Pravilnik o sadržaju i formi finansijskih izvještaja za privredna društva

11.10.2021. 14:00 / Izvor: Službene novine Federacije BiH
privredna društva

Pravilnik o sadržaju i formi finansijskih izvještaja za privredna društva

 

Službene novine Federacije BiH broj 81/21 (11.10.2021.)

 

Na osnovu člana 39. stav (3) Zakona o računovodstvu i reviziji u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj: 15/21) federalni ministar finansija/financija donosi

 

PRAVILNIK

O SADRŽAJU I FORMI FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA ZA PRIVREDNA DRUŠTVA


 

Poglavlje I. Opće odredbe

 

Član 1.
(Predmet)

 

(1) Ovim pravilnikom propisuju se obrasci i sadržaj pozicija u obrascima za privredna društva i druga pravna lica koja poslovne knjige vode po Kontnom okviru za privredna društva:

a) Izvještaj o finansijskom položaju na kraju perioda (Bilans stanja),

b) Izvještaj o ukupnom rezultatu za period (Bilans uspjeha), i

c) Izvještaj o tokovima gotovine (Izvještaj o gotovinskim tokovima) (direktna i indirektna metoda), (u daljem tekstu zajedno: "obrasci"),

kao i bilješke uz finansijske izvještaje.

(2) U skladu sa članom 37. stav (2) Zakona o računovodstvu i reviziji u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH, broj 15/21 - u daljem tekstu: Zakon), mikro i mala privredna društva finansijske izvještaje prezentiraju kroz:

a) Izvještaj o finansijskom položaju na kraju perioda (Bilans stanja),

b) Izvještaj o ukupnom rezultatu za period (Bilans uspjeha), (u daljem tekstu zajedno: "obrasci"),

kao i bilješke uz finansijske izvještaje.

(3) Srednja i velika privredna društva trebaju koristiti obrasce koje se nalaze u prilozima 1., 2., 3a. i 3b. ovog pravilnika koji sadrže jednodimenzionalni bar kod i čine njegov sastavni dio. Mala privredna društva trebaju koristiti samo obrasce koji se nalaze u prilozima 1. i 2.

(4) Mikro privredna društva trebaju koristiti obrasce koje se nalaze u prilozima 4. i 5. ovog pravilnika koji sadrže jednodimenzionalni bar kod i čine njegov sastavni dio.

 

Član 2.
(Sadržaj pozicija)

 

(1) Sadržaj pozicija navedenih obrazaca je definiran uputstvima u čl. 5., 7., 10., 11., 13. i 15. ovog pravilnika.

(2) U obrasce se upisuju iznosi u konvertibilnim markama, bez decimalnih mjesta.

 

Član 3.
(Statusna promjena)

 

(1) Privredno društvo kod kojeg je nastala statusna promjena, sastavlja finansijske izvještaje sa datumom statusne promjene.

(2) Privredno društvo nad kojim je otvoren postupak stečaja, odnosno likvidacije, sastavlja finansijske izvještaje na datum otvaranja, odnosno zaključivanja stečaja, odnosno likvidacije.

(3) U slučajevima iz st. (1) i (2) ovog člana, na svim obrascima stavlja se oznaka iz koje je vidljivo da se radi o statusnoj promjeni, stečaju ili likvidaciji privrednog društva.

 

Poglavlje II. Mala, srednja i velika privredna društva

 

Odjeljak A. Izvještaj o finansijskom položaju na kraju perioda

 

Član 4.
(Unos podataka u obrazac Izvještaj o finansijskom položaju na kraju perioda)

 

(1) Prilikom izrade finansijskog izvještaja, u obrazac Izvještaj o finansijskom položaju na kraju perioda privredno društvo unosi podatke, u kolone 5 i 6, pod oznakom AOP 001 do AOP 062 za imovinu i AOP 101 do AOP 151 za kapital i obaveze (kolona 4), a prema sadržaju pozicija kolone 2 definiranim u članu 5. ovog pravilnika.

(2) U kolonu 6 obrasca unose se podaci iz kolone 5 iz obrasca za prethodni obračunski period (početno stanje), dok se podaci u koloni 5 unose preuzimanjem zatvorenih salda sa konta na kraju tekuće godine, odnosno na kraju obračunskog perioda za koji se priprema finansijski izvještaj.

(3) Ako su podaci u koloni 5 iz prethodne godine korigovani u skladu sa računovodstvenim i drugim propisima, u kolonu 6 unose se tako korigovani podaci.

 

Član 5.
(Sadržaj pozicija u Izvještaju o finansijskom položaju na kraju perioda)

 

Prilikom popunjavanja obrasca Izvještaj o finansijskom položaju, privredno društvo unosi podatke u kolone 5 i 6 u skladu sa sljedećim sadržajem pozicija kolone 2:
 

Redni broj

Pozicija

Oznaka za AOP

Grupa / konto koje treba uključiti

 

 

 

 

 

IMOVINA

 

 

A.

Dugoročna imovina

001

 

1

Nekretnine, postrojenja i oprema

002

 

1.1.

Zemljište

003

Konto: 020, 028 (dio)

1.2.

Građevinski objekti

004

Konto: 021, 028 (dio), 029 (dio)

1.3.

Postrojenja, oprema i namještaj

005

Konto: 022, 023, 028 (dio), 029 (dio)

1.4.

Transportna sredstva

006

Konto: 024, 028 (dio), 029 (dio)

1.5.

Ostala dugoročna materijalna imovina

007

Konto: 026, 028 (dio), 029 (dio)

1.6.

Nekretnine, postrojenja i oprema u pripremi

008

Konto: 025, 027, 028 (dio)

2.

Imovina s pravom korištenja

009

 

2.1.

Zemljište

010

Konto: 050, 059 (dio)

2.2.

Građevinski objekti

011

Konto: 051, 059 (dio)

2.3.

Postrojenja i oprema

012

Konto: 052, 059 (dio)

2.4.

Nematerijalna imovina

013

Konto: 053, 059 (dio)

3.

Ulaganja u investicijske nekretnine

014

Grupa: 03

4.

Nematerijalna imovina

015

 

4.1.

Kapitalizirana ulaganja u razvoj

016

Konto: 010, 018 (dio), 019 (dio)

4.2.

Koncesije, patenti, licence i druga prava

017

Konto: 011, 018 (dio), 019 (dio)

4.3.

Ostala nematerijalna imovina

018

Konto: 014, 018 (dio), 019 (dio)

4.4.

Nematerijalna imovina u pripremi

019

Konto: 015, 017, 018 (dio)

5.

Biološka imovina

020

Grupa: 04

6.

Ulaganja u zavisne subjekte

021

Konto: 0601, 0609 (dio)

7.

Ulaganja u pridružene subjekte

022

Konto: 0602, 0609 (dio)

8.

Ulaganja u zajedničke poduhvate

023

Konto: 0603, 0609 (dio)

9.

Goodwill

024

Konto: 012

Dodatno: efekti pripreme konsolidovanih finansijskih izvještaja

10.

 Finansijska imovina po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat

025

 

10.1.

Ulaganja u instrumente kapitala

026

Konto: 0651, 0658 (dio),

0659 (dio)

10.2.

Obveznice, dati krediti i ostali dužnički instrumenti

027

Konto: 0652, 0654, 0658 (dio), 0659 (dio)

11.

Finansijska imovina po amortizovanom trošku

028

 

11.1

Depoziti kod banaka

029

Konto: 0661, 0669 (dio)

11.2.

Dati krediti

030

Konto: 0662, 0669 (dio)

11.3.

Obveznice

031

Konto: 0663, 0669 (dio)

11.4.

Ostala finansijska imovina po amortizovanom trošku

032

Konto: 0664, 0669 (dio)

12.

Potraživanja po finansijskim najmovima

033

Konto: 067

13.

Ostala imovina i potraživanja

034

Grupa: 07

Konto: 091, 098

B.

Odgođena porezna imovina

035

Konto: 090

C.

Kratkoročna imovina

036

 

1.

Zalihe

037

 

1.1.

Sirovine, materijal, rezervni dijelovi i sitan inventar

038

Grupa: 10

1.2.

Proizvodnja u toku, poluproizvodi i nedovršene usluge

039

Grupa: 11

1.3.

Gotovi proizvodi

040

Grupa: 12

1.4.

Roba

041

Grupa: 13

1.5.

Dati avansi

042

Grupa: 15

2.

Dugoročna imovina namijenjena prodaji i imovina poslovanja koje se obustavlja

043

Grupa: 14

3.

Ugovorna imovina

044

Konto: 281

4.

Potraživanja od kupaca

045

 

4.1.

Kupci - povezane strane

046

Konto: 210, 219 (dio)

4.2.

Kupci u zemlji

047

Konto: 211, 219 (dio)

4.3.

Kupci u inostranstvu

048

Konto: 212, 219 (dio)

5.

Ostala finansijska imovina po amortizovanom trošku

049

 

5.1.

Depoziti kod banaka

050

Konto: 2310, 2390 (dio), 2401, 2409 (dio)

5.2.

Dati krediti

051

Konto: 2311, 2390 (dio), 2402, 2409 (dio)

5.3.

Obveznice

052

Konto: 2312, 2390 (dio), 2403, 2409 (dio)

5.4.

Ostala finansijska imovina po amortizovanom trošku

053

Konto: 2313, 2315, 2404,

2409 (dio), 2392 (dio)

6.

Potraživanja po finansijskim najmovima

054

Konto: 247

7.

Finansijska imovina po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha

055

Konto: 245

8.

Derivatni finansijski instrumenti

056

Grupa: 22

9.

Gotovina i gotovinski ekvivalenti (isključujući prekoračenja po bankovnim računima)

057

Grupa: 20

10.

Akontacije poreza na dobit

058

Konto: 234, 481 - neto prikaz

11.

Ostala imovina i potraživanja, uključujući i razgraničenja

059

Grupa: 27, 28

Konto: 230, 232, 233, 235, 237, 238, 2391

D.

UKUPNO IMOVINA

060

 

E.

VANBILANSNA EVIDENCIJA

061

 

F.

UKUPNO IMOVINA I VANBILANSNA EVIDENCIJA

062

 

 

KAPITAL

 

 

1.

Vlasnički kapital

101

 

1.1.

Dionički kapital

102

Konto: 300

1.2.

Otkupljene vlastite dionice

103

Konto: 360

1.3.

Udjeli članova društva sa ograničenom odgovornošću

104

Konto: 302

1.4.

Državni kapital

105

Konto: 305

1.5.

Ostali oblici vlasničkog kapitala

106

Konto: 309

2.

Dionička premija

107

Konto: 320

3.

Rezerve

108

 

3.1.

Statutarne rezerve

109

Konto: 321

3.2.

Ostale rezerve

110

Konto: 322

4.

Revalorizacione rezerve

111

 

4.1.

Revalorizacione rezerve za nekretnine, postrojenja i opremu

112

Konto: 330

4.2.

Revalorizacione rezerve za finansijsku imovinu mjerenu po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat

113

Konto: 332

4.3.

Ostale revalorizacione rezerve

114

Konto: 331, 339

5.

Dobit

115

 

5.1.

Akumulirana, neraspoređena dobit iz prethodnih perioda

116

Konto: 340

5.2.

Dobit tekućeg perioda

117

Konto: 341

6.

Gubitak

118

 

6.1.

Akumulirani, nepokriveni gubici iz prethodnih perioda

119

Konto: 350

6.2.

Gubitak tekućeg perioda

120

Konto: 351

7.

Kapital koji pripada vlasnicima matičnog društva

121

 

8.

Kapital koji pripada vlasnicima manjinskih interesa

122

Kod pripreme konsolidovanih finansijskih izvještaja

A.

UKUPNO KAPITAL

123

 

 

OBAVEZE

 

 

B.

Dugoročne obaveze

124

 

1.

Finansijske obaveze po amortizovanom trošku

125

 

1.1.

Obaveze po uzetim kreditima

126

Konto: 413, 414

1.2.

Obaveze po osnovu najmova

127

Konto: 415, 416

1.3.

Obaveze po izdatim dužničkim instrumentima

128

Konto: 412

1.4.

Ostale finansijske obaveze po amortizovanom trošku

129

Konto: 418

2.

Odgođeni prihod

130

Konto: 407

3.

Rezervisanja

131

Konto: 400, 401, 403, 404, 405, 406, 409 (dio)

4.

Ostale obaveze, uključujući i razgraničenja

132

Konto: 402, 409 (dio), 410, 419

C.

Odgođene porezne obaveze

133

Konto: 408

D.

Kratkoročne obaveze

134

 

1.

Finansijske obaveze po amortizovanom trošku

135

 

1.1.

Obaveze prema dobavljačima

136

Konto: 431, 432, 433

1.2.

Ugovorne obaveze

137

Konto: 434, 435

1.3.

Obaveze po uzetim kreditima

138

Konto: 422, 423, 424, 4600

1.4.

Obaveze po osnovu najmova

139

Konto: 425, 426, 4601

1.5.

Obaveze po izdatim dužničkim instrumentima

140

Konto: 421, 4602

1.6.

Ostale finansijske obaveze po amortizovanom trošku

141

Konto: 428, 4603

2.

Finansijske obaveze po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha

142

Konto: 427

3.

Derivatni finansijski instrumenti

143

Grupa: 44

4.

Odgođeni prihod

144

Konto: 491, 493, 499 (dio)

5.

Rezervisanja

145

Konto: 492

6.

Obaveze za porez na dobit

146

Konto: 234, 481 - neto prikaz

7.

Ostale obaveze, uključujući i razgraničenja

147

Grupa: 45, 47

Konto: 430, 437, 439, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 480, 482, 483, 484, 489, 490, 499 (dio)

E.

UKUPNO OBAVEZE

148

 

F.

UKUPNO KAPITAL I OBAVEZE

149

 

G.

VANBILANSNA EVIDENCIJA

150

 

H.

UKUPNO KAPITAL, OBAVEZE I VANBILANSNA EVIDENCIJA

151

 

 

 

Odjeljak B. Izvještaj o ukupnom rezultatu za period

 

Član 6.
(Unos podataka u obrazac Izvještaj o ukupnom rezultatu za period)

 

(1) Prilikom izrade finansijskog izvještaja, u obrazac Izvještaj o ukupnom rezultatu za period, privredno društvo unosi podatke, u kolone 5 i 6, pod oznakom AOP 201 do AOP 339, a prema sadržaju pozicija kolone 2 definiranim u članu 7. ovog pravilnika. Nadalje, ako je primjenjivo, u kolone 5 i 6, pod oznakom AOP 340 do AOP 345, unose se podaci o zaradi po dionici, te podaci o dobiti (ili gubitku) i ukupnom rezultatu koji pripada vlasnicima matičnog društva i vlasnicima manjinskih interesa.

(2) U kolonu 6 obrasca unose se podaci iz kolone 5 iz obrasca za prethodni obračunski period, dok se podaci u koloni 5 unose preuzimanjem zatvorenih salda sa konta na kraju tekuće godine, odnosno na kraju obračunskog perioda za koji se priprema finansijski izvještaj.

(3) Ako su podaci u koloni 5 iz prethodne godine korigovani u skladu sa računovodstvenim i drugim propisima, u kolonu 6 unose se tako korigovani podaci.

 

Član 7.
(Sadržaj pozicija u Izvještaju o ukupnom rezultatu za period)

 

Prilikom popunjavanja obrasca Izvještaj o ukupnom rezultatu za period, privredno društvo unosi podatke u kolone 5 i 6 u skladu sa sljedećim sadržajem pozicija kolone 2:
 

Redni broj

Pozicija

Oznaka za AOP

Grupa / konto koje treba uključiti

 

 

 

 

 

BILANS USPJEHA

 

 

A.

Prihodi iz ugovora s kupcima

201

 

1.

Prihodi iz ugovora sa povezanim stranama

202

 

1.1.

Prihodi od prodaje robe

203

Konto: 6001, 6002, 603 (dio)

1.2.

Prihodi od prodaje gotovih proizvoda

204

Konto: 6101, 6102, 613 (dio)

1.3.

Prihodi od pruženih usluga

205

Konto: 6201, 6202, 623 (dio)

2.

Prihodi iz ugovora sa nepovezanim stranama na domaćem tržištu

206

 

2.1.

Prihodi od prodaje robe

207

Konto: 6011, 6012, 603 (dio)

2.2.

Prihodi od prodaje gotovih proizvoda

208

Konto: 6111, 6112, 613 (dio)

2.3.

Prihodi od pruženih usluga

209

Konto: 6211, 6212, 623 (dio)

3.

Prihodi iz ugovora sa nepovezanim stranama na inostranom tržištu

210

 

3.1.

Prihodi od prodaje robe

211

Konto: 6021, 6022, 603 (dio)

3.2.

Prihodi od prodaje gotovih proizvoda

212

Konto: 6121, 6122, 613 (dio)

3.3.

Prihodi od pruženih usluga

213

Konto: 6221, 6222, 623 (dio)

B.

Ostali prihodi i dobici

214

 

1.

Dobici od dugoročne nefinansijske imovine

215

Neto višak prihoda/dobitaka nad rashodima/gubicima

1.1.

Neto dobici od otuđenja nekretnina, postrojenja i opreme

216

Konto: 570 (dio), 670 (dio) - neto prikaz

1.2.

Neto dobici od otpuštanja ranije priznatih gubitaka od umanjenja vrijednosti nekretnina, postrojenja i opreme

217

Konto: 5810, 6810 - neto prikaz

1.3.

Neto dobici od otpuštanja ranije priznatih gubitaka od promjene revalorizovane vrijednosti nekretnina, postrojenja i opreme za koje nije bilo postojećih revalorizacionih rezervi

218

Konto: 5811, 6811 - neto prikaz

1.4.

Neto dobici od otuđenja ulaganja u investicijske nekretnine

219

Konto: 571, 671 - neto prikaz

1.5.

Neto povećanja vrijednosti ulaganja u investicijske nekretnine koja se vode po fer vrijednosti

220

Konto: 640, 643 - neto prikaz

1.6.

Neto dobici od otpuštanja ranije priznatih gubitaka od umanjenja vrijednosti investicijskih nekretnina

221

Konto: 582, 682 - neto prikaz

1.7.

Neto dobici od otuđenja nematerijalne imovine

222

Konto: 570 (dio), 670 (dio) - neto prikaz

1.8.

Neto dobici od otpuštanja ranije priznatih gubitaka od umanjenja vrijednosti nematerijalne imovine

223

Konto: 580, 680 - neto prikaz

1.9.

Neto dobici od prestanka priznavanja imovine s pravom korištenja

224

Konto: 587, 687 - neto prikaz

1.10.

Neto dobici od otuđenja biološke imovine

225

Konto: 572, 672 - neto prikaz

1.11.

Neto povećanja vrijednosti biološke imovine koja se vodi po fer vrijednosti

226

Konto: 641, 644 - neto prikaz

1.12.

Neto dobici od otpuštanja ranije priznatih gubitaka od umanjenja vrijednosti biološke imovine

227

Konto: 583, 683 - neto prikaz

1.13.

Neto dobici od dugoročne imovine namijenjene prodaji

228

Konto: 5730, 5880, 6730, 6880 - neto prikaz

1.14.

Ostali neto dobici od otpuštanja ranije priznatih gubitaka od umanjenja vrijednosti dugoročne nefinansijske imovine

229

Konto: 589 (dio), 689 (dio) - neto prikaz

2.

Dobici od finansijske imovine

230

Neto višak prihoda/dobitaka nad rashodima/gubicima

2.1.

Neto otpuštanja ranije priznatih kreditnih gubitaka od finansijske imovine po amortizovanom trošku

231

Konto: 5780, 5841, 5860, 5861, 6860, 6841, 6861 - neto prikaz

2.2.

Neto otpuštanja ranije priznatih kreditnih gubitaka od finansijske imovine po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat

232

Konto: 5842, 5862, 6842, 6862 - neto prikaz

2.3.

Neto dobici od prestanka priznavanja finansijske imovine po amortizovanom trošku

233

Konto: 5843, 6843 - neto prikaz

2.4.

Neto dobici od modifikacija finansijske imovine po amortizovanom trošku koje nisu rezultirale prestankom priznavanja

234

Konto: 5844, 6844 - neto prikaz

2.5.

Neto dobici od otuđenja finansijske imovine po amortizovanom trošku

235

Konto: 5740, 6740 - neto prikaz

2.6.

Neto povećanja vrijednosti finansijske imovine po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha

236

Konto: 5863, 6863 - neto prikaz

2.7.

Neto dobici od otuđenja finansijske imovine po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha

237

Konto: 5741, 6741 - neto prikaz

2.8.

Neto dobici od otuđenja finansijske imovine po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat

238

Konto: 5742, 6742 - neto prikaz

2.9.

Neto dobici od reklasifikacija finansijske imovine između poslovnih modela

239

Konto: 5845, 6845 - neto prikaz

2.10

Ostali neto dobici od finansijske imovine

240

Konto: 589 (dio), 689 (dio) - neto prikaz

3.

Troškovi rezervisanja, neto

241

Konto: 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 679 (dio)

4.

Neto dobici od trgovanja derivatima

242

Konto: 577, 678 - neto prikaz

5.

Prihodi od prodaje materijala, neto

243

Konto: 575, 675 - neto prikaz

6.

Viškovi i ostala pozitivna usklađenja zaliha

244

Konto: 676, 685

7.

Prihodi od dividendi

245

Konto: 656

8.

Udio u dobiti pridruženog društva i zajedničkog poduhvata primjenom metode udjela

246

Kod konsolidovanih finansijskih izvještaja

9.

Finansijski prihodi

247

 

9.1.

Prihodi od kamata

248

Konto: 660, 661

9.2.

Neto pozitivne kursne razlike

249

Konto: 562, 662 - neto prikaz

9.3.

Ostali finansijski prihodi

250

Konto: 663, 669

10.

 Ostali prihodi i dobici

251

Konto: 650, 651, 652, 653, 654, 655, 659, 677, 679 (dio), 690, 691, 6743, 6744, 6745

C.

Ukupno prihodi

252

 

D.

Poslovni rashodi

253

 

1.

Nabavna vrijednost prodate robe

254

Grupa: 50

2.

 Promjene u zalihama gotovih proizvoda, poluproizvoda i proizvodnje u toku, neto (+) / (-)

255

Konto: 595, 596 - neto prikaz

3.

Troškovi sirovina i materijala

256

Konto: 510, 511, 513, 514, 519

4.

Troškovi energije i goriva

257

Konto: 512

5.

Troškovi plaća i ostalih ličnih primanja

258

 

5.1.

Bruto plaće zaposlenih

259

Konto: 520

5.2.

Ostale naknade zaposlenih

260

Konto: 521, 523, 524

5.3.

Troškovi ostalih angažovanih fizičkih lica, uključujući članove odbora

261

Konto: 527, 529

6.

Amortizacija

262

 

6.1.

Nekretnine, postrojenja i oprema

263

Konto: 540 (dio), 541 (dio), 542 (dio)

6.2.

Investicijske nekretnine

264

Konto: 540 (dio), 541 (dio), 542 (dio)

6.3.

Imovina s pravom korištenja

265

Konto: 540 (dio), 541 (dio), 542 (dio)

6.4.

Nematerijalna imovina

266

Konto: 540 (dio), 541 (dio), 542 (dio)

6.5.

Biološka imovina

267

Konto: 540 (dio), 541 (dio), 542 (dio)

6.6.

Ostala dugoročna imovina po osnovu ugovora sa kupcima

268

Konto: 540 (dio), 541 (dio), 542 (dio)

7.

Troškovi primljenih usluga

269

Grupa: 53 Konto: 550

8.

Ostali poslovni rashodi i troškovi

270

Konto: 551, 552, 553, 554, 555, 556, 559

E.

Ostali rashodi i gubici

271

 

1.

Gubici od dugoročne nefinansijske imovine

272

Neto višak rashoda/gubitaka nad prihodima/dobicima

1.1.

Neto gubici od otuđenja nekretnina, postrojenja i opreme

273

Konto: 570 (dio), 670 (dio) - neto prikaz

1.2.

Neto gubici od umanjenja vrijednosti nekretnina, postrojenja i opreme

274

Konto: 5810, 6810 - neto prikaz

1.3.

Neto gubici od promjene revalorizovane vrijednosti nekretnina, postrojenja i opreme za koje nema postojećih revalorizacionih rezervi

275

Konto: 5811, 6811 - neto prikaz

1.4.

Neto gubici od otuđenja ulaganja u investicijske nekretnine

276

Konto: 571, 671 - neto prikaz

1.5.

Neto smanjenja vrijednosti ulaganja u investicijske nekretnine koja se vode po fer vrijednosti

277

Konto: 640, 643 - neto prikaz

1.6.

Neto gubici od umanjenja vrijednosti investicijskih nekretnina

278

Konto: 582, 682 - neto prikaz

1.7.

Neto gubici od otuđenja nematerijalne imovine

279

Konto: 570 (dio), 670 (dio) - neto prikaz

1.8.

Neto gubici od umanjenja vrijednosti nematerijalne imovine

280

Konto: 580, 680 - neto prikaz

1.9.

Neto gubici od prestanka priznavanja imovine s pravom korištenja

281

Konto: 587, 687 - neto prikaz

1.10.

Neto gubici od otuđenja biološke imovine

282

Konto: 572, 672 - neto prikaz

1.11.

Neto smanjenja vrijednosti biološke imovine koja se vodi po fer vrijednosti

283

Konto: 641, 644 - neto prikaz

1.12.

Neto gubici od umanjenja vrijednosti biološke imovine

284

Konto: 583, 683 - neto prikaz

1.13.

Neto gubici od dugoročne imovine namijenjene prodaji

285

Konto: 5730, 5880, 6730, 6880 - neto prikaz

1.14.

Ostali neto gubici od umanjenja vrijednosti dugoročne nefinansijske imovine

286

Konto: 589 (dio), 689 (dio) - neto prikaz

2.

Gubici od finansijske imovine

287

Neto višak rashoda/gubitaka nad prihodima/dobicima

2.1.

Neto kreditni gubici od finansijske imovine po amortizovanom trošku

288

Konto: 5780, 5841, 5860, 5861, 6860, 6841, 6861 - neto prikaz

2.2.

Neto kreditni gubici od finansijske imovine po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat

289

Konto: 5842, 6842 - neto prikaz

2.3.

Neto gubici od prestanka priznavanja finansijske imovine po amortizovanom trošku

290

Konto: 5843, 6843 - neto prikaz

2.4.

Neto gubici od modifikacija finansijske imovine po amortizovanom trošku koje nisu rezultirale prestankom priznavanja

291

Konto: 5844, 6844 - neto prikaz

2.5.

Neto gubici od otuđenja finansijske imovine po amortizovanom trošku

292

Konto: 5740, 6740 - neto prikaz

2.6.

Neto smanjenja vrijednosti finansijske imovine po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha

293

Konto: 5862, 6862 - neto prikaz

2.7.

Neto gubici od otuđenja finansijske imovine po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha

294

Konto: 5741, 6741 - neto prikaz

2.8.

Neto gubici od otuđenja finansijske imovine po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat

295

Konto: 5742, 6742 - neto prikaz

2.9.

Neto gubici od reklasifikacija finansijske imovine između poslovnih modela

296

Konto: 5845, 6845 - neto prikaz

2.10

Ostali neto gubici od finansijske imovine

297

Konto: 589 (dio), 689 (dio) - neto prikaz

3.

Troškovi rezervisanja, neto

298

Konto: 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 679 (dio)

4.

Neto gubici od trgovanja derivatima

299

Konto: 577, 678 - neto prikaz

5.

Rashodi od prodaje materijala, neto

300

Konto: 575, 675 - neto prikaz

6.

Manjkovi i ostala negativna usklađenja zaliha

301

Konto: 576, 579 (dio), 585

7.

Udio u gubitku pridruženog društva i zajedničkog poduhvata primjenom metode udjela

302

Kod konsolidovanih finansijskih izvještaja

8.

Umanjenje vrijednosti goodwilla

303

Konto: 579 (dio)

Dodatno: efekti pripreme konsolidovanih finansijskih izvještaja

9.

Finansijski rashodi

304

 

9.1.

Rashodi od kamata

305

Konto: 560, 561

9.2.

Neto negativne kursne razlike

306

Konto: 562, 662 - neto prikaz

9.3.

Ostali finansijski rashodi

307

Konto: 563, 569

10.

Ostali rashodi i gubici

308

Konto: 579 (dio), 590, 591, 5743, 5744, 5745, 5781

F

Ukupno rashodi

309

 

G.

Dobit iz redovnog poslovanja prije oporezivanja

310

 

H.

Gubitak iz redovnog poslovanja prije oporezivanja

311

 

I.

Porez na dobit

312

 

1.

Tekući porez na dobit

313

Konto: 721

2.

Odgođeni porez na dobit

314

 

2.1.

Efekat smanjenja odgođene porezne imovine

315

Konto: 722

2.2.

Efekat povećanja odgođene porezne imovine

316

Konto: 723

2.3.

Efekat povećanja odgođenih poreznih obaveza

317

Konto: 724

2.4.

Efekat smanjenja odgođenih poreznih obaveza

318

Konto: 725

J.

Dobit iz redovnog poslovanja

319

 

K.

Gubitak iz redovnog poslovanja

320

 

L.

Dobit ili gubitak od obustavljenog poslovanja

321

Konto: 5731, 5881, 6731, 6881 - neto prikaz

M.

Dobit

322

 

N.

Gubitak

323

 

 

 

 

 

 

IZVJEŠTAJ O OSTALOM UKUPNOM REZULTATU

 

 

O

Ostali ukupni rezultat

324

 

1.

Stavke koje mogu biti reklasifikovane u bilans uspjeha

325

 

1.1.

Povećanje/(smanjenje) fer vrijednosti dužničkih instrumenata po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat

326

Promjena priznata na kontu 332 (analitička konta koja se odnose na ove efekte) tokom finansijske godine

1.2.

Efekti proistekli iz transakcija zaštite ("hedging")

327

Promjena priznata na kontu 339 (analitička konta koja se odnose na ove efekte) tokom finansijske godine

1.3.

Udio u ostalom ukupnom rezultatu pridruženog društva i zajedničkog poduhvata primjenom metode udjela

328

Kod konsolidovanih finansijskih izvještaja

1.4.

Ostale stavke koje mogu biti reklasifikovane u bilans uspjeha

329

Promjena priznata na kontu 339 (analitička konta koja se odnose na ove stavke) tokom finansijske godine

1.5.

Porez na dobit koji se odnosi na ove stavke

330

Odgođeni porez, bez uticaja na tačku I.2. gore

2.

Stavke koje neće biti reklasifikovane u bilans uspjeha

331

 

2.1.

Revalorizacija zemljišta i građevina

332

Promjena priznata na kontu 330 tokom finansijske godine

2.2.

Povećanje/(smanjenje) fer vrijednosti instrumenata kapitala po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat

333

Promjena priznata na kontu 332 (analitička konta koja se odnose na ove efekte) tokom finansijske godine

2.3.

Aktuarski dobici/(gubici) od planova definiranih primanja

334

Promjena priznata na kontu 339 (analitička konta koja se odnose na ove efekte) tokom finansijske godine

2.4.

Dobici ili gubici po osnovu preračunavanja finansijskih izvještaja inostranog poslovanja

335

Promjena koja je rezultat preračunavanja finansijskih izvještaja inostranog poslovanja, pri konsolidaciji

2.5.

Udio u ostalom ukupnom rezultatu pridruženog društva i zajedničkog poduhvata primjenom metode udjela

336

Kod konsolidovanih finansijskih izvještaja

2.6.

Ostale stavke koje neće biti reklasifikovane u bilans uspjeha

337

Promjena priznata na kontu 339 (analitička konta koja se odnose na ove stavke) tokom finansijske godine

2.7.

Porez na dobit koji se odnosi na ove stavke

338

Odgođeni porez, bez uticaja na tačku I.2. gore

P.

UKUPNI REZULTAT

339

 

 

 

 

 

 

Zarada po dionici

 

 

 

a) Osnovna zarada po dionici

340

Osnovna zarada po dionici se računa dijeljenjem:

●     dobiti ili gubitka koja pripada dioničarima privrednog društva, i

●     ponderisanog prosječnog broja običnih dionica u opticaju tokom finansijske godine, isključujući otkupljene vlastite dionice

 

b) Razrijeđena zarada po dionici

341

U izračunu razrijeđene zarade po dionici, koriguju se cifre korištene u izračunu osnovne zarade po dionici, uzimajući u obzir:

●     efekat oporezivanja, kamata i ostalih troškova finansiranja koji bi mogao proizaći iz konverzije razrjeđujućih potencijalnih običnih dionica i

●     ponderisani prosječni broj dodatnih običnih dionica koje bi bile u opticaju pod pretpostavkom konverzije svih razrjeđujućih potencijalnih običnih dionica.

 

Dobit/(gubitak) koja pripada:

 

 

 

a) Vlasnicima matičnog društva

342

Kod konsolidovanih finansijskih izvještaja

 

b) Vlasnicima manjinskih interesa

343

Kod konsolidovanih finansijskih izvještaja

 

Ukupni rezultat koji pripada:

 

 

 

a) Vlasnicima matičnog društva

344

Kod konsolidovanih finansijskih izvještaja

 

b) Vlasnicima manjinskih interesa

345

Kod konsolidovanih finansijskih izvještaja

 

 

Odjeljak C. Izvještaj o tokovima gotovine

 

Član 8.
(Tokovi gotovine)

 

(1) Pod tokovima gotovine, u smislu ovog pravilnika, podrazumijevaju se naplate i isplate u gotovini i gotovinskim ekvivalentima u smislu MRS 7 preko blagajne, transakcijskih i drugih računa, isključujući kompenzacije, asignacije, cesije i druge slične načine bezgotovinskih naplata, odnosno plaćanja.

(2) Prijenos između pojedinih konta gotovine i gotovinskih ekvivalenata u okviru istog privrednog društva ne smatra se gotovinskim tokom.

(3) Iznos gotovinskih priliva i odliva utvrđuje se na osnovu evidencije o prilivima i odlivima gotovine i gotovinskih ekvivalenata preko blagajne, transakcijskih i drugih računa ili na osnovu podataka sa odgovarajućih konta i grupa konta iz knjigovodstva privrednog društva.

 

Član 9.
(Metode sastavljanja Izvještaja o tokovima gotovine)

 

(1) Izvještaj o tokovima gotovine, privredno društvo može pripremiti i prezentirati:

a) direktnom metodom, na obrascu Izvještaj o tokovima gotovine (Direktna metoda), koji je dat u Prilogu 3a. ovog pravilnika; ili

b) indirektnom metodom, na obrascu Izvještaj o tokovima gotovine (Indirektna metoda), koji je dat u Prilogu 3b. ovog pravilnika.

(2) U obrazac Izvještaj o tokovima gotovine privredno društvo unosi podatke, u kolone 6 i 7, a prema sadržaju pozicija kolone 2 definiranim u čl. 10. i 11. ovog pravilnika.

(3) U kolonu 7 obrasca unose se podaci iz kolone 6 iz obrasca za prethodni obračunski period, dok se podaci u koloni 6 unose gotovinski tokovi i promjene nastale tokom tekuće godine, odnosno tokom obračunskog perioda za koji se priprema finansijski izvještaj.

(4) Ako su podaci u koloni 6 iz prethodne godine korigovani u skladu sa računovodstvenim i drugim propisima, u kolonu 7 unose se tako korigovani podaci.

 

Član 10.
(Direktna metoda)

 

U obrascu Izvještaj o tokovima gotovine (Direktna metoda), AOP pozicije 401 do 456, prema nazivima pozicija, unose se gotovinski prilivi i odlivi privrednog društva kako slijedi:
 

Redni broj

Pozicija

Oznaka za AOP

Opis

 

 

 

 

1.

GOTOVINSKI TOKOVI IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI

 

 

1.1.

Prilivi od kupaca

401

Prilivi od kupaca po osnovu prodatih dobara i pruženih usluga, proisteklih isključivo iz obavljanja poslovnih aktivnosti

1.2.

Odlivi po osnovu plaćanja zaposlenima

402

Odlivi na osnovu isplaćenih bruto plaća, naknada plaća i ostalih poreza i doprinosa

1.3.

Odlivi po osnovu plaćanja dobavljačima, po osnovu poslovnih aktivnosti

403

Odlivi po osnovu plaćanja dobavljačima za primljene usluge i dobra, koji su isključivo vezani za obavljanje poslovnih aktivnosti

1.4.

Odlivi po osnovu ostalih troškova, nastalih po osnovu poslovnih aktivnosti

404

Odlivi po osnovu ostalih primljenih usluga i dobara, i plaćenih dažbina

1.5.

Odlivi po osnovu plaćanja poreza na dobit

405

Odlivi po osnovu plaćenog poreza

1.6.

Ostali prilivi iz poslovnih aktivnosti

406

Svi ostali prilivi, koji nisu uključeni u prethodno spomenute

1.7.

Ostali odlivi iz poslovnih aktivnosti

407

Svi ostali odlivi, koji nisu uključeni u prethodno spomenute

A.

Neto gotovinski tok koji je generisan/(korišten) u poslovnim aktivnostima

408

 

2.

GOTOVINSKI TOKOVI IZ ULAGAČKIH AKTIVNOSTI

 

 

2.1.

Odlivi po osnovu kupovine nekretnina, postrojenja i opreme

409

Odlivi po osnovu kupovine / nabavke ove imovine

2.2.

Prilivi po osnovu prodaje nekretnina, postrojenja i opreme

410

Prilivi po osnovu prodaje ove imovine

2.3.

Odlivi po osnovu kupovine investicijskih nekretnina

411

Odlivi po osnovu kupovine / nabavke ove imovine

2.4.

Prilivi po osnovu prodaje investicijskih nekretnina

412

Prilivi po osnovu prodaje ove imovine

2.5.

Odlivi po osnovu kupovine nematerijalne imovine

413

Odlivi po osnovu kupovine / nabavke ove imovine

2.6.

Prilivi po osnovu prodaje nematerijalne imovine

414

Prilivi po osnovu prodaje ove imovine

2.7.

Odlivi po osnovu kupovine biološke imovine

415

Odlivi po osnovu kupovine / nabavke ove imovine

2.8.

Prilivi po osnovu prodaje biološke imovine

416

Prilivi po osnovu prodaje ove imovine

2.9.

Prilivi po osnovu prodaje dugoročne imovine namijenjene prodaji

417

Prilivi po osnovu prodaje ove imovine

2.10.

Ulaganja u finansijsku imovinu po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat

418

Odlivi po osnovu kupovine / nabavke ove imovine

2.11.

Prilivi od finansijske imovine po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat

419

Prilivi po osnovu prodaje/naplate ove imovine

2.12.

Ulaganja u finansijsku imovinu po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha

420

Odlivi po osnovu kupovine / nabavke ove imovine

2.13.

Prilivi od finansijske imovine po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha

421

Prilivi po osnovu prodaje/naplate ove imovine

2.14.

Ulaganja u ostalu finansijsku imovinu po amortizovanom trošku

422

Odlivi po osnovu kupovine / nabavke ove imovine

2.15.

Prilivi od ostale finansijske imovine po amortizovanom trošku

423

Prilivi po osnovu prodaje/naplate ove imovine

2.16.

Primljena kamata i prihod od finansijskog najma

424

Prilivi od kamata od finansijske imovine i finansijskog najma

2.17.

Naplaćena potraživanja od finansijskog podnajma

425

Prilivi od naplaćene glavnice po osnovu imovine date u finansijski najam

2.18.

Naplaćena potraživanja od finansijskog podnajma

426

Prilivi od naplaćene glavnice po osnovu imovine date u finansijski podnajam (imovina s pravom korištenja)

2.19.

Kupovina udjela u zavisnim društvima

427

Odlivi po osnovu kupovine / nabavke ove imovine

2.20.

Prilivi od otuđenja udjela u zavisnim društvima

428

Prilivi po osnovu prodaje ove imovine

2.21.

Kupovina udjela u pridruženim društvima

429

Odlivi po osnovu kupovine / nabavke ove imovine

2.22.

Prilivi od otuđenja udjela u pridruženim društvima

430

Prilivi po osnovu prodaje ove imovine

2.23.

Kupovina udjela u zajedničkim poduhvatima

431

Odlivi po osnovu kupovine / nabavke ove imovine

2.24.

Prilivi od otuđenja udjela u zajedničkim poduhvatima

432

Prilivi po osnovu prodaje ove imovine

2.25.

Primljene dividende

433

Prilivi po osnovu dividendi

2.26.

Prilivi po osnovu trgovanja derivatnim finansijskim instrumentima

434

Prilivi po osnovu prodaje ovih finansijskih instrumenata

2.27.

Odlivi po osnovu trgovanja derivatnim finansijskim instrumentima

435

Odlivi po osnovu kupovine ovih finansijskih instrumenata

2.28.

Ostali prilivi iz ulagačkih aktivnosti

436

Svi ostali prilivi, koji nisu uključeni u prethodno spomenute

2.29.

Ostali odlivi iz ulagačkih aktivnosti

437

Svi ostali odlivi, koji nisu uključeni u prethodno spomenute

B.

Neto gotovinski tok koji je generisan/(korišten) u ulagačkim aktivnostima

438

 

3.

GOTOVINSKI TOKOVI IZ FINANSIJSKIH AKTIVNOSTI

 

 

3.1.

Prilivi od emisije dionica / uplaćeni vlasnički kapital

439

Prilivi od emisije dionica / uplate vlasničkih udjela

3.2.

Sticanje vlastitih dionica

440

Odlivi po osnovu kupovine vlastitih dionica

3.3.

Prilivi od prodaje stečenih vlastitih dionica

441

Prilivi po osnovu prodaje prethodno stečenih vlastitih dionica

3.4.

Isplaćene dividende

442

Odlivi po osnovu isplate dividendi dioničarima / vlasnicima udjela

3.5.

Prilivi od uzetih kredita

443

Prilivi po osnovu uzetih kredita

3.6.

Otplata glavnice uzetih kredita

444

Odlivi po osnovu otplate glavnice uzetih kredita

3.7.

Otplata kamate po uzetim kreditima

445

Odlivi po osnovu plaćanja kamate na uzete kredite

3.8.

Otplata glavnice po najmovima

446

Odlivi po osnovu otplate glavnice obaveza po najmova

3.9.

Otplata kamate po najmovima

447

Odlivi po osnovu plaćanja kamate na najmove

3.10.

Prilivi po osnovu izdatih dužničkih instrumenata

448

Prilivi po osnovu izdatih dužničkih instrumenata (obveznica i sl.)

3.11.

Odlivi po osnovu otplate izdatih dužničkih instrumenata

449

Odlivi po osnovu otplate glavnice izdatih dužničkih instrumenata

3.12.

Ostali prilivi iz finansijskih aktivnosti

450

Svi ostali prilivi, koji nisu uključeni u prethodno spomenute

3.13.

Ostali odlivi iz finansijskih aktivnosti

451

Svi ostali odlivi, koji nisu uključeni u prethodno spomenute

C.

Neto gotovinski tok koji je generisan/(korišten) u finansijskim aktivnostima

452

 

4.

NETO POVEĆANJE / (SMANJENJE) GOTOVINE I GOTOVINSKIH EKVIVALENATA

453

 

5.

GOTOVINA I GOTOVINSKI EKVIVALENTI NA POČETKU PERIODA

454

Stanje gotovine i gotovinskih ekvivalenata umanjeno za iznose obaveza po osnovu prekoračenja po tekućim bankovnim računima

6.

EFEKTI PROMJENE DEVIZNIH KURSEVA GOTOVINE I GOTOVINSKIH EKVIVALENATA

455

 

7.

GOTOVINA I GOTOVINSKI EKVIVALENTI NA KRAJU PERIODA

456

Stanje gotovine i gotovinskih ekvivalenata umanjeno za iznose obaveza po osnovu prekoračenja po tekućim bankovnim računima

 

 

Član 11.
(Indirektna metoda)

 

U obrascu Izvještaj o tokovima gotovine (Indirektna metoda), AOP pozicije 501 do 582, prema nazivima pozicija, unose se gotovinski prilivi i odlivi privrednog društva kako slijedi:
 

Redni broj

Pozicija

Oznaka za AOP

Opis

 

 

 

 

1.

GOTOVINSKI TOKOVI IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI

 

 

1.1.

Dobit/(gubitak) prije oporezivanja

501

Dobit ili gubitak prije poreza na dobit

1.2.

Usklađenja:

 

 

1.2.1.

Amortizacija

502

Troškovi amortizacije priznati tokom perioda

1.2.2.

(Dobit)/gubitak od otuđenja nekretnina, postrojenja i opreme, neto

503

Neto dobici ili gubici proistekli iz prodaje ili rashodovanja ove imovine, priznati tokom perioda

1.2.3.

(Dobit)/gubitak od otuđenja ulaganja u investicijske nekretnine, neto

504

Neto dobici ili gubici proistekli iz prodaje ili rashodovanja ove imovine, priznati tokom perioda

1.2.4.

(Dobit)/gubitak od otuđenja nematerijalne imovine, neto

505

Neto dobici ili gubici proistekli iz prodaje ili rashodovanja ove imovine, priznati tokom perioda

1.2.5.

(Dobit)/gubitak od dugoročne imovine namijenjene prodaji, neto

506

Neto dobici ili gubici proistekli iz prodaje ove imovine, priznati tokom perioda

1.2.6.

Umanjenje vrijednosti nekretnina, postrojenja i opreme

507

Gubici proistekli od umanjenja vrijednosti ove imovine, priznati tokom perioda

1.2.7.

Umanjenje vrijednosti investicijskih nekretnina

508

Gubici proistekli od umanjenja vrijednosti ove imovine, priznati tokom perioda

1.2.8.

Umanjenje vrijednosti nematerijalne imovine

509

Gubici proistekli od umanjenja vrijednosti ove imovine, priznati tokom perioda

1.2.9.

Efekti promjene fer vrijednosti ulaganja u investicijske nekretnine, neto

510

Neto dobici ili gubici proistekli iz promjene fer vrijednosti ove imovine, priznati tokom perioda

1.2.10.

Efekti promjene fer vrijednosti biološke imovine, neto

511

Neto dobici ili gubici proistekli iz promjene fer vrijednosti ove imovine, priznati tokom perioda

1.2.11.

Efekti promjene vrijednosti instrumenata kapitala po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha

512

Neto dobici ili gubici proistekli iz promjene fer vrijednosti ove imovine, priznati tokom perioda

1.2.12.

(Dobit)/gubitak od prodaje dužničkih instrumenata po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat, neto

513

Neto dobici ili gubici proistekli iz prodaje ove imovine, priznati tokom perioda

1.2.13.

(Otpuštanje)/Ispravka vrijednosti za gubitke od dužničkih instrumenata po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat, neto

514

Neto promjene na ispravci vrijednosti dužničkih instrumenata po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat, priznate tokom perioda

1.2.14.

(Otpuštanje)/Ispravka vrijednosti za gubitke od potraživanja od kupaca, neto

515

Neto promjene na ispravci vrijednosti potraživanja od kupaca, priznate tokom perioda

1.2.15.

(Otpuštanje)/Ispravka vrijednosti za gubitke od ugovorne imovine, neto

516

Neto promjene na ispravci vrijednosti ugovorne imovine, priznate tokom perioda

1.2.16.

(Otpuštanje)/Ispravka vrijednosti za gubitke od ostale finansijske imovine po amortizovanom trošku, neto

517

Neto promjene na ispravci vrijednosti ostale finansijske imovine po amortizovanom trošku, priznate tokom perioda

1.2.17.

Viškovi, manjkovi, otpisi i prilagođavanje vrijednosti zaliha, neto

518

Neto promjene na zalihama, priznate tokom perioda, a koje nisu rezultat kupovine, proizvodnje ili prodaje istih

1.2.18.

Otpisane obaveze

519

Iznosi obaveza otpisani od strane povjerilaca/kreditora, tokom perioda

1.2.19.

(Otpuštanje)/ dodatno priznata rezervisanja, neto

520

Neto promjene na rezervisanjima, priznate tokom perioda

1.2.20

Udio u rezultatu pridruženog društva i zajedničkog poduhvata

521

Iznosi priznati u konsolidovanom bilansu uspjeha

1.2.21.

Umanjenje vrijednosti goodwill-a

522

Iznosi priznati u zasebnom i konsolidovanom bilansu uspjeha

1.2.22.

Prihod od dividendi priznat u bilansu uspjeha

523

Prihod od dividendi priznat u bilansu uspjeha

1.2.23.

Prihodi od kamata i finansijskog najma priznati u bilansu uspjeha

524

Prihodi od kamata i finansijskog najma priznati u bilansu uspjeha

1.2.24.

Finansijski rashodi priznati u bilansu uspjeha

525

Finansijski rashodi priznati u bilansu uspjeha

1.3.

Promjene u obrtnom kapitalu

 

 

1.3.1.

Smanjenje/(povećanje) zaliha

526

Neto promjena pozicija (isključivo glavnice imovine i obaveza) između dva izvještajna perioda, isključujući nenovčane transakcije

 

1.3.2.

Smanjenje/(povećanje) potraživanja od kupaca

527

1.3.3.

Smanjenje/(povećanje) ostale imovine i potraživanja

528

1.3.4.

Smanjenje/(povećanje) ugovorne imovine

529

1.3.5.

Povećanje/(smanjenje) obaveza prema dobavljačima

530

1.3.6.

Povećanje/(smanjenje) ostalih obaveza

531

1.3.7.

Povećanje/(smanjenje) ugovornih obaveza

532

1.4.

Plaćeni porez na dobit

533

 

A.

Neto gotovinski tok koji je generisan/(korišten) u poslovnim aktivnostima

534

 

2.

GOTOVINSKI TOKOVI IZ ULAGAČKIH AKTIVNOSTI

 

 

2.1.

Odlivi po osnovu kupovine nekretnina, postrojenja i opreme

535

Odlivi po osnovu kupovine / nabavke ove imovine

2.2.

Prilivi po osnovu prodaje nekretnina, postrojenja i opreme

536

Prilivi po osnovu prodaje ove imovine

2.3.

Odlivi po osnovu kupovine investicijskih nekretnina

537

Odlivi po osnovu kupovine / nabavke ove imovine

2.4.

Prilivi po osnovu prodaje investicijskih nekretnina

538

Prilivi po osnovu prodaje ove imovine

2.5.

Odlivi po osnovu kupovine nematerijalne imovine

539

Odlivi po osnovu kupovine / nabavke ove imovine

2.6.

Prilivi po osnovu prodaje nematerijalne imovine

540

Prilivi po osnovu prodaje ove imovine

2.7.

Odlivi po osnovu kupovine biološke imovine

541

Odlivi po osnovu kupovine / nabavke ove imovine

2.8.

Prilivi po osnovu prodaje biološke imovine

542

Prilivi po osnovu prodaje ove imovine

2.9.

Prilivi po osnovu prodaje dugoročne imovine namijenjene prodaji

543

Prilivi po osnovu prodaje ove imovine

2.10.

Ulaganja u finansijsku imovinu po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat

544

Odlivi po osnovu kupovine / nabavke ove imovine

2.11.

Prilivi od finansijske imovine po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat

545

Prilivi po osnovu prodaje/naplate ove imovine

2.12.

Ulaganja u finansijsku imovinu po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha

546

Odlivi po osnovu kupovine / nabavke ove imovine

2.13.

Prilivi od finansijske imovine po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha

547

Prilivi po osnovu prodaje/naplate ove imovine

2.14.

Ulaganja u ostalu finansijsku imovinu po amortizovanom trošku

548

Odlivi po osnovu kupovine / nabavke ove imovine

2.15.

Prilivi od ostale finansijske imovine po amortizovanom trošku

549

Prilivi po osnovu prodaje/naplate ove imovine

2.16.

Primljena kamata i prihod od finansijskog najma

550

Prilivi od kamata od finansijske imovine i finansijskog najma

2.17.

Naplaćena potraživanja od finansijskog najma

551

Prilivi od naplaćene glavnice po osnovu imovine date u finansijski najam

2.18.

Naplaćena potraživanja od finansijskog podnajma

552

Prilivi od naplaćene glavnice po osnovu imovine date u finansijski podnajam (imovina s pravom korištenja)

2.19.

Kupovina udjela u zavisnim društvima

553

Odlivi po osnovu kupovine / nabavke ove imovine

2.20.

Prilivi od otuđenja udjela u zavisnim društvima

554

Prilivi po osnovu prodaje ove imovine

2.21.

Kupovina udjela u pridruženim društvima

555

Odlivi po osnovu kupovine / nabavke ove imovine

2.22.

Prilivi od otuđenja udjela u pridruženim društvima

556

Prilivi po osnovu prodaje ove imovine

2.23.

Kupovina udjela u zajedničkim poduhvatima

557

Odlivi po osnovu kupovine / nabavke ove imovine

2.24.

Prilivi od otuđenja udjela u zajedničkim poduhvatima

558

Prilivi po osnovu prodaje ove imovine

2.25.

Primljene dividende

559

Prilivi po osnovu dividendi

2.26.

Prilivi po osnovu trgovanja derivatnim finansijskim instrumentima

560

Prilivi po osnovu prodaje ovih finansijskih instrumenata

2.27.

Odlivi po osnovu trgovanja derivatnim finansijskim instrumentima

561

Odlivi po osnovu kupovine ovih finansijskih instrumenata

2.28.

Ostali prilivi iz ulagačkih aktivnosti

562

Svi ostali prilivi, koji nisu uključeni u prethodno spomenute

2.29.

Ostali odlivi iz ulagačkih aktivnosti

563

Svi ostali odlivi, koji nisu uključeni u prethodno spomenute

B.

Neto gotovinski tok koji je generisan/(korišten) u ulagačkim aktivnostima

564

 

3.

GOTOVINSKI TOKOVI IZ FINANSIJSKIH AKTIVNOSTI

 

 

3.1.

Prilivi od emisije dionica / uplaćeni vlasnički kapital

565

Prilivi od emisije dionica / uplate vlasničkih udjela

3.2.

Sticanje vlastitih dionica

566

Odlivi po osnovu kupovine vlastitih dionica

3.3.

Prilivi od prodaje stečenih vlastitih dionica

567

Prilivi po osnovu prodaje prethodno stečenih vlastitih dionica

3.4.

Prilivi od uzetih kredita

568

Odlivi po osnovu kupovine vlastitih dionica

3.5.

Otplata glavnice uzetih kredita

569

Prilivi po osnovu prodaje prethodno stečenih vlastitih dionica

3.6.

Otplata kamate po uzetim kreditima

570

Odlivi po osnovu isplate dividendi dioničarima / vlasnicima udjela

3.7.

Otplata glavnice po najmovima

571

Prilivi po osnovu uzetih kredita

3.8.

Otplata kamate po najmovima

572

Odlivi po osnovu otplate glavnice uzetih kredita

3.9.

Isplaćene dividende

573

Odlivi po osnovu plaćanja kamate na uzete kredite

3.10.

Prilivi po osnovu izdatih dužničkih instrumenata

574

Odlivi po osnovu otplate glavnice obaveza po najmova

3.11.

Odlivi po osnovu otplate izdatih dužničkih instrumenata

575

Odlivi po osnovu plaćanja kamate na najmove

3.12.

Ostali prilivi iz finansijskih aktivnosti

576

Prilivi po osnovu izdatih dužničkih instrumenata (obveznica i sl.)

2.13.

Ostali odlivi iz finansijskih aktivnosti

577

Odlivi po osnovu otplate glavnice izdatih dužničkih instrumenata

C.

Neto gotovinski tok koji je generisan/(korišten) u finansijskim aktivnostima

578

 

4.

NETO POVEĆANJE / (SMANJENJE) GOTOVINE I GOTOVINSKIH EKVIVALENATA

579

 

5.

GOTOVINA I GOTOVINSKI EKVIVALENTI NA POČETKU PERIODA

580

Stanje gotovine i gotovinskih ekvivalenata umanjeno za iznose obaveza po osnovu prekoračenja po tekućim bankovnim računima

6.

EFEKTI PROMJENE DEVIZNIH KURSEVA GOTOVINE I GOTOVINSKIH EKVIVALENATA

581

 

7.

GOTOVINA I GOTOVINSKI EKVIVALENTI NA KRAJU PERIODA

582

Stanje gotovine i gotovinskih ekvivalenata umanjeno za iznose obaveza po osnovu prekoračenja po tekućim bankovnim računima

 

 

Poglavlje III. Mikro privredna društva

 

Odjeljak A. Izvještaj o finansijskom položaju

 

Član 12.
(Unos podatka za mikro privredna društva u obrazac Izvještaj o finansijskom položaju na kraju perioda)

 

(1) Prilikom izrade finansijskog izvještaja, u obrazac Izvještaj o finansijskom položaju na kraju perioda privredno društvo unosi podatke, u kolone 5 i 6, pod oznakom AOP 001 do AOP 019 za imovinu i AOP 020 do AOP 044 za kapital i obaveze (kolona 4), a prema sadržaju pozicija kolone 2 definiranim u članu 13. ovog pravilnika.

(2) U kolonu 6 obrasca unose se podaci iz kolone 5 iz obrasca za prethodni obračunski period (početno stanje), dok se podaci u koloni 5 unose preuzimanjem zatvorenih salda sa konta na kraju tekuće godine, odnosno na kraju obračunskog perioda za koji se priprema finansijski izvještaj.

(3) Ako su podaci u koloni 5 iz prethodne godine korigovani u skladu sa računovodstvenim i drugim propisima, u kolonu 6 unose se tako korigovani podaci.

 

Član 13.
(Sadržaj pozicija za mikro privredna društva kod popunjavanja obrasca Izvještaj o finansijskom položaju na kraju perioda)

 

Prilikom popunjavanja obrasca Izvještaj o finansijskom položaju na kraju perioda, privredno društvo unosi podatke u kolone 5 i 6 u skladu sa sljedećim sadržajem pozicija kolone 2:
 

Redni broj

Pozicija

Oznaka za AOP

Grupa / konto koje treba uključiti

 

 

 

 

 

IMOVINA

 

 

A.

Dugoročna imovina

001

 

1.

Nekretnine, postrojenja i oprema

002

Grupa: 02

2.

Imovina s pravom korištenja

003

Grupa: 05

3.

Ulaganja u investicijske nekretnine

004

Grupa: 03

4.

Nematerijalna imovina

005

Grupa: 01

5.

Biološka imovina

006

Grupa: 04

6.

Finansijska imovina i ulaganja

007

Grupa: 06

7.

Ostala imovina i potraživanja

008

Grupa: 07, 09

B.

Kratkoročna imovina

009

 

1.

Zalihe

010

Grupa: 10, 11, 12, 13, 15

2.

Dugoročna imovina namijenjena prodaji i imovina poslovanja koje se obustavlja

011

Grupa: 14

3.

Potraživanja od kupaca i ugovorna imovina

012

Grupa: 21

Konto: 281

4.

Ostala finansijska imovina

013

Grupa: 22

Konto: 231, 2392, 240, 245, 247

5.

Gotovina i gotovinski ekvivalenti

014

Grupa: 20

6.

Akontacije poreza na dobit

015

Konto: 234, 481 - neto prikaz

7.

Ostala imovina i potraživanja, uključujući i razgraničenja

016

Grupa: 27, 28

Konto: 230, 232, 233, 235, 237, 238, 2391

C.

UKUPNO IMOVINA

017

 

D.

VANBILANSNA EVIDENCIJA

018

 

E.

UKUPNO IMOVINA I VANBILANSNA EVIDENCIJA

019

 

 

KAPITAL

 

 

1.

Vlasnički kapital

020

Grupa: 30, 36

2.

Dionička premija

021

Konto: 320

3.

Rezerve

022

Konto: 321, 322

4.

Revalorizacione rezerve

023

Grupa: 33

5.

Dobit

024

 

5.1.

Akumulirana, neraspoređena dobit iz prethodnih perioda

025

Konto: 340

5.2.

Dobit tekućeg perioda

026

Konto: 341

6.

Gubitak

027

 

6.1.

Akumulirani, nepokriveni gubici iz prethodnih perioda

028

Konto: 350

6.2.

Gubitak tekućeg perioda

029

Konto: 351

A.

UKUPNO KAPITAL

030

 

 

OBAVEZE

 

 

B.

Dugoročne obaveze

031

 

1.

Finansijske obaveze

032

Konto: 412, 413, 414, 415, 416, 418

2.

Rezervisanja

033

Konto: 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 409 (dio)

3.

Ostale obaveze, uključujući i razgraničenja

034

Konto: 407, 408, 409 (dio), 410, 419

C.

Kratkoročne obaveze

035

 

1.

Obaveze prema dobavljačima i ugovorne obaveze

036

Konto: 431, 432, 433, 434, 435

2.

Ostale finansijske obaveze

037

Grupa: 42, 44

Konto: 460

3.

Rezervisanja

038

Konto: 492

4.

Obaveze za porez na dobit

039

Konto: 234, 481 - neto prikaz

5.

Ostale obaveze, uključujući i razgraničenja

040

Grupa: 45, 47, 49

Konto: 430, 437, 439, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 480, 482, 483, 484, 489

D.

UKUPNO OBAVEZE

041

 

E.

UKUPNO KAPITAL I OBAVEZE

042

 

F.

VANBILANSNA EVIDENCIJA

043

 

H.

UKUPNO KAPITAL, OBAVEZE I VANBILANSNA EVIDENCIJA

044

 

 

 

Odjeljak B. Izvještaj o ukupnom rezultatu za period

 

Član 14.
(Unos podatka za mikro privredna društva u obrazac Izvještaj o ukupnom rezultatu za period)

 

(1) Prilikom izrade finansijskog izvještaja, u obrazac Izvještaj o ukupnom rezultatu za period privredno društvo unosi podatke, u kolone 5 i 6, pod oznakom AOP 101 do AOP 134, a prema sadržaju pozicija kolone 2 definiranim u članu 15. ovog pravilnika.

(2) U kolonu 6 obrasca unose se podaci iz kolone 5 iz obrasca za prethodni obračunski period, dok se podaci u koloni 5 unose preuzimanjem zatvorenih salda sa konta na kraju tekuće godine, odnosno na kraju obračunskog perioda za koji se priprema finansijski izvještaj.

(3) Ako su podaci u koloni 5 iz prethodne godine korigovani u skladu sa računovodstvenim i drugim propisima, u kolonu 6 unose se tako korigovani podaci.

 

Član 15.
(Sadržaj pozicija za mikro privredna društva kod popunjavanja obrasca Izvještaj o ukupnom rezultatu za period)

 

Prilikom popunjavanja obrasca Izvještaj o ukupnom rezultatu za period, privredno društvo unosi podatke u kolone 5 i 6 u skladu sa sljedećim sadržajem pozicija kolone 2:
 

Redni broj

Pozicija

Oznaka za AOP

Grupa / konto koje treba uključiti

 

 

 

 

 

DOBIT ILI GUBITAK PERIODA

 

 

A.

Prihodi iz ugovora s kupcima

101

 

1.

Prihodi od prodaje robe

102

Grupa: 60

2.

Prihodi od prodaje gotovih proizvoda

103

Grupa: 61

3.

Prihodi od pruženih usluga

104

Grupa: 62

B.

Poslovni rashodi

105

 

1.

Nabavna vrijednost prodate robe

106

Grupa: 50

2.

Promjene u zalihama gotovih proizvoda, poluproizvoda i proizvodnje u toku, neto (+) / (-)

107

Konto: 595, 596 - neto prikaz

3.

Troškovi sirovina i materijala

108

Konto: 510, 511, 513, 514, 519

4.

Troškovi energije i goriva

109

Konto: 512

5.

Troškovi plaća i ostalih ličnih primanja

110

Grupa: 52

6.

Amortizacija

111

Konto: 540, 541, 542

7.

Ostali poslovni rashodi i troškovi

112

Grupa: 53

Konto: 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 559, 575

C.

Ostali prihodi i rashodi

113

 

1.

Dobici i gubici od dugoročne nefinansijske imovine, neto (+) / (-)

114

Konto: 570, 571, 572, 573, 580, 581, 582, 583, 587, 588, 589 (dio), 640, 641, 643, 644, 670, 671, 672, 673, 680, 681, 682, 683, 687, 688, 689 (dio)

2.

Dobici i gubici od finansijske imovine i ulaganja, neto (+) / (-)

115

Konto: 574, 577, 5780, 579 (dio), 584, 586, 589 (dio), 656, 657, 674, 678, 684, 686, 689 (dio)

3.

Dobici i gubici od usklađenja vrijednosti zaliha, neto (+/-)

116

Konto: 576, 579 (dio), 585, 676, 685

4.

Promjena rezervisanja, neto (+/-)

117

Konto: 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 679 (dio)

5.

Finansijski prihodi

118

Grupa: 66

6.

Finansijski rashodi

119

Grupa: 56

7.

Ostali prihodi i dobici

120

Konto: 650, 651, 652, 653, 654, 655, 659, 675, 677, 679 (dio), 690, 691, 6743, 6744, 6745

8.

Ostali rashodi i gubici

121

Konto: 579 (dio), 590, 591, 5781

D.

Dobit prije oporezivanja

122

 

E.

Gubitak prije oporezivanja

123

 

F.

Porez na dobit

124

 

1.

Tekući porez na dobit

125

 

2.

Odgođeni porez na dobit

126

Konto: 722, 723, 724, 725

G.

Dobit

127

 

H.

Gubitak

128

 

 

IZVJEŠTAJ O OSTALOM UKUPNOM REZULTATU

 

 

I.

Ostali ukupni rezultat

129

 

1.

Revalorizacija zemljišta i građevina

130

Promjena priznata na kontu 330 tokom finansijske godine

2.

Povećanje/(smanjenje) fer vrijednosti finansijske imovine

131

Promjena priznata na kontu 332 tokom finansijske godine

3.

Ostalo

132

Promjena priznata na kontu 339 tokom finansijske godine

4.

Porez na dobit koji se odnosi na ove stavke

133

 

J.

UKUPNI REZULTAT

134

 

 

 

Poglavlje IV. Bilješke uz finansijske izvještaje

 

Član 16.
(Bilješke)

 

(1) Pored obrazaca (uključujući i Izvještaj o promjenama na kapitalu koji je propisan posebnim pravilnikom), privredna društva trebaju pripremiti i bilješke uz obrasce.

(2) Bilješke sadrže dopunske informacije (tekstualni opis ili raščlanjivanje) za materijalno značajne stavke prezentirane u Izvještaju o finansijskom položaju na kraju perioda, Izvještaju o ukupnom rezultatu za period, Izvještaju o tokovima gotovine i Izvještaju o promjenama na kapitalu.

(3) U bilješkama se, uz zahtjeve propisane članom 37. st. (3) i (4) Zakona:

a) prezentiraju informacije o osnovi za sastavljanje obrazaca i primijenjenim računovodstvenim politikama,

b) objavljuju informacije koje zahtijevaju MSFI u vezi pozicija koje privredna društva imaju u svojim obrascima, a koje nisu detaljno prikazane na obrascima i

c) pružaju dodatne informacije koje nisu prezentirane u obrascima, ali su relevantne za njihovo razumijevanje.

(4) U obrascima Izvještaj o finansijskom položaju na kraju perioda, Izvještaj o ukupnom rezultatu za period i Izvještaj o tokovima gotovine, u koloni 3, unose se brojevi bilješki za materijalno značajne stavke iz obrazaca na koje se te bilješke i odnose.

(5) Bilješke se moraju prezentirati sistematski, koliko god je to moguće.

 

Poglavlje V. Prijelazne i završne odredbe

 

Član 20.
(Primjena izvještaja)

 

Danom početka primjene ovog pravilnik prestaje da važi Pravilnik o sadržaju i formi obrazaca finansijskih izvještaja za privredna društva ("Službene novine Federacije BiH", br. 82/10 i 3/21).
 

Član 21.
(Stupanje na snagu)

 

Ovaj pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH", a primjenjivat će se počev od finansijskih izvještaja za periode koji počinju 01.01.2022. godine i nakon toga.
 

Broj 04-02-2-6793/21
03. septembtra 2021. godine
Sarajevo

 


Ministrica
Jelka Milićević, s. r.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
pravilnik.pdf

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.