Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Ponovni konkurs za dodjelu gradskog građevinskog neizgrađenog zemljišta radi izgradnje stambenih, poslovnih i poslovno-proizvodnih objekata na lokalitetu Šejkovača

Izvor: Oslobođenje, 29.05.2013.

BOSNA I HERCEGOVINA

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

UNSKO-SANSKI KANTON

OPĆINA SANSKI MOST

OPĆINSKI NAČELNIK

 

Broj: 06-31-1-81-4/13

Datum: 24.5.2013. godine

 

Na osnovu članova 45. i 46. Zakona o građevinskom zemljištu Federacije Bosne i Hercegovine ("SI. novine FBiH" br. 25/03 i 16/04), Odluke o uslovima i načinu dodjele građevinskog zemljišta na lokalitetu "Šejkovača" broj. 09-02-321/04 od 17.2.2004. god. i Odluke o uslovima i načinu dodjele grad. grad. neizg. zemljišta na lokalitetu "Šejkovača" broj: 07-02-1193/11 od 5.7.2011. godine ("SI. glasnik Općine Sanski Most" broj: 6/11) i člana 38. Statuta Općine Sanski Most ("SI. glasnik Općine Sanski Most" broj: 4/08, 5/08, 5/09, 2/10 i 9/11), općinski načelnik Općine Sanski Most raspisuje

 

PONOVNI KONKURS

za dodjelu gradskog građevinskog neizgrađenog zemljišta putem

pribavljanja pisanih ponuda radi izgradnje stambenih, poslovnih

i poslovno-proizvodnih objekata na lokalitetu "Šejkovača"

 

I

Raspisuje se ponovni konkurs za dodjelu gradskog građevinskog neizgrađenog zemljišta na lokalitetu "Šejkovača" na korištenje radi izgradnje stambenih, poslovnih i poslovno-proizvodnih objekata koji nisu zagađivači okoline na lokalitetu "Šejkovača".

 

Predmet dodjele su slijedeće građevinske parcele:

1. Parcela broj: 4. planirana za izgradnju stambenog objekta, označena kao k.č. 1464/24 zv."Sanakeram", neplodno u površini od 400 m2, početna cijena iznosi 6.280,00 KM (početna prodajna cijena obuhvata naknadu za zemljište 400 m2 x 11,20 KM = 4.480,00 KM + naknada po osnovu prirodnih pogodnosti-RENTA, 100 m2 korisnog stambenog prostora x 18 KM po 1 m2 = 1.800 KM)

 

2. Parcela broj: 5. planirana za izgradnju stambenog objekta, označena kao k.č. 1464/25 zv. "Sanakeram", neplodno u površini od 388 m2. početna cijena iznosi 6.145,60 KM (početna prodajna cijena obuhvata naknadu za zemljište 388 m2 x 11,20 KM = 4.345,60 KM + naknada po osnovu prirodnih pogodnosti-RENTA, 100 m2 korisnog stambenog prostora x 18 KM po 1 m2 = 1.800 KM)

 

3. Parcela broj: 6. planirana za izgradnju stambenog objekta, označena kao k.č. 1464/26 zv. "Sanakeram", neplodno u površini od 380 m2, početna cijena iznosi 6.056,00 KM .(početna prodajna cijena obuhvata naknadu za zemljište 380 m2 x 11,20 KM = 4.256,00KM + naknada po osnovu prirodnih pogodnosti-RENTA, 100 m2 korisnog stambenog prostora x 18 KM po 1 m2 = 1.800 KM)

 

4. Parcela broj: 7. planirana za izgradnju stambenog objekta, označena kao k.č. 1464/27 zv. "Sanakeram", neplodno u površini od 370 m2, početna cijena iznosi 5.944,00 KM (početna prodajna cijena obuhvata naknadu za zemljište 370 m2 x 11,20 KM = 4.144,00KM + naknada po osnovu prirodnih pogodnosti-RENTA, 100 m2 korisnog stambenog prostora x 18 KM po 1 m2 = 1.800 KM).

 

5. Parcela broj: 8. planirana za izgradnju stambenog objekta, označena kao k.č. 1464/28 zv. "Sanakeram", neplodno u površini od 316 m2, početna cijena iznosi 5.339,20 KM (početna prodajna cijena obuhvata naknadu za zemljište 316 m2 x 11,20 KM = 3.539,20 KM + naknada po osnovu prirodnih pogodnosti-RENTA, 100 m2 korisnog stambenog prostora x 18 KM po 1 m2 = 1.800 KM).

 

6 Parcela broj: 9. planirana za izgradnju poslovnog ili poslovno-proi-zv odnog objekta, označena kao k.č. 1464/4 zv. "Sanakeram", neplodno u površini od 1.757 m2, početna cijena iznosi 19.678,40 KM poletna prodajna cijena obuhvata naknadu za zemljište 1757 m2 x 11.20 KM = 19.678,40 KM, dok će naknada po osnovu prirodnih pogodnosti-RENTA biti obračunata prilikom izdavanja odobrenja za gradnju.)

 

7. Parcela broj: 10. planirana za izgradnju poslovnog ili poslovno-proizvodnog objekta, označena kao k.č. 1464/3 zv. "Sanakeram", neplodno u površini od 1.798 m2, početna cijena iznosi 20.137,60 KM (početna prodajna cijena obuhvata naknadu za zemljište 1798 m2 x 11,20 KM = 20.137,60 KM, dok će naknada po osnovu prirodnih pogodnosti-RENTA biti obračunata prilikom izdavanja odobrenja za gradnju.)

 

8. Parcela broj: 12. planirana za izgradnju poslovnog ili poslovno-proizvodnog objekta, označena kao k.č. 1464/7 zv. "Sanakeram", neplodno u površini od 2.140 m2, početna cijena iznosi 23.968,00 KM (početna prodajna cijena obuhvata naknadu za zemljište 2.140 m2 x 11,20 KM = 23.968,00 KM, dok će naknada po osnovu prirodnih pogodnosti-RENTA biti obračunata prilikom izdavanja odobrenja za gradnju.)

 

9. Parcela broj: 13. planirana za izgradnju poslovnog ili poslovno-proizvodnog objekta, označena kao k.č. 1464/6 zv. "Sanakeram", neplodno u površini od 1.181 m2 i k.č.1471/2 zv."Šejkovača", neplodno u površini od 982 m2, početna cijena iznosi 24.225,60 KM (početna prodajna cijena obuhvata naknadu za zemljište 982+1181 m2 x 11,20 KM = 24.225,60 KM, dok će naknada po osnovu prirodnih pogodnosti-RENTA biti obračunata prilikom izdavanja odobrenja za gradnju.)

 

10. Parcela broj: 14. planirana za izgradnju poslovnog ili poslovno-proi-zvodnog objekta, označena kao k.č. 1464/8 zv. "Sanakeram", neplodno u površini od 717 m2 i k.č. 1471/3 zv. "Šejkovača", neplodno u površini od 1345 m2, početna cijena iznosi 23.094,40 KM (početna prodajna cijena obuhvata naknadu za zemljište 717+1345m2 x 11,20 KM = 23.094,40 KM, dok će naknada po osnovu prirodnih pogodnosti-RENTA biti obračunata prilikom izdavanja odobrenja za gradnju.)

11. Parcela broj: 15. planirana za izgradnju poslovnog ili poslovno-proizvodnog objekta,označena kao k.č. 1464/9 zv. "Sanakeram", neplodno u površini od 351 m2 i k.č. 1471/4 zv. "Šejkovača", neplodno u površini od 2481 m2, početna cijena iznosi 31.718,40 KM (početna prodajna cijena obuhvata naknadu za zemljište 351+2481m2 x 11,20 KM = 31.718,40 KM, dok će naknada po osnovu prirodnih pogodnosti-RENTA biti obračunata prilikom izdavanja odobrenja za gradnju.)

 

Sve naprijed navedene parcele upisane su u zemljišnoknjižni izvadak broj 1101, zemljišnoknjižni izvadak broj 1374 i zemljišnoknjižni izvadak broj 413 K.O. Sanski Most III s pravom raspolaganja u korist Općine Sanski Most sa dijelom 1/1.

 

II

Početna prodajna cijena kod objekata individualne stambene izgradnje obuhvata naknadu plaćenu ranijem vlasniku, odnosno korisniku za preuzeto zemljište i naknadu po osnovu prirodnih pogodnosti-RENTA, dok početna prodajna cijena kod poslovnih i poslovno-proizvodnih objekata obuhvata naknadu plaćenu ranijem vlasniku, odnosno korisniku za preuzeto zemljište, a naknada po osnovu prirodnih pogodnosti-renta biće obračunata prilikom izdavanja odobrenja za gradnju. Naknada za uređenje građevinskog zemljišta utvrdit će se Rješenjem o urbanističkoj saglasnosti.

 

III

Pravo prijave na ponovni konkurs imaju sva pravna i fizička lica, koja od dana objavljivanja konkursa polože depozit na blagajni Općine Sanski Most, u iznosu od 10% od početne prodajne cijene parcele na koju je konkurisao.

 

Ako je ponuđač pravno lice, priložiti i Rješenje o registraciji pravnog lica.

 

IV

Uplaćeni depozit uračunava se u cijenu naknade za dodijeljeno zemljište licu koje je po konkursu ostvarilo pravo na dodjelu zemljišta, a ostalim učesnicima se vraća po završetku postupka.

 

V

Lice kome se dodijeli gradsko građevinsko neizgrađeno zemljište dužno je naknadu za dodijeljeno zemljište uplatiti u roku od 30 dana od dana donošenja Rješenja o dodjeli zemljišta.

 

VI

Prijave na konkurs će razmatrati Komisija za provođenje konkursa za dodjelu neizgrađenog gradskog građevinskog zemljišta radi građenja, a nepotpune prijave neće biti razmatrane.

 

VII

Prvenstvo kod odabira najpovoljnijeg ponuđača ima ponuđač koji ponudi veću cijenu od početno utvrđene vrijednosti parcele za koju je konkurisao. Ako dva ili više ponuđača ponude isti iznos za istu parcelu, pravo prvenstva ima onaj ponuđač čija je ponuda ranije prispjela. Komisija za provođenje konkursa može razmatrati i prihvatiti i jednu valjanu prijavu učesnika na konkurs za jednu građevinsku parcelu ukoliko isti ispunjava uslove navedene ovim ponovnim konkursom.

 

VIII

Ponovni konkurs ostaje otvoren do konačne dodjele svih građevinskih parcela koje su predmet ovog konkursa.

Konkurs će biti objavljen na oglasnoj tabli Općine, a biće oglašavan i u programu Radio "Sane" i web stranici Općine.

 

IX

Prijave se podnose u zatvorenoj koverti u prijemnoj kancelariji Općine Sanski Most, sa naznakom " Prijava na ponovni konkurs za dodjelu građevinskog zemljišta na lokalitetu 'Šejkovača'", sa napomenom "NE OTVARAJ" i oznakom na koverti za koju se parcelu konkuriše. Uz prijavu na konkurs priložiti i naziv i tačnu adresu investitora, broj parcele za koju konkuriše i iznos ponuđene naknade. Ako je ponuđač pravno lice, priložiti i Rješenje o registraciji pravnog lica.

 

X

O rezultatima Ponovnog Konkursa učesnici će biti obavješteni u roku od 8 (osam) dana od dana otvaranja ponuda od strane Komisije za spro-vođenje Konkursa.

 

XI

Sve informacije o građevinskim parcelama i uslovima konkursa mogu se dobiti u Općini Sanski Most, kancelarije broj: 29 i 31 ili putem telefona 685-408, lokali 310 i 326.

 

OPĆINSKI NAČELNIK

prim. dr. Mustafa Avdagić

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: