Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Izvođenje radova na izgradnji zatvorenog sistema povratnih voda u TE Tuzla

Izvor: Službeni glasnik BiH, Broj 49, 24.06.2013

JAVNO PREDUZEĆE ELEKTROPRIVREDA
BOSNE I HERCEGOVINE D.D. - SARAJEVO
OBAVJEŠTENJE
O NABAVCI BROJ 258-1-3-1-821/13
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: Javno preduzeće Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. -
Sarajevo
Kontakt osoba: Mediha Oručević
Adresa: Vilsonovo šetalište 15
Poštanski broj: 71000
Opština/Grad: Sarajevo - Centar
IDB/JIB: 4200225150005
Telefon: 033751000
Faks: 033751759
Internet adresa(web):www.elektroprivreda.ba
I.2. Adresa za dodatne informacije
Kao pod I.1
I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije
Kao pod I.1
I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za učešće
Kao pod I.1
I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.5.a. Vrsta ugovornog organa: Javno preduzeće
I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Entitetski nivo,
Federacija Bosne i Hercegovine
I.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Električna energija
I.6. Zajednička nabavka
Ne
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Radovi, Drugi građevinski radovi koji uključuju posebne zanate
II.2. Podjela na lotove
Ne
II.3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?
Ne
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora
Izgradnja zatvorenog sistema povratnih voda u TE Tuzla
II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora
prema tehničkom opisu tenderske dokumentacije
II.5. Ukupna količina ugovora ili obim ugovora
Prema tehničkoj specifikaciji radova
II.5.a. Ukupna procijenjena vrijednost (vrijednost bez
PDV-a)
1.300.000,00
II.6. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
Termoelektrana "Tuzla" u Tuzli
II.8. Trajanje ugovora ili rok izvršenja
150 dana od dana uvođenja u posao
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE
INFORMACIJE
III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?
Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji)
III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvršenje ugovora?
Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji)
III.3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na
odgovarajuće propise
Odgođeno plaćanje
III.4. Ograničenja za učešće
Obavezni uslovi za učešće iz člana 23. Zakona o javnim nabavkama
BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.
III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti
Da je dobavljač registrovan za obavljanje djelatnosti koja je
predmet nabavke
III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost
Ne zahtijeva se
III.7. Tehnička ili profesionalna sposobnost
-Iskustvo dobavljača u realizaciji najmanje jednog ugovora, u
zadnje 3 (tri) godine čiji su predmet radovi na remontu ili montaži
pumpi, armatura i cjevovoda od čelika minimalnog promjera
A?250 mm i većeg, minimalne debljine stijenke cijevi 5mm i
minimalne dužine trase 500 m;
- da dobavljač ima mogućnost angažovanja slijedećeg
kvalificiranog tehničkog osoblja:
1. Za izvođenje građevinskih radova:
1.1.voditelja radova i projektanta: - dipl.ing.građ. sa položenim
stručnim ispitom i 5 godina radnog iskustva - 1 izvršilac;
1.2.šef gradilišta-građevinski tehničar sa položenim stručnim
ispitom i 5 godina radnog iskustva - 1 izvršilac;
2. Za izvođenje mašinskih radova:
2.1.voditelj radova i projektant - dipl.ing.maš. sa položenim
stručnim ispitom i 5 godina radnog iskustva - 1 izvršilac;
2.2. šef gradilišta-mašinski tehničar sa položenim stručnim
ispitom i 5 god.radnog iskustva - 1 izvršilac;
- da dobavljač ima osiguran pristup slijedećoj tehničkoj opremi
i mehanizaciji, koju će se koristiti za obavljanje predmetnih
radova.:
1. za izvođenje mašinskih radova:
1.1. prevozno sredstvo za transport cijevi dužine 12 m i
ostalih materijala i opreme - 1 kom;
1.2. mehanizaciju za utovar i istovar cijevi i ostalih
materijala i opreme - 1 uređaj;
1.3. uređaj za pjeskarenje - 1 kom.;
1.4. agregat za struju za rad na terenu - 2 komada;
1.5. aparati za REL zavarivanje - minimalno 5 kom.
1.6. garniture za gasno gasno sječenje cijevi - 3 garn.
1.7.ručni električni alat za bravare (bušilice, brusilice - 10
garnitura;
1.8. garniture opšteg bravarskog alata - 10 garnitura;
1.9. sve druge opšte i specijalne uređaje i alate potrebne
za izvođenje predmetnih radova;
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najniža cijena tehnički zadovoljavajuće ponude
IV.3. Uslovi za dostavu/preuzimanje tenderske
dokumentacije
IV.3.a. Datum: Može se obezbjediti do 23.7.2013. godine
IV.3.b. Novčana naknada: Da
IV.3.b-1 Iznos novčane naknade: 50,00
IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće
Datum: 30.7.2013. Vrijeme: 12:00
IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponuda
Datum: 30.7.2013. Vrijeme: 13:00
Mjesto: Zgrada JPEPBiH d.d. Sarajevo (sala 145) ul.Vilsonovo
šetalište 15
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
Zainteresovani ponuđači dužni su dostaviti zahtijev za dostavu
tenderske dokumentacije u kome će naglasiti da li će istu preuzeti
lično ili žele slanje poštom (na navedenu adresu na zahtijevu) na
ovlašteni fax +387 33 75 17 59.
Tendersku dokumentaciju ponuđači mogu preuzeti svakim radnim
danom od 08,00 do 15,00 sati u JP EP BiH d.d. Sarajevo,Vilsonovo
šetalište 15 (kancelarija br.325/IV).
Prilikom preuzimanja tenderske dokumentacije ponuđači sa
sjedištem u BiH su dužni predoćiti zahtijev za učešće i dokaz o
izvršenoj uplati na ime naknade troškova tenderske dokumentacije
na račun ugovornog organa broj: 1990490176075902 kod
Sparkasse bank d.d. Sarajevo, tender broj 2000005017.
Za firme izvan BiH na račun kod vakufske banke d.d. Sarajevo broj
1601060000004629, IBAN: BA 391601020000013652
BIC/SNJIFT:VAKUBA22 sa pozivom za otkup tenderske
dokumentacije tender broj 2000005017.
U skladu sa članom 3 tačka 6.Uputstva o primjeni ZJN BiH,
ugovorni organ će razmjenu informacija sa ponuđačima vršiti
isključivo pismenim putem.
Tendersku dokumentaciju, ponuđači mogu preuzeti lično na
naznačenoj adresi ili se ista može dostaviti brzom poštom, nakon
predočenja dokaza o izvršenoj uplati.
Zainteresovani ponuđači dužni su dostaviti zahtijev.
(M1-A-9170-13)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: