Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Izvođenje radova na sječi, izvozu i iznosu šumskih drvnih sortimenata

Izvor: Službeni glasnik BiH, Broj 36, 13.05.2013

ŠPD "UNSKO-SANSKE ŠUME" D.O.O
OBAVJEŠTENJE
O NABAVCI BROJ 136-1-3-1-165/13
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: ŠPD "UNSKO-SANSKE ŠUME" d.o.o
Kontakt osoba: Enes Suljic
Adresa: Radnička bb
Poštanski broj: 77240
Opština/Grad: Bosanska Krupa
IDB/JIB: 4263074140004
Telefon: 037473670
Faks: 037473671
Elektronska pošta(e-mail):javnenabavke@ussume.ba
Internet adresa(web):ussume.ba
I.2. Adresa za dodatne informacije
Kao pod I.1
I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije
Kao pod I.1
I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za učešće
Kao pod I.1
I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.5.a. Vrsta ugovornog organa: Javni subjekt
I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Kantonalni nivo,
Unsko-sanski kanton
I.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Ostalo
I.6. Zajednička nabavka
Ne
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Radovi, Drugi građevinski radovi koji uključuju posebne zanate
II.2. Podjela na lotove
Da
II.2.a. Broj lotova: 18
II.2.b. Ponude se mogu dostaviti za: Više lotova
II.3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?
Da
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora
Izvođenje radova u šumarstvu
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE
INFORMACIJE
III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?
Ne
III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvršenje ugovora?
Ne
III.4. Ograničenja za učešće
Obavezni uslovi za učešće iz člana 23. Zakona o javnim nabavkama
BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najniža cijena tehnički zadovoljavajuće ponude
IV.3. Uslovi za dostavu/preuzimanje tenderske
dokumentacije
IV.3.a. Datum: Može se obezbjediti do 10.6.2013. godine
IV.3.b. Novčana naknada: Da
IV.3.b-1 Iznos novčane naknade: 10.00
IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće
Datum: 11.6.2013. Vrijeme: 10:00
IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponuda
Datum: 11.6.2013. Vrijeme: 10:30
Mjesto: Radnička bb, Bos.Krupa
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
Tenderska dokumentacija preuzima se lično ili putem pošte uz
predočen dokaz o uplati za istu. Uplata se vrši na trans.račun
ugvornog organa br:1610350014130032 otvorenog kod Raiffeisen
banke BiH.
ANEKS B
PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA
NABAVKE
Lot broj 1
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Radovi sječe-izvoza-iznosa u odjelu 8 GJ "Risovac-Krupa" Pogon
gospodarenja za općinu Bos.Krupa
II. Ukupna količina ugovora ili obim ugovora
kao u tenderskoj dokumentaciji
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog
sporazuma bez PDV-a
81.531,22 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja/Trajanje okvirnog
sporazuma
do okončanja radova po predmetnom lot-u
IV. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
kao u nazivu lot-a
ANEKS B
PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA
NABAVKE
Lot broj 2
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Radovi sječe-izvoza-iznosa u odjelu 58/1 GJ "Risovac-Krupa"
Pogon gospodarenja za općinu Bos.Krupa
II. Ukupna količina ugovora ili obim ugovora
kao u tenderskoj dokumentaciji
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog
sporazuma bez PDV-a
112.292,86 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja/Trajanje okvirnog
sporazuma
do okončanja radova po predmetnom lot-u
IV. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
kao u nazivu lot-a
ANEKS B
PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA
NABAVKE
Lot broj 3
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Radovi sječe-izvoza-iznosa u odjelu 64/1 zone I i II GJ
Grmeč-Jasenica" Pogon gospodarenja za općinu Bos.Krupa
II. Ukupna količina ugovora ili obim ugovora
kao u tenderskoj dokumentaciji
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog
sporazuma bez PDV-a
94.175,16 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja/Trajanje okvirnog
sporazuma
do okončanja radova po predmetnom lot-u
IV. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
kao u nazivu lot-a
ANEKS B
PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA
NABAVKE
Lot broj 4
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Radovi sječe-izvoza-iznosa u odjelu 46 zone I i II GJ
"Grmeč-Jasenica" Pogon gospodarenja za općinu Bos.Krupa
II. Ukupna količina ugovora ili obim ugovora
kao u tenderskoj dokumentaciji
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog
sporazuma bez PDV-a
105.161,91 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja/Trajanje okvirnog
sporazuma
do okončanja radova po predmetnom lot-u
IV. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
kao u nazivu lot-a
ANEKS B
PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA
NABAVKE
Lot broj 5
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Radovi sječe-izvoza-iznosa u odjelu 28 GJ "Osječenica-Drvar"
Podružnica "Šumarija" Bihać
II. Ukupna količina ugovora ili obim ugovora
kao u tenderskoj dokumentaciji
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog
sporazuma bez PDV-a
132.040,26 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja/Trajanje okvirnog
sporazuma
do okončanja radova po predmetnom lot-u
IV. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
kao u nazivu lot-a
ANEKS B
PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA
NABAVKE
Lot broj 6
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Radovi sječe-izvoza-iznosa u odjelu 109 GJ "Risovac-Bihać"
Podružnica "Šumarija" Bihać
II. Ukupna količina ugovora ili obim ugovora
kao u tenderskoj dokumentaciji
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog
sporazuma bez PDV-a
229.469,83 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja/Trajanje okvirnog
sporazuma
do okončanja radova po predmetnom lot-u
IV. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
kao u nazivu lot-a
ANEKS B
PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA
NABAVKE
Lot broj 7
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Radovi sječe-izvoza-iznosa u odjelu 36 GJ "Glinica" Podružnica
"Šumarija" Cazin
II. Ukupna količina ugovora ili obim ugovora
kao u tenderskoj dokumentaciji
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog
sporazuma bez PDV-a
30.869,18 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja/Trajanje okvirnog
sporazuma
do okončanja radova po predmetnom lot-u
IV. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
kao u nazivu lot-a
ANEKS B
PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA
NABAVKE
Lot broj 8
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Radovi sječe-izvoza-iznosa u odjelu 22 GJ "Glinica" Podružnica
"Šumarija" Cazin
II. Ukupna količina ugovora ili obim ugovora
kao u tenderskoj dokumentaciji
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog
sporazuma bez PDV-a
24.404,93 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja/Trajanje okvirnog
sporazuma
do okončanja radova po predmetnom lot-u
IV. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
kao u nazivu lot-a
ANEKS B
PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA
NABAVKE
Lot broj 9
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Radovi sječe-izvoza u odjelu 10 GJ "Šiša-Palež" Podružnica
"Šumarija" Ključ
II. Ukupna količina ugovora ili obim ugovora
kao u tenderskoj dokumentaciji
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog
sporazuma bez PDV-a
33.061,67 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja/Trajanje okvirnog
sporazuma
do okončanja radova po predmetnom lot-u
IV. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
kao u nazivu lot-a
ANEKS B
PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA
NABAVKE
Lot broj 10
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Radovi sječe-izvoza u odjelu 21 GJ "Grmeč-Mijačica" Podružnica
"Šumarija" Sanski Most
II. Ukupna količina ugovora ili obim ugovora
kao u tenderskoj dokumentaciji
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog
sporazuma bez PDV-a
169.912,23 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja/Trajanje okvirnog
sporazuma
do okončanja radova po predmetnom lot-u
IV. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
kao u nazivu lot-a
ANEKS B
PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA
NABAVKE
Lot broj 11
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Radovi iznosa u odjelu 21 GJ "Grmeč-Mijačica" Podružnica
"Šumarija" Sanski Most
II. Ukupna količina ugovora ili obim ugovora
kao u tenderskoj dokumentaciji
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog
sporazuma bez PDV-a
26.520,00 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja/Trajanje okvirnog
sporazuma
do okončanja radova po predmetnom lot-u
IV. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
kao u nazivu lot-a
ANEKS B
PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA
NABAVKE
Lot broj 12
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Radovi sječe-izvoza u odjelu 93 GJ "Grmeč-Mijačica" Podružnica
"Šumarija" Sanski Most
II. Ukupna količina ugovora ili obim ugovora
kao u tenderskoj dokumentaciji
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog
sporazuma bez PDV-a
89.318,97 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja/Trajanje okvirnog
sporazuma
do okončanja radova po predmetnom lot-u
IV. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
kao u nazivu lot-a
ANEKS B
PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA
NABAVKE
Lot broj 13
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Radovi iznosa u odjelu 93 GJ "Grmeč-Mijačica" Podružnica
"Šumarija" Sanski Most
II. Ukupna količina ugovora ili obim ugovora
kao u tenderskoj dokumentaciji
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog
sporazuma bez PDV-a
13.587,47 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja/Trajanje okvirnog
sporazuma
do okončanja radova po predmetnom lot-u
IV. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
kao u nazivu lot-a
ANEKS B
PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA
NABAVKE
Lot broj 14
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Radovi sječe-izvoza u odjelu 29 GJ "Grmeč-Mijačica" Podružnica
"Šumarija" Sanski Most
II. Ukupna količina ugovora ili obim ugovora
kao u tenderskoj dokumentaciji
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog
sporazuma bez PDV-a
161.626,73 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja/Trajanje okvirnog
sporazuma
do okončanja radova po predmetnom lot-u
IV. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
kao u nazivu lot-a
ANEKS B
PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA
NABAVKE
Lot broj 15
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Radovi iznosa u odjelu 29 GJ "Grmeč-Mijačica" Podružnica
"Šumarija" Sanski Most
II. Ukupna količina ugovora ili obim ugovora
kao u tenderskoj dokumentaciji
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog
sporazuma bez PDV-a
20.257,92 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja/Trajanje okvirnog
sporazuma
do okončanja radova po predmetnom lot-u
IV. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
kao u nazivu lot-a
ANEKS B
PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA
NABAVKE
Lot broj 16
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Radovi iznosa u odjelu 130 GJ "Grmeč-Mijačica" Podružnica
"Šumarija" Sanski Most
II. Ukupna količina ugovora ili obim ugovora
kao u tenderskoj dokumentaciji
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog
sporazuma bez PDV-a
22.178,09 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja/Trajanje okvirnog
sporazuma
do okončanja radova po predmetnom lot-u
IV. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
kao u nazivu lot-a
ANEKS B
PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA
NABAVKE
Lot broj 17
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Radovi sječe-izvoza u odjelu 8/2 TZ 1 i TZ 2 GJ "Grmeč-Palanka"
Podružnica "Šumarija" Sanski Most
II. Ukupna količina ugovora ili obim ugovora
kao u tenderskoj dokumentaciji
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog
sporazuma bez PDV-a
80.221,01 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja/Trajanje okvirnog
sporazuma
do okončanja radova po predmetnom lot-u
IV. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
kao u nazivu lot-a
ANEKS B
PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA
NABAVKE
Lot broj 18
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
Radovi iznosa u odjelu 129 GJ "Grmeč-Mijačica" Podružnica
"Šumarija" Sanski Most
II. Ukupna količina ugovora ili obim ugovora
kao u tenderskoj dokumentaciji
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog
sporazuma bez PDV-a
6.372,90 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja/Trajanje okvirnog
sporazuma
do okončanja radova po predmetnom lot-u
IV. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
kao u nazivu lot-a
(M1-A-6649-13)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: