Uputstvo za izvještavanje o koeficijentu neto stabilnih izvora finansiranja

28.10.2021. 09:00 / Izvor: Službeni glasnik Republike Srpske
koeficijent

Uputstvo za izvještavanje o koeficijentu neto stabilnih izvora finansiranja

 

Agencija za bankarstvo Republike Srpske

UPUTSTVO

ZA IZVJEŠTAVANJE O KOEFICIJENTU NETO STABILNIH IZVORA FINANSIRANJA

Uvod

Uputstvo za izvještavanje o koeficijentu neto stabilnih izvora finansiranja donosi se na osnovu člana 5. stav 1. tačka b. i člana 22. stav 1. tačka đ. Zakona o Agenciji za bankar- stvo Republike Srpske (“Službeni glasnik Republike Srp- ske”, br. 59/13 i 4/17), člana 6. stav 1. tačka b. i člana 22. stav 4. tačka l. Statuta Agencije za bankarstvo Republike Srpske (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 63/17), te člana 48. stav 5. Odluke o upravljanju rizikom likvidnosti banaka (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 62/21 i 65/21).

Predmet 

Član 1.

(1) Ovim uputstvom detaljnije se propisuje način izvještavanja Agencije za bankarstvo Republike Srpske (u daljem tekstu: Agencija) o koeficijentu neto stabilnih izvora finansiranja (engl. Net Stable Funding Ratio, u daljem tekstu: NSFR) u skladu sa Odlukom o upravljanju rizikom likvidnosti (u daljem tekstu: Odluka).

(2) Odredbe ovog uputstva primjenjuju se na banke sa sjedištem u Republici Srpskoj, kojima je Agencija izdala dozvolu za rad.

 

Način izvještavanja Agencije Član 2.

(1) Banka izvještava Agenciju o NSFR na sljedećim obrascima:

1) C 80.00 - Potrebno stabilno finansiranje,

2) C 81.00 - Raspoloživo stabilno finansiranje i

3) C 84.00 - Koeficijent neto stabilnih izvora finansira- nja.

(2) Banka popunjava izvještajne obrasce iz stava 1. ovog člana zbirno za sve valute iskazano u izvještajnoj valuti (KM), dodatni obrazac za svaku pojedinačno značajnu valutu iz člana 2. stav 1. tačka 3. Odluke, uključujući obrazac za konvertibilne marke (KM).

(3) Smatra se da je banka Agenciji uredno dostavila izvještaje ako su ispunjeni svi sljedeći uvjeti:

1) Banka je dužna da izvještaje iz stava 1. ovog člana na kvartalnoj osnovi dostavlja Agenciji. Rok za dostavljanje izvještaja je 30 dana nakon isteka izvještajnog kvartala, a za posljednji kvartal prethodne godine na osnovu konačnih podataka najkasnije do 5. marta tekuće godine.

2) Svi izvještaji su zaprimljeni u Agenciji u propisanim rokovima i propisanoj izvještajnoj formi.

3) Svi izvještaji koje je dostavila banka zadovoljili su propisane tehničke zahtjeve (format dostavljanja podataka, obilježja i sadržaj izvještajne datoteke, kodove, polja, oznake, slogove, način dostavljanja datoteka i dr.), te kontrole definirane Uputstvom za elektronsko dostavljanje podataka iz oblasti nadzora poslovanja banaka.

(4) Svi izvještajni obrasci iz stava 1. ovog uputstva dostavljaju se Agenciji na pojedinačnoj osnovi, a na konsolidi- ranoj osnovi u skladu sa propisima kojima je reguliran nad- zor na konsolidiranoj osnovi.

(5) Sastavni dio ovog uputstva jesu i tzv. “stabla odlučivanja”, koja se primjenjuju kao dio uputstva za određivanje prio- riteta u vezi sa kriterijima za raspoređivanje iskazanih stavki C 80.00 i C 81.00, kako bi se postiglo usklađeno i uporedivo izvještavanje banaka o NSFR. Pri tome, potrebno je da banka slijedi ne samo kriterije navedene u “stablima odlučivanja” nego i ostale odredbe ovog uputstva.

(6) Navedeni izvještajni obrasci sačinjeni su u standardnim COREP izvještajnim formatima, pri čemu su određene pozicije, odnosno stavke u izvještajnim obrascima označene sivom bojom, te iste banka ne treba popunjavati, s obzirom na to da trenutno nisu primjenjive za finansijsko tržište u Republici Srpskoj.

(7) Za iskazane podatke u navedenim izvještajnim obrascima banka je dužna osigurati potpunu i pouzdanu anali- tičku podršku, koja podržava iskazane iznose i strukturu izvještajnih podataka na referentni datum izvještavanja i predstavlja vjerodostojnu i pouzdanu podlogu uz izvještaj- ne podatke. Agencija može tražiti dodatnu dokumentaciju, informacije i podatke kojima banka detaljnije obrazlaže iskazane izvještajne podatke, a koju je banka dužna dostaviti Agenciji u određenom roku.

 

Obrazac za potrebno stabilno finansiranje (C 80.00) Član 3.

(1) U skladu sa članom 58. Odluke, banka za potrebe izračunavanja potrebnog iznosa stabilnog finansiranja bruto knjigovodstveni iznos imovine ili vanbilansnih stavki množi sa odgovarajućim ponderima potrebnog stabilnog finansiranja definiranim u pododjeljku 3.2.2.1. Odluke, izuzev u slučajevima finansijskih derivata i transakcija finansiranja hartijama od vrijednosti.

Za potrebe primjene ovog stava pod knjigovodstvenim iznosom podrazumijeva se vrijednost izloženosti bilansne imovine u skladu sa članom 44. Odluke o izračunavanju kapitala banaka, odnosno iznos knjigovodstvene vrijednosti koja je preostala nakon umanjenja za ispravke vrijednosti. U slučaju vanbilansnih izloženosti ta vrijednost predstavlja iznos njene knjigovodstvene vrijednosti umanjene za rezerviranja za pokriće očekivanih kreditnih gubitaka za vanbilansne izlože- nosti. Pri tome se iznos izloženosti posmatra na bruto osnovi, odnosno ne vrši se umanjenje za primljene kolaterale.

(2) U slučaju kada je to primjenjivo, banka iskazuje u od- govarajućoj kategoriji svu imovinu na koju ima pravo korištenja, čak i kada ne predstavlja stavku njenog bilansa stanja. Imovina na koju banka nema pravo korištenja ne iskazuje se, čak i ako ta imovina predstavlja stavku njenog bilansa stanja. Na primjer, u slučajevima kada u obrnutoj repo transakciji banka uzme u zalog hartije od vrijednosti, koje nisu evidentirane u bilansu stanja banke, ali banka ima pravo da te hartije koristi za pribavljanje dodatnih izvora sredstava, te hartije od vrijednosti uključuju se u ovaj izvještaj. S druge strane, ukoliko banka ne može raspolagati određenom imovinom, odnosno stavkom bilansa stanja, ista neće biti uključena u ovaj izvještaj.

(3) Za potrebe ovog uputstva likvidnom imovinom sma- tra se imovina iz čl. 25-27. Odluke, pri čemu nije obavezno ispunjenje operativnih zahtjeva iz člana 23. Odluke. Ta imovina se iskazuje u kolonama predviđenim za iznose i pri- mjenjive pondere za likvidnu imovinu, bez obzira na njen preostali rok dospijeća.

(4) Sva imovina i vanbilansne stavke koje se ne priznaju kao likvidna imovina u skladu sa stavom 3. ovog člana iskazuju se raščlanjivanjem prema njihovom preostalom roku dospijeća. Definirani periodi do dospijeća za iznose i primje- njive pondere jesu sljedeći:

1) preostali rok dospijeća kraći od šest mjeseci ili bez navedenog dospijeća,

2) preostali rok dospijeća od najmanje šest mjeseci, ali kraće od jedne godine,

3) preostali rok dospijeća od jedne godine ili duže.

Stablo odlučivanja za potrebno stabilno finansiranje (za redove obrasca C 80.00)

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
uputstvo.pdf
TAGOVI:

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.