Nepoštivanje zakonske odredbe

Vlada FBiH kršeći zakon ugrožava Fond solidarnosti, građani se zbog toga liječe donacijama

30.03.2023. 10:31 / Izvor: Akta.ba
fond solidarnosti

U periodu 2014.-2021. godine, Budžet FBiH porastao je za 127%, Budžet Ministarstva zdravstva FBiH porastao je za 210 %, dok je iznos transfera Vlade FBiH za rad Fonda povećan za svega 9%.

Problemi neadekvatnog finansiranja Fonda solidarnosti FBiH od strane Vlade FBiH traju već nekoliko godina. Iako je Zakonom o zdravstvenom osiguranju BIH jasno propisan način finansiranja Fonda, Vlada FBiH kao jedan od obveznika finansiranja Fonda, u kontinuitetu vrši značajno manja izdvajanja iz Budžeta FBiH za ovu namjenu nego što je to Zakonom propisano.

Kako su za Akta.ba kazali iz Federalnog ministarstva zdravstva razlog nepoštivanja zakonskih odredbi jeste deficitarnost proračunskih sredstava, uključujući zaključeni Stand by aranžman Bosne i Hercegovine sa Međunarodnim monetarnim fondom.

“Zbog deficitarnost proračunskih sredstava, uključujući zaključeni Stand by aranžman BiH sa MMF-om Vlada FBiH nije u mogućnosti ispoštovati u cjelosti svoju zakonsku obvezu u pogledu financiranja Federalnog fonda solidarnosti, a na način kako je to predviđeno Zakonom o zdravstvenom osiguranju”, kazali su iz Ministarstva.

Podsjetimo, finansiranje Federalnog fonda solidarnosti odvija se prema članu 82. Zakona o zdravstvenom osiguranju, gdje prema citiranoj odredbi Zakona, u ovaj fond alociraju sredstva prikupljena po osnovu doprinosa za zdravstveno osiguranje, i to po stopi izdvajanja koju za svaku kalendarsku godinu utvrđuje Vlada Federacije BiH.

“Stopa izdvajanja iz doprinosa za zdravstveno osiguranje za namjene Federalnog fonda solidarnosti od 2013. iznosi 10,20%. To podrazumijeva da se dio doprinosa zdravstvenog osiguranja u iznosu od 10,20% uplaćuje na poseban račun Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije BiH, i to za namjene Federalnog fonda solidarnosti. Isti iznos sredstava trebao bi se uplaćivati i iz Federalnog proračuna. U Proračunu Federacije Bosne i Hercegovine, za 2022. godinu, ("Službene novine FBiH“, broj 25/22) na razdjelu 20- Federalno ministarstvo zdravstva, na ekonomskom kodu 6141 - Tekući transfer drugim razinama vlasti – Zavodu za zdravstveno osiguranje i reosiguranje Federacije BiH, planirana su i relizirana sredstva u iznosu od 28.500.000 KM”, kazali su u Ministarstvu.

Usvajanjem Proračuna FBiH za 2023. godinu, ("Službene novine FBiH“, br. 6/23), iznos za finansiranje Federalnog fonda solidarnosti je povećan za više od 17% u odnosu na prethodnu godinu, te je na Tekućem transferu drugim razinama vlasti – Zavod za zdravstveno osiguranje i reosiguranje Federacije BiH, na razdjelu Federalnog ministarstva zdravstva planiran iznos od 33.500.000 KM, potvrdili su ovu informaciju iz Ministarstva za naš portal.

PREKRŠEN ZAKON O ZDRAVSTVENOM OSIGURANJU

Ured za reviziju institucija FBiH je u maju 2022. godine utvrdio da Vlada FBiH već godinama izdvaja za Fond solidarnosti manje od 20 posto zakonom propisanog iznosa.

Fond solidarnosti je iz Budžeta FBiH za 2021. godinu dobio 28.5 miliona maraka, što je samo 18,9 posto prihoda koji je fond ostvario od doprinosa građana. Fond je tako nezakonito uskraćen za više od 122 miliona maraka, utvrdili su revizori.

Zbog nedostatka novca su osigurani građani dovedeni u neravnopravan položaj, te je time prekršeno njihovo pravo na liječenja koje je garantovano Zakonom o zdravstvenom osiguranju, konstatovali su revizori.

U revizorskom izvještaju se navodi i da su nejasni kriteriji na osnovu kojih komisije Fonda solidarnosti utvrđuju listu pacijenata koji imaju pravo na liječenje o trošku Fonda.

Procjena je da bi za ukidanje svih lista čekanja na lijekove bilo potrebno osigurati još oko 35 miliona maraka godišnje, rekli su revizori. Utvrdili su i da Ministarstvo zdravstva nije tokom 2021. godine adekvatno planiralo ni osiguralo potrebna sredstva iz Budžeta FBiH za finansiranje Fonda solidarnosti, čime je prekršen Zakon o zdravstvenom osiguranju.

1% IZ BUDŽETA ZA RJEŠAVANJE LISTE ČEKANJA

Iz Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije BiH su nam kazali da je u 2022. godini, iz doprinosa ostvareno 82,64% sredstava finansijskog plana, dok je iz Budžeta uplaćeno 17,36%. Financijski plan za 2023. godine iznosi 244.785.000 KM.

Međutim, kako navode već godinama ova sredstva se ne ostvaruju u propisanom zakonskom iznosu zbog čega je ovaj zavod već godinama ukazivao Vladi Federacije BiH da se finansiranje federalnog fonda solidarnosti ne izdvaja propisani zakonski iznos, a što stvara teškoće u ostvarivanju prava pacijenata na teret sredstava fonda solidarnosti Federacije BiH.

“Zakonom o zdravstvenom osiguranju propisana je obaveza da se iz Budžeta Federacije BiH za federalni fond solidarnosti izdvajaju sredstva u visini sredstava koja se ostvaruju iz doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje. Međutim, do sada nije ispoštovana ova zakonska obaveza, a iz Budžeta Federacije BiH je u prethodnom periodu odobreno, ovisno od godine do godine, tek od 17% do 19% od zakonom propisanog iznosa. Svjesni smo činjenice da Vlada FBIH, ne može izdvojiti ista sredstava koja ZZOiR FBIH ima od doprinosa, međutim kada bi se samo 1% sredstava izdvojilo od ukupnog Budžeta FBiH bi bilo dovoljno da se riješe sada liste čekanja za sve pacijente, što ne znači da je dovoljno za buduće godine zbog konstantnog povećanja broja pacijenata koji trebaju usluge fonda solidarnosti”, kazali su iz Fonda.

U svim izvještajima o izvršenju Financijskog plana ZZOiR-a i Fonda Solidarnosti, i Budžetskim zahtjevima naglašavali su da sredstva fonda solidarnosti Federacije BiH nisu dovoljna za potrebe svih osiguranika koji trebaju usluge fonda solidarnosti.

Također su u svojim budžetskom zahtjevu za 2023. godinu naveli da sredstva koja se planiraju za ovu godinu neće biti dovoljna za zadovoljenje svih potreba pacijenata za usluge i lijekove iz programa federalne solidarnosti, što će neminovno dovesti do formiranja listi čekanja za pojedine lijekove i zdravstvene usluge.

“Zaključno sa 28.02.2023. godine, za lijekove federalnog fonda solidarnosti koji se izdaju na Komisijama putem suglasnosti nalazi se 628 pacijenata”, kazali su iz Fonda.

Sva osigurana lica sa područja Federacije BiH sa podjednakim uslovima ostvaruju prava na zdravstvene usluge utvrđene Odlukama o vertikalnim i prioritetnim programima („Sl. novine Federacije BiH", br.08/05, 11/07, 44/07, 97a-07, 33/08 i 52/08), odnosno prava na lijekove utvrđene Odlukom o listi lijekova fonda solidarnosti Federacije BiH („Sl. novine Federacije BiH", br.47/19 i 90/19) kao i utvrđenim medicinskim indikacijama. Također, ostvaruju prava na liječenje u inostranstvu saglasno odredbama Pravilnika o upućivanju na liječenje u inostranstvu („Sl. novine Federacije BiH", br.93/13, 102/15, 16/19 i 22/19).

Podsjećamo da se ova prava ostvaruju putem ugovornih zdravstvenih ustanova, tj. nadležnih komisija koje izdaju saglasnosti za liječenje na teret sredstva fonda solidarnosti Federacije BiH.

Centri civilnih inicijativa i organizacije civilnog društva, koje okupljaju pacijente korisnike usluga Fonda solidarnosti Federacije Bosne i Hercegovine napravili su analizu kojom su obuhvaćene prve dvije decenije postojanja Fonda, putem koje su ukazali na odsustvo senzibiliteta Vlade FBiH prema Fondu i pacijentima iz Federacije BiH, korisnicima usluga Fonda.

Ukupno uplaćena sredstva Vlade FBiH iz Budžeta FBiH za rad Fonda u posmatranom periodu predstavljaju samo 20% od Zakonom propisane obaveze.

Tačnije, nepostupanjem po Zakonu, Vlada FBiH je u prve dvije decenije postojanja Fonda solidarnosti FBiH izbjegla plaćanje svoje obaveze u iznosu od 1,53 milijardi KM.

Kao posljedica ovakvog odnosa Vlade FBiH prema Fondu solidarnosti i pacijentima korisnicima usluga Fonda, uvedena je praksa uspostavljanja listi čekanja pacijenata za određene usluge kao što su liječenje citostaticima, liječenje multiple skleroze, usluge kardiologije, liječenje u inostranstvu, čime je pacijentima onemogućena zdravstvena usluga u trenutku nastanka potrebe za istom.

U periodu 2014. - 2021. godine, Budžet FBiH porastao je za 127%, Budžet Ministarstva zdravstva FBiH porastao je za 210 %, dok je iznos transfera Vlade FBiH za rad Fonda povećan za svega 9%.

Fond je osnovan sa ciljem da građanima omogući liječenje u inostranstvu, kada to nije moguće u domaćim zdravstvenim ustanovama. Pored ovoga, trebao bi plaćati i skupe lijekove za oboljele od najtežih oboljenja. Međutim građani su zbog svih gore navedenih problema primorani svakodnevno otvarati humanitarne telefone i sredstva za liječenja prikupljati putem donacija, a sredstva su im "Zakonom" omogućena. Fond djeluje već 20 godina u okviru Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH (ZZOR).

I.R.

*Pri preuzimanju teksta s portala Akta.ba potrebno je navesti izvor i linkovati tekst.

Dojavi vijest na viber +387 60 3315503 ili na mail urednik@akta.ba.

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.

Vijesti