Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 01.07.2022. 11:38

Nabavka usluga hotelskog smještaja na području Bosne i Hercegovine na području Jahorine, Pala, Lukavice, Bijeljine, Trebinja, Foče i Teslića

Izvor: Akta.ba, 30.06.2022.

 Pozivu za dostavu ponuda_nabavka usluga hotelskog smještaja 

 

Ministarstvo finansija RS

 

POZIV ZA DOSTAVU PONUDA

po Aneksu II, duo V Zakona o javnim nabavkama

( Predmet nabavke: Nabavka usluga hotelskog smještaja na području Bosne u Hercegovine na području Jahorine, Pala, Lukavice, Bijeljine, Trebinja,Foče u Teslića ) u sedam LOT-oea:

• LOT-1 - Usluge hotelskog smještaja na području Jahorine,

• LOT-2 - Usluge hotelskog smještaja na području Pala,

• LOT-3 - Usluge hotelskog smještaja na području Lukavice,

• LOT-4 - Usluge hotelskog smještaja na području Bijeljine,

• LOT-5 - Usluge hotelskog smještaja na području Trebinja,

• LOT-6 - Usluge hotelskog smještaja na području Foče u

• LOT-7 - Usluge hotelskog smještaja na području Teslića

 

 

U skladu ca članom 8., stav (1) i (2) Zakona o javnim nabavkama {"Službeni glasnik BiH", broj 39/14) i članu 1., stav (1) Pravilnika o postupku dodjele ugovora o uslugama iz Aneksa II, dio B Zakona o javnim nabavkama ("Službeni glasnik BiH", broj 66/16 ) Ministarstvo finansija Republike Srpske objavljuje

 

POZIV ZA DOSTAVU PONUDA

Poštovani,

u ime Ministarstva finansija Republike Srpske, pozivamo vas da dostavite ponudu u postupku javne nabavke usluga hotelskog smještaja na području Bosne i Hercegovine na području Jahorine, Pala, Lukavice, Bijeljine, Trebinja i Foče u skladu ca ukazanom potrebom Ugovornog organa. Procedura javne nabavke će se obaviti u skladu ca članom 8., stav (1) i (2) Zakona o javnim nabavkama BiH i Pravilnikom o postupku dodjele ugovora o uslugama iz Aneksa II, dio B Zakona o javnim nabavkama BiH („Službeni glasnik BiH"broj 39/14 i 66/16).

S tim u vezi, potrebno je u potpunosti da uskladite vašu ponudu ca ovim pozivom, u protivnom vaša ponuda biće odbačena.

Ovaj poziv obavezno se objavljuje na WEB stranici Ministarstva finansija

Naziv ugovornog organa:

Ministarstvo finansija Republike Srpske, Trg Republike Srpske 1, 78000 Banja Luka,

Telefon: 051/339-768 i 339-179,

JIB:4401571310006

e-mail: mf@mf.vladars.net

Kontakt osoba zadužena za komunikaciju :

Goran Stojković

Telefon: 051/339-671

Faks: 051/339-713

e-mail: g.stojkovic@mf.vladars.riet

U skladu sa članom 52. Zakona o javnim nabavkama BiH, u ovom postupku ne mogu učestvovati sljedeći privredni subjekti: Ugovorni organ nema podataka o privrednim subjektima koja su isključena iz postupka javne nabavke zbog postojanja sukoba interesa, u skladu ca članom 52. Zakona.

1. PREDMET NABAVKE

Predmet nabavke su usluge hotelskog smještaja-usluge smještaja i hrane na službenom putu na području Bosne i Hercegovine.

Javna nabavka će se izvršiti u skladu sa članom 8., stav (1) i (2) Zakona o javnim nabavkama BiH i Pravilnikom o postupku dodjele ugovora o uslugama iz Aneksa II, dio B Zakona o javnim nabavkama BiH („Službeni glasnik BiH"broj 39/14 i 66/16).

Vrsta ugovora: Ugovor o javnoj nabavci usluga

Ugovorni organ je omogućio neograničen i direktan pristup kompletnoj tenderskoj dokumentaciji, bez naknade, na Web stranici Ministartsva finansija Republike Srpske.

Ugovor za izabranim ponuđačem se potpisuje na period od jedne godine.

Hotelske usluge realizovaće se sukcesivno, prema potrebama ugovornog organa, u periodu od jedne godine od dana zaključenja ugovora sa najpovoljnijim izabranim ponuđačem.

Jedinstveni riječnik javne nabavke-JRJN: 55110000-4- Hotelske usluge

Nabavka predviđena Planom nabavki pod rednim brojem 33-Rashodi po osnovu hotelskog smještaja na službenom putu u zemlji

Podjela na lotove:

Da -prema području hotelskog smještaja,

Nabavka se dijeli na 7 LOT-ova:

• LOT-1 - Usluge hotelskog smještaja na području Jahorine,

• LOT-2 - Usluge hotelskog smještaja na području Pala,

• LOT-3 - Usluge hotelskog smještaja na području Lukavice,

• LOT-4 - Usluge hotelskog smještaja na području Bijeljine i

• LOT-5 - Usluge hotelskog smještaja na području Trebinja.

• LOT-6 - Usluge hotelskog smještaja na području Foče i

• LOT-7 - Usluge hotelskog smještaja na području Teslića

Opis predmetne nabavke (tehnička specifikacija)

- LOT-1 - Usluge hotelskog smještaja na području Jahorine

Predmet nabavke su usluge hotelskog smještaja na području Jahorine za potrebe Ministarstva finansija u skladu sa Aneksom 2- Obrazac za cijenu ponude, koji se nalazi u prilogu ovog poziva;

Predviđena sukcesivna nabavka usluga hotelskog smještaja, za smještaj zaposlenih Ministarstva finansija Republike Srpske, koji se nalaze na službenom putu, biće u periodu od jedne godine, računajući od dana potpisa ugovora, a u tu svrhu nam je potrebno sledeće:

Hotelski smještaj u jednokrevetnim i dvokrevetnim klimatizovanim sobama, noćenje sa doručkom i polupansion (doručak-večera);

Opremljenost soba direktnom telefonskom linijom, internet konekcijom, TV, itd.

Tehnički opremljena konferencijska sala sa mogućnošću korišćenja laptopa ili kompjutera, projektora i platna za projektovanje slika, ozvučenjem i govornicom;

Osiguran parking;

Raspolaganje restoranom;

Udaljenost od Sarajeva do 30 km.

Odgovarajuća kategorizacija hotela sa 3 ili 4 zvjezdice.

Pošto nije poznat tačan broj osoba koji će koristiti usluge hotelskog smještaja, ponuđači svoju cijenu iskazuju jedinično tj. no cijeni jedne jednokrevetne ili dvokrevetne sobe sa doručkom/večerom kao i cijeni korištenja konferencijske sale kada se za istom ukaže potreba.

U ponudi dobavljač treba navesti cijenu polupansiona u jednokrevetnoj/dvokrevetnoj sobi sa boravišnom taksom i osiguranjem, kao i cijene ugostiteljskih usluga.

Uz ponudu obavezno dostaviti i izjavu o uslovima i načinu plaćanja, broj žiroračuna i naziv banke kao i mogućnost ponude povoljnije varijante plaćanja.

• LOT-2 - Usluge hotelskog smještaja na području Pala

Predmet nabavke su usluge hotelskog smještaja na području Pala za potrebe Ministarstva finansija u skladu ca Aneksom 2- Obrazac za cijenu ponude, koji se nalazi u prilogu ovog poziva;

Predviđena sukcesivna nabavka usluga hotelskog smještaja, za smještaj zaposlenih Ministarstva finansija Republike Srpske, koji se nalaze na službenom putu, biće u periodu od jedne godine, računajući od dana potpisa ugovora, a u tu svrhu nam je potrebno sledeće:

Hotelski smještaj u jednokrevetnimi dvokrevetnim klimatizovanim sobama, noćenje sa doručkom i polupansion (doručak-večera);

Opremljenost soba direktnom telefonskom linijom, internet konekcijom, TV itd.

Tehnički opremljena konferencijska sala sa mogućnošću korišćenja laptopa ili kompjutera, projektora i platna za projektovanje slika, ozvučenjem i govornicom;

Osiguran parking;

Raspolaganje restoranom;

Udaljenost od Sarajeva do 15 km.

Odgovarajuća kategorizacija hotela ca 3 ili 4 zvjezdice.

Pošto nije poznat tačan broj osoba koji će koristiti usluge hotelskog smještaja, ponuđači svoju cijenu iskazuju jedinično tj. no cijeni jedne jednokrevetne ili dvokrevetne sobe sa doručkom/večerom kao i cijeni korištenja konferencijske sale kada se za istom ukaže potreba.

U ponudi dobavljač treba navesti cijenu polupansiona u jednokrevetnoj/dvokrevetnoj sobi sa boravišnom taksom i osiguranjem, kao i cijene ugostiteljskih usluga.

Uz ponudu obavezno dostaviti i izjavu o uslovima i načinu plaćanja, broj žiroračuna i naziv banke kao i mogućnost ponude povoljnije varijante plaćanja.

• LOT-3 ■ Usluge hotelskog smještaja na području Istočnog Sarajeva - Lukavice

Predmet nabavke su usluge hotelskog smještaja na području Istočnog Sarajeva-Lukavice za potrebe Ministarstva finansija u skladu ca Aneksom 2- Obrazac za cijenu ponude, koji se nalazi u prilogu ovog poziva;

Predviđena sukcesivna nabavka usluga hotelskog smještaja, za smještaj zaposlenih Ministarstva finansija Republike Srpske, koji se nalaze na službenom putu, biće u periodu od jedne godine, računajući od dana potpisa ugovora, a u tu svrhu nam je potrebno sledeće:

Hotelski smještaj u jednokrevetnimi dvokrevetnim klimatizovanim sobama, noćenje sa doručkom i polupansion (doručak-večera);

Opremljenost soba direktnom telefonskom linijom, internet konekcijom, TV itd.

Tehnički opremljena konferencijska sala sa mogućnošću korišćenja laptopa ili

kompjutera, projektora i platna za projektovanje slika, ozvučenjem i govornicom;

Osiguran parking;

Raspolaganje restoranom;

Odgovarajuća kategorizacija hotela sa 3 ili 4 zvjezdice.

Pošto nije poznat tačan broj osoba koji će koristiti usluge hotelskog smještaja, ponuđači svoju cijenu iskazuju jedinično tj. no cijeni jedne jednokrevetne ili dvokrevetne sobe sa doručkom/večerom kao i cijeni korištenja konferencijske sale kada se za istom ukaže potreba.

U ponudi dobavljač treba navesti cijenu polupansiona u jednokrevetnoj/dvokrevetnoj sobi sa boravišnom taksom i osiguranjem, kao i cijene ugostiteljskih usluga.

Uz ponudu obavezno dostaviti i izjavu o uslovima i načinu plaćanja, broj žiroračuna i naziv banke kao i mogućnost ponude povoljnije varijante plaćanja.

• LOT-4 - Usluge hotelskog smještaja na području Bijeljine

Predmet nabavke su usluge hotelskog smještaja na području Bijeljine za potrebe Ministarstva finansija u skladu sa Aneksom 2- Obrazac za cijenu ponude, koji se nalazi u prilogu ovog poziva;

Predviđena sukcesivna nabavka usluga hotelskog smještaja, za smještaj zaposlenih Ministarstva finansija Republike Srpske, koji se nalaze na službenom putu, biće u periodu od jedne godine, računajući od dana potpisa ugovora, a u tu svrhu nam je potrebno sledeće:

Hotelski smještaj u jednokrevetnimi dvokrevetnim klimatizovanim sobama- noćenje sa doručkom;

Opremljenost soba direktnom telefonskom linijom, internet konekcijom, TV itd.

Osiguran parking;

Raspolaganje restoranom.

Pošto nije poznat tačan broj osoba koji će «oristiti usluge hotelskog smještaja ponuđači svoju cijenu iskazuju jedinično tj. no cijeni noćenja u jednoj jednokrevetnoj ili dvokrevetnoj sobi.

U ponudi dobavljač treba navesti cijenu polupansiona u jednokrevetnoj/dvokrevetnoj sobi sa boravišnom taksom i osiguranjem, kao i cijene ugostiteljskih usluga.

Uz ponudu obavezno dostaviti i izjavu o uslovima i načinu llaćanja, broj žiroračuna i naziv banke kao i mogućnost ponude povoljnije varijante plaćanja.

• LOT-5 - Usluge hotelskog smještaja na području Trebinja

Predmet nabavke su usluge hotelskog smještaja na području Trebinja za potrebe Ministarstva finansija u skladu sa Aneksom 2- Obrazac za cijenu ponude, koji se nalazi u prilogu ovog poziva;

Predviđena sukcesivna nabavka usluga hotelskog smještaja, za smještaj zaposlenih Ministarstva finansija Republike Srpske, koji se nalaze na službenom putu, biće u periodu od jedne godine, računajući od dana potpisa ugovora, a u tu svrhu nam je potrebno sledeće:

Hotelski smještaj u jednokrevetnimi dvokrevetnim klimatizovanim sobama, noćenje sa doručkom i polupansion (doručak-večera);

Opremljenost soba direktnom telefonskom linijom, internet konekcijom, TV itd,

Tehnički opremljena konferencijska sala sa pratećom opremom;

Osiguran parking;

Raspolaganje restoranom.

Odgovarajuća kategorizacija hotela ca 3 ili 4 zvjezdice.

Pošto nije poznat tačan broj osoba koji će koristiti usluge hotelskog smještaja, ponuđači svoju cijenu iskazuju jedinično tj. no cijeni jedne jednokrevetne ili dvokrevetne sobe sa doručkom/večerom kao i cijeni korištenja konferencijske sale kada se za istom ukaže potreba.

U ponudi dobavljač treba navesti cijenu polupansiona u jednokrevetnoj sobi sa boravišnom taksom i osiguranjem, kao i cijene ugostiteljskih usluga.

U ponudi dobavljač treba navesti cijenu polupansiona u jednokrevetnoj/dvokrevetnoj sobi sa boravišnom taksom i osiguranjem, kao i cijene ugostiteljskih usluga.

Uz ponudu obavezno dostaviti i izjavu o uslovima i načinu plaćanja, broj žiroračuna i naziv banke kao i mogućnost ponude povoljnije varijante plaćanja.

- LOT-6 - Usluge hotelskog smještaja na području Foče

Predmet nabavke su usluge hotelskog smještaja na užem području Foče za potrebe Ministarstva finansija u skladu sa Aneksom 2- Obrazac za cijenu ponude, koji se nalazi u prilogu ovog poziva;

Predviđena sukcesivna nabavia usluga hotelskog smještaja, za smještaj zaposlenih Ministarstva finansija Republike Srpske, koji se nalaze na službenom putu; biće u periodu od jedne godine, računajući od dana potpisa ugovora, a u tu svrhu nam je potrebno sledeće:

Hotelski smještaj u jednokrevetnimi dvokrevetnim klimatizovanim sobama, noćenje sa doručkom i polupansion (doručak-večera);

Opremljenost soba direktnom telefonskom linijom, internet konekcijom, TV itd.

Osiguran parking;

Raspolaganje restoranom;

Odgovarajuća kategorizacija hotela sa 3 zvjezdice.

Pošto nije poznat tačan broj osoba koji će koristiti usluge hotelskog smještaja, ponuđači svoju cijenu iskazuju jedinično tj. no cijeni jedne jednokrevetne ili dvokrevetne sobe sa doručkom/večerom.

U ponudi dobavljač treba navesti cijenu polupansiona u jednokrevetnoj/dvokrevetnoj sobi sa boravišnom taksom i osiguranjem, kao i cijene ugostiteljskih usluga.

Uz ponudu obavezno dostaviti i izjavu o uslovima i načinu plaćanja, broj žiroračuna i naziv banke kao i mogućnost ponude povoljnije varijante plaćanja.

- LOT-7 - Usluge hotelskog smještaja na području Teslića

Predmet nabavke su usluge hotelskog smještaja na području Teslića za potrebe Ministarstva finansija u skladu sa Aneksom 2- Obrazac za cijenu ponude, koji se nalazi u prilogu ovog poziva;

Predviđena sukcesivna nabavka usluga hotelskog smještaja, za smještaj zaposlenih Ministarstva finansija Republike Srpske, koji se nalaze na službenom putu, biće u periodu od jedne godine, računajući od dana potpisa ugoaora, a u tu svrhu nam je potrebno sledeće:

Hotelski smještaj u jednokrevetnimi dvokrevetnim klimatizovanim sobama, noćenje sa doručkom i polupansion (doručak-večera);

Opremljenost soba direktnom telefonskom linijom, internet konekcijom, TV itd.

Tehnički opremljena konferencijska sala sa mogućnošću korišćenja laptopa ili

kompjutera, projektora i platna za projektovanje slika, ozvučenjem i govornicom;

Osiguran parking;

Raspolaganje restoranom;

Odgovarajuća kategorizacija hotela sa 4 zvjezdice.

Pošto nije poznat tačan broj osoba koji će koristiti usluge hotelskog smještaja, ponuđači svoju cijenu iskazuju jedinično tj. no cijeni jedne jednokrevetne ili dvokrevetne sobe sa doručkom/večerom kao i cijeni korištenja konferencijske sale kada se za istom ukaže potreba.

U ponudi dobavljač treba navesti cijenu polupansiona u jednokrevetnoj/dvokrevetnoj sobi sa boravišnom taksom i osiguranjem, kao i cijene ugostiteljskih usluga.

Uz ponudu obavezno dostaviti i izjavu o uslovima i načinu plaćanja, broj žiroračuna i naziv banke kao i mogućnost ponude povoljnije varijante plaćanja.

Period na koji se zaključuje ugovor :

jedna godina

Kriterijum za dodjelu ugovora :

Najniža cijena tehnički prihvatljive ponude

Ponuda koja je kvalifikovana i tehnički prihvatljiva i koja ima najnižu cijenu biće izabrana kao najpovoljnija ponuda.

Period važenja ponude :

60 dana, računajući od dana isteka roka za podnošenje ponuda.

Vrsta postupka nabavke.

Na predmetnu vrstu usluge primjenjuje se poseban režim shodno članu 8. stzv (1) i (2) zakona o javnim nabavkama BiH ("Službeni glasnik BiH", broj 39/14 i članu 1. stav (1) Pravilnika o postupku dodjele ugovora o uslugama iz Aneksa II. dio B zakona o javnim nabavkama BiH ("Službeni glasnik BiH", broj 66/16).

Ne predviđa se sklapanje okvirnog sporazuma.

Način plaćanja

Plaćanje usluga će se vršti ca odloženim rokom od 30 dana, nakon obavljenih usluga i ispostavljene fakture a što će biti obuhvaćeno i ugovorom.

Uz ponudu obavezno dostaviti i izjavu o uslovima i nzčinu plaćanja, broj žiroračuna i naziv banke kao i mogućnost ponude povoljnije varijante plaćanja.

Garancija za ozbiljne ponude: ne traži se.

Cijena ponude

Obrazac za cijenu ponude dat je u Aneksu 2 poziva, čini sastavni dio vaše ponude.

Ponuđači su dužni dostaviti popunjen obrazac za cijenu lonude u skladu sa Aneksom 2.

U slučaju da ponuđač ne popuni ili propusti poluniti obrazac (Aneks 2) za sve stavke koje su navedene, ponuda će biti odbačena.

Cijene iskazane u Aneksu 2 su fiksne u periodu trajanja Ugovora, dakle neće biti podložne promjenama u toku trajanja ugovora.

Ugovor se potpisuje na period od jedne godine ca stupa na snagu nakon obostranog potpisivanja.

Cijenu ponude iskazati u konvertibilnim markama (BAM).

Pregovori: Ca ponuđačima nisu predviđeni pregovori vezani za ponudu, osim u situaciji da se ukaže potreba za istim komisija može ca ponuđačima obaviti i dodatne pregovore o čemu će se odlučivati na sastanku komisije nakon otvaranja ponuda.

Način određivanja cijene ponude.

Cijena ponude treba da obuhvata sve stavke iz obrasca za cijenu ponude -Aneks 2.

Cijena ponude se piše brojkama i slovima.

U cijeni ponude obavezno se navodi cijena ponude bez PDV, ponuđeni popust (ako ga nudite) i cijena ponude sa uključenim lopustom bez PDV.

Ponuđači koji nisu PDV obveznici, ne prikazuju PDV (naznačeno u Izjavi ponuđača), na mjesto gdje se upisuje pripadajući iznos PDV, upisuju 0, 00,

Ponuđači koji u sastavu ponude (Aneks 2) ne odobre iznos popusta, na mjesto gdje se iskazuje pripadajući popust upisuju 0, 00.

2. KVALIFIKACIONI USLOVI I ZAHTJEVI

UČEŠĆE I POTREBNI DOKAZI:

2.1. Da bi učestvovali u proceduri javnih nabavki, morate u sastavu ponude dokazati da ispunjavati sledeće uslove koji se odnose na:

a) Sposobnost obavljanja profesionalne djelatnosti iz člana 46., stav (1) Zakona Kao dokaz uslova naznačenog u tački 2.1 pod (a) ponuđač dostavlja Rješenje o registraciji o relevantnom profesionalnom ili trgovačkom registru u zemlji u kojoj je ponuđač osnovao firmu, a kojom se dokazuje njegovo pravo da se profesionalno bavi određenom djelatnošću koja je predmet javne nabavke(Rješenje o upisu u sudski registar ili drugi opštinski ekvivalentni dokument- original ili ovjerena kopija.

b) Opšti uslovi za tehničku sposobnost (Član 48.)

U svrhu ispunjavanja ovog uslova navedenog pod tačkom 2.1, pod (b), kao dokaz ponuđači u sastavu ponude trebaju dostaviti:

Izjavu o ispunjavanju uslova tehničke i profesionalne djelatnosti iz ovog zahtjeva za dostavu ponuda. Izjava se dostavlja u formi utvrđenoj Aneksom II ovog zahtjeva za dostavu ponuda.

Dostavljeni dokumenti moraju biti originalni ili ovjerene nopije u ne mogu biti stariji od 3 mjeseca, računajući od dana dostavljanja noHyde.

Ugovorni organ zadržava, prema lotrebi, naknadno pravo provjere svih priloženih izjava i ostale dokumentacije koju prilažete u sastavu vaše ponude.

Traženi kvalifikacioni uslovi i dokazi su u skladu sa predmetom nabavke naznačenih usluga.

Ocjena ponuda

Nakon komisijskog otvaranja ponuda biće izvršena komisijska ocjena o kvalifikaciji, evaluacija i izbor najpovoljnije ponude, a u skladu sa kriterijumima naznačenim u ovom Pozivu za dostavu ponuda.

2.2. U skladu sa članom 45. Stav 5 Zakona, ugovorni organ može odbiti ponudu i ukoliko utvrdi da je ponuđač bio kriv za težak profesionalni propust počinjen tokom perioda od tri godine prije početka postupka, a koji ugovorni organ može dokazati na bilo koji način, posebno, značajni i/ili nedostaci koji se ponavljaju u izvršenju bitnih zahtjeva ugovora koji su doveli do njegovog prijevremenog raskida, nastanka štete ili drugih sličnih posljedica, zbog namjere ili nemara privrednog subjekta, određene težine.

2.3. U skladu sa članom 52. Zakona, kao i sa drugim važećim propisima u BiH, ugovorni organ će odbiti ponudu ukoliko je dobavljač koji je dostavio ponudu, dao 9 ili namjerava dati sadašnjem ili bivšem zaposlenom radniku ugovornog organa poklon u vidu novčanog iznosa ili u nekom drugom obliku, u pokušaju da izvrši uticaj na neki postupak ili na odluku ili na sam tok postupka javne nabavke.

Ugovorni organ će u pisanoj formi obavjestiti dobavljača i agenciju za javne nabavke o odbijanju ponude, te o razlozima za to i o tome će napraviti zabilješku u izvještaju o postupku nabavke.

Ponuđač je dužan uz ponudu dostaviti posebnu pismenu izjavu (Aneks 6) da nije nudio mito niti učestvoao u bilo kakvim radnjama čiji je cilj korupcija u javnoj nabavci.

KRAJNjI ROK ZA DOSTAVU PONUDA

Rok za ponude

Rok za dostavu vaših ponuda je do 14.07.2022. godine, do 11:00 časova na glavni protokol ili protokol Ministarstva finansija.

Sve ponude koje pristignu nakon naznačenog roka biće neotvorene vraćene ponuđaču, dakle neće biti predmet razmatranja.

Mjesto otvaranja ponuda:

Komisijsko javno otvaranje ponuda biće obavljeno 14.07.2022. godine u 11:30 časova, u prostrijama Ministarstva finansija, sprat 14-ti, sala za sastanke.

3. ZAHTJEVI PO PITANjU JEZIKA:

Ponuda i svi dokumenti i korespodencija u vezi ca ponudom između ponuđača i ugovornog

organa moraju biti napisani na jednom od službenih jezika u Bosni i Hercegovini. Štampana

literatura, brošure, katalozi ili slično koje dostavlja ponuđač ne moraju biti prevedeni

osim dokaza iz 2. 2. stav 3.

4. PRIPREMA PONUDA:

4.1. Dobavljači snose sve troškove u vezi ca pripremom i dostavljanjem njihovih

ponuda. Ugovorni organ nije odgovoran niti dužan snositi te troškove.

4.2. Ponuda se izrađuje na način da čini cjelinu i mora biti napisana neizbrisivom

tintom. Ispravke u ponudi moraju biti izrađene na način da su vidljive i

potvrđene potpisom ponuđača, uz navođenje datuma ispravke. Svi listovi punude

moraju biti čvrsto uvezani na način da se onemogući naknadno vađenje ili umetanje

listova.

Dijelovi ponude kao što su uzorci, katalozi, mediji za pohranjivanje podataka i sl.

koji ne mogu biti uvezani, ponuđač obilježava nazivogl i navodi u sadržaju

ponude kao dio ponude.

Sve strane ponude moraju biti numerisane na način da je vidljiv redni broj

stranice ili lista.

Ako ponuda sadrži štampanu literaturu, brošure, kataloge i sl. koji imaju izvorno

numerisane brojeve, onda se ti dijelovi ponude ne moraju numerisati dodatno.

4.3. Ponuda se dostavlja samo u originalu, na kojoj će čitko pisati „ORIGINAL

PONUDA".

Adresa na koju se dostavlja ponuda:

4.4. Koverta ca ponudom se dostavlja na adresu:

Ministarstvo finansija Republike Srpske

Trg Republike Srpske 1

78 000 BANjA LUKA.

Ha koverti mora biti naznačeno:

Naziv i adresa ugovornog organa,

Naziv i adresa ponuđača u gornjem lijevom uglu koverte,

Evidencijski broj nabavke

Naziv predmeta nabavke

- Naznaka „NE OTVARAJ"

4.5. Ponuđači mogu izllijeniti ili dopuniti svoje ponude samo prije isteka roka za

dostavu ponuda. Izmjena i dopuna ponude se dostavlja na isti način kao i osnovna

ponuda, ca obavezno naznakom da se radi o izmjeni ili dopuni ponude. Ponuđač

može u istom roku odustati od svoje ponude, dostavljanjem ugovornom organu pisanu

izjavu. Pisana izjava se dostavlja na isti način kao i ponuda, ca naznakom da se radi

o odustajanju od ponude. U tom slučaju, ponuda će biti vraćena ponuđaču neotvorena.

4.6. Ponuđači mogu napraviti spisak (popunjen no šemi koja se nalazi u Aneksu 5.)

informacija koje bi se trebale smatrati povjerljivim.

Ukoliko ponuđač ne dostavi obrazac ili dostavi nepopunjen obrazai, povjerljivih

informacija, znači da iste nema i njegova ponuda no tom osnovu neće biti proglašena

neprihvatljivom. Ako ponuđač označi povjerljivim podatke koji se u skladu ca članom 11.

Zakona ne mogu smatrati povjerljivim, ugovorni organ ih neće smatrati povjerljivim, a ponuda

dobavljača neće biti odbijena.

4.7. Neprirodno niska ponuda

Ukoliko ugovorni organ ocijeni da je ponuđena cijena iskazana u ponudi neprirodno niska, ili ukoliko ugovorni organ ima sumnju da se radi o neprirodnoj niskoj cijeni ponude, ima mogućnost da provjeri cijene ponude i pismeno će od ponuđača zahtjevati da obrazloži ponuđenu cijenu.

Ako ponuđač ugovornom organu ne ponudi osnovano obrazloženje, koje može između ostalog sadržavati i poređenje ca cijenama na tržištu, ili dostavi obrazloženje iz kojeg se ne može utvrditi da će ponuđač biti u mogućnosti isporučivati robu no toj cijeni u toku trajanja ugovora, ugovorni organ će odbaciti takvu ponudu.

Ponuđači ili njihovi ovlašteni predstavnici, kao i sva druga zainteresovana lica mogu prisustvovati otvaranju ponuda.

Predstavnik ponuđača koji želi zvanično učestvovati na otvaranju ponuda treba prije otvaranja ponuda Komisiji dostaviti punomoć za učešće na javnom otvaranju u ime privrednog subjekta-ponuđača. Ukoliko nema zvanične punomoći ponuđač može kao i ostala zainteresovana lica prisustvovati javnoll otvaranju ali bez prava potpisa zapisnika ili preduzimanja bilo kojih pravnih radnji u ime ponuđača.

Informacije koje se iskažu u toku javnog otvaranja ponuda će se dostaviti putem zapisnika sa otvaranja ponuda odmah, a najkasnije u roku od 3 dana, svim dobavljačima koji su u roku dostavili ponude.

Na javnom otvaranju ponuda, prisutnim ponuđačima će se saopštiti sljedeće informacije:

Naziv ponuđača

Ukupna cijena navedena u ponudi

Popust naveden u ponudi, ako je posebno iskazan

Podkriterijumi koji se vrednuju u okviru kriterijuma ekonomski najpovoljnija ponuda.

 

5. KRITERIJUM DODJELE UGOVORA I CIJENA

5.1. Ugovor se dodjeljuje dobavljaču na osnovu kriterija najniže cijene tehnički zadovoljavajuće ponude.

Ugovor će biti dodijeljen ponuđaču koji je ponudio najnižu ukupnu cijenu tehnički zadovoljavajuće i prihvatljive ponude.

 

6. OBAVJEŠTENjA O DODJELI

Svi ponuđači tie biti obaviješteni o odluci ugovornog organa o rezultatu postupka javne nabavke u roku od 7 (sedam) dana od dana donošenja odluke, i to na jedan od navedenih načina:elektronskim putem na zvaničnu e-mail adresu navedenu u ponudi ili poštom ili neposredno.

Uz obavještenje o rezultatima postupkz, ugovorni organ će dostaviti ponuđačima odluku- rješenje o izboru najpovoljnije ponude ili poništenju postupka, kao i zapisnik o ocjeni ponuda.

 

7. INFORMACIJE O ZAŠTITI PRAVA PONUĐAČA

u slučaju da je ugovorni organ u toku postupka javne nabavke izvršio povredu zakonskih odredbi koje regulišu predmetnu nabavku, imate pravo uložiti žalbu, na način i u rokovima propisanim članom 99 i 101 Zakona o javnim nabavkama BiH.

 

8. SADRŽAJ PONUDE

U sastavu ponude ponuđači su u obavezi dostaviti svu traženu dokumentaciju i dokaze koji su naznačeni u okviru ovog Poziva kao i sastavni dio vaše ponude su i uredno popunjeni ANEKSI i to:

 

Aneks 1 - Obrazac za ponudu

Aneks 2 - Obrazac za cijenu ponude sa popunjenim podacima i cijenama za onaj Lot za koji dostavljate vašu ponudu.

Aneks 3 - Pismena izjava iz Člana 52. Zakona

Aneks 4- Nacrtugovora.

Aneks 5- Obrazac povjerljivih informacija

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: