Pravilnik o disciplinskoj odgovornosti notara

23.09.2021. 09:00 / Izvor: Službeni glasnik Republike Srpske
Pravilnik o disciplinskoj odgovornosti notara

Ovim pravilnikom propisuju se pokretanje i vođenje postupka za utvrđivanje disciplinske odgovornosti notara, rad disciplinske komisije, postupak zastarijevanja i izvršenja disciplinske mjere,

 

Službeni glasnik Republike Srpske, broj 85, 23.09.2021.

 

Na osnovu člana 116. stav 1. Zakona o notarskoj službi u Republici Srpskoj (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 28/21) i člana 76. stav 2. Zakona o republičkoj upravi (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 115/18), ministar pravde, 2.septembra 2021.godine, donosi

PRAVILNIK

O DISCIPLINSKOJ ODGOVORNOSTI NOTARA

GLAVA I OSNOVNE ODREDBE

Član 1.

Ovim pravilnikom propisuju se pokretanje i vođenje postupka za utvrđivanje disciplinske odgovornosti notara, rad disciplinske komisije, postupak zastarijevanja i izvršenja disciplinske mjere, kao i druga pitanja od značaja za utvrđivanje disciplinske odgovornosti notara.

Član 2.

Povrede službenih dužnosti notara mogu biti lakše i teže, u skladu sa Zakonom o notarskoj službi u Republi- ci Srpskoj (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 28/21; u daljem tekstu: Zakon).

Član 3.

Za lakše i teže povrede službene dužnosti mogu se izreći disciplinske mjere, u skladu sa Zakonom.

GLAVA II

POKRETANjE DISCIPLINSKOG POSTUPKA

Član 4.

(1) Inicijativu za pokretanje disciplinskog postupka (u daljem tekstu: inicijativa) može podnijeti svako lice koje ima saznanja o učinjenoj povredi službene dužnosti notara, u skladu sa Zakonom.

(2) Inicijativa se podnosi ministru pravde (u daljem tekstu: ministar) u pisanoj formi i mora da bude obrazložena.

Član 5.

(1) Po prijemu inicijative ministar određuje državnog službenika iz Ministarstva pravde (u daljem tekstu: Ministarstvo) koji sprovodi prethodni postupak kada je to neophodno ili ako je inicijativa nepotpuna i ne sadrži sve podatke od značaja za postupanje po inicijativi, u skladu sa Zakonom.

(2) U prethodnom postupku pribavlja se izjašnjenje notara i prikupljaju drugi dokazi neophodni za utvrđivanje činjenica u vezi sa podnesenom inicijativom.

(3) Državni službenik koji sprovodi prethodni postupak dostavlja ministru izvještaj o sprovedenom pret- hodnom postupku sa prijedlogom zaključka o odbacivanju inicijative ili prijedlogom za pokretanje disciplinskog postupka, u skladu sa Zakonom.

Član 6.

Državni službenik koji sprovodi prethodni postupak ministru dostavlja prijedlog o odbacivanju inicijative u sljedećim slučajevima:

1) ako radnja opisana u inicijativi Zakonom nije propisana kao povreda službene dužnosti,

2) ako je nastupila zastarjelost za pokretanje disciplinskog postupka,

3) ako je notar prestao sa radom.

GLAVA III

VOĐENjE DISCIPLINSKOG POSTUPKA I RAD DISCIPLINSKE KOMISIJE

Član 7.

(1) Disciplinski postupak za utvrđivanje disciplinske odgovornosti notara pokreće se zahtjevom koji podnosi disciplinski tužilac i koji se obavezno dostavlja notaru protiv koga se postupak pokreće i prvostepenoj disciplinskoj komisiji i protiv njega nije dozvoljena posebna žalba, u skladu sa Zakonom.

(2) Zahtjev iz stava 1. ovog člana sadrži:

1) ime i prezime notara,

2) službeno sjedište notara,

3) činjenični opis i pravnu kvalifikaciju povrede službene dužnosti,

4) prijedlog dokaza za izvođenje,

5) prijedlog disciplinske mjere.

(3) Disciplinskog tužioca rješenjem imenuje mini- star iz reda državnih službenika Ministarstva, diplomiranih pravnika sa najmanje tri godine radnog iskustva na pravnim poslovima, u skladu sa Zakonom.

Član 8.

(1) O zahtjevu za pokretanje disciplinskog postupka protiv notara i o vođenju disciplinskog postupka odlučuje i disciplinsku mjeru izriče prvostepena disciplinska komisija, u skladu sa Zakonom.

(2) Prvostepenu disciplinsku komisiju imenuje Notarska komora Republike Srpske i ona se sastoji od tri člana iz reda notara, u skladu sa Zakonom.

(3) Jedan od članova komisije iz stava 2. ovog člana je predsjednik komisije.

Član 9.

(1) Ako prvostepena disciplinska komisija primi zahtjev koji je nerazumljiv ili nepotpun, odnosno koji ne sadrži sve podatke propisane članom 7. stav 2. ovog pravilnika, tada nalaže da se nedostaci otklone, te pisme- nim putem poziva podnosioca zahtjeva da otkloni ned statke u roku od osam dana od dana prijema zahtjeva.

(2) Ako podnosilac zahtjeva otkloni nedostatke u određenom roku, smatra se da je zahtjev od početka bio uredan.

(3) Ako podnosilac zahtjeva ne otkloni nedostatke u određenom roku, pa se usljed toga po zahtjevu ne može po-stupati, prvostepena disciplinska komisija zaključkom odbacuje zahtjev kao neuredan, o čemu se podnosilac zahtje- va upozorava u pozivu za otklanjanje nedostataka u zahtjevu.

(4) Protiv zaključka iz stava 3. ovog člana dozvoljena je žalba drugostepenoj komisiji u roku od 15 dana od dana prijema zaključka.

Član 10.

(1) Predsjednik prvostepene disciplinske komisi- je preduzima sve potrebne radnje za održavanje rasprave: pozivanje podnosioca zahtjeva, notara protiv koga se vodi disciplinski postupak, punomoćnika, svjedoka i drugih lica koja mogu da pomognu u utvrđivanju činjenica.

(2) Poziv sadrži: sastav prvostepene disciplinske komisije, ime i prezime notara koji se poziva, predmet pozivanja sa navođenjem povrede službene dužnosti iz člana 105. Zakona, vrijeme i mjesto održavanja rasprave, naznaku svojstva u kojem se lice poziva, kao i upozorenje o poslje- dicama neodazivanja na poziv.

(3) Notaru protiv koga se vodi disciplinski postupak poziv se uručuje najkasnije osam dana prije dana određenog za održavanje rasprave da bi se mogao pripremiti za raspravu.

(4) Notar protiv koga se vodi disciplinski postupak može da odredi punomoćnika koji će ga zastupati u postupku.

Član 11.

(1) Predsjednik, odnosno član prvostepene i drugostepene disciplinske komisije ne može biti:

1) lice koje je u istom predmetu učestvovalo u svojstvu svjedoka, vještaka ili podnosioca inicijative za pokreta- nje disciplinskog postupka, disciplinski tužilac, ili

2) lice za koje postoje okolnosti koje objektivno ukazuju na sumnju u njegovu objektivnost.

(2) Prvostepena i drugostepena disciplinska komisija paze po službenoj dužnosti na razloge izuzeća.

(3) Zahtjev za izuzeće predsjednika i članova prvostepene i drugostepene disciplinske komisije podnosi se Notarskoj komori Republike Srpske, odnosno ministru u pisanoj formi sa obrazloženjem.

(4) Predsjednik i članovi prvostepene i drugostepene disciplinske komisije mogu podnijeti zahtjev za izuzeće najkasnije u roku od tri dana od dana prijema zahtjeva, a notar u roku od tri dana od dana prijema poziva za raspravu.

(5) O izuzeću predsjednika i članova prvostepene disciplinske komisije odlučuje Notarska komora Republike Srpske, a o izuzeću predsjednika i članova drugostepene disciplinske komisije odlučuje ministar.

(6) Ukoliko se usvoji zahtjev za izuzeće, mijenja se sastav prvostepene i drugostepene disciplinske komisi- je.

(7) Protiv zaključka kojim se određuje izuzeće nije do- zvoljena posebna žalba.

Član 12.

(1) Rasprava pred prvostepenom disciplinskom komi- sijom je javna.

(2) Izuzetno od stava 1. ovog člana, iz razloga čuvanja službene, poslovne, profesionalne, naučne ili umjetnič- ke tajne, javnost se može isključiti u pojedinim fazama postupka, odnosno u toku cijelog postupka.

(3) O isključenju javnosti predsjednik prvostepene di- sciplinske komisije donosi zaključak.

Član 13.

(1) Prije početka rasprave predsjednik prvostepene disciplinske komisije utvrđuje prisustvo pozvanih lica.

(2) Predsjednik prvostepene disciplinske komisije može odgoditi zakazanu raspravu prije njenog održavanja ako utvrdi da nisu ispunjene sve pretpostavke za njeno odr- žavanje ili da dokazi čije je izvođenje određeno neće biti pribavljeni do zakazane rasprave.

(3) Ako nije prisutan notar protiv koga se vodi disci- plinski postupak, a ne postoji dokaz da je uredno pozvan, odnosno ako je obavijestio prvostepenu disciplinsku ko- misiju da je opravdano spriječen da dođe na raspravu, ra- sprava će se odgoditi.

(4) Prilikom odgađanja rasprave predsjednik prvos- tepene disciplinske komisije o vremenu održavanja nove rasprave odmah obavještava sve pozvane.

(5) Ako je notar protiv koga se vodi disciplinski po- stupak uredno pozvan, a svoj nedolazak nije opravdao, ra- sprava će se održati bez njegovog prisustva.

Član 14.

(1) Raspravom rukovodi predsjednik prvostepene di- sciplinske komisije, koji daje i oduzima riječ, postavlja pitanja i traži objašnjenja.

(2) Kada predsjednik prvostepene disciplinske komi- sije završi ispitivanje, članovi prvostepene disciplin- ske komisije mogu ispitivati notara, svjedoke i ostale učesnike u postupku.

(3) Po odobrenju predsjednika prvostepene disciplin- ske komisije, pitanja mogu postavljati punomoćnik i osta- la lica koja učestvuju u postupku.

(4) Predsjednik prvostepene disciplinske komisije neće dozvoliti postavljanje sugestivnih pitanja.

Član 15.

(1) U toku rasprave vodi se zapisnik.

(2) U uvodu zapisnika navodi se: sastav prvostepene disciplinske komisije pred kojom se održava rasprava, datum i mjesto održavanja rasprave, ime i prezime notara protiv koga se vodi disciplinski postupak, ime i prezime punomoćnika ako je angažovan, naznaka da li je rasprava javna ili je javnost isključena, kao i vrijeme početka ra- sprave.

(3) U zapisnik se unosi i: podatak da li je bilo pri- govora na sastav prvostepene disciplinske komisije, od- nosno zahtjeva za izuzeće nekog člana komisije i kakva je odluka o tome donesena, konstatuje se da li je pročitan zahtjev, izjava notara protiv koga se vodi disciplinski postupak, tok dokaznog postupka, lična imena svjedoka, vještaka i drugih lica koja su saslušana i njihovi iskazi, prijedlozi koji su dati i šta je o njima odlučeno, koji su dokazi izvedeni i na koji način, kao i druga pitanja od zna- čaja za vođenje rasprave.

(4) Izjave notara protiv koga se vodi disciplinski po- stupak, njegovog punomoćnika, podnosioca zahtjeva, svjedo- ka, vještaka i ostalih učesnika unose se u skraćenoj for- mi, a ako je potrebno, pojedini dijelovi izjave ili cijela izjava unosi se u zapisnik doslovno.

(5) U zapisnik se unosi vrijeme kada je rasprava zavr- šena.

(6) Zapisnik potpisuju predsjednik prvostepene di- sciplinske komisije, notar protiv koga se vodi disci- plinski postupak, njegov punomoćnik ukoliko ga ima i zapisničar.

Član 16.

(1) Rasprava počinje čitanjem zahtjeva ili izlaganjem zahtjeva predsjednika prvostepene disciplinske komisije, nakon čega se poziva notar protiv koga se vodi disciplin- ski postupak da se izjasni o povredi službene dužnosti koja mu se zahtjevom stavlja na teret.

(2) Notar protiv koga se vodi disciplinski postu- pak ima pravo da na raspravi iznosi činjenice, predlaže dokaze, postavlja pitanja svjedocima i vještacima, kao i podnosiocu zahtjeva, daje primjedbe i objašnjenja u vezi sa njihovim iskazima.(3) Punomoćnik notara protiv koga se vodi disciplin- ski postupak ima pravo da učestvuje u raspravi u toku cijelog postupka, da razmatra spise predmeta, da po odo- brenju predsjednika prvostepene disciplinske komisije postavlja pitanja notaru protiv koga se vodi disciplin- ski postupak i drugim prisutnim licima, da predlaže nove dokaze, odnosno da preduzima sve radnje u postupku kao i notar.

Član 17.

(1) Nakon izjašnjenja notara protiv koga se vodi di- sciplinski postupak, pristupa se izvođenju dokaza radi utvrđivanja činjenica.

(2) Svjedoci ne prisustvuju raspravi dok notar protiv koga se vodi disciplinski postupak daje izjavu, a prvoste- pena disciplinska komisija svjedoke saslušava pojedi- načno.

(3) Ako je potrebno, predsjednik prvostepene disci- plinske komisije može izvršiti suočavanje između notara protiv koga se vodi disciplinski postupak i svjedoka, kao i između dva svjedoka.

Član 18.

(1) Prvostepena disciplinska komisija izvodi do- kaze na raspravi, a predsjednik prvostepene disciplin- ske komisije određuje koji dokazi i kojim redom će se izvoditi.

(2) Prvostepena disciplinska komisija može odluči- ti da se izvedu i oni dokazi koji nisu predloženi ili do- kazi od čijeg izvođenja se odustalo.

(3) Nakon završenog dokaznog postupka, notar protiv koga se vodi disciplinski postupak i podnosilac zahtjeva mogu predložiti dopunu dokaznog postupka, o čemu odlu- čuje prvostepena disciplinska komisija.

(4) Ako podnosilac zahtjeva u toku dokaznog postupka ocijeni da je činjenično stanje drugačije u odnosu na izne- seno u zahtjevu, on može na raspravi zatražiti da izmijeni ili proširi zahtjev.

(5) Ako prvostepena disciplinska komisija prihvati izmijenjeni ili prošireni zahtjev, rasprava se nastavlja po izmijenjenom, odnosno proširenom zahtjevu.

Član 19.

Nakon završenog dokaznog postupka, predsjednik pr- vostepene disciplinske komisije daje riječ podnosiocu zahtjeva, a zatim notaru protiv koga se vodi disciplinski postupak, odnosno njegovom punomoćniku, ako ga ima, nakon čega predsjednik prvostepene disciplinske komisije obja- vljuje da je rasprava završena.

Član 20.

(1) Rasprava se može prekinuti i nastaviti drugog dana, ako je potrebno, s tim da prvostepena disciplinska komisija radi u istom sastavu.

(2) Ako prvostepena disciplinska komisija nastavi rad u izmijenjenom sastavu, rasprava počinje iz početka, s tim što će se pročitati izjave svjedoka i vještaka, te ostali pisani dokazi iz spisa.

Član 21.

(1) Poslije završene rasprave, prvostepena disci- plinska komisija povlači se radi vijećanja i glasanja i istog dana saopštava kako je odlučeno o disciplinskoj odgovornosti notara.

(2) Vijećanjem i glasanjem rukovodi predsjednik prvos- tepene disciplinske komisije.

(3) O vijećanju i glasanju vodi se poseban zapisnik, koji potpisuju svi članovi prvostepene disciplinske komisije i zapisničar, a zapisnik se zatvara u poseban omot.

(4) U toku vijećanja i glasanja prvostepena disciplin- ska komisija može odlučiti da ponovo zakaže raspravu radi dopune disciplinskog postupka.

Član 22.

(1) Rješenje prvostepene disciplinske komisije odno- si se samo na činjenični opis radnje iz zahtjeva, odnosno izmijenjeni ili prošireni zahtjev u toku postupka, ali prvostepena disciplinska komisija nije vezana pravnom kvalifikacijom povrede službene dužnosti.

(2) Rješenje prvostepene disciplinske komisije do- nosi se na osnovu činjenica koje su iznesene na raspravi, ocjene svakog dokaza pojedinačno i svih dokaza zajedno, te rezultata cjelokupnog postupka.

(3) Prilikom odlučivanja o disciplinskoj odgovor- nosti notara uzimaju se u obzir raniji disciplinski postupci, odnosno utvrđene odgovornosti i sankcije u ranijim disciplinskim postupcima, težina povrede slu- žbene dužnosti i njene posljedice, stepen odgovornosti notara, okolnosti pod kojima je učinjena povreda službene dužnosti, raniji rad i ponašanje notara poslije učinje- ne povrede službene dužnosti, kao i druge okolnosti koje mogu biti od uticaja za utvrđivanje disciplinske odgovor- nosti i izricanje disciplinske mjere.

Član 23.

Prvostepena disciplinska komisija može da:

1) obustavi disciplinski postupak,

2) notara protiv koga se vodi disciplinski postupak oslobodi odgovornosti,

3) notara protiv koga se vodi disciplinski postupak oglasi odgovornim za povredu službene dužnosti i da mu izrekne Zakonom propisanu disciplinsku mjeru.

Član 24.

Postupak se obustavlja zaključkom prvostepene disci- plinske komisije ako je:

1) nastupila zastarjelost za pokretanje ili vođenje disciplinskog postupka,

2) notaru prestala služba.

Član 25.

Rješenjem prvostepene disciplinske komisije notar se oslobađa odgovornosti ako:

1) radnja zbog koje je pokrenut disciplinski postupak Zakonom nije određena kao povreda službene dužnosti,

2) se utvrdi da notar nije učinio povredu službene du- žnosti zbog koje je disciplinski postupak pokrenut,

3) nije dokazano da je notar učinio povredu službene dužnosti zbog koje je pokrenut disciplinski postupak.

Član 26.

(1) Ako se utvrdi da je notar učinio povredu službene dužnosti i da je odgovoran za njeno izvršenje, prvostepena disciplinska komisija donosi rješenje o disciplinskoj odgovornosti notara i izriče jednu od Zakonom propisa- nih disciplinskih mjera.

(2) Prvostepena disciplinska komisija u rješenju iz stava 1. ovog člana navodi vrstu i visinu određene disci- plinske mjere.

Član 27.

(1) Rješenje prvostepene disciplinske komisije sadr- ži: uvod, dispozitiv, obrazloženje i uputstvo o pravnom sredstvu.

(2) Uvod prvostepenog rješenja iz stava 1. ovog člana sadrži: naziv disciplinskog organa koji donosi rješenje (sa brojem i datumom rješenja), ime i prezime notara i njegovog punomoćnika, ako ga ima, oznaku podnosioca zah- tjeva, kao i vrstu odluke prvostepene disciplinske komi- sije.

(3) Dispozitiv prvostepenog rješenja iz stava 1. ovog člana sadrži: lične podatke o notaru, odluku o disci- plinskoj odgovornosti, činjenični opis radnje, pravnu kvalifikaciju povrede službene dužnosti i vrstu disci- plinske mjere koja se izriče.

4) Obrazloženje prvostepenog rješenja iz stava 1. ovog člana sadrži: kratku sadržinu zahtjeva, kratku sadržinu izjave notara ili njegovog punomoćnika, utvrđeno činje- nično stanje o povredi službene dužnosti i disciplin- skoj odgovornosti notara, ocjenu izvedenih dokaza i prav- ni osnov na kome je zasnovano rješenje.

Član 28.

(1) Prvostepeno rješenje iz člana 27. ovog pravilnika, kao i zaključak o obustavi disciplinskog postupka, prvo- stepena disciplinska komisija dostavlja notaru, punomoć- niku, ako ga ima, i disciplinskom tužiocu u roku od 15 dana od dana donošenja ovog rješenja, odnosno zaključka.

(2) Protiv rješenja i zaključka iz stava 1. ovog člana može se izjaviti žalba drugostepenoj disciplinskoj komi- siji u roku od 15 dana od dana prijema, u skladu sa Zakonom.

(3) Žalba se podnosi putem prvostepene disciplinske komisije i ona odgađa izvršenje rješenja.

(4) Prvostepena disciplinska komisija odbacuje žalbu iz stava 2. ovog člana kao neblagovremenu, nedopuštenu ili izjavljenu od neovlašćenog lica zaključkom protiv kojeg je dozvoljena žalba drugostepenoj disciplinskoj komisiji.

(5) Žalbu koja je blagovremena, dopuštena ili izja- vljena od ovlašćenog lica prvostepena disciplinska ko- misija sa svim spisima prvostepenog postupka dostavlja bez odgađanja, a najkasnije u roku od osam dana od dana prijema žalbe, drugostepenoj disciplinskoj komisiji na odlučivanje.

Član 29.

Drugostepenu disciplinsku komisiju rješenjem ime- nuje ministar, a čine je dva člana iz reda državnih slu- žbenika Ministarstva i jedan član iz reda notara, u skla- du sa Zakonom.

Član 30.

(1) Ako drugostepena disciplinska komisija utvrdi da je to potrebno radi boljeg razrješenja stvari, može održa- ti usmenu raspravu.

(2) Izostanak stranaka sa rasprave ne odgađa rad komi- sije, nego će se na raspravi njihovi podnesci pročitati.

(3) Ako na raspravu ne dođe nijedna stranka, komisija će održati raspravu bez njihovog prisustva.

Član 31.

(1) Drugostepena disciplinska komisija može da:

1) odbije žalbu kao neosnovanu i potvrdi prvostepeno rješenje,

2) poništi rješenje prvostepene disciplinske komi- sije i sama riješi stvar,

3) poništi rješenje prvostepene disciplinske komi- sije i predmet vrati na ponovno odlučivanje.

(2) Rješenje drugostepene disciplinske komisije do- stavlja se notaru, punomoćniku, ako ga ima, i disciplin- skom tužiocu.

Član 32.

(1) Rješenje drugostepene disciplinske komisije je konačno i protiv njega nije dozvoljena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor kod nadležnog suda, u skladu sa Zakonom.

(2) Rješenje drugostepene disciplinske komisije je konačno:

1) kada istekne rok za podnošenje žalbe, a žalba nije podnesena u roku,

2) danom dostavljanja drugostepenog rješenja donese- nog po žalbi strankama u postupku.

Član 33.

Ministarstvo, u pisanoj formi, obavještava podno- sioca inicijative o pravosnažno završenom disciplin- skom postupku koji je vođen protiv notara.

GLAVA IV

ZASTARJELOST, IZVRŠENjE DISCIPLINSKE MJERE I TROŠKOVI DISCIPLINSKOG POSTUPKA

Član 34.

Zastarjelost za pokretanje i vođenje disciplinskog postupka, izvršenje izrečene disciplinske mjere, kao i način vođenja evidencije o izrečenim disciplinskim mjerama, propisani su čl. 112. do 115. Zakona.

Član 35.

Troškovi disciplinskog postupka uplaćuju se na ra- čun javnih prihoda Republike Srpske u roku od osam dana od dana konačnosti disciplinske odluke, o čemu notar dostavlja dokaz Ministarstvu bez odgađanja, a najkasnije u roku od petnaest dana od dana konačnosti disciplinske odluke.

Član 36.

U slučaju oslobađajućeg i odbijajućeg rješenja, tro- škovi disciplinskog postupka uplaćuju se na račun javnih prihoda Republike Srpske.

GLAVA V

PRELAZNA ODREDBA I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 37.

Postupci o disciplinskoj odgovornosti notara koji su započeti prema odredbama Pravilnika o disciplinskoj odgovornosti notara (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 68/18) okončaće se u skladu sa odredbama tog pravilnika.

Član 38.

Stupanjem na snagu ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o disciplinskoj odgovornosti notara (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 68/18).

Član 39.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u “Službenom glasniku Republike Srpske”.

 

Broj: 08.021/020-2138/21

2. septembra 2021. godine

Banjaluka

 

Ministar, Anton Kasipović, s.r. 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.