Pravilnik o procedurama za izbor korisnika sredstava tekućih transfera, kultura i umjetnost

25.02.2021. 09:00 / Izvor: Službene novine Kantona Sarajevo
Pravilnik o procedurama za izbor korisnika sredstava tekućih transfera, kultura i umjetnost

Pravilnik o procedurama i kriterijima za izbor korisnika sredstava tekućih transfera Ministarstva kulture i sporta Kantona Darajevo za oblast kulture i umjetnosti

 

Službene novine Kantona Sarajevo broj 8/21 (25.2.2021.)

 

Na osnovu člana 2., 4., 5., tačka c), 8. stav (1) i 12. Uredbe o kriterijima za finansiranje programa i projekata neprofitnih organizacija i udruženja koji se finansiraju/sufinansiraju iz Budžeta Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 33/11, 3/12 - ispravka i 37/13), 16/14, 6/17 i 43/20, Ministar kulture i sporta Kantona Sarajevo donosi

 

PRAVILNIK

O PROCEDURAMA I KRITERIJIMA ZA IZBOR KORISNIKA SREDSTAVA TEKUĆIH TRANSFERA MINISTARSTVA KULTURE I SPORTA KANTONA SARAJEVO ZA OBLAST KULTURE I UMJETNOSTI


 

I - OPĆE ODREDBE

Član 1.
 

Ovim Pravilnikom o procedurama i kriterijima za izbor korisnika sredstava tekućih transfera Ministarstva kulture i sporta Kantona Sarajevo za oblast kulture i umjetnosti (u daljem tekstu: Pravilnik) uređuje se osnov za korištenje sredstava Ministarstva kulture i sporta Kantona Sarajevo iz reda stvaralaca i djelatnika sa sjedištem u Kantonu Sarajevo, Federaciji BiH i BiH; način raspoređivanja sredstava, procedure za izbor korisnika sredstava; kriteriji za izbor korisnika i druga pitanja od značaja za provođenje aktivnosti izbora korisnika sredstava Ministarstva kulture i sporta.
 

Član 2.
 

Osnovni cilj raspodjele sredstava tekućih transfera Ministarstva kulture i sporta Kantona Sarajevo jeste stimuliranje, razvoj i unapređivanje kulturnog i umjetničkog stvaralaštva, umjetničke produkcije kao i kulturno-umjetničkog poduzetništva na području Kantona Sarajevo, a naročito u domenu sufinansiranja javnih potreba u oblastima:

- Pozorišna produkcija i manifestacije;

- Kinematografija i manifestacije;

- Izložbe i manifestacije iz likovne i primijenjene umjetnosti te vizuelne i multimedijalne vizuelne umjetnosti;

- Muzičke i muzičko-scenske umjetnosti;

- Izvorno kulturno-umjetničko stvaralaštvo;

- Arhivska djelatnost;

- Bibliotečka djelatnost;

- Muzejsko-galerijska djelatnost;

- Književno umjetničko stvaralaštvo u oblasti izdavačke djelatnosti i književne manifestacije;

- Kulturno stvaralaštvo nacionalnih manjina;

- Kulturno-umjetničko stvaralaštvo lica sa posebnim potrebama;

- Edukativni programi iz oblasti kulture.

 

Član 3.

 

Posebni ciljevi korištenja sredstava Ministarstva su:

- Podsticanje stvaralaštva u oblasti kulture;

- Uključivanje što većeg broja omladine u projekte iz oblasti kulturno-umjetničkog stvaralaštva;

- Vrednovanje doprinosa ukupnom razvoju kulture u Kantonu Sarajevo;

- Afirmacija kulturno-historijskog naslijeđa;

- Podrška mladim stvaraocima u oblasti umjetničkog stvaralaštva;

- Podsticaj i afirmacija kulturnog, historijskog, graditeljskog odnosno materijalnog i nematerijalnog naslijeđa nacionalnih manjina;

- Podsticaj uspostavljanju i jačanju međuregionalne i međunarodne komunikacije u oblasti kulture;

- Promoviranje estetskih vrijednosti u svim oblastima umjetničkog stvaralaštva;

- Podrška kontinuitetu afirmiranih vrijednosti umjetničkog stvaralaštva;

- Podsticanje inovativnih pristupa umjetničkom stvaralaštvu;

- Ravnomjerna zastupljenost svih oblasti kulturnog i umjetničkog staralaštva;

- Iskazan interes kulturne javnosti i publike;

- Funkcionalna i ekonomska opravdanost projekata;

- Afirmacija reproduktivnog i autorskog stvaralaštva;

- Povećanje broja učesnika;

- Saradnja sa lokalnim zajednicama i lokalnim kulturnim organizacijama.

 

II OSNOVE ZA KORIŠTENJE I RASPOREĐIVANJE SREDSTAVA

 

Član 4.

 

Korisnici sredstava Ministarstva kulture i sporta Kantona Sarajevo mogu biti fizičke osobe, umjetnički stvaraoci i djelatnici, pravne osobe registrirane za obavljanje djelatnosti iz oblasti kulture i umjetnosti, festivali, fondacije i udruženja koji ispunjavaju opće i posebne kriterije utvrđene javnim pozivom Ministarstva kulture i sporta Kantona Sarajevo koji se početkom kalendarske godine objavljuje na web-stranici Ministarstva i u jednom od dnevnih listova na teritoriji FBiH.

Potrebna dokumentacija o ispunjavanju uvjeta za izbor korisnika sredstava se propisuje Javnim pozivom Ministarstva kulture i sporta Kantona Sarajevo.

 

Član 5.

 

Sredstva Ministarstva kulture i sporta će biti korištena za sufinansiranje:

1. Stalne/tradicionalne/međunarodne kulturno-umjetničke manifestacije koje se održavaju u Kantonu Sarajevo.

2. Kulturno-umjetnički amaterizam:

2.1.1. Tradicionalne manifestacije, festivali i smotre;

2.1.2. Programi folklornih ansambala, pjevačkih grupa, tamburaških i harmonikaških orkestara;

2.1.3. Programi plesnih folklornih grupa;

2.1.4. Programi izdavačke djelatnosti u ovoj oblasti;

2.1.5. Programi edukacije tradicijskih znanja i umijeća, seminari i radionice;

2.1.6. Programi obilježavanja značajnih jubileja;

2.1.7. Programi koji su potvrdili vrijednost u matičnoj zajednici i šire, te koji su doživjeli priznanja na međunarodnoj sceni;

2.1.8. Programi koji se odvijaju u kontinuitetu;

2.1.9. Programi organizacija koje djeluju u prigradskim općinama Kantona Sarajevo. Prednost imaju programi koji su temelj kulturnog života i kulturnih aktivnoti određene lokalne zajednice;

2.1.10. Programi koji su vezani za različite oblike rekonstrukcije autohtone materijalne i nematerijalne zavičajne baštine (nošnja, koreografija itd.).

3. Programi proizvodnje dokumentarnih, kratkih i dugometražnih niskobudžetnih igranih filmova:

3.1. Produkcije filmskih projekata;

3.2. Razvoj filmskih projekata;

3.3. Zaštita, čuvanje i prezentiranje arhivske i filmske građe;

3.4. Promocije filmova;

3.5. Distribucija i prikazivanje filmova;

3.6. Razvoj scenarističke građe.

4. Zaštita kulturnog stvaralaštva:

4.1.1. Knjiga;

4.1.1.1. Sufinansiranje produkcije djela domaće književnosti i publicistike;

4.1.1.2. Sufinansiranje prevoda djela koja predstavljaju opća kulturna dostignuća;

4.1.1.3. Sabrana djela bosanskohercegovačkih autora autorskim pjesničkim, proznim i književno-esejističkim djelima visoke umjetničke vrijednosti i estetkog nivoa, te djelima kojima je potrebno osigurati sredstva za poseban israživački, književno-historijski ili naročito ozbiljan zahtjevan prevodilački rad;

4.2. Otkup knjiga;

4.2.1. Djela bitna za nacionalne kulture i umjetnost;

4.2.2. Prijevodi koji predstavljaju opća kulturna dostignuća;

4.2.3. Izgradnja visoke umjetničke vrijednosti i estetkog nivoa;

4.2.4. Isključivo knjige objavljene u tekućoj i prethodnoj godini;

4.2.5. Isključivo izdanja izdavača registriranih u Bosni i Hercegovini

(ne otkupljuju se udžbenici, priručnici, ponovljena i komercijalna izdanja);

4.3. Časopisi i elektroničke publikacije

(visoko kretativne umjetničke vrijednosti i sadržajno profilirane pri čemu treba imati u vidu programsku profiliranost, kontinuitet izlaženja, aktuelnost, selektivnost, koncepijska ujednačenost);

4.4. Književne manifestacije;

4.4.1. Kontinirano se održavaju i vezane su značajna imena i događaje;

4.4.2. Rezultati u prethodnom periodu koji pokazuju vrijednosti;

4.4.3. Predstavljaju kvalitetnu novu inicijativu za sredinu gdje se održavaju;

4.4.4. Programi koji bosanskohercegovačku kulturu stavljaju u evropsko okruženje.

5. Međunarodna i međuregionalna kulturna saradnja;

5.1. Programi koji posebno podstiču bosanskohercegovačku kulturu u međunarodnom okruženju;

5.2. Kulturna saradnja sa zemljama Evropske Unije i šire;

5.3. Kulturna saradnja sa gradovima pobratimima;

5.4. Regionalna kulturna saradnja;

5.5. Programi koji podstiču mobilnost umjetnika i kulturnih stvaralaca u međunarodnom okruženju;

5.6. Programi koji uključuju gostovanje bosanskohercegovačkih umjetnika i programe institucija u inostranstvu;

5.7. Programi razmjene između bosanskohrcegovačkih i stranih pojedinaca i institucija;

5.8. Stručni skupovi, takmičenja i kraći studijski boravci u inostranstvu;

5.9. Značajni međunarodni programi koji prezentiraju umjetnost, baštinu i kulturu drugih naroda;

5.10. Programi koji podstiču aktivno učešće mladih;

5.11. Programi koji su dobili ili se takmiče za nagradu u BiH ili inostranstvu;

5.12. Programi koji predviđaju realizaciju istog programa u nekoliko gradova ili država;

5.13. Programi koji bosanskohercegovačku kulturu stavljaju u evropski kontekst, podstiču interkulturalni dijalog te razvoj civilnog društva;

5.14. Programi koji su u ranijim godinama pokazali vrijednost i programski kontinuitet, a koji su profilirani u odnosu na osnovnu djelatnost organizatora;

5.15. Programi koji razvijaju partnerske projekte sa inostranim partnerima i imaju dokaz o prikupljenim sredstvima iz domaćih ili evropskih fondova.

Sufinansiranje programa gostovanja izvan BiH podrazumijeva pokriće dijela troškova puta i iznimno troškova dnevnica, dok se programi gostovanja u BiH sufinansiraju u dijelu troškova smještaja i honorara.

Izvještaji o realiziranim programima trebaju obuhvatiti narativni dio, finansijski dio, kritike, rezultate projekata, analizu podataka o prihvaćenosti (posjećenosti programa, slušanosti, gledanosti i sl.).

6. Programi u oblasti dramske umjetnosti, muzičke i muzičko scenske umjetnosti, likovne umjetnosti, arhivske djelatnosti, zaštite i muzejsko-galerijske djelatnosti; koncerti, izložbe, naučni skupovi, promocije i sl.;

6.1. Programi dramske umjetnosti;

6.1.1. Programi koji afirmiraju i prezentiraju bosanskohercegovačko dramsko stvaralaštvo;

6.1.2. Profiliran repertoarni program;

6.1.3. Repertoarni programi u manjim sredinama s ciljem podsticanja dramske produkcije i mreže gostovanja;

6.1.4. Podsticanje profesionalne dramske produkcije;

6.1.5. Programi produkcije i gostovanja privatnih pozorišta;

6.1.6. Programi festivala i manifestacija pri čemu će se podsticati njihova decentralizacija;

6.1.7. Programi mreže gostovanja u dogovoru s lokalnim organizatorima uz priložen pismeni poziv;

6.1.8. Programi radionica;

6.1.9. Programi koji podstiču razmjenu (koprodukcije, gostovanja i drugi oblici razmjene);

6.1.10. Programi pozorišnog amaterizma;

6.2 Programi muzičke i muzičko-scenske umjetnost sufinansirat će se iz sredstava Ministarstva kulture i sporta Kantona Sarajevo:

6.2.1. Notno izdavaštvo, diskografija, otkupi, publicistika;

6.2.2. Međunarodne škole, seminari i radionice;

6.2.3. Međunarodna muzička takmičenja;

6.2.4. Muzikološki stručni skupovi;

6.2.5. Pojedinačne predstave ansambala i njihovo gostovanje;

6.2.6. Muzički i baletni festivali te manifestacije;

6.2.7. Koncertna mreža gostovanja (kvalitetni programi ansambala i solista);

6.2.8. Ostali programi srodnih muzičkih sadržaja.

7. Likovna umjetnost:

7.1. Izložbe.

Posebno će biti podržani inventivnost, multimedijalni pristup i uvezivanje sa primijenjenim umjetnostima, dizajnom i arhitekturom.

Prijedlozi retrospektivnih samostalnih, zajedničkih tematskih i dr. izložbi trebaju pratiti pozivnica, plakat i katalog s reprodukcijama u boji ili crno-bijeloj tehnici najznačajnijih djela. Treba specificirati naslov izložbe, autora, vrstu izložbe, mjesto i vrijeme održavanja, opseg. Sufinansiraju se pripremni radovi i realizacija izložbe;

7.2. Likovne monografije (istraživački radovi, pripremni radovi, štampanje, promocija);

7.3. Likovne kolonije, likovne radionice;

7.4. Likovne manifestacije i druga likovna događanja.

8. Arhivska djelatnost:

8.1. Programi kojima se sprečava propadanje ili oštećenje vrijedne arhivske građe i revitalizacija građe da se može dalje koristiti;

8.2. Programi koji doprinose stručnoj sposobnosti i kvaliteti arhivske službe uz prilagođavanje evropskim standardima za arhivsku djelatnost;

8.3. Programi od značaja za arhivsku djelatnost u cjelini;

8.4. Programi kojima se osavremenjava način rada, uvode nove tehnologije ili značajnije unapređuju usluge korisnicima;

8.5. Programi kojima se stvaraju povoljniji uvjeti rada ustanova na području arhivske djelatnosti;

8.6. Programi međunarodne arhivske i međuregionalne arhivske djelatnosti.

9. Zaštita i očuvanje nepokretnih, pokretnih i nematerijalnih kulturnih dobara:

9.1. Zaštita i očuvanje pokretnih kulturnih dobara podrazumijeva prethodna istraživanja (konzervatorsko-restauratorska), izradu potrebne dokumentacije (konzervatorsko-restauratorska), izradu elaborata, troškovnika zaštitnih istraživanja i sva potrebna dokumentacija vezana za vrstu kulturnog dobra u Kantonu Sarajevo;

9.2. Programi zaštite i očuvanja kulturnog dobra koji imaju riješen pravni status, registrirana i preventivno zaštićena kulturna dobra u Kantonu Sarajevo;

9.3. Programi zaštite i očuvanja za koje je pripremljen elaborat za izvođenje radova u Kantonu Sarajevo;

9.4. Programi zaštite za koji se traži izrada dokumentacije u Kantonu Sarajevo;

9.5. Programi izrade dokumentacije koja prethodi konzervatorsko-restauratorskim radovima u Kantonu Sarajevo;

9.6. Programi zaštite kulturnih dobara pod zaštitom BiH u Kantonu Sarajevo;

9.7. Programi zaštite koji imaju visoko vrednovan značaj, a nalaze se u Kantonu Sarajevo;

9.8. Programi zaštite u Kantonu Sarajevo za koje su obezbijeđena sredstva iz drugih izvora;

9.9. Programi za liste prioriteta i to po segmentima izrade foto i arhitektonske dokumentacije postojećeg stanja, konzervatorska istraživanja (arhivska, arheološka, restauratorska), s izradom konzervatorskog elaborata sa smjernicama za obnovu i prezentaciju kulturnog dobra, geomehanička, građevinska i konstruktivna istraživanja, izrada arhitektonske i građevinske dokumentacije, radovi zaštite i očuvanja na kulturnim dobrima u državnom vlasništvu;

9.10. Programima zaštite objekata koji nisu u vlasništvu države potrebno je da vlasnik ili imatelj prava osigura sufinansiranje;

9.11. Programi stručno i kvalitetno utemeljenih sadržaja vezanih za različite oblike autohtone nematerijalne kulturne baštine, posebno na području Kantona Sarajevo gdje je ona ugrožena;

9.12. Programi koji imaju ulogu u kulturnom životu Kantona i BiH i nastojanje očuvanja autohtone baštine;

9.13. Programi koji predstavljaju kulturni identitet Kantona i BiH u kojoj se realiziraju i gdje postoji saradnja sa ustanovama;

9.14. Programi koji imaju za cilj prenošenje znanja i vještina putem seminara, radionica, formalnog i neformalnog obrazovanja;

9.15. Revitalizacija napuštenih segmenata nematerijalnog kulturnog dobra;

9.16. Dalje istraživanje dobra, primjereno dokumentiranje, te stručno i naučno vrednovanje;

9.17. Kulturno-historijski turizam;

9.18. Programi na nematerijalnom kulturnom dobru koji imaju visok stručni, naučni i opći značaj.

10. Muzejsko-galerijska djelatnost:

10.1. Stepen obrađenosti muzejske građe;

10.2. Programi koji su vezani za obradu, odnosno inventarizaciju muzejske građe;

10.3. Stalne muzejske postavke (pripremni radovi koji obuhvataju preliminarni muzeološki program, idejno rješenje prostora za stalnu postavku i ostale funkcije muzeja, imena autora arhitetktonskog, muzeološkog i likovnog programa);

10.4. Restauriranje muzejske građe;

10.5. Otkup muzejske građe na osnovu ranije utvrđenog programa otkupa koji je zasnovan na programima muzeja i galerija sa svrhom popune fondova uz izradu liste prioriteta i primjenu međunarodnog standarda sadržanog u ICOM-ovu Kodeksu profesionalne etike;

10.6. Izložbe (studijske, likovne pojedinačne i kolektivne izložbe, retrospektivne i tematske izložbe, pokretne izložbe i međunarodne izložbe);

10.7. Pedagoška muzejska djelatnost;

10.8. Projekti on-line muzeja.

11. Podrška mladim talentima u oblasti kulture i umjetnosti.

 

Član 6.

 

Raspodjela sredstava tekućih transfera kulture vršiće se u skladu sa programom utroška sredstava tekućih transfera utvrđenih budžetom Kantona Sarajevo i Javnim pozivom za sufinansiranje projekata iz oblasti kulture.
 

Član 7.

 

Pored već utvrđenih općih i posebnih kriterija za vrednovanje projekata i dodjelu sredstava u oblasti kulture vrednovaće se:

Društvena i kulturološka korisnost predloženog projekta kulture i umjetnosti izražena kroz jasne i realne ciljeve projekta, procjena njihove usklađenosti s ciljevima utvrđenim u tekstu javnog poziva te način na koji će projekat osigurati ostvarivanje ciljeva iz člana 2. Pravilnika o procedurama i kriterijima korisnika sredstava tekućih transfera Ministarstva kulture i sporta u oblasti kulture i umjetnosti;

Dosadašnje iskustvo i rezultati u organiziranju kulturnih i umjetničkih manifestacija, produkciji u kreativnoj industriji, te rad u oblasti zaštite pokretnog i nepokretnog kulturnog naslijeđa, materijalne i nematerijalne kulturne baštine (broj osposobljenih stručnih osoba s potrebnim kvalifikacijama);

Područje djelovanja odnosno područje jedne ili više lokalnih zajednica, međuentitetska i regionalna kao i šira međunarodna kulturna saradnja;

Broj korisnika odobrenog projekta;

Opravdanost i visina predviđenih materijalnih troškova, te učešće pojedinih vrsta izdataka u ukupnom proračunu projekta.

Aplikanti su dužni dokazati ispunjenost kriterija Javnog poziva tako što će uz obaveznu propisanu dokumentaciju dostavljati i dokumentaciju kojom će dokazati da ispunjavaju:

- Društvenu i kulturološku korisnost predloženog projekta kulture i umjetnosti izražena kroz jasne i realne ciljeve projekta (posebno elaboriran projekat);

- Područje djelovanja odnosno područje jedne ili više lokalnih zajednica, međuentitetska i regionalna kao i šira međunarodna kulturna saradnja (izjava kojom izjavljuje područje djelovanja, partnere u projektu, lokacije, sklopljene ugovore i sl.);

- Predviđen broj korisnika po područjima i vrsta populacije (učenici, studenti, za sve građane, stručnjaci i sl.). (Izjava kojom izjavljuje predviđen broj korisnika i vrsta populacije);

- Opravdanost i visina predviđenih materijalnih troškova, te učešće pojedinih vrsta izdataka u ukupnom proračunu projekta. (specifikacija troškova sa posebnim akcentom na učešće drugih partnera i subjekata u realizaciji projekta)

 

Član 8.

 

Izvještaj korisnika sredstava treba da sadrži:

1. Opće podatke o korisniku projekta i projektu;

2. Područje projekta, podaci o projektu, kontaktne podatke korisnika projekta;

3. Postignuća i rezultati projekta u izvještajnom razdoblju;

4. Podaci o provoditeljima projekta;

5. Podaci o praćenju i vrednovanju uspješnosti projekta;

6. Podaci o budžetu projekta i finansijskom izvještaju za izvještajno razdoblje.

Ostale podatke o provedbi projekta.

Ime i prezime, te potpis osobe ovlaštene za zastupanje i voditelja/voditeljice projekta.

Izvještaj obuhvata popunjen obrazac Ministarstva, narativni i finansijski izvještaj kao i dokaze navedene u izvještaju (računi i sl.). Za izdavačke projekte, uz narativni i finansijski izvještaj, potrebno je dostaviti najmanje tri primjerka podržanih izdavačkih projekata.

 

Član 9.

 

Vršiće se monitoring utroška odobrenih sredstava na osnovu podnesenih izvještaja o utrošku sredstava te uvida u dodatnu dokumentaciju (računi i sl.) kojom se dokazuje da su sredstva utrošena u odobrene namjene.
 

III PRAVO UČEŠĆA I POSEBNI UVJETI ZA APLICIRANJE

 

1. Pravo učešća imaju neprofitne organizacije i udruženja kao i pojedinci - umjetnički stvaraoci i djelatnici, pravne osobe registrirane za obavljanje djelatnosti iz oblasti kulture i umjetnosti, festivali, fondacije i udruženja koji ispunjavaju opće i posebne kriterije utvrđene javnim pozivom Ministarstva kulture i sporta Kantona Sarajevo koji se početkom kalendarske godine objavljuje na web-stranici Ministarstva i u jednom od dnevnih listova na teritoriji FBiH, te popunjen formular za apliciranje.

Aplikanti su dužni podnijeti izjavu da za isti projekat nisu dobili niti su aplicirali za sredstva po osnovu konkursa drugih ministarstava Kantona Sarajevo. Osobe koje zastupaju udruženja/fondacije/organizacije koja/je apliciraju za Javni poziv ne mogu aplicirati za projekte kao fizičko lice - pojedinac.

Udruženja, fondacije i organizacije osnovane u periodu od godinu dana prije objavljivanja Javnog poziva za sufinansiranje programa projekata u kulturi ne mogu biti kategorisana prema ovome pravilniku.

Projekti kojim se aplicira za sredstva iz navedenih oblasti trebaju obezbijediti:

1. Da je projekat osmišljen, napisan i da će biti u funkciji razvoja kulture uopće;

2. Dodatna uputstva.

Programi koji su neprihvatljivi za finansiranje su:

1. Kupovina objekata ili poslovnog prostora;

2. Kupovina automobila, motora, kombi vozila, kamiona i sl.;

3. Kupovina tehničke i muzičke opreme, servisne usluge, građevinske opreme, opreme za adaptaciju prostora, kupovinu motornih vozila i sl.

4. Retroaktivno finansiraje projekata ili aktivnosti koje su ranije završene;

5. Troškovi koji iskazuju dugove i provizije za gubitke, kamatu za dug, pozicije koje su već finansirane po nekom drugom osnovu, kupovinu zemlje ili objekata, gubitke po osnovu valutnih zamjena, takse, uključujući i PDV, kredit dat trećim licima, plate zaposlenicima, troškovi koji su navedeni zbirno, ostali troškovi koji nisu neophodni za realizaciju konkretnog projekta. Pri razmatranju projekata neće se finansirati procijenjeni troškovi za cijeli projekat.

6. Uplate honorara srodnicima odgovornih lica aplikanata

Procedura za pravilno apliciranje:

- Aplikacija treba sadržati popunjen formular za apliciranje u printanoj verziji te dokaze o ispunjenju opštih i posebnih uslova za apliciranje;

- Formular aplikacije će biti dostupnan u printanoj verziji u prostorijama Kantona Sarajevo (šalter sala) i u elektronskoj verziji na stranici Ministarstva kulture i sporta Kantona Sarajevo;

- Aplikanti su obavezni materijal dostaviti u printanoj formi. Bilo kakva nekonzistentnost u aplikaciji može dovesti do odbijanja aplikacije.

Adresa na koju treba dostaviti aplikaciju je: Ministarstvo kulture i sporta Kantona Sarajevo, za sufinansiranje projekata iz oblasti kulture, ulica Reisa Džemaludina Čauševića 1, 71000 Sarajevo;

- Aplikacije koje budu predstavljene na bilo koji drugi način (e-mail ili fax) neće biti uzete u razmatranje;

- Na koverti treba biti naznačen puni naziv javnog poziva po osnovu kojeg se dostavlja aplikacija, naziv oblasti za koju se aplicira, puni naziv (ime i adresa aplikanta).

Krajnji rok za podnošenje aplikacije je datum naznačen u javnom pozivu, a što se evidentira uvidom u datum pečata ili u slučaju ličnog dostavljanja na protokol Skupštine Kantona Sarajevo. Sve aplikacije primljene poslije navedenog datuma neće biti uzete u razmatranje. Prijave za vanredne, važne projekte će se primati i razmatrati i nakon predviđenog roka navedenog u javnom pozivu, a u granicama raspoloživih sredstava. Aplikanti koji ne dostave traženu dokumentaciju u roku trajanja Javnog poziva, bit će obaviješteni putem e-mail adrese da imaju mogućnost dopune nedostajuće dokumentacije.

Primaoci finansijske podrške za realizaciju programa ili projekta koji nisu dostavili narativni i finansijski izvještaj o utrošku sredstava za odobreni program ili projekte za koji su imali u prethodnom periodu odobrena budžetska sredstva ili su dostavili narativni i finansijski izvještaj u kome nisu opravdali utrošak odobrenih budžetskih sredstava u cjelokupno odobrenom iznosu za program ili projekat, ne mogu biti prihvaćeni za finansiranje programa ili projekata.

 

IV - EVALUACIJA I SELEKCIJA APLIKACIJA

 

Za evaluaciju i selekciju aplikacija na Javni poziv za predlaganje projekata iz oblasti kulture Ministar će imenovati komisiju koja je dužna utvrditi blagovremenost, potpunost i validnost dokumentacije podnesene na Javni poziv.

Podnesene aplikacije bit će pregledane i evaluirane. Procjena podnesenih aplikacija će se obaviti prema utvrđenim kriterijima i koracima evaluacije i to:

1. Prvi krug evaluacije.

U ovom krugu provjeravat će se da li su prispjeli projekti podneseni do datuma koji je naznačen kao krajnji rok za prijave, da li je dostavljena sva tražena dokumentacija u skladu sa uslovima, da li su ispoštovani uslovi iz javnog poziva u vezi sa oblastima na koji se aplicira;

2. Drugi krug evaluacije.

Evaluacija programa, uključujući i budžet i kapacitete aplikanta u pripremi i realizaciji projekta, biće realizirana prema kriterijima i njegovu konzistentnost sa postavljenim ciljevima i prioritetima navedenim u tački 2. Sredstva iz tekućih transfera će biti dodjeljivana projektima za koje se ocijeni da će maksimizirati efekte zahtijevanih ciljeva.

 

Broj 12-02-4536/21
17. februara 2021.godine
Sarajevo


Ministar
Samir Avdić, s. r.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.