Pravilnik o vođenju isprava i knjiga plovila

23.03.2021. 07:00 / Izvor: Službeni glasnik Republike Srpske
Pravilnik o vođenju isprava i knjiga plovila

Ovim pravilnikom propisuju se sadržaj, obrasci i način vođenja isprava i knjiga plovila.

 

Službeni glasnik Republike Srpske - broj 23, 23.3.2021.

 

Na osnovu člana 39. stav 7. Zakona o unutrašnjoj plovidbi Republike Srpske (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 54/19) i člana 76. stav 2. Zakona o republičkoj upravi (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 115/18), ministar saobraćaja i veza d o n o s i

 

PRAVILNIK

O VOĐENJU ISPRAVA I KNJIGA PLOVILA

Član 1.

Ovim pravilnikom propisuju se sadržaj, obrasci i način vođenja isprava i knjiga plovila.

Član 2.

(1) Isprave plovila unutrašnje plovidbe čine brodsko svjedočanstvo, svjedočanstvo o sposobnosti plovila za plovidbu i svjedočanstvo o baždarenju.

(2) Brodsko svjedočanstvo iz stava 1. ovog člana sadrži:

1) naziv isprave,

2) naziv organa koji je izdao ispravu,

3) broj isprave,

4) datum i mjesto izdavanja isprave,

5) činjenice koje se potvrđuju ispravom,

6) rok na koji se isprava izdaje,

7) pečat i potpis ovlašćenog lica.

(3) Brodsko svjedočanstvo popunjava i ovjerava Kapetanija.

(4) Plovilo bez posade na brodskom trupu ili stalno pričvršćenoj tablici na trupu sadrži podatke iz brodskog svjedočanstva.

(5) Svjedočanstvo o sposobnosti plovila za plovidbu i svjedočanstvo o baždarenju obavezno se nalaze na plovilu.

 

Član 3.

(1) Knjige plovila unutrašnje plovidbe su popis posade, brodski dnevnik, zdravstveni dnevnik, knjiga o uljima, knjiga rada, knjiga stabiliteta i radio-dnevnik.

(2) Knjiga plovila iz stava 1. ovog člana sadrži:

1) naziv knjige,

2) broj, datum i mjesto izdavanja knjige,

3) naziv i pečat organa koji je izdao knjigu,

4) potpis ovlašćene osobe,

5) osnovne podatke o plovilu,

6) podatke o zaključenju i zamjeni prethodno izdate knjige,

7) broj stranica.

(3) Knjige plovila popunjava i ovjerava Kapetanija.

(4) Stranice brodske knjige označavaju se rednim brojem, a na knjigu se stavlja potvrda u kojoj se navodi broj stranica.

 

Član 4.

(1) Podaci koji se upisuju u isprave i knjige plovila su čitko ispisani i ne može se naknadno vršiti unos novih riječi, rečenica ili brojeva kojima bi se izmijenio sadržaj upisanih podataka.

(2) Pogrešni upisi se precrtavaju tako da ostanu čitki, a ispravka ima datum, pečat organa i potpis ovlašćenog lica koje ih upisuje.

(3) Nepopunjene kolone potrebno je precrtati.

(4) Stranice u brodskim ispravama i knjigama se ne mogu cijepati.

(5) Ispunjene, oštećene ili izgubljene isprave i knjige plovila nadležni organ zamjenjuje novim.

 

Član 5.

(1) U brodsko svjedočanstvo upisuju se:

1) ime ili oznaka plovila,

2) ENI broj,

3) naznaka da li se svjedočanstvo izdaje plovilu sa mehaničkim pogonom ili bez mehaničkog pogona,

4) zastava (državna pripadnost) plovila,

5) naziv i sjedište vlasnika plovila,

6) mjesto, broj upisa i pristanište upisa plovila,

7) zona na kojoj je plovilo ovlašćeno da plovi,

8) vrsta plovila,

9) najveća nosivost i najveća istisnina,

10) dozvoljeni broj putnika,

11) podaci o pogonskom uređaju (vrsta uređaja, broj uređaja, ukupna snaga, te broj i vrsta propulzora),

12) podaci o materijalu trupa plovila,

13) godina i mjesto gradnje,

14) podaci o dimenzijama, gazu (sa teretom i bez tereta) i najmanjem dozvoljenom slobodnom boku plovila,

15) podaci o promjeni brodara,

16) oprema plovila,

17) produženje važnosti brodskog svjedočanstva,

18) upisi iz uloška glavne knjige upisnika brodova unu- trašnje plovidbe.

(2) Brodsko svjedočanstvo iz stava 1. ovog člana izdaje se na Obrascu koji se nalazi u Prilogu 1. ovog pravilnika i čini njegov sastavni dio.

 

Član 6.

(1) Dimenzije obrasca brodskog svjedočanstva iz člana 5. ovog pravilnika su 20 cm · 14 cm.

(2) Na koricama prednje strane, na tamnoplavoj osnovi, na sredini velikim štampanim slovima utisnute su riječi: “BRODSKO SVJEDOČANSTVO / SHIP ́S CERTIFICTE”.

 

Član 7.

(1) Brodsko svjedočanstvo izdaje nadležna kapetanija nakon upisa plovila u Upisnik brodova unutrašnje plovidbe (u daljem tekstu: Upisnik), a produžava se svake godine.

(2) Kada se plovilu promijene ime, luka, odnosno pristanište upisa, tonaža, vrsta pogona, znak raspoznavanja, namjena ili zona plovidbe, mijenja se i brodsko svjedočanstvo.

 

Član 8.

(1) Popis posade sadrži sljedeće podatke:

1) ime ili oznaku plovila, ENI broj, vrstu plovila, pristanište upisa, istisninu i nosivost plovila, te snagu pogonskog uređaja,

2) najmanji broj članova posade potreban za sigurnu plovidbu,

3) redni broj, imena članova posade i članova njihovih porodica ukrcanih na plovilo, datum i mjesto rođenja, državljanstvo, prebivalište, zvanje članova posade u unutrašnjoj plovidbi, broj isprave na osnovu koje je izvršeno ukrcanje i naziv organa koje je tu ispravu izdalo, svojstvo u kojem su ukrcani, datum i mjesto ukrcaja i iskrcaja i potpis zapovjednika broda.

(2) Za članove porodice iz stava 1. tačka 3) ovog člana u popisu posade označava se odnos srodstva između članova posade (suprug, supruga, sin, kćerka ili dr.).

(3) Popis posade iz stava 1. ovog člana vodi se na Obra- scu koji se nalazi u Prilogu 2. ovog pravilnika i čini njegov sastavni dio.

 

Član 9.

(1) Dimenzije obrasca popisa posade iz člana 8. ovog pravilnika su 21 cm · 30 cm.

(2) Na koricama prednje strane, na tamnoplavoj osnovi, na sredini velikim štampanim slovima utisnute su riječi: “POPIS POSADE”.

 

Član 10.

(1) Podatke iz člana 8. stav 1. t. 1) i 2) ovog pravilnika u popis posade upisuje kapetanija koja je plovilo upisala, a podatke iz člana 8. stav 1. tačka 3) ovog pravilnika upisuje zapovjednik plovila, a ovjerava kapetanija.

(2) Ako su na plovilu obavljene promjene u vezi sa posadom ili drugim licima ukrcanim na plovilo, podatke o tim promjenama u popisu posade ovjerava kapetanija nadležna za mjesto gdje su te promjene nastale.

Član 11.

(1) Popunjeni popis posade predaje se nadležnoj kapeta- niji, koja popunjenu knjigu zamjenjuje novom, u koju upisu- je podatke o ukrcanim članovima posade i drugim licima u trenutku zamjene popisa posade.

(2) U popunjenom popisu posade označava se koja su lica iz njega unesena u novi popis posade i unosi se bilješka da je izdat novi popis posade.

(3) Ako u popisu posade nema mjesta za upis novog čla- na posade ili drugog ukrcanog lica, a nema mogućnosti da se popis posade odmah zamijeni novim, podaci se upisuju u brodski dnevnik i na osnovu brodskog dnevnika naknadno unose u novi popis posade.

 

Član 12.

(1) Plovilo je dužno da uvijek u pripremi ima obrazac popisa posade.

(2) Vlasnik plovila obavezan je da čuva zaključeni popis posade deset godina od dana završetaka njegovog vođenja.

(3) Ako je plovilo u raspremi, popis posade predaje se na čuvanje kapetaniji nadležnoj za mjesto raspreme plovila.

 

Član 13.

(1) Brodski dnevnik plovila unutrašnje plovidbe sadrži podatke o imenu ili oznaci plovila, ENI broj, vrsti plovila, pristaništu upisa, broju upisa, nosivosti i istisnini plovila i snazi pogonskog uređaja.

(2) U brodski dnevnik iz stava 1. ovog člana upisuju se:

1) hidrometeorološki podaci, i to: vremenske prilike, temperatura zraka i vodostaj kod koga se naznačava vodo- mjerna stanica prema kojoj se plovilo orijentiše,

2) podaci o kretanju i radu plovila, podaci o polasku, dolasku i vanrednom zadržavanju plovila,

3) sastav, oblik i dužina sastava, masa tereta i gaz plovila,

4) podaci o uzimanju i ostavljanju plovila iz vuče,

5) podaci o smjenama članova posade u kormilarnici i postrojenju na radnim mjestima za koja su potrebna ovlašćenja za obavljanje poslova na plovilu,

6) važne napomene u toku plovidbe, u koje se unose za- pažanja o izmjerenim dubinama na plovnom putu, obilježavanju i nastalim promjenama na plovnom putu, pretrpljene nezgode i havarije plovila, značajnije popravke i radovi izvr- šeni na plovilu za vrijeme putovanja i slično.

(3) Brodski dnevnik vodi se na Obrascu koji se nalazi u Prilogu 3. ovog pravilnika i čini njegov sastavni dio.

 

Član 14.

(1) Dimenzije brodskog dnevnika iz člana 13. ovog pravilnika su 25 cm · 35 cm.

(2) Na koricama prednje strane, na tamnoplavoj osnovi, na sredini velikim štampanim slovima utisnute su riječi: “BRODSKI DNEVNIK”.

 

Član 15.

(1) Brodski dnevnik vodi se za vrijeme plovidbe i za vrijeme boravka plovila u pristaništu, 24 sata dnevno.

(2) Brodski dnevnik ne vodi se dok je plovilo u raspremi.

 

Član 16.

(1) Za vrijeme plovidbe brodski dnevnik vodi zapovjednik broda ili oficir palube.

(2) Ako brodski dnevnik vodi oficir palube, zapovjednik broda svakodnevno ovjerava podatke unesene u dnevnik.

 

Član 17.

(1) Plovila koja plove između domaćih luka dužna su brodski dnevnik podnijeti na uvid i ovjeru nadležnoj kapetaniji, i to poslije svakog važnijeg vanrednog događaja, a najmanje jedanput mjesečno.

(2) Kapetanija je dužna pregledati i ovjeriti brodski dnevnik, upisujući svoje eventualne primjedbe u vezi sa urednim vođenjem dnevnika.

 

Član 18.

(1) Ispunjeni brodski dnevnik zaključuje i ovjerava kapetanija koja je plovilo upisala.

(2) Vlasnik plovila dužan je da čuva zaključeni brodski dnevnik deset godina od dana završetka njegovog vođenja.

(3) Plovilo je dužno da uvijek ima u pripremi obrazac brodskog dnevnika.

 

Član 19.

(1) Zdravstveni dnevnik plovila unutrašnje plovidbe sadrži podatke o imenu ili oznaci plovila, ENI broj i pristaništu upisa.

(2) U zdravstveni dnevnik iz stava 1. ovog člana upisuje se:

1) početak, kraj i trajanje putovanja,

2) broj posade i broj putnika, pri odlasku i pri povratku plovila,

3) podatke o oboljelim licima na brodu i drugim značajnim podacima, koji se odnose na zdravstveno stanje članova posade i putnika,

4) podatke o snabdijevanju broda hranom i vodom za piće, sa naznakom vremena i mjesta ukrcaja namirnica, kao i vrsti i količini namirnica i njihovoj higijenskoj ispravnosti.

(3) Zdravstveni dnevnik iz stava 1. ovog člana vodi se na Obrascu koji se nalazi u Prilogu 4. ovog pravilnika i čini njegov sastavni dio.

 

Član 20.

(1) Dimenzije zdravstvenog dnevnika iz člana 19. ovog pravilnika su 21 cm · 30 cm.

(2) Na koricama prednje strane, na tamnoplavoj osnovi, na sredini velikim štampanim slovima utisnute su riječi: “ZDRAVSTVENI DNEVNIK”.

 

Član 21.

(1) Zdravstveni dnevnik iz člana 19. ovog pravilnika vodi zapovjednik plovila ili član posade kog on odredi, ukoliko na plovilu nije ukrcan brodski ljekar.

(2) Vlasnik plovila obavezan je da čuva zaključeni zdravstveni dnevnik pet godina od dana završetaka njegovog vođenja.

 

Član 22.

(1) Knjiga o uljima sadrži podatke o imenu ili oznaci plovila, ENI broj, vrsti plovila i pristaništu upisa.

(2) U knjigu o uljima iz stava 1. ovog člana upisuju se:

1) podaci o prihvaćenim uljima, odnosno mastima za rad plovila,

2) potpis odgovornog lica i pečat prijemne stanice,

3) podaci o vremenu, količini i mjestu predaje otpadnog ulja i ostalog uljnog i masnog otpada.

(3) Knjiga o uljima vodi se na Obrascu koji se nalazi u Prilogu 5. ovog pravilnika i čini njegov sastavni dio.

 

Član 23.

(1) Dimenzije knjige o uljima iz člana 22. ovog pravilnika su 21 cm · 30 cm.

(2) Na koricama prednje strane, na tamnoplavoj osnovi, na sredini velikim štampanim slovima utisnute su riječi: “KNJIGA O ULJIMA”.

 

Član 24.

(1) Knjiga rada vodi se za tehnički plovni objekat i sadrži podatke o imenu ili oznaci plovila, ENI broj, vrsti plovila, pristaništu upisa i kapacitetu i ukupnoj snazi motora.

(2) U knjigu rada iz stava 1. ovog člana upisuju se:

1) hidrometeorološki podaci, i to: vremenske prilike, temperatura zraka i vodostaj kod koga se naznačava vodomjerna stanica prema kojoj se plovilo orijentiše,

2) podaci o kretanju i radu plovila,

3) podaci o smjenama članova posade u kormilarnici i postrojenju na radnim mjestima za koja su potrebna ovlašćenja za obavljanje poslova na plovilu,

4) važne napomene u toku rada, koje se odnose na podatke o plovilu u koji se vrši utovar ili istovar, utovarene, odnosno istovarene količine tereta u tonama ili kubnim metrima, vrijeme provedeno u radu, odnosno stajanju, kratak opis rada, odnosno zastoja, stanje plovnog puta i slično,

5) podaci o opremanju i raspremi plovila.

(3) Vlasnik plovila obavezan je da čuva zaključenu knjigu rada deset godina od dana završetaka njegovog vođenja.

 

Član 25.

(1) Dimenzije knjige rada iz člana 24. ovog pravilnika su 25 cm · 35 cm.

(2) Na koricama prednje strane, na tamnoplavoj osnovi, na sredini velikim štampanim slovima utisnute su riječi: “KNJIGA RADA”.

 

Član 26.

(1) Putnički brod obavezno ima knjigu stabiliteta.

(2) Knjiga stabiliteta iz stava 1. ovog člana izrađuje se u skladu sa tehničkim pravilima.

 

Član 27.

(1) Radio-dnevnik sadrži podatke o imenu ili oznaci plovila, ENI broj, pozivnom broju, pristaništu upisa, vrsti plo- vila, vlasniku plovila, nosivosti, zonama plovidbe, službi i kategoriji radio-stanice, podatke o broju stranica dnevnika, nadležnom organu i datumu izdavanja.

(2) U radio-dnevnik iz stava 1. ovog člana upisuju se:

1) podaci o radio-uređajima,

2) broj dnevnika i imena radio-operatera,

3) skraćeni podaci o radio-komunikacijama koje se vrše, sa naznakom vremena rada, pozivnih znakova radio-stanica koje učestvuju u komunikaciji, frekvenciji, odnosno kanalu na kojem se vrši komunikacija, snazi i trajanju rada.

(3) Podatke iz stava 2. ovog člana unosi član posade koji je osposobljen za rukovanje radio-telefonskim uređajem i kog odredi zapovjednik, a koji po završetku rada svojim potpisom potvrđuje tačnost unesenih podataka.

(4) Vlasnik plovila dužan je da čuva zaključen radio- dnevnik pet godina od dana završetka njegovog vođenja.

 

Član 28.

(1) Dimenzije radio-dnevnika iz člana 27. ovog pravilnika su 21 cm · 30 cm.

(2) Na koricama prednje strane, na tamnoplavoj osnovi, na sredini velikim štampanim slovima utisnute su riječi: “RADIO-DNEVNIK”.

 

Član 29.

Stupanjem na snagu ovog pravilnika prestaje važiti Pravilnik o brodskim ispravama i knjigama brodova unutrašnje plovidbe (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 73/09).

 

Član 30.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Službenom glasniku Republike Srpske”.

 

Broj: 13.04/341-52/21

18. februara 2021. godine

Banjaluka

 

Ministar, 

Nedeljko Ćorić, s.r.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
pravilnik.pdf
TAGOVI:

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.