Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 340 KM + PDV.

Prodaja zgrade prethodne namjene - objekat Policijske uprave Gradiška sa pripadajućim zemljištem

Datum objave: 08.11.2022. 10:43 / Izvor: Akta.ba, 08.11.2022.

REPUBLIKA SRPSKA

VLADA

MINISTARSTVO UNUTRAŠNjIH POSLOVA

Trg Republike Srpske, BanjaLuka, tel: 051/338-478 , faks .*051/338-844 , www.vladars.net

e-mail: mup@mup.vladars.net

 

Broj: S/M-404-2003/22

Datum: 07.11.2022.godine

 

Na osnovu člana 348. stav 1. Zakona o stvarnim pravima („Službeni glasnik Republike Srpske broj 124/08, 58/09, 95/11, 60/15 i 107/19“), člana 4., 9. i 10. Pravilnika o postupku javnog konkursa za raspolaganje nekretninama u svojini Republike Srpske i jedinica lokalne samouprave („Službeni glasnik Republike Srpske broj 20/12 i 63/19) i Odluke Vlade Republike Srpske broj 04/1-012-2-468/22 od 17.02.2022. godine, Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske, raspisuje

 

OGLAS

o prodaji nepokretnosti putem usmenog javnog nadmetanja - licitacije

 

I Predmet javnog nadmetanja - licitacije

Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske, sasjedištem u Banjaluci, Trg Republike Srpske broj 1, zastupano po ministru, oglašava prodaju nepokretosti, zgrade prethodne namjene - objekat Policijske uprave Gradiška, sa pripadajućim zemljištem, putem usmenog javnog nadmetanja - licitacije.

Predmet prodaje su nepokretnosti - zgrade i zemljišta na parceli broj 808/3, „Ulica Tabakovića“, kuća i zgrade, površine 1139m2, dvorište, površine 1000 m2, njiva 1. klase, površine 127 m2, ukupno površine 2266 m2, upisane u posjedovni list broj 2805/1, k.o. Gradiška - grad, posjednik Republika Srpska - Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske sa 1/1 dijela.

U pogledu vlasničkog stanja, predmetne nekretnine nisu upisane u zemljišne knjige, a za iste nije proveden postupak javnog izlaganja, jer se nalaze u k.o. Gradiška - grad, koja do sada nije izložena u postupku masovnog izlaganja.

Parcela k.č. broj 808/3 k.o. Gradiška - grad, nalazi se u obuhvatu Regulacionog plana dijela centra Gradiške („Službeni glasnik opštine Gradiška“ broj 13/18) i ulazi u sastav jedinstvene građevinske parcele, na kojoj je predviđeno zadržavanje postojećeg objekta javnog karaktera, sa mogućnošću rekonstrukcije i nadogradnje do spratnosti P+3.

Predmetne nepokretnosti se prodaju u viđenom stanju, bez prava na naknadnu reklamaciju.

Ukupna početna prodajna cijena nepokretnosti koje su predmet prodaje iznosi 1.180.626,07 KM, a ista predstavlja procjenu tržišne vrijednosti predmetnih nekretnina od strane ovlaštenog vještaka građevinsko-arhitektonske struke.

 

II Datum i mjesto održavanja licitacije

Prodaja gore navedenih nepokretnosti izvršiće se putem usmenog javnog nadmetanja - licitacije, koja će se održati dana 23.11.2022. godine u 12,00 časova, u zgradi Ministarstva unutrašnjih poslova, na adresi Bulevar Desanke Maksimović broj 4, Banja Luka, u sali broj 128.

Prijave na učešće sa potrebnom dokumentacijom, definisanom u ovom oglasu, dostavljaju se, najkasnije do 11,00 časova, dana 23.11.2022. godine, na protokol ministarstva, u zatvorenoj koverti na adresu Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske, Bulevar Desanke Maksimović broj 4, Banja Luka, sa naznakom „Komisija za provođenje javnog nadmetanja - licitacije“.

Uvid u dokumentaciju se može izvršiti u Upravi za materijalno-finansijske i imovinske poslove (Banja Luka, Bulevar Desanke Maksimović broj 4) svaki radni dan, počev od dana objave ovog oglasa do dana provođenja licitacije, od 9,00 do 15,00 časova. Razgledanje nepokretnosti može se izvršiti u gore navedenom periodu, u prisustvu službenika MUP-a Republike Srpske (kontakt telefoni za dokumentaciju 051/334-368, 051/334-462, za razgledanje nepokretnosti 051/813-522, lok.108, Sara Šmitran).

 

III Pravo učešća na licitaciji

Pravo učešća na licitaciji ima svako fizičko ili pravno lice, koje u skladu sa zakonom, može biti nosilac prava svojine na nepokretnostima u Republici Srpskoj, odnosno BiH, a koje blagovremeno podnese prijavu za učešće na licitaciji, sa svim dokazima koje je potrebno dostaviti uz prijavu.

Uz prijavu za učešće na licitaciji, svaki učesnik licitacije obavezan je dostaviti dokaz o uplati kaucije, ovjerenu kopiju lične karte za fizička lica, ovjerenu kopiju rješenja o upisu u sudski registar za pravna lica i ovjerenu punomoć za zastupanje, broj žiro računa ili tekućeg računa na koji će se izvršiti povrat uplaćene kaucije učesnicima sa kojima neće biti zaključen ugovor.

Učesnici licitacije dužni su položiti kauciju u iznosu od 50.000 KM, na račun posebnih namjena, fond 02, broj 562-099-00011575-10, otvoren kod NJ1B Razvojne banke Banja Luka, uz naznaku, za MUP Republike Srpske - licitacija, 0712.

Učesnicima licitacije sa kojima se ne zaključi ugovor o kupoprodaji, uplaćena kaucija se vraća u roku od 30 dana od dana održavanja licitacije.

Licitacija se može održati samo ako u njoj učestvuju najmanje dva učesnika. Ako se na licitaciju javi samo jedan učesnik, Komisija može pristupiti postupku prodaje nepokretnosti neposrednom pogodbom, pod uslovom da cijena ne može biti niža od početne cijene objavljene u oglasu o licitaciji, u skladu sa članom 15. Pravilnika o postupku javnog konkursa za raspolaganje nekretninama u svojini Republike Srpske i jedinica lokalne samouprave.

Ako učesnik licitacije čija je ponuda utvrđena kao najpovoljnija, nakon zaključene licitacije, odustane od kupovine predmetnih nekretnina, isti gubi pravo na vraćanje kaucije.

Nakon okončanog postupka licitacije, kupoprodajnu cijenu kupac je obavezan da plati, u cijelosti, na račun prodavca, u roku od 15 dana od dana pribavljanja pozitivnog mišljenja Pravobranilaštva Republike Srpske na nacrt ugovora, a predaja nepokretnosti u posjed izvršiće se u roku od 7 dana od dana potpisivanja ugovora. Troškove izrade notarske isprave, naknade za uknjiženje ugovora u javnim evidencijama, pripadajuće poreze i takse, snosi kupac.

Predaju nepokretnosti u posjed će izvršiti ovlaštena lica MUP-a Republike Srpske, o čemu će biti sačinjen zapisnik.

 

IV Komisija za sprovođenje javnog nadmetanja

Postupak licitacije provodi komisija za sprovođenje javnog nadmetanja koja je imenovana u skladu sa odredbama člana 11. Pravilnika o postupku javnog konkursa za raspolaganje nekretninama u svojini Republike Srpske i jedinica lokalne samouprave.

 

MINISTAR

mr Dragan Lukač

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: