Baza podataka Dodjele ugovora sadrži informacije o firmama koje pobjeđuju na javnim nabavkama i pozivima

DODJELE UGOVORA vam odgovaraju na pitanje: “Ko je pobjeđivao na tenderima i po kojim cijenama?”

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Namještaj

Datum objave: 16.05.2018. 08:21 / Izvor: Akta.ba, 16.05.2018.

Broj: 02-404-54/18

Datum: 07.05.2018. godine

 

Na osnovu člana 70. Zakona o javnim nabavkama ("Službeni glasnik BiH", broj: 39/14), Gradonačelnik Grada Prijedor, donosi

 

ODLUKU

O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA

 

I

Na osnovu postupka konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda, sa zaključenjem okvirnog sporazuma na period do 31.12.2018. godine, objavljenog na Portalu javnih nabavki, broj: 22-1-1-36-3-29/18 od 30.03.2018. godine u predmetu: Nabavka, isporuka i montaža namještaja za potrebe Gradske uprave Grada Prijedor, svoju ponudu podnijeli su slijedeći ponuđači:

1. „HAFELE BH" d.o.o. Gračanica, ul. Miričina b.b., 75329 Miričina, Gračanica,

2. "MIRA-MAR" d.o.o. Foča, ul. Branka Radičevića br.6, 73300 Foča,

3. "KRANING" d.o.o. Puračić, ul. Sarajevska l/A, 75305 Puračić,

4. "GAVRANOVIĆ" d.o.o. Prijedor, Orlovci b.b., 79101 Prijedor,

5. "PRIMAPROM" d.o.o. Banja Luka, ul. Vidovdanska b.b., 78000 Banja Luka,

6. "KRISTAL" d.o.o. Živinice, Magistralni put b.b., 75270 Živinice.

 

 

II

Utvrđeno je da ponuđač "GAVRANOVIĆ" d.o.o. Prijedor nije kvalifikovan za dodjelu predmetnog ugovora, iz razloga što nije ispunio kvalifikacione uslove koji su bili propisani u tački 10. i 11., te što ponuda nije potpuna i ne ispunjava zahtjeve iz Tenderske dokumentacije br. 02-404-54/18 od 30.03.2018. godine.

Utvrđeno je da ponuda ponuđača »KRISTAL« d.o.o. Živinice nije prihvatljiva, iz razloga što ne ispunjava zahtjev u pogledu tehničke specifikacije predmeta nabavke u stavci 13. Obrasca za cijenu ponude - robe (prilog II) predmetne Tenderske dokumentacije.

 

III

Nakon održane e - aukcije, a prema Izvještaju o toku i završetku e-aukcije, utvrđena je konačna rang lista ponuđača koji su učestvovali u e-aukciji, primjenjujući kriterij najniže cijene, kako slijedi:

1. "KRANING" d.o.o. Puračić 26.968,00 KM, bez PDV-a

2. "PRIMAPROM" d.o.o. Banja Luka, 27.000,00 KM, bez PDV-a

3. "MIRA-MAR" d.o.o. Foča,31.455,00 KM, bez PDV-a

4. „HAFELE BH" d.o.o. Gračanica  33.867,00 KM, bez PDV-a.

 

Nakon održane e-aukcije, a prema konačnoj rang listi ponuđača koji su učestvovali u e-aukciji navedenih u tački III ove Odluke, ocijenjeno je da je u predmetnoj nabavci najpovoljnija ponuda "KRANING" d.o.o. Puračić, sa iznosom od 26.968,00 KM, bez PDV-a, odnosno iznosom 31.552,56 KM sa uračunatim PDV-om.

 

V

Ponuđač iz tačke III ove Odluke ocijenjen je kao najuspješniji iz razloga što je ponudio najnižu cijenu.

 

Obrazloženje

Ugovorni organ Grad Prijedor je oglasio Obavještenje o nabavci na Portalu javnih nabavki broj: 22-1-1-36-3-29/18 od 30.03.2018. godine u predmetu: Nabavka, isporuka i montaža namještaja za potrebe Gradske uprave Grada Prijedor, koji se provodi putem konkurentskog postupka, sa zaključenjem okvirnog sporazuma na period do 31.12.2018. godine.

Nakon objavljenog Obavještenja, Gradonačelnik Grada je imenovao Komisiju za javne nabavke, koja je u predmetnom postupku utvrdila slijedeće:

- da se na Javni oglas prijavilo 6 ( šest) ponuđača,

- da ponuđač "GAVRANOVIĆ" d.o.o. Prijedor nije kvalifikovan za dodjelu predmetnog ugovora, iz razloga što nije ispunio kvaliflkacione uslove koji su bili propisani u tački 10. i 11., te što ponuda nije potpuna i ne ispunjava zahtjeve iz Tenderske dokumentacije br. 02-404-54/18 od 30.03.2018. godine,

- da ponuda ponuđača »KRISTAL« d.o.o. Živinice nije prihvatljiva, iz razloga što ne ispunjava zahtjev u pogledu tehničke specifikacije predmeta nabavke u stavci 13. Obrasca za cijenu ponude - robe (prilog II) predmetne Tenderske dokumentacije,

- da su ponude ponuđača „HAFELE BH" d.o.o. Gračanica, "MIRA-MAR" d.o.o. Foča, "KRANING" d.o.o. Puračić i "PRIMAPROM"*d.o.o. Banja Luka, prihvatljive, kao i da su ovi ponuđači dostavili sve dokumente tražene tenderskom dokumentacijom, odnosno da su kvalifikovani za dodjelu predmetnog ugovora,

- daj e uspješno održana e - aukcija dana 03.05.2018. godine.

Izvještajem o toku i završetku e-aukcije od dana 03.05.2018. godine, utvrđena je konačna rang lista ponuđača primjenom kriterija najniže cijene, kako slijedi:

1. "KRANING" d.o.o. Puračić 26.968,00 KM, bez PDV-a

2. "PRIMAPROM" d.o.o. Banja Luka, 27.000,00 KM, bez PDV-a

3. "MIRA-MAR" d.o.o. Foča, 31.455,00 KM, bez PDV-a

4. „HAFELE BH" d.o.o. Gračanica  33.867,00 KM, bez PDV-a.  shodno kojoj je:

ponuda ponuđača "KRANING" d.o.o. Puračić, ocjenjena kao najpovoljnija, sa iznosom ponude 26.968,00 KM, bez uračunatog PDV-a, odnosno iznosom 31.552,56 KM sa uračunatim PDV-om.

Prvoplasirana ponuda u tehničkom i ekonomskom smislu u potpunosti zadovoljava zahtjeve ugovornog organa, te je shodno tome i data preporuka da se dodjela okvirnog sporazuma izvrši navedenom ponuđaču.

Imajući u vidu navedeno, odlučeno je kao naprijed.

 

Protiv ove Odluke može se u roku od 5 ( pet) dana od dana prijema Odluke izjaviti žalba ugovornom organu.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: