Baza podataka Dodjele ugovora sadrži informacije o firmama koje pobjeđuju na javnim nabavkama i pozivima

DODJELE UGOVORA vam odgovaraju na pitanje: “Ko je pobjeđivao na tenderima i po kojim cijenama?”

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 07.09.2015. 14:55

Betonska kućišta za transformatorske stanice 10(20) / 0,4 kV za podružnice Elektrodistribucija Mostar i Zenica

Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 07.09.2015.

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA

986-1-1-199-5-324/15Broj obavještenja o nabavci 986-1-1-199-3-187/15

ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv JAVNO PREDUZEĆE ELEKTROPRIVREDA BOSNE I HERCEGOVINE D.D. - SARAJEVO
IDB/JIB 4200225150005
Kontakt osoba Amina Resić
Adresa Vilsonovo šetalište 15
Poštanski broj 71000 Sarajevo (bhp)
Općina/Grad Novo Sarajevo (Sarajevo)
Telefon (033) 751-000
Faks (033) 751-759
Elektronska pošta e.ridzal@elektroprivreda.ba
Internet adresa www.elektroprivreda.ba

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Sektorski ugovorni organ iz člana 5. ZJN

I 2.b. Nivo

Entitetski nivo,Federacija Bosne i Hercegovine

I 2.c. Djelatnost

Električna energija

I 3. Zajednička nabavka

Ne

I 4. Nabavka u ime drugih ugovornih organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li je zaključen okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Nabavka betonskih kućišta za transformatorske stanice 10(20) / 0,4 kV za podružnice „Elektrodistribucija „ Mostar i
„Elektrodistribucija“ Zenica - LOT 2


II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

2000013871 - Nabavka betonskih kućišta za transformatorske stanice 10(20) / 0,4 kV za podružnice „Elektrodistribucija „
Mostar i „Elektrodistribucija“ Zenica - LOT 2

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 44114200-4 Proizvodi od betona


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

Prema uslovima iz tenderske dokumentacije

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

JP Elektroprivreda BiH, podružnice ED Mostar i ED Zenica

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Prema uslovima iz tendesrke dokuemntacije

ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

III 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

III 5. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV ODJELJAK IV: DODJELA UGOVORA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 DELING D.O.O. 4209039530008 Tuzla Bosna i Hercegovina


IV 2. Informacije o dodjeli ugovora

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazma bez PDV-a u KM

47714,94

IV 2.c. Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma

31.8.2015.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

2

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

1

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

47714,94

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

47714,94

IV 2.h. Primjena preferencijalnog tretmana

Ne

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: