Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Izvođenje radova na izgradnji i rekonstrukciji TK mreže Papratnica

Izvor: Službeni glasnik BiH, Broj 49, 24.06.2013

JAVNO PODUZEĆE HRVATSKE
TELEKOMUNIKACIJE D.D.
OBAVIJEST
O NABAVI BROJ 73-1-3-1-718/13
Odjeljak I: UGOVORNO TIJELO
I.1. Podaci o ugovornom tijelu
Naziv: Javno poduzeće Hrvatske telekomunikacije d.d.
Kontakt osoba: Vlado Mišković
Adresa: Kneza Branimira bb
Poštanski broj: 88000
Općina/Grad: Mostar
IDB/JIB: 4227270100006
Telefon: 030717333
Faks: 036395249
Elektronska pošta(e-mail):vlado.miskovic@hteronet.ba
Internet adresa(web):www.hteronet.ba
I.2. Adresa za dodatne informacije
Kao pod I.1
I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije
Kao pod I.1
I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za učešće
Kao pod I.1
I.5. Vrsta ugovornog tijela,razina i glavna djelatnost
I.5.a. Vrsta ugovornog tijela: Javno poduzeće
I.5.b. Razina kojoj pripada ugovorno tijelo: Entitetska razina,
Federacija Bosne i Hercegovine
I.5.c. Djelatnost ugovornog tijela: Telekomunikacije
I.6. Zajednička nabava
Ne
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. VRSTA UGOVORA
Radovi, Ostali radovi završavanja gradnje
II.2. Podjela na lotove
Ne
II.3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?
Ne
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora
Građevinski radovi na izgradnji i rekonstrukciji TK mreže
Papratnica
II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora
Radovi na izgradnji i rekonstrukciji TK mreže Papratnica
II.5. Ukupna količina ugovora ili obim ugovora
Sukladno tenderskoj dokumentaciji.
II.5.a Ukupna procijenjena vrijednost ugovora (vrijednost
bez PDV-a)
150.000,00
II.6. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
Papratnica
II.7. Da li je dozvoljena alternativna ponuda?
Ne
II.8. Trajanje ugovora ili rok izvršenja
Do ispunjenja ugovornih obveza
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE
INFORMACIJE
III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?
Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji)
III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvršenje ugovora?
Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji)
III.3. Bitni uvjeti finansiranja i plaćanja ili upućivanje na
odgovarajuće propise
Sukladno dokumentaciji za nadmetanje
III.4. Ograničenja za sudjelovanje
Obavezni uvjeti za sudjelovanje iz članka 23. Zakona o javnim
nabavama BiH, a dokazi definirani detaljno u tenderskoj
dokumentaciji.
III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti
Sukladno članku 6, dokumentacije za nadmetanje.
III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost
Sukladno tenderskoj dokumentaciji
III.7. Tehnička ili profesionalna sposobnost
Sukladno dokumentaciji za nadmetanje.
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora
Ekonomski najpovoljnija ponuda
IV.2.a. Podkriteriji
1. Cijena, učešće:90,00 %
2. Rok izvedbe, učešće:10,00 %
IV.3. Uvjeti za dostavu/preuzimanje tenderske
dokumentacije
IV.3.a. Datum: Može se osigurati do 23.7.2013. godine
IV.3.b. Novčana naknada: Da
IV.3.b-1 Iznos novčane naknade: 20,00 KM
IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za sudjelovanje
Datum:23.7.2013 Vrijeme:12:00
IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponuda
Datum: 23.7.2013. Vrijeme: 12:10
Mjesto: JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar, ul. Kneza
Branimira bb Mostar
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
Dokumentacija se može preuzeti u prostorijama HT
d.d.Mostar,K.Branimira bb - Ured Protokol uz predočenje dokaza o
uplati nepovratne naknade za dokumentaciju za nadmetanje:
Za ponuditelje iz BiH u iznosu 20,00 KM na račun
3381002202842183 kod UniCredit bank d.d. Mostar u korist JP HT
d.d. Mostar s naznakom "Dokumentacija za nadmetanje: Radovi na
izgradnji i rekonstrukciji TK mreže Papratnica".
Samo oni ponuditelji koji otkupe dokumentaciju za nadmetanje
mogu dostaviti svoje ponude.
(M1-A-9213-13)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: