Baza podataka Dodjele ugovora sadrži informacije o firmama koje pobjeđuju na javnim nabavkama i pozivima

DODJELE UGOVORA vam odgovaraju na pitanje: “Ko je pobjeđivao na tenderima i po kojim cijenama?”

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 27.07.2022. 09:41

Usluge hotelskog smještaja na području Istočnog Sarajeva-Lukavice

Izvor: Akta.ba, 18.07.2022.

Ministarstvo finansija RS

 

Broj: 06.07/404-361-6/22

Dana: 18.07.2022. godine

 

Na osnovu člana 76. stav 2. Zakona o republičkoj upravi („Službeni glasnik Republike Srpske", broj 115/18), Člana 8. stav (1) i (2) Zakona o javnim nabavkama BiH („Službeni glasnik BiH",broj 39/14) Pravilnika o postupku dodjele ugovora o uslugama iz Aneksa II, dio B Zakona o javnim nabavkama BiH („Službeni glasnik BiH", broj 66/16) a u vezi sa Zahtjevom za nabavku, ministar finansija donosi

 

RJ EŠ ENjE

o izboru najpovoljnijeg ponuđača

 

1. Ovim Rješenjem utvrđuje se da su za najpovoljnije ponuđače, no Pozivu za dostavu ponuda  broj: 06.07/404-361/22- Nabavka usluga hotelskog smještaja na području BiH

za LOT-1- Usluge hotelskog smještaja na području Jahorine izabrani:

1. Ugostiteljski servis Vlade Republike Srpske - Hotel „Rajska dolina" Jahorina, Nikole Pašića br. 42, 78000 Banja Luka, ponuda broj: 01/4-57-1-1/22 od 14.07.2022. godine,

2. Club Aparthote! „Vučko" PJ „Hotel" Jahorina, Olimpijska br.1, 71423 Jahorina, ponuda broj 18-06-22S od 01.07.2022. godine i

3. „Termag" doo, Serdar Janka br. 52, 73220 Rogatica, ponuda broj: 72/22 od 01.07.2022. godine.

 

2. Za LOT-3- Usluge hotelskog smještaja na području Istočnog Sarajeva-Lukavice izabrani ponuđač je „TEREX-COMPANY" d.o.o. - Hotel „Tegeh", Ive Andrića br. 23, 71123 Istočno Sarajevo, ponuda od 12.07.2022. godine.

3. Za LOT-4- Usluge hotelskog smještaja na području Bijeljine izabrani ponuđač je VP Motel „CentarIvana Pelemiš c.n., Filipa Višnjića br. 83, 76300 Bijeljina, ponuda broj: 01/22 od 08.08.2022. godine

4. Za LOT-7- Usluge hotelsnog smještaja na području Teslića izabrani ponuđač je ZTC „Banja Vrućica" doo, Nede Nedića 1, 74270 Teslić, ponuda broj: 1343/2022 od 12.07.2022. godine.

5. Kako no osnovu LOT-2, LOT-5 i LOT-6 nije pristigla nijedna ponuda, preporuka komisije je da se postupak nabavke usluga hotelskog smještaja na području Pala u okviru LOT-2, na području Trebinja u okviru LOT-5 i na području Foče u okviru LOT-6 poništi donošenjem Rješenja o poništenju lostupka nabaeke za LOT-2, LOT-5 i LOT-6, a što je regulisano u članoll 69. stav (2), tačka (a) Zakona o javnim nabavkama - postupak javne nabavke prestaje poništenjem istog jer u predviđenom roku nije dostavljena nijedna ponuda.

6. Ca izabranim ponuđačima iz tačke 1., 2., 3. i 4. ovog Rješenja biće zaključeni ugovori o pružanju usluga hotelskog smještaja prema uslovima iz tenderskog dokumenta broj: 06.07/404-361/22 i najpovoljnijih ponuda izabaranih ponuđača iz stava 1., 2., 3. i 4. 

7. Ugovori o pružanju usluga hotelskog smještaja biće zaključeni u zakonskom roku predviđenim Aneksom II, dio B Zakona o javnim nabavkama BiH.

8. Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja.

 

Obrazloženje

Zahtjevom za nabavku od strane Sekretarijata pokrenuta je inicijativa za javnu nabavku usluga hotelskog smještaja na području BiH i to za: LOT-1- Usluge hotelskog smještaja na području Jahorine, LOT-2- Usluge hotelskog smještaja na području Pala, LOT-3- Usluge hotelskog smještaja na području Istočnog Sarajeva-Lukavice, LOT-4 Usluge hotelskog smještaja na području Bijeljine, LOT-5 Usluge hotelskog smještaja na području Trebinja, LOT-6- Usluge hotelskog smještaja na području Foče i LOT-7- Usluge hotelskog smještaja na području Teslića. Predmetne usluge realizovaće se sukcesivno, prema potrebama ugovornog organa, u periodu od jedne godine, od dana zaključenja ugovora ca izabranim ponuđačima, do iznosa predviđenog Planom nabavki za 2022. godinu, što je u skladu ca preporukom komisije za nabavku. Rješenjem o pokretanju postupka nabavke broj: 06.07/404-361-1/22 od 28.06.2022. godine, odobrena je predmetna javna nabavka. Postupajući no zakonskoj proceduri poziv za dostavu ponuda za nabavku usluga hotelskog smještaja, objavljen je na Web stranici Ministrstva finansija. U roku za preuzimanje tenderske dokumentacije sedamnaest (17) potencijalnih ponuđača je preuzelo tenderski dokument broj: 06.07/404- 361/22. U roku za dostavu ponuda, do 14.07.2022. godine, do 11:00 časova pristiglo je šest (6) ponuda i to: 1. „Termag" doo Serdar Janka br. 52, 73220 Rogatica; 2. Club Aparthotel .,Vučko"PJ „Hotel" Jahorina, Olimpijska br.1, 71423 Jahorina, 3. Ugostiteljski servis Vlade Republike Srpske - Hotel „Rajska dolina'' Jahorina, Nikole Pašića br. 42, 78000 Banja Luka, 4. „TEREX-COMPANY" d.o.o. - Hotel „Tegeh", Ive Andrića br. 23, 71123 Istočno Sarajevo, 5. UR Motel „Centar4', Ivana Pelemiš s.p., Filipa Višnjića br. 83, 76300 Bijeljina i 6. ZTC „Banja Vrućica" doo, Nede Nedića 1, 74270 Teslić. Rješenjem o imenovznju komisije broj: 06.07/404-361-2/22 od 28.06.2022. godine formirana je komisija za konkretnu nabavku. Ha otvorenom sastanku Komisije, održanom dana 14.07.2022. godine, u 11:30 časova, u prostorijama Ministarstva finansija, izvršeno je otvaranje ponuda prema hronološkom redoslijedu prispjeća i izvršen pregled istih te sačinjen Zapisnik ca otvaranja ponuda, koji je u zakonskom roku dostavljen ponuđačima- učesnicima u postupku nabavke usluga hotelskog smještaja na području BiH. Pregledom svih ponuda utvrđeno je da su svi ponuđači dostavili traženu kvalifikacionu dokumentaciju tj. da su sve četiri ponude kvalifikovane i prihvatljive ponude. Ca kvalifikovanim ponuđačima biće zaključen/i ugovor/i o pružanju usluga hotelskog smještaja i to: za LOT-1 - Usluge hotelskog smještaja na području Jahorine: „Termag" doo Rogatica-Hotel „Termag" Jahorina, Ugostiteljski servis Vlade Republike Srpske-Hotel

Rajska dolina" Jahorina, i Club Aparthotel „Vučko" PJ „Hotel" Jahorina, za LOT-3- Usluge hotelskog smještaja na podrčju Istočnog Sarajeva ca ponuđačedl „TEREX-COMPANY" doo- Hotel „Tegeh" Istočno Sarajevo. za LOT-4- Usluge hotelskog smještaja na podrčju Bijeljine ca ponuđačem UR Motel „Centar", Ivana Pelemiš s.p. Bijeljina, i za LOT-7- Usluge hotelskog smještaja na podrčju Teslića ca ponuđačem ZTC „Banja Vrućica" dooTeslić, što je u skladu ca preporukom komisije za nabavku. Ugovori o pružanju usluga hotelskog smještaja biće zaključeni u zakonskom roku predviđenim Aneksom II, dio B Zakona o javnim nabavkama BiH. Kako su ispunjeni svi uslovi za nabavku, odlučeno je kao u dispozitivu Rješenja. 

 

Pouka o pravnom lijeku:

Ako smatrate da je ugovorni organ narušio odredbe Zakona o javnim nabavkama BiH, protiv ovog Rješenja može se uložiti žalba prema načinu ulaganja žalbe sadržanom u članu 99. i u roku za ulaganje žalbe naznačene u članu 101., te sadržaju žalbe prema članu 105. Zakona o javnim nabavkama BiH.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: