Pravilnik o izmjenama Pravilnika o javnim nabavkama u Općini Gradačac

Legislativa

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o javnim nabavkama u Općini Gradačac

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o javnim nabavkama u Općini Gradačac

05.07.2019. 07:00 / Izvor: Akta.ba

 

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

Tuzlanski kanton

GRAD GRADAČAC     

 

-Gradonačelnik-

Broj: 02-14-647-1/19

Datum: 20.06.2019. godine

 

Na osnovu člana 15. Zakona o principima lokalne samouprave («Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine)), broj: 49/05 i 51/09), Zakona o javnim nabavkama («Službeni glasnik Bosne i Hercegovine)), broj: 39/14) i člana 7. Statutarne odluke o organizaciji Grada Gradačac u skladu sa Zakonom o Gradu Gradačac («Službeni glasnik Grada Gradačac», broj: 1/19) Gradonačelnik donosi

 

Pravilnik

o izmjenama i dopunama Pravilnika o javnim nabavkama u Općini Gradačac

 

Član 1.

U Pravilniku o javnim nabavkama u Općini Gradačac («Službeni glasnik)) broj: 4/19) riječi Općina mijenjaju se riječima Grad u odgovarajućim padežima.

 

Član 2.

U Pravilniku o javnim nabavkama u Općini Gradačac («Službeni glasnik» broj: 4/19) u članu 29. mijenjaju se odredbe stava 2. i stava 3. i glase:

stav (2): Gradsko pravobranilaštvo Gradačac prilikom izjavljivanje žalbe može na zahtjev

Stručnog savjetnika za javne nabavke pružiti adekvatnu stručnu pomoć kod pripreme i

dostavljanja odgovora na žalbu i druga pravna rješenja u skladu sa Zakonom.

stav (3): U slučaju upravnog spora koji pokreću učesnici u postupku ili Grad kao ugovorni

organ, odnosno drugih sudskih postupaka, Grad Gradačac zastupa Gradsko pravobranilaštvo

Gradačac.

 

Član 3.

U članu 31. u stavu 1. tačke d), d), i e) mijenjaju se u tačke «d), f) i e)» te se tačka «f» mijenja i glasi: «Priprema odgovore na zaprimljene podneske i podneske po pravnim lijekovima. U slučaju upravnog spora ili drugih sudskih sporova prosljeđuje odmah kompletan spis Gradskom pravobranilaštvu Gradačac na dalje postupanje.))

 

Član 4.

Ovaj pravilnik stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku Grada Gradačac“

 

Načelnik

Mr.sci. Edis Dervišagić

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI:

TAGOVI:

javne nabavke

pravilnik

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.