Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

(aukcija) Nabavka, projektovanje, isporuka, montaža i ispitivanje fotonaponske elektrane (FNE) Rešetnica 800 kW po sistemu Ključ u ruke

Datum objave: 22.02.2023. 11:30 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 22.02.2023.
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

986-1-1-33-3-73/23


ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv JAVNO PREDUZEĆE ELEKTROPRIVREDA BOSNE I HERCEGOVINE D.D. - SARAJEVO
IDB/JIB 4200225150005
Kontakt osoba/Služba za kontakt Irma Dajdžić
Adresa Vilsonovo šetalište 15
Poštanski broj 71000 Sarajevo (bhp)
Općina/Grad Novo Sarajevo (Sarajevo)
Telefon (033) 751-000
Faks (033) 751-759
Elektronska pošta e.ridzal@epbih.ba
Internet adresa www.epbih.ba

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Sektorski ugovorni organ iz člana 5. ZJN

I 5.b. Nivo

Entitetski nivo,Federacija Bosne i Hercegovine

I 5.c. Djelatnost

Električna energija

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 2.d. Obrazloženje nedjeljenja postupka na lotove

Predmet nabavke je jedna cjelina i isti nije moguće podijeliti na lotove.
Ugovor o javnoj nabavci robe je ugovor čiji je predmet kupovina, lizing, najam ili kupovina na otplatu sa ili bez mogućnosti
kupovine robe. Ugovor o javnoj nabavci robe može kao sporedni predmet obuhvatati poslove postavljanja i instalacije.

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Projektovanje, isporuka, montaža i ispitivanje fotonaponske elektrane (FNE) Rešetnica 800 kW po sistemu “Ključ u ruke”

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

ugovor o javnoj nabavci robe je ugovor čiji je predmet kupovina, lizing, najam ili kupovina na otplatu sa ili bez mogućnosti
kupovine robe. Ugovor o javnoj nabavci robe može kao sporedni predmet obuhvatati poslove postavljanja i instalacije;

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 09331200-0 Solarni fotonaponski moduli

II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

Prema tenderskoj dokumentaciji

II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

1050000,00

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

lokalitet Rešetnica-Općina Goražde

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Prema tenderskoj dokumentaciji

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Da.
Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji.

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Da.
Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji.

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

Prema Nacrtu ugovora

III 4. Ograničenja za učešće

Obavezni uslovi za učešće iz člana 45. Zakona o javnim nabavkama, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Prema tački 6.3 tenderske dokumentacije

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

Ne zahtijeva se

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

Prema tačkama 6.6. i 6.7. tenderske dokumentacije

III 9. Rezervisan ugovor

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

04.04.2023.

IV 4. Provođenje postupka elektronskim putem?

Ne

IV 5. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Da

IV 6. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV 7. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 11.04.2023. 12:00

IV 8. Rok za otvaranje ponuda

Adresa i mjesto JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo, Vilsonovo šetalište 15,71000 Sarajevo, sala
430.
Datum i vrijeme 11.04.2023. 13:00

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE

Cjelokupna komunikacija i razmjena informacija (korespondencije) između ugovornog organa iponuđača/dobavljača se vrši
kroz sistem „E-nabavke“ – portal www.ejn.gov.ba, kako je definisano Zakonom o javnim nabavkama BiH i podzakonskim
aktima.
TEHNIČKI DIO Tenderske dokumentacije broj 10147729 koji je sastavni dio iste obavezni ste preuzeti na linku:
https://epfileshare.epbih.ba/projectsend/download.php?id=637&token=wGtbawAFZ3syH4rZR2gK8rx0CbnPU77h


INTERNATIONAL NOTICE - SUMMARY


PART I: CONTRACTING AUTHORITY


I 1. Contracting authority data

Name JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo
UIN 4200225150005
Contact person Irma Dajdžić
Address Vilsonovo šetalište 15
Postal code 71000 Sarajevo (bhp)
Municipality/City Novo Sarajevo (Sarajevo)
Telephone (033) 751-000
Fax number (033) 751-759
Email address e.ridzal@epbih.ba
Website address www.epbih.ba

I 3. Type of the contracting authority, level and main activity

I 3.a. Type of contracting authority

Utility sector referred to in the Article 5 of the PPL

I 3.b. Level of government where contracting authority belong to

Entity level,Federation of Bosnia and Herzegovina

I 3.c. Main activity of contracting authority

Electricity

PART II: OBJECT OF THE CONTRACT


II 1. Type of the contract

Goods, Purchase

II 1.a. Title of the object of the contract

Design, delivery, installation and testing of the photovoltaic power plant (FNE) Rešetnica 800 kW according to the "Turnkey"
system

II 1.b. Description of the object of the contract

Design, delivery, installation and testing of the photovoltaic power plant (FNE) Rešetnica 800 kW according to the "Turnkey"
system


II 1.c. Common procurement vocabulary (CPV)
  Main vocabulary
Code Description
Main object 09331200-0 Solar photovoltaic modules

II 1.d. Total quantity (number of units) or scope of the contract
As per technical specification

PART III: PROCEDURE


III 1. Type of procedure

Open procedure

III 2. Conditions for obtaining tender documents

III 2.a. Tender documents published on the public procurement portal?

Yes

III 2.b. Obtainable until

04.04.2023.

III 3. Do you intend to use the e-auction?

Yes

III 4. Deadline and address for receipt of tenders/requests to participate

Date and time 11.04.2023. 12:00
Address and place JP Elektroprivreda BiH, Vilsonovo Šetalište 15, 71000 Sarajevo, protocol.

III 5. Submitting offer through e-Procurement system?

No

PART IV: ADDITIONAL INFORMATION

All information regarding the procurement procedure ( access to and download of tender documentacion, clarification
request and other informatiom) can be obtained exclusively through the E-procurment System. You must download the
TECHNICAL PART of Tender documentation number 10144830 , which is an integral part of it, at the link:
https://epfileshare.epbih.ba/projectsend/download.php?id=637&token=wGtbawAFZ3syH4rZR2gK8rx0CbnPU77h

NAPOMENA:Tenderska dokumentacija je objavljena i dostupna na Portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba.
Da bi ponuđač bio učesnik u datom postupku javne nabavke (član 55. ZJN BiH), potrebno je da istu preuzme sa portala JN(ejn.gov.ba). sa svojim korisničkim podacima.
Za sva dodatna pitanja i nejasnoće obratite se odjelu Tendera: tenderi@akta.ba.
Tenderska Dokumentacija

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: