Pravilnik o uplaćivanju indir. poreza, prihoda i taksi koje naplaćuje UIO

10.04.2020. 07:00 / Izvor: Službeni glasnik BiH
Pravilnik o uplaćivanju indir. poreza, prihoda i taksi koje naplaćuje UIO

Pravilnik o uplaćivanju indirektnih poreza i ostalih prihoda i taksi koje naplaćuje Uprava za indirektno oporezivanje

 

Službeni glasnik BiH broj 21/20 [10.4.2020.]      

 

Na osnovu člana 5. i 10. Zakona o uplatama na Jedinstveni račun i raspodjeli prihoda ("Službeni glasnik BiH", broj: 55/04, 34/07, 49/09 i 92/17), Upravni odbor Uprave za indirektno oporezivanje na sjednici održanoj dana 06.03.2020. godine, donio je

 

PRAVILNIK

O UPLAĆIVANJU INDIREKTNIH POREZA I OSTALIH PRIHODA I TAKSI KOJE NAPLAĆUJE UPRAVA ZA INDIREKTNO OPOREZIVANJE

 

GLAVA I - OPĆE ODREDBE
 

Član 1.
(Predmet)
 

Ovim Pravilnikom uređuje se način uplate indirektnih poreza i ostalih prihoda i taksi koje naplaćuje Uprava za indirektno oporezivanje (u dalјnjem tekstu: UIO) i bliže određuju pojedinosti za svako plaćanje koje se odnosi na indirektne poreze i ostale prihode i takse, vrsta platnog naloga koja se koristi i sadržaj platnog naloga, pravila za prijenos platnih naloga, postupaka i pravila za prijem platnih naloga i izvršenje platnih transakcija, elemente ugovora o računima i podacima koje su banke dužne dostaviti Upravi.

Ovim Pravilnikom se također uređuje i način plaćanja gotovinskog depozita za potrebe osiguranja carinskog duga kao i za potrebe upisa u Jedinstveni registar obveznika indirektnih poreza.
 

Član 2.
(Definicija indirektnih poreza i ostalih prihoda i taksi)
 

(1) Pod pojmom ″indirektni porezi″ podrazumijevaju se uvozne i izvozne dažbine, akcize, porez na dodanu vrijednost i svi drugi porezi obračunati na robu i usluge, uklјučujući i cestarine, kao što je navedeno u članu 1. i 4. Zakona o sistemu indirektnog oporezivanja u Bosni i Hercegovini (″Službeni glasnik BiH″, broj: 44/03, 52/04, 34/07, 4/08, 49/09, 32/13 i 91/17).

(2) Pod pojmom ″ostali prihodi i takse″ shodno članu 1. stav (3) Zakona o uplatama na Jedinstveni račun i raspodjeli prihoda (″Službeni glasnik BiH″, broj: 55/04, 34/07, 49/09 i 91/17), smatraju se prihodi od skladištenja, ležarine, novčanih kazni, prihoda od prodaje robe predate Upravi ili robe oduzete u upravnom ili prekršajnom postupku, prihodi od naplate protuvrijednosti robe koja u prekršajnom postupku nije mogla biti oduzeta, prihodi od carinskog praćenja, iznajmlјivanja, prihodi od vanrednih prihoda, carinskih terminala, kao i drugi prihodi koje UIO ostvari u okviru svoje djelatnosti.
 

Član 3.
(Obaveza poreznih obveznika)
 

Svaki porezni obveznik koji podliježe plaćanju indirektnih poreza i ostalih prihoda i taksi koje naplaćuje UIO, ili uplatilac koji uplaćuje obaveze u ime poreznog obveznika, dužan je da sačini platne naloge i da prihode uplaćuje na način propisan ovim Pravilnikom.
 

GLAVA II - BANKARSKI RAČUNI ZA PLAĆANJE INDIREKTNIH POREZA I OSTALIH PRIHODA I TAKSI

 

Član 4.
(Plaćanje obaveza po carinskoj prijavi)
 

(1) Prilikom plaćanja obaveza po izvoznoj ili uvoznoj carinskoj prijavi, porezni obveznik sačinjava jedan platni nalog.

(2) UIO je za potrebe plaćanja obaveza iz stava (1) ovog člana otvorila depozitne račune koji se nalaze u Aneksu IV - Računi za plaćanje obaveza po izvoznoj ili uvoznoj carinskoj prijavi, koji je sastavni dio ovog Pravilnika.

(3) Uputstvo o popunjavanju platnog naloga za grupu uplatnih računa iz stava (2) ovog člana je sastavni dio Aneksa IV.
 

Član 5.
(Plaćanje obaveza pri uvozu i izvozu koje se ne naplaćuju na osnovu carinske prijave, po osnovu ostalih prihoda i taksi, kao i jednokratnih uplata)
 

(1) Prilikom plaćanja uvoznih i izvoznih dažbina, akciza, cestarina, PDV-a, i svih drugih poreza obračunatih na uvoze ili izvoze, koje se ne naplaćaju na osnovu carinske prijave, porezni obveznik sačinjava jedan platni nalog.

(2) Izuzetno od odredbi stava (1) ovog člana, prilikom plaćanja akciza na duhan i duhanske prerađevine, cestarine za izgradnju autocesta i izgradnju i rekonstrukciju drugih cesta, kao i plaćanja jednokratnih uplata (npr. PDV-a, popis zaliha) porezni obveznik sačinjava po jedan platni nalog za svaku vrstu prihoda.

(3) UIO je za potrebe plaćanja obaveza iz st. (1) i (2) ovog člana otvorila depozitne račune koji se nalaze u Aneksu V - Računi za plaćanje obaveza pri uvozu i izvozu koje se ne naplaćuju na osnovu carinske prijave, po osnovu ostalih prihoda i taksi, kao i jednokratnih uplata, koji je sastavni dio ovog Pravilnika.

Uputstvo o popunjavanju platnog naloga za grupu uplatnih računa iz stava (3) ovog člana je sastavni dio Aneksa V.
 

Član 6.
(Plaćanje obaveza PDV-a, akciza i cestarine na proizvode domaće proizvodnje)
 

(1) Prilikom plaćanja obaveza PDV-a i akciza na domaće proizvode, porezni obveznik sačinjava jedan platni nalog.

(2) Izuzetno od odredbi stava (1) ovog člana, prilikom plaćanja akciza na duhan i duhanske prerađevine i cestarine za izgradnju autocesta i izgradnju i rekonstrukciju drugih cesta na domaće proizvode, porezni obveznik sačinjava po jedan platni nalog za svaku vrstu prihoda.

(3) UIO je za potrebe plaćanja obaveza iz st. (1) i (2) ovog člana otvorila depozitne račune koji se nalaze u Aneksu VI - Računi za plaćanje obaveza PDV-a, akciza i cestarine na proizvode domaće proizvodnje, koji je sastavni dio ovog Pravilnika.

Uputstvo o popunjavanju platnog naloga za grupu uplatnih računa iz stava (3) ovog člana je sastavni dio Aneksa VI.
 

GLAVA III - VRSTE PRIHODA PO OSNOVU INDIREKTNIH POREZA I OSTALIH PRIHODA I TAKSI
 

Član 7.
(Vrste prihoda)
 

Vrste prihoda koje koristi UIO dane su u Aneksu I koji je sastavni dio ovog Pravilnika.
 

GLAVA IV - NAČIN PLAĆANJA INDIREKTNIH POREZA I OSTALIH PRIHODA I TAKSI
 

Član 8.
(Forma i sadržaj naloga za plaćanje)
 

(1) Za obavlјanje platnih transakcija koriste se propisane forme naloga za plaćanje:

(a) papirna forma naloga za plaćanje,

(b) elektronska forma naloga za plaćanje.

(2) Papirni obrazac platnog naloga mora biti u propisanoj formi, sljedećeg izgleda:

 

 

Član 9.
(Način popunjavanja i izdavanja platnog naloga)
 

(1) Fizičko ili pravno lice podnosi obrazac naloga za uplatu prihoda, naveden u članu 8. ovog Pravilnika, bilo u papirnoj ili elektronskoj formi, banci u kojoj ima otvoren račun kako bi se izvršila bezgotovinska transakcija.

(2) Papirni obrazac naloga za plaćanje se mora popuniti u cjelosti, kao i oivičeno polјe označeno sa ″samo za uplate javnih prihoda″.

(3) Prilikom gotovinske uplate, na obrascu papirnog obrasca platnog naloga polјe označeno sa ″račun pošilјaoca″ se ne popunjava, polјe označeno sa ″račun primaoca″ se mora popuniti, kao i oivičeno polјe ″samo za uplate javnih prihoda″.

(4) Polja od 1 do 16 platnog naloga iz člana 8. ovog Pravilnika se popunjavaju prema uputstvu o popunjavanju platnog naloga datom u Aneksu IV, V i VI a koji je sastavni dio ovog Pravilnika.

(5) Ostala polja platnog naloga iz člana 8. ovog Pravilnika se popunjavaju na sljedeći način:

a) Potpis i pečat:

Potpis lica ili potpis ovlaštenog lica pravnog lica koje podnosi platni nalog. Potpis ovlaštenih potpisnika treba biti deponovan u banci gdje se podnosi platni nalog. Ako je lice kojе podnosi platni nalog pravno lice, platni nalog treba sadržavati i pečat pravnog lica.
 

b) Potpis bankarskog službenika:

Potpis službenika banke ili PTT ureda koji primi platni nalog.

c) Pečat banke:

To je pečat banke ili PTT ureda kojem se podnosi platni nalog.
 

GLAVA V - BANKARSKI RAČUNI ZA PLAĆANJE GOTOVINSKOG DEPOZITA

 

Član 10.
(Uplata gotovinskog depozita u svrhu osiguranja duga)
 

(1) Za slučaj polaganja garancije u obliku gotovinskog depozita uplatilac sačinjava jedan platni nalog.

(2) Uplata u obliku gotovinskog depozita vrši se na jedan od depozitnih računa navedenih u Aneksu VII - Računi za uplatu gotovinskog depozita u svrhu osiguranja duga, koji je sastavni dio ovog Pravilnika.

(3) Uputstvo o popunjavanju platnog naloga za grupu uplatnih računa iz stava (2) ovog člana je sastavni dio Aneksa VII.
 

GLAVA VI - POSTUPANJE S PLATNIM NALOZIMA, PLATNIM TRANSAKCIJAMA I IZVODIMA SA RAČUNA

 

Član 11.
(Pravila za prijenos platnog naloga)
 

(1) Sve banke i PTT uredi sačinjavaju obrazac, naveden u članu 8. ovog Pravilnika, za plaćanje indirektnih poreza i ostalih prihoda i taksi Upravi.

(2) Elektronski platni nalog se može koristiti u bilo kom obliku kojeg vlastiti informacioni sistem svake banke može prihvatiti ako platni nalog sadrži podatke propisane ovim Pravilnikom.

(3) Da bi se podaci o prihodima jednoobrazno prenijeli na SWIFT platformu za prenošenje poruka, sve banke moraju unijeti podatke sa platnog naloga, kako slijedi:

a) [SWIFT referenca TAG 20]. Jedinstveni transakcijski referentni broj dodijelјen od strane banke koja je provela transakciju, 16 cifara.

b) [SWIFT referenca TAG 32]. Sadrži datum transakcije i iznos.

Polјe 4 (Datum transakcije), 6 cifara,

Polјe 7 (Iznos prihoda).
 


 

c) [SWIFT referenca TAG 50], Sadrži ime pošilјaoca Polјe 1 (Ime pošilјaoca)

d) [ SWIFT referenca TAG 59],

Polјe 6 ((Prvi red) Račun primaoca), 16 cifara

e) [ SWIFT referenca TAG 70]

TAG 70 predviđa 35 alfa-numeričkih karaktera na svakoj od četiri linije. Sve banke unose slijedeća polјa s podacima tačnim redoslijedom kako je predviđeno u dalјnjem tekstu:

Polјe 5 (Račun pošilјaoca), 16 cifara

Polјe 9 (Broj poreznog obveznika), 13 cifara

Polјe 10 (Vrsta uplate), 1 cifra

Polјe 11 (Vrsta prihoda), 6 cifara

Polјe 12 (Porezni period - od), 6 cifara

Polјe 13 (Porezni period - do), 6 cifara

Polјe 14 (Općina), 3 cifre

Polјe 15 (Budžetska organizacija), 7 cifara

Polјe 16 (Poziv na broj dokumenta), 10 cifara.

f) U SWIFT -u [Header Block] BIC (šifra za identifikaciju banke) šifra pošilјaoca u SWIFT formatu. To je identifikaciona šifra banke ili njene filijale odakle je upućena platna transakcija.
 

Član 12.
(Izvršenje platnih naloga)
 

(1) Ispravno popunjen platni nalog podnosi se banci ili PTT uredu na izvršenje.

(2) Nakon primanja ispravno popunjenog platnog naloga, banka ili PTT ured je dužan izvršiti formalnu i suštinsku kontrolu ispravnosti naloga, a nakon toga pripremiti elektronski platni nalog koji sadrži podatke iz člana 11. stav (3) ovog Pravilnika.

(3) Svaki ispravno popunjeni platni nalog se potom elektronski podnosi klirinškoj kući ili RTGS sistemu. Ako je platna transakcija vremenski hitna, odgovarajuće polјe označeno sa "Hitno" obilјežava se na elektronskom platnom nalogu čime se upućuje na RTGS.

(4) Na dnu uzorka obrasca elektronskog platnog naloga iz člana 11. stav (2) ovog Pravilnika nalaze se polјa "submit" (podnesi), "queue" (čekanje u redu), "edit" (uredi) i "close" (zatvori). Sugerira se da se u slučaju pojave određenih problema (tj. greške ili nemogućnosti čitanja platnog naloga) elektronski platni nalog pošalјe na čekanje u redu. Tu se može zadržati radi provjere prema platnom nalogu ili kontaktiranja fizičkog ili pravnog lica koje je popunilo platni nalog.

(5) Ako postoji greška ili drugi problemi, banke su dužne da riješe problem do kraja petog bankarskog dana. Ukoliko se radi o uplati u gotovini, iznos gotovine se prebacuje na privremeni račun. Ako se to ne može riješiti u navedenom roku, novac se vraća nalogodavcu - pojedincu ili pravnom licu koje je popunilo platni nalog, a obavijest o tome se dostavlјa poreznom obvezniku ukoliko nalogodavac i porezni obveznik nisu ista lica.
 

Član 13.
(Izvod sa računa)
 

(1) Banke u kojima je UIO otvorila depozitne račune, elektronskim putem, dnevno, obavještavaju Upravu o pojedinačno izvršenim platnim transakcijama.

(2) Banke u kojima je UIO otvorila depozitne račune Upravi dnevno dostavlјaju izvode sa računa u kojem navode svako zaduživanje i potraživanje poslano na račun od zadnjeg izvoda i daju konačno stanje. UIO može odobriti zbirna potražna i zadužna pomjeranja na računu, ako elektronski dobiva detalјne podatke o pomjeranju.
 

Član 14.
(Dokumentacija o uplatama)
 

(1) Svaki platni nalog za uplatu indirektnih poreza i ostalih prihoda i taksi mora biti odštampan u najmanje dva primjerka. Jedan primjerak zadržava banka odakle je upućena transakcija, koja je dužna da ga čuva u svojim prostorijama pet godina, a drugi primjerak se daje pojedincu ili pravnom licu koje je platilo iznos naveden na platnom nalogu.

(2) Banka odakle je upućena transakcija, na zahtjev, dostavlјa ovjereni primjerak platnog naloga Upravi.
 

GLAVA VII - PREKNJIŽAVANJE POGREŠNO/VIŠE UPLAĆENIH INDIREKTNIH POREZA I OSTALIH PRIHODA I TAKSI KOJE NAPLAĆUJE UPRAVA ZA INDIREKTNO OPOREZIVANJE
 

Član 16.
(Preknjižavanje)
 

(1) Prihodi koji su uplaćeni na pravilan depozitni račun za plaćanje indirektnih poreza i ostalih prihoda i taksi, ali na pogrešnu vrstu prihoda ili sa pogrešnom oznakom budžetske organizacije ili pogrešnim pozivom na broj, mogu se preknjižiti, po zahtjevu uplatioca.

(2) Prihodi koji su uplaćeni na pogrešan depozitni račun za plaćanje indirektnih poreza i ostalih prihoda i taksi, grupa računa iz čl. 4., 5. i 6. ovog Pravilinka, ali sa ostalim ispravno popunjenim poljima platnog naloga, mogu se preknjižiti sa jedne grupe uplatnih računa na drugu grupu uplatnih računa, po zahtjevu uplatioca.

(3) Uplate koje su izvršene sa pogrešnim podatkom u rubrici platnog naloga broj poreznog obveznika, na grupu računa iz čl. 4., 5. i 6. ovog Pravilnika ne mogu biti predmet preknjižavanja.

(4) Za uplate iz stava (3) ovog člana uplatilac može podnijeti zahtjev za povrat pogrešno uplaćenih sredstava nadležnoj organizacionoj jedinici UIO.
 

Član 17.
(Podnošenje zahtjeva za preknjižavanje)
 

(1) Zahtjev za preknjižavanje pogrešno uplaćenog prihoda iz člana 16. stav (1) ovog Pravilnika sa dokazom o izvršenoj uplati podnosi se nadležnoj organizacionoj jedinici UIO.

(2) Predmet preknjižavanja iz stava (1) ovog člana mogu biti samo sredstva koja nisu iskorištena.

(3) Zahtjev za preknjižavanje pogrešno uplaćenog prihoda iz člana 16. stav (2) ovog Pravilnika sa dokazom o izvršenoj uplati podnosi se nadležnoj organizacionoj jedinici UIO.

(4) Predmet preknjižavanja iz stava (3) ovog člana mogu biti samo one uplate koje su u potpunosti neiskorištene.

(5) Preknjižavanje vrši nadležna organizaciona jedinica UIO, koja će po izvršenom preknjižavanju obvezniku dostaviti obavijest o izvršenom preknjižavanju.
 

Član 18.
(Neraspoređene uplate)
 

(1) Uplate koje su izvršene sa pogrešnim podatkom u rubrici platnog naloga broj poreznog obveznika, na grupu računa čl. 5. i 6. ovog Pravilnika i koje nisu uparene sa registriranim poreznim obveznicima (neraspoređene uplate), odnosno koje se ne vide u bilansu poreznih obveznika, mogu se upariti, po zahtjevu uplatioca.

(2) Zahtjevi za uparivanje neraspoređenih uplata izvršenih na grupu računa iz člana 6. ovog Pravilnika dostavljaju se Sektoru za poreze koji će nakon provjera u poreznom podsistemu izvršiti uparivanje neraspoređene uplate na poreznu karticu obveznika.

(3) Zahtjevi za uparivanje neraspoređenih uplata izvršenih na grupu računa iz člana 5. ovog Pravilnika dostavljaju se Odsjeku za poslovne usluge nadležnog Regionalnog centra koji će nakon provjera u sistemu ostalih prihoda izvršiti uparivanje neraspoređene uplate na poreznu karticu obveznika.

(4) Uplate koje su izvršene sa JMB na grupu računa iz čl. 5. i 6. ovog Pravilnika, od strane obveznika kojima je UIO dodijelila dvanaestocifreni identifikacioni broj poreznog obveznika, i koje nisu uparene sa registriranim poreznim obveznicima, odnosno koje se ne vide u bilansu poreznih obveznika, ne mogu se upariti.

(5) Izuzetno, od stava (4) ovog člana uplate izvršene sa JMB a koje se odnose na plaćanje poštansko-carinske deklaracije za fizička lica uparivat će se po službenoj dužnosti.

(6) Za uplate iz stava (4) ovog člana uplatilac može podnijeti zahtjev za povrat pogrešno uplaćenih sredstava nadležnoj organizacionoj jedinici UIO.
 

GLAVA VIII - OSTALE ODREDBE
 

Član 19.
(Povrat više uplaćenih ili pogrešno uplaćenih prihoda)
 

(1) U skladu sa odlukom (rješenjem) izdanim od strane nadležne organizacione jedinice UIO, svaki povrat više uplaćenih ili pogrešno uplaćenih prihoda vrši se preko odgovarajućeg bankarskog računa rezervi za povrate.

(2) Platni nalozi izdaju se banci na osnovu izvršnog rješenja nadležne organizacione jedinice UIO.
 

Član 20.
(Obaveze banaka u sistemu Jedinstvenog računa)
 

(1) Banke su dužne da u svojim softverskim rješenjima osiguraju interne kontrolne postupke kako ne bi došlo do obrade naloga koji nisu popunjeni u skladu s ovim Pravilnikom, kao i da vode evidenciju o svim izvršenim uplatama i usmjeravanjima prihoda za svaki račun otvoren u skladu sa ovim Pravilnikom.

(2) Ako je funkcioniranje depozitnog računa prestalo, banke su dužne da vlasnika računa obavijeste o svim dalјnjim aktivnostima.
 

Član 21.
(Prijenos naplaćenih prihoda)
 

(1) Svi prihodi uplaćeni na račune regulirane prema ovom Pravilniku dnevno se prebacuju na račun otvoren u Centralnoj banci Bosne i Hercegovine, koji je UIO otvorila u ime i za račun države Bosne i Hercegovine, entiteta i Brčko distrikta Bosne i Hercegovine, u skladu s pravilima predviđenim u Zakonu o uplatama na Jedinstveni račun i raspodjeli prihoda (″Službeni glasnik BiH″, broj: 55/04, 34/07, 49/09 i 92/17).

(2) Izuzetno od stava (1) ovog člana prihod uplaćen na račune iz člana 10. ovog Pravilnika neće se prenositi na račune otvorene u Centralnoj banci Bosne i Hercegovine.
 

GLAVA IX - ZAVRŠNE ODREDBE
 

Član 22.
(Stupanje na snagu)
 

Ovaj Pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku BiH".
 

Član 23.
(Prestanak važenja propisa)
 

Danom stupanja na snagu ovog Pravilnika prestaje da važi Pravilnik o uplaćivanju indirektnih poreza i ostalih prihoda i taksi koje naplaćuje Uprava za indirektno oporezivanje ("Službeni glasnik BiH", broj: 4/18).
 

Broj 02-02-20-1/20
6. marta 2020. godine
Sarajevo


Predsjedavajući
Upravnog odbora
Vjekoslav Bevanda, s. r.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
pravilnik.pdf

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.