Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 31.10.2022. 13:34

Poziv zainteresovanim stranama za iskazivanje interesa za prodaju/zakup ili drugi odgovarajući način korištenja nekretnina - zemljišta za izgradnju fotonaponskih elektrana

Izvor: Akta.ba, 28.10.2022.

Obavijest o pozivu za iskazivanje interesa


Javno preduzeće Elektroprivreda Bosne i Hercegovina d.d.-Sarajevo (EPBiH) u svom opredjeljenju da značajno poveća udio proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora na teritoriji Bosne i Hercegovine, upućuje:

 

Poziv zainteresovanim stranama

za iskazivanje interesa za prodaju/zakup ili drugi odgovarajući način korištenja

nekretnina - zemljišta za izgradnju fotonaponskih elektrana

 

Poziv se upućuje:

1.   Jedinicama lokalne samouprave (gradovi i općine) zainteresovanim za:

davanje u zakup ili drugi odgovarajući način korištenja nekretnina - građevinskog ili zemljišta koje je moguće prenamijeniti za izgradnju fotonaponskih elektrana, na minimalno 25 godina. Projekti bi se realizovali kroz uspostavljanje partnerskih odnosa sa lokalnom zajednicom.

 

Minimalni uslovi koje trebaju ispunjavati ponuđene nekretnine – zemljišta su:

  • Iskoristiva površina 100.000 m2 i veća (iskoristivost površine biće procijenjena od strane EPBiH);
  • nesmetan pristup lokaciji (saobraćajnoj i elektroenergetskoj infrastrukturi).

 

2.    Pravnim ili fizičkim licima zainteresovanim za:

prodaju ili zakup na minimalno 25 godina građevinskog ili zemljišta koje je moguće prenamijeniti za izgradnju fotonaponskih elektrana.

 

Minimalni uslovi koje trebaju ispunjavati ponuđene nekretnine – zemljišta su:

  • vlasništvo zainteresovane strane;
  • iskoristiva površina 50.000 m2 i veća (iskoristivost površine biće procijenjena od strane EPBiH);
  • nesmetan pristup lokaciji (saobraćajnoj i elektroenergetskoj infrastrukturi).

 

EPBiH poziva sve zainteresovane strane da pošalju „Pismo namjere“ putem pošte na adresu JP Elektroprivreda BiH d.d.-Sarajevo, Kapitalne investicije, Vilsonovo šetalište 15, 71000 Sarajevo, sa naznakom „Pismo namjere za prodaju ili zakup nekretnina za izgradnju FNE - NE OTVARATI“, sa sljedećim podacima:

 

1. Jedinice lokalne samouprave trebaju dostaviti pismo namjere potpisano od strane ovlaštene osobe, sa dokazima o ispunjavanju minimalnih uslova, uključujući i podatke: kartografski prikaz, katastarska općina, katastarska čestica, orijentacija parcele (sjever, sjevero-istok, istok, jugo-istok, jug, jugo-zapad, zapad ili sjevero-zapad).

Visina naknade zakupa ili drugog oblika korištenja ne može biti veća od visine utvrđene odlukom o utvrđivanju visine naknade za korištenje građevinskog zemljišta gradskog ili općinskog vijeća.

 

2. Pravna i fizička lica trebaju dostaviti pismo namjere potpisano od strane ovlaštene osobe pravnog lica/vlasnika, sa dokazima o ispunjavanju minimalnih uslova, uključujući i podatke: kartografski prikaz, katastarska općina, katastarska čestica, orijentacija parcele (sjever, sjevero-istok, istok, jugo-istok, jug, jugo-zapad, zapad ili sjevero-zapad).

 

Vrijednost nekretnine - zemljišta bit će utvrđena na osnovu nalaza sudskog vještaka, pri čemu EPBiH zadržava pravo izbora povoljnije opcije (ponuda vlasnika ili procjena vještaka), a visina naknade zakupa ili drugog oblika korištenja ne može biti veća od visine utvrđene odlukom o utvrđivanju visine naknade za korištenje građevinskog zemljišta gradskog ili općinskog vijeća.

Poziv zainteresiranim strana otvoren je do 31.12.2022. godine. Na osnovu dobivenih podataka i informacija EPBiH će izvršiti inicijalnu ocjenu, o čemu će podnosioci biti obaviješteni. Ocjena pristiglih ponuda vršit će se kontinuirano u periodu važenja oglasa, sukcesivno po prispijeću. U procesu inicijalne ocjene EPBiH može po potrebi uputiti zahtjev za pojašnjenje ili dopunu pisma namjere - aplikacije.

Za lokacije/nekretnine – zemljišta koje budu ocijenjene kao pogodna za izgradnju fotonaponskih elektrana i prihvatljiva za EPBiH, bit će upućen zahtjev podnosiocu pisma namjere – aplikacije za dostavu detaljnih informacija.

 

Izvršni direktor

za kapitalne investicije

dr.sci. Senad Salkić

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: