Baza podataka Dodjele ugovora sadrži informacije o firmama koje pobjeđuju na javnim nabavkama i pozivima

DODJELE UGOVORA vam odgovaraju na pitanje: “Ko je pobjeđivao na tenderima i po kojim cijenama?”

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Internet usluge u Banja Luci

Datum objave: 07.11.2016. 09:11 / Izvor: Akta.ba, 07.11.2016.

Na osnovu člana 61. Zakona o upravi (Službeni glasnik BiH broj 32/02), člana 19. Zakona o Agenciji za identifikaciona dokumenta, evidenciju i razmjenu podataka BiH (Službeni glasnik BiH broj 56/08) i člana 70. Zakona o javnim nabavkama BiH (Službeni glasnik BiH broj 39/14), direktor Agencije donosi slijedeću:

 

O D L U K U

 o izboru najpovoljnijeg ponuđača

 

I

Najpovoljniji ponuđač u postupku javne nabavke internet usluga u Banja Luci-LOT 4 objavljenom na web portalu Agencije za javne nabavke BiH, broj obavještenja: 1110-1-2-78-3-78/16 od 03.10.2016. godine, koji je proveden u skladu sa procedurom otvorenog postupka je Mtel a.d. Banja Luka.

 

II

Ova odluka će se dostaviti ponuđačima u roku od 3 (tri) dana, a najkasnije u roku od 7 (sedam) dana od dana donošenja.

  

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

 

O b r a z l o ž e nj e

Na osnovu provedenog postupka nabavke, Komisija za nabavke je konstatovala da je rok za dostavu ponuda 26.10.2016. godine do 10:00 sati, , te da je do navedenog roka na protokol Agencije za identifikaciona dokumenta, evidenciju i razmjenu podataka Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Agencija) pristigla samo 1 (jedna) ponuda za LOT 4 i to ponuđača: Mtel a.d. Banja Luka. Neblagovremenih ponuda nije bilo.

Komisija je prema specifikaciji navedenoj u tenderskoj dokumentaciji, provedenom postupku analize i ocjene ponuda izradila Zapisnik o ocjeni ponuda, u kojem su detaljno obrazloženi razlozi za izbor najpovoljnijeg ponuđača. 

Analizom ponuda primjenom kriterija najniža cijena Komisija je utvrdila slijedeće:

Najpovoljnija je ponuda ponuđača Mtel a.d. Banja Luka sa cijenom godišnje pretplate od 7.788,00 KM bez PDV-a, odnosno 9.111,96 sa PDV-om, tako da ukupna cijena sa uračunatim PDV-om na period od četiri godine iznosi 36.447,84 KM. Obzirom da ista u ekonomskom i tehničkom smislu u potpunosti zadovoljava zahtjeve ugovornog organa data je preporuka da se donese odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača.

Na osnovu prijedloga Komisije, odlučeno je kao u dispozitivu ove odluke.

Pouka o pravnom lijeku: Protiv ove odluke pravo žalbe ima svaki privredni subjekat koji ima ili je imao interes za dodjelu ugovora o javnoj nabavci i koji učini vjerovatnim da je u konkretnom postupku javne nabavke bila ili je mogla biti prouzrokovana šteta zbog postupanja ugovornog organa, a koje se u žalbi navodi kao povreda zakona i podzakonskih akata od strane ugovornog organa u postupku javne nabavke. Žalba se izjavljuje u roku od 10 (deset) dana od dana prijema ove odluke. Žalilac izjavljuje žalbu Uredu za razmatranje žalbi Bosne i Hercegovine putem ugovornog organa, u pisanoj formi direktno ili preporučenom poštanskom pošiljkom. Žalba se podnosi u dovoljnom broju primjeraka, a koji ne može biti manji od tri.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: