjeduju licence za projektovanje, odnosno reviziju hidrotehničke faze
i nadzor ili faze niskogradnje i nadzor, ili faze konstrukcije i nadzor, ispunjavaju uslov u
pogledu stručnosti kao diplomirani inženjeri građevine hidrotehničkog ili
konstruktivnog ili smjera niskogradnje, a iz razloga jer je prilikom učestvovanja u
postupcima javnih nabavki u BiH nailazio na situacije da pojedini ugovorni organi
zahtijevaju, pored ostalih uslova, da ponuđač ima zaposlenog diplomiranog inženjera
građevine sa jasno naznačenim smjerom, koji treba da posjeduje odgovarajući broj godina
radnog staža, da ima položen stručni ispit, licencu za projektovanje, iskustvo na izradi
glavnih projekata u skladu sa usmjerenjem, te da ugovorni organi, kao i Kancelarija za
razmatranje žalbi osporavaju kvalifikacije diplomiranih inženjera građevine opšteg
smjera.
Pozivajući se na odredbe Zakona o uređenju prostora i građenju („Sl.Glasnik RS"
br.40/13,106/15.3/16 i 84/19), Pravilnik o uslovima za izdavanje i oduzimanje licenci
učesnika u građenju („Sl.Glasnik RS" br. 70/13 i 24/15), te Pravilnik o uslovima i načinu
polaganja stručnog ispita („Sl.Glasnik RS" br.69/13 i 99/19) Ministarstva za prostorno
uređenje, građevinarstvo i ekologiju dalo je mišljenje da diplomirani inženjeri građevine
opšteg smjera koji posjeduju licence za projektovanje odnosno reviziju hidrotehničke faze
i nadzor, ili faze niskogradnje i nadzor ili faze konstrukcije i nadzor, ispunjavaju uslove
u pogledu stručnosti kao diplomirani inženjeri građevine hidrotehničkog smjera ili
smjera niskogradnje ili konstruktivnog smjera.
^ da je Komisija, uvažavajući Mišljenje Ministarstva za prostorno uređenje, građevinarstvo
i ekologiju br.15.03-052-2361/22 od 06.04.2022.god., kao organa nadležnog za izdavanje
licenci i uvjerenja o položenim stručnim ispitima, te davanje mišljenja i tumačenja akata
koje je izdalo, u ponovnom postupku ocjene ponuda donijela odluku da ponuđači DOO
„Routing" Banja Luka, Institut za građevinarstvo „IG" Banja Luka i grupa ponuđača DOO
„Urbis centar" Banja Luka i DOO "HKP Consulting" Banja Luka, čiji je vodeći član DOO
„Urbis centar" Banja Luka ispunjavaju uslove u pogledu ponude (imenovanja)
kvalifikacionog osoblja traženog tačkom 4.4.1. pod b) podtačke 1) i 2) jer su ponudili
diplomirane građevinske inženjere opšteg smjera koji posjeduju licence za projektovanje
odnosno reviziju hidrotehničke faze i nadzor ili faze niskogradnje i nadzor a koji shdono
navedenom Mišljenju ispunjavaju uslove u pogledu stručnosti kao diplomirani inženjeri
građevine hidrotehničkog smjera ili smjera niskogradnje.
    • da je u ponovnom postupku Komisija donijela odluku da su ponuđači DOO „Routing" Banja
Luka, Institut za građevinarstvo „IG" Banja Luka i grupa ponuđača DOO „Urbis centar"
Banja Luka i DOO "HKP Consulting" Banja Luka, čiji je vodeći član DOO „Urbis centar"
Banja Luka kvalifikovani i da su njihove ponude ocijenjene kao prihvatljive za ovu javnu
nabavku,
    • da je primjenom kriterijuma za ocjenu ponuda - najniža cijena Komisija dala preporuku da
se ugovor za javnu nabavku usluga „Izrada projektne dokumentacije za industrijsku i
bescarinsku zonu u Bratuncu" dodijeli ponuđaču DOO „Routing" Banja Luka, jer je ponudio
najnižu cijenu.
Na preporuku Komisije za javne nabavke Načelnik opštine je donio Odluku o izboru
najpovoljnijeg ponuđača br. 02-020-689/21 od 16.05.2022.god. kojom je kao najpovoljnii ponuđač
odabran DOO „Routing" Banja Luka za ponuđenu cijenu u iznosu od 47.900,00 KM bez PDV-a.
Na odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača DOO „Urbis centar" Banja Luka, kao
predstavnik grupe ponuđača DOO „Urbis centar" Banja Luka i DOO "HKP Consulting" Banja Luka
izjavio je žalbu koju je Ugovorni organ zaprimio dana 27.05.2022.god. putem mejla, a potom i putem
pošte dana 30.05.2022.god. U postupku odlučivanja po žalbi Ugovorni organ je utvrdio da je žalba
neosnovana te je u skladu sa članom 100. Stav.5. Zakona o javnim nabavkama proslijedio na
rješavanje Kancelariji za razmatranje žalbi sa sjedištem u Banja Luci.
Dana 13.07.2022.god. Ugovorni organ je zaprimio Rješenje Kancelarije za razmatranje žalbi
sa sjedištem u Banja Luci br.JN2-02-07-1-1469-8/22 od 14.06.2022.god. Navedenim Rješenjem žalba
grupe pnuđača DOO „Urbis centar" Banja Luka i DOO "HKP Consulting" Banja Luka je usvojena,
poništena Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača br. 02-020-689/21 od 16.05.2022.god. i predmet
vraćen Ugovornom organu na ponovni postupak.
Iz obrazloženja Rješenja Kancelarije za razmatranje žalbi Ugovorni organ je utvrdio da je
žalba usvojena iz razloga što se Ugovorni organ nije prdržavao uputa iz Rješenja Kancelarije za
razmatranje žalbi sa sjedištem u Banja Luci br.JN2-02-071-755-8/22 od 07.04.2022.god. već je Odluku
o izboru donio na osnovu izjašnjenja na Rješenje Kancelarije za razmatranje žalbi sa sjedištem u
Banja Luci br.JN2-02-071-755-8/22 od 07.04.2022.god. dostavljeno od strane ponuđača DOO „Routing"
Banja Luka (dopis br.990-1/22 od 05.05.2022.god.). Takođe, žalba je usvojena i u dijelu osporavanja
Ugovornog organa da grupa ponuđača DOO „Urbis centar" Banja Luka i DOO "HKP Consulting" Banja
Luka ne ispunjava uslove u pogledu imenovanja kvalifikacionog osoblja traženog tačkom 4.4.1. pod
b) podtačka 1. Tenderske dokumentacije, jer za kvalifikaciono osoblje nije ponudila jednog
diplomiranog inženjera građevine smjer niskogradnja. Naime, Kancelarija za razmatranje žalbi
usvojila je žalbu žalioca navodeći da ova grupa ponuđača ispunjava uslove u pogledu imenovanja
kvalifikacionog osoblja traženog tačkom 4.4.1. pod b) podtačka 1. Tenderske dokumentacije, jer je
za kvalifikaciono osoblje ponudila jednog diplomiranog inženjera građevine Nedeljka Radanovića
koji ispunjava kriterijume propisane tačkom 4.4.1. Tenderske dokumentacije.
U ponovnom postupku odlučivanja a u cilju donošenja pravilne i zakonite odluke o izboru
Komisija za javne nabavke, na sastanku održanom dana 14.05.2022.god. , izvršila je ponovnu provjeru
kvalifikovanosti ponuđača i ocjenu ponuda o čemu je sačinila Zapisnik, u kojem je utvrđeno
sljedeće:
    • da je Komisija za javne nabavke poštujući upute date u Rješenju Kancelarije za razmatranje
žalbi sa sjedištem u Banja Luci br.JN2-02-071-755-8/22 od 07.04.2022.god. izvršila
ponovni uvid u ponude sva tri ponuđača te da je ponovnim uvidom u ponude sva tri ponuđača
vršila provjeru da li su ponuđači ponudili kvalifikaciono osoblje - jednog diplomiranog
inženjera građevine smjer niskogradnja i jednog diplomiranog inženjera građevine
hirotehničkog smjera s obzirom da je pomenutim Rješenjem Kancelarija za razmatranje žalbi
prihvatila osnovanim navode žalbe žalioca DOO „Urbis centar" Banja Luka da se
postavljen uslov iz tačke 4.4.1. pod b) podtačke 1) i 2) Tenderske dokumentacije tumači kao
zahtjev da ponuđači imaju jednog diplomiranog inženjera građevine smjer niskogradnja i
jednog diplomiranog inženjera građevine hirotehničkog smjera, te da je nakon uvida u
ponude utvrdila:
a) da je ponuđač DOO „Routing" Banja Luka za traženo kvalifikaciono osoblje
imenovao:
        1. Sanelu Ikanović, diplomiranog inženjera građevinasrtva, smjer opšti, sa
posjedovanjem licence za izradu tehničke dokumentacije faza niskogradnje i nadzor
br.FL-0575/14 od 10.03.2014 i Uvjerenja o položenom stručnom ispitu iz struke
građevinarstva, smjer opšti, odsjek saobraćajnice br. 15.06-153-755/15-G-2475/2015,
izdatih od strane Ministarstva za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju,
        2. Vesnu Plavšić diplomiranog inženjera građevinasrtva, smjer opšti, sa
posjedovanjem licence za izradu tehničke dokumentacije, hidrotehnička faza i
nadzor br.FL-0376/14 od 31.01.2014.god. i Uvjerenja o položenom stručnom ispitu iz
struke građevinarstva, smjer opšti, odsjek hidrotehnički br. 15-153-47/2010-G-
1248/2010 od 26.02.2010.god., izdatih od strane Ministarstva za prostorno uređenje,
građevinarstvo i ekologiju.
Postupajući po uputama iz Rješenja Kancelarije za razmatranje žalbi sa sjedištem u Banja
Luci br.JN2-02-071-755-8/22 od 07.04.2022.god. Komisija je donijela odluku da ponuđač DOO
„Routing" Banja Luka ne ispunjava zahtjeve u pogledu imenovanja kvalifikacionog osoblja traženog
tačkom 4.4.1. pod b) podtačka 1. i 2. Tenderske dokumentacije jer za kvalifikaciono osoblje nije
ponudio jednog diplomiranog inženjera građevine smjer niskogradnja i jednog diplomiranog
inženjera građevine hirotehničkog smjera, pa je postupio suprotno članu 57 stav (1) Zakona o
javnim nabavkama, zbog čega su u skladu sa članom 68. Stav (4) tačka i) Zakona o javnim nabavkama
ispunjeni uslovi za odbacivanje ponude ovog ponuđača.
b) da je ponuđač Institut za građevinarstvo „IG" Banja Luka za traženo
kvalifikaciono osoblje imenovao:
            1. Zmijanac Dragana, diplomiranog inženjera građevinasrtva, smjer opšti, sa
posjedovanjem licence za izradu tehničke dokumentacije, faza niskogradnje i nadzor
br.FL-0411/14 od 06.02.2014.god. izdata od strane Ministarstva za prostorno
uređenje, građevinarstvo i ekologiju
            2. Samouković Nevenka, diplomiranog građevinskog inženjera hidrotehničkog smjera,
sa posjedovanjem licence za izradu tehničke dokumentacije, hidrotehnička faza i
nadzor br.FL-0429/14 od 06.02.2014.god. izdata od strane Ministarstva za prostorno
uređenje, građevinarstvo i ekologiju
Postupajući po uputama iz Rješenja Kancelarije za razmatranje žalbi sa sjedištem u Banja
Luci br.JN2-02-071-755-8/22 od 07.04.2022.god. Komisija je donijela odluku da ponuđač Institut za
građevinarstvo „IG" Banja Luka ne ispunjava zahtjeve u pogledu imenovanja kvalifikacionog osoblja
traženog tačkom 4.4.1. pod b) podtačka 1.Tenderske dokumentacije, jer za kvalifikaciono osoblje
nije ponudio jednog diplomiranog inženjera građevine smjer niskogradnja, pa je postupio suprotno
članu 57 stav (1) Zakona o javnim nabavkama, zbog čega su u skladu sa članom 68. Stav (4) tačka i)
Zakona o javnim nabavkama ispunjeni uslovi za odbacivanje ponude ovog ponuđača.
c) da je grupa ponuđača DOO „Urbis centar" Banja Luka i DOO "HKP Consulting" Banja
Luka za traženo kvalifikaciono osoblje imenovala:
                1. Radivojša Ljiljanu, diplomiranog inženjera građevinasrtva, smjer opšti, sa
posjedovanjem licence za izradu tehničke dokumentacije, faza niskogradnje i nadzor
br.FL-1878/15 od 28.12.2016.god. izdata od strane Ministarstva za prostorno
uređenje, građevinarstvo i ekologiju
                2. Radanović Nedeljka, diplomiranog građevinskog inženjera, sa posjedovanjem licence
za izradu tehničke dokumentacije, faza niskogradnje i nadzor br.FL-7399/17 od
21.09.2017.god. izdata od strane Ministarstva za prostorno uređenje, građevinarstvo
i ekologiju
                3. Stjepanović Ristu, magistra tehničkih nauka, diplomiranog građevinskog inženjera
hidrotehničkog smjera, sa posjedovanjem licence za izradu tehničke dokumentacije,
hidrotehnička faza i nadzor br.FL-0742/14 od 09.04.2014.god. izdata od strane
Ministarstva za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju
Postupajući po uputama iz Rješenja Kancelarije za razmatranje žalbi sa sjedištem u Banja
Luci br.JN2-02-071-755-8/22 od 07.04.2022.god. i Rješenja br. JN2-02-07-1-1469-8-8/22 od
14.06.2022.god. Komisija je donijela odluku da grupa ponuđača DOO „Urbis centar" Banja Luka i
DOO "HKP Consulting" Banja Luka ispunjava zahtjeve u pogledu imenovanja kvalifikacionog osoblja
traženog tačkom 4.4.1. pod b) podtačka 1 i 2 Tenderske dokumentacije, jer je za kvalifikaciono
osoblje ponudila jednog diplomiranog inženjera hidrotehničkog smjera i jednog diplomiranog
inženjera građevine, sa položenim diplomskim ispitom na odsjeku za puteve i željeznice
Građevinskog fakulteta u Beogradu. Kao osnov za prihvatanje kvalifikacija Radanović Nedeljka i
donošenje odluke o ispunjavanju uslova traženih tačkom 4.4.1. pod b) podtačka 1 Tenderske
dokumentacije Komisija je uzela Rješenje Kancelarije za razmatranje žalbi sa sjedištem u Banja
Luci br. JN2-02-07-1-1469-8-8/22 od 14.06.2022.god. kojim su prihvaćeni kao osnovani navodi žalbe
grupe ponuđača DOO „Urbis centar" Banja Luka i DOO "HKP Consulting" Banja Luka i utvrđeno da
imenovani sa zvanjem diplomirani građevinski inženjer sa položenim diplomskim ispitom na
odsjeku za puteve i željeznice Građevinskog fakulteta u Beogradu i posjedovanjem licence za
izradu tehničke dokumentacije, faza niskogradnje i nadzor, ispunjava kriterijume propisane tačkom
4.4.1. pod b) podtačka 1 Tenderske dokumentacije, odnosno da ponudom ovakvog kvalifikacionog
osoblja nije izvršena povreda člana 57 stav (1) Zakona o javnim nabavkama i da Ugovorni organ nema
osnova za odbacivanje ponude žalioca.
    • da je u ponovnom postupku, a u skladu sa uputama iz Rješenja Kancelarije za razmatranje
žalbi sa sjedištem u Banja Luci br.JN2-02-071-755-8/22 od 07.04.2022.god., Komisija
donijela odluku da ponude ponuđača DOO „Routing" Banja Luka i Institut za građevinarstvo
„IG" Banja Luka nisu prihvatljive te su u skladu sa članom 68. Stav (4) tačka i) Zakona o
javnim nabavkama odbačene jer ne ispunjavaju zahtjeve iz Tendenjrske dokumentacije,
    • da je u ponovnom postupku, a u skladu sa uputama iz Rješenja Kancelarije za razmatranje
žalbi sa sjedištem u Banja Luci br. JN2-02-07-1-1469-8-8/22 od 14.06.2022.god. i Rješenja
br.JN2-02-071-755-8/22 od 07.04.2022.god., Komisija donijela odluku da grupa ponuđača DOO
„Urbis centar" Banja Luka i DOO "HKP Consulting" Banja Luka, čiji je vodeći član DOO
„Urbis centar" Banja Luka kvalifikovana i da je njihova ponuda ocijenjena kao prihvatljiva
za ovu javnu nabavku,
    • da je primjenom kriterijuma za ocjenu ponuda - najniža cijena Komisija dala preporuku da
se ugovor za javnu nabavku usluga „Izrada projektne dokumentacije za industrijsku i
bescarinsku zonu u Bratuncu" dodijeli grupi ponuđača DOO „Urbis centar" Banja Luka i
DOO "HKP Consulting" Banja Luka, čiji je vodeći član DOO „Urbis centar" Banja Luka, za
ponuđenu cijenu od 95.000,00 KM bez PDV-a.
Na osnovu provedenog ponovnog postupka ocjene ponuda i preporuke Komisije za javnu
nabavku, a primjenom člana 64. stav 1. tačka b) Zakona o javnim nabavkama, podzakonskim aktima,
internim aktima i tenderskim dokumentom odlučio kao u članovima od 1 do 5 ove Odluke.
U postupku donošenja ove odluke, posebno su cijenjene činjenice da je Komisija, pravilno i
potpuno, izvršila ocjenu kvalifikovanosti ponuđača te ocjenu ponuda u skladu sa kriterijumima
iz tenderske dokumentacije. U postupku ocjene provedenog postupka nisu nađeni razlozi
nepravilnosti i propusta u radu Komisije koji bi eventualno bili osnov za neprihvatanje
preporuke Komisije za javnu nabavku.

POUKA O PRAVNOM LIJEKU
Protiv ove odluke može se izjaviti žalba, najkasnije u roku od 10 (deset) dana od dana prijema ove odluke. Žalba se izjavljuje opštini Bratunac, u pisanoj formi, u najmanje tri primjerka.

NAČELNIK OPŠTINE
Srđan Rankić,dipl.pravnik

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: