Pravilnik o odobravanju, upotrebi i registru elemenata elektronskih fiskalnih uređaja

27.05.2022. 09:00 / Izvor: Službeni glasnik Republike Srpske
fiskalni uređaj

Ovim pravilnikom propisuju se oblik i sadržaj registra elemenata elektronskih fiskalnih uređaja, oblik i sadržaj registara dobavljača, vrste elektronskih fiskalnih uređaja, način korištenja i odobravanja njihovih elemenata

Službeni glasnik Republike Srpske, broj 48, 27.05.2022. godine

 

Na osnovu člana 7. stav 4, člana 10. stav 6. i člana 12. stav 4. Zakona o fiskalizaciji (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 15/22) i člana 76. stav 2. Zakona o republičkoj upravi (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 115/18, 111/21 i 15/22), ministar finansija d o n o s i

 

PRAVILNIK

O ODOBRAVANJU, UPOTREBI I REGISTRU ELEMENATA ELEKTRONSKIH FISKALNIH UREĐAJA

Član 1.

Ovim pravilnikom propisuju se oblik i sadržaj registra elemenata elektronskih fiskalnih uređaja, oblik i sadržaj registara dobavljača, vrste elektronskih fiskalnih uređaja, način korištenja i odobravanja njihovih elemenata, okolnosti koje mogu dovesti do automatske obustave rada sigurnosnog elementa elektronskog fiskalnog uređaja, postupak njegove ponovne upotrebe, pojedinosti alternativnog pristupa internet vezi i način uvida u podatke dostavljene Poreskoj upravi Republike Srpske u skladu sa Zakonom o fiskalizaciji (u daljem tekstu: Zakon).

Član 2.

(1) Elektronski fiskalni uređaj je hardversko, softversko ili kombinirano rješenje koje koristi obveznik fiskalizacije radi izdavanja fiskalnog računa i prijenosa podataka o fiskalnim računima u Sistem za upravljanje fiskalizacijom Poreske uprave Republike Srpske (u daljem tekstu: SUF).

(2) Elektronski fiskalni uređaj iz stava 1. ovog člana sastoji se od jednog procesora fiskalnih računa (u daljem tekstu: PFR) i jednog ili više elektronskih sistema za izdavanje računa (u daljem tekstu: ESIR), odobrenih od Po- reske uprave Republike Srpske (u daljem tekstu: Poreska uprava), kao i sigurnosnog elementa izdatog od Poreske uprave.

(3) Elektronski fiskalni uređaj ima sljedeće funkcije:

1) prima, evidentira, analizira i čuva podatke o svakoj transakciji obveznika fiskalizacije do njihovog sigurnog prenošenja u SUF,

2) obračunava iznos poreza za svaku transakciju,

3) elektronski potpisuje fiskalni račun, koristeći sigurnosni element kao zaštitu od neovlašćene izmjene sadržaja,

4) prenosi fiskalne podatke u SUF,

5) sačinjava fiskalni račun i izdaje ga kupcu, odnosno primaocu fiskalnog računa.

(4) Obveznik fiskalizacije koristi elektronski fiskalni uređaj iz stava 1. ovog člana koji je isporučen od operatera fiskalnog sistema.

Član 3.

(1) Elementi elektronskog fiskalnog uređaja mogu da imaju različite oblike i međusobne interakcije, a dijele se na sljedeće vrste uređaja:

1) jedinstveni multifunkcionalni uređaj gdje su lokalni PFR, sigurnosni element i ESIR sastavni dijelovi takvog ure- đaja,

2) hardverski ESIR u kombinaciji sa jedinstvenim multi- funkcionalnim uređajem iz tačke 1) ovog stava,

3) hardverski ESIR i sigurnosni element koji komunici- raju sa virtuelnim PFR-om,

4) softverski ESIR i sigurnosni element koji komunicira- ju sa virtuelnim PFR-om.

(2) Elektronski fiskalni uređaj iz stava 1. tačka 1) ovog člana, a koji je obveznik fiskalizacije dužan da ima na sva- kom mjestu prometa, izdaje račune neovisno o drugim ESIR- a potpisujući ih sa lokalnim PFR-om, s tim da njegovi ele- menti minimalno sadrže sljedeće specifikacije:

1) operativni sistem minimalno Android 11 ili ekvivalent,

2) utori za kartice minimalno 2 x SIM, 2 x PSAM i 1 x SD,

3) minimalno 2 GB RAM i 16 GB NVRAM,

4) procesor minimalne brzine 2.0 Ghz,

5) sigurnosni mikrokontrolor minimalno 512 KB, 60 Mhz,

6) ekran dimenzija minimalno 5.5” IPS Multi-point osjetljiv na dodir,

7) termalni printer minimalno 58 mm širine, 100 mm/s,

8) komunikacioni protokoli minimalno LTE, IEEE802.11 a/b/g/n, Bluetooth 5.0,

9) kamera za čitanje dvodimenzionalnog koda, minimal- no 5 megapiksela, autofokus,

10) podrška za geolokacijske sisteme, minimalno GPS/ A-GPS, Glonass,

11) mogućnost autorizacije putem kartica ISO/IEC14443, ISO7810-7813, ISO7816,

12) USB konekcija, minimalno USB 2.0, tip C,

13) baterija minimalno 2.600 mAh,

14) certifikati: minimalno Test pada sa 1.2 m, CE, RoHS, FCC i TQM.

(3) Elektronski fiskalni uređaji koji komuniciraju sa virtuelnim PFR-om iz stava 1. t. 3) i 4) ovog člana porezni obveznik može koristiti u slučaju da korištenje uređaja iz sta- va 1. tačka 1) ovog člana nije moguće.

(4) Poreska uprava utvrđuje listu djelatnosti kod kojih korištenje uređaja iz stava 1. tačka 1) ovog člana nije mo- guće.

(5) Porezni obveznici koji obavljaju djelatnosti koje se nalaze na listi iz stava 4. ovog člana bez posebnog odobrenja mogu koristiti virtuelni PFR, čije aktiviranje se vrši putem operatera fiskalnog sistema.

Član 4.

(1) PFR, kao element elektronskog fiskalnog uređaja, može biti lokalni procesor, odnosno virtuelni procesor, a nje- gove osnovne funkcije su da:

1) prima podatke o transakcijama iz ESIR-a,

2) analizira podatke o transakcijama i fiskalizira podatke (unosi podatke kroz ESIR, digitalno ih potpisuje, izdaje na računu i šalje u SUF),

3) izračunava iznos poreza na osnovu podataka o eviden- tiranim dobrima, odnosno uslugama koje dobiva iz ESIR-a,

4) sadrži ažuran sat i kalendar,

5) formatira podatke kao fiskalni račun na osnovu komu- nikacije sa sigurnosnim elementom, stvara elektronski potpis i bilježi ga na fiskalnom računu,

6) prosljeđuje fiskalni račun u ESIR,

7) čuva podatke o transakcijama i fiskalne podatke u in- ternoj memoriji sve do sigurnog prijenosa u SUF,

8) prenosi fiskalne podatke u SUF i prima komande iz SUF-a.

(2) Prijenos podataka iz stava 1. ovog člana vrši se putem internet veze, koju osigurava obveznik fiskalizacije.

Član 5.

(1) Sigurnosni element je hardverski ili softverski ele- ment koji Poreska uprava izdaje obvezniku fiskalizacije radi:

1) potvrde autentičnosti obveznika fiskalizacije,

2) digitalnog potpisivanja fiskalnih računa posredstvom elektronskog certifikata, bez obzira na postojanje veze sa in- ternetom,

3) očuvanja integriteta podataka o fiskalnim računima prilikom slanja u SUF na osnovu kriptografije javnog ključa,

4) verifikacije fiskalnih računa.

(2) Poreska uprava svakom poreznom obvezniku izdaje jedan sigurnosni element za poslovni subjekat, na osnovu kojeg porezni obveznik zahtijeva dodatne sigurnosne ele- mente za svako pojedinačno mjesto prometa iz člana 2. stav 1. tačka 10) Zakona.

(3) Sigurnosni element vezan za mjesto prometa ne može da se koristi od strane neovlašćenog lica, za drugo mjesto prometa ili na drugom uređaju na istom mjestu prometa, odnosno u okviru neodgovarajućeg elektronskog fiskalnog uređaja.

Član 6.

Sigurnosni element ima brojače koji se poslije svake transakcije uvećavaju, a odnose se na:

1) ukupan broj računa koji su potpisani elektronskim cer- tifikatom,

2) ukupan broj računa po vrsti računa i po vrsti transakci- ja, koji su potpisani elektronskim certifikatom,

3) ukupnu vrijednost poreza po poreznim stopama, 4) ukupnu vrijednost evidentiranog prometa.

Član 7.

Sigurnosni element može biti u sljedećim oblicima:

1) pametna kartica format ID1,

2) pametna kartica format ID000,

3) zaštićeni fajl u odgovarajućem formatu.

Član 8.

Elektronski certifikat u okviru sigurnosnog elementa služi da reprodukuje digitalni potpis obveznika fiskalizacije prilikom izdavanja svakog fiskalnog računa, kao i da repro- dukuje zaštićenu lozinku obveznika fiskalizacije prilikom povezivanja sa SUF-om.

Član 9.

(1) Sigurnosni elementi izdaju se obvezniku fiskalizacije na osnovu elektronskog zahtjeva, koji se podnosi Poreskoj upravi.

(2) Po prijemu zahtjeva iz stava 1. ovog člana, Poreska uprava automatski, putem sistema provjerava:

1) da li je podnosilac zahtjeva (obveznik fiskalizacije) registriran u Poreskoj upravi, odnosno da li posjeduje JIB,

2) da li je podnio prijavu za generiranje jedinstvene oznake poslovnog prostora,

3) da li je lice koje je navedeno kao operater odobreno od Poreske uprave.

(3) Nakon izvršene provjere podataka iz stava 2. ovog člana, Poreska uprava automatski generira oznaku mjesta pro- meta i rješenjem odlučuje o zahtjevu u roku od tri dana od dana podnošenja zahtjeva, te dostavlja rješenje podnosiocu zahtjeva, a u roku od sedam dana podnosiocu zahtjeva se izda- je sigurnosni element, odnosno sigurnosni elementi, a njihova isporuka vrši se posredstvom operatera fiskalnog sistema.

(4) Zahtjev iz stava 1. ovog člana podnosi se u elektron- skom obliku putem internet stranice Poreske uprave, a rješe- nje iz stava 3. ovog člana dostavlja se elektronskim putem obvezniku fiskalizacije.

(5) Poreska uprava vodi evidenciju sigurnosnih elemena- ta izdatih na osnovu zahtjeva iz stava 1. ovog člana.

Član 10.

(1) Sigurnosni element izdaje se obvezniku fiskalizacije sa vremenski ograničenim elektronskim certifikatom, i to sa rokom važenja od pet godina od dana donošenja rješenja iz člana 9. stav 3. ovog pravilnika.

(2) Nakon isteka roka važenja elektronskog certifikata, sigurnosni element se više ne može koristiti.

3) Ukoliko obveznik fiskalizacije, na mjestu prometa gdje mu ističe rok važenja elektronskog certifikata sigurno- snog elementa, želi da nastavi poslovanje u skladu sa Zako- nom, podnosi novi zahtjev za izdavanje novog sigurnosnog elementa, najkasnije 30 dana prije isteka roka važenja posto- jećeg sigurnosnog elementa.

Član 11.

(1) Sigurnosni element služi za autentifikaciju, autoriza- ciju i šifriranje podataka, bez čega PFR ne može da funkci- onira.

(2) Na osnovu komande iz SUF-a obustavit će se au- tomatski zakoniti rad sigurnosnog elementa i onemogućiti dalje zakonito funkcioniranje elemenata elektronskog fiskal- nog uređaja, u slučaju:

1) prijave zloupotrebe,

2) da dođe do značajne greške u komunikaciji sa SUF-om,

3) da obvezniku fiskalizacije bude oduzet jedinstveni identifikacioni broj u skladu sa propisima,

4) da obveznik fiskalizacije bude brisan iz odgovarajućeg registra,

5) da Poreska uprava ukine odobrenje za upotrebu ele- menta ili elemenata elektronskog fiskalnog uređaja, a po proteku roka za obustavu upotrebe elementa naznačenog u rješenju iz člana 9. stav 3. ovog pravilnika.

(3) Značajnom greškom, u smislu stava 2. tačka 2) ovog člana, a u skladu sa Tehničkim vodičem, smatra se kvar, ne- dostatak protokola ili nedostatak u softveru koji proizvodi netačne ili neočekivane rezultate.

(4) U slučaju okolnosti iz stava 2. t. 1) i 2) ovog člana, radi ponovne zakonite upotrebe elektronskog fiskalnog uređaja na- kon opoziva sigurnosnog elementa, obveznik fiskalizacije mora da kontaktira sa operaterom fiskalnog sistema, a koji kontaktira sa Poreskom upravom, koja ponovo omogućava rad sigurno- snog elementa i PFR-a nakon otklanjanja nepravilnosti koje su dovele do okolnosti iz stava 2. t. 1) i 2) ovog člana.

(5) U slučaju okolnosti iz stava 2. tačka 3) ovog člana, radi ponovne upotrebe elektronskog fiskalnog uređaja nakon automatske obustave rada, obveznik fiskalizacije dužan je da preduzme potrebne radnje, sam ili posredstvom operatera fiskalnog sistema, s ciljem dostavljanja podataka o izdatim fiskalnim računima Poreskoj upravi, u skladu sa članom 11. Zakona, nakon čega Poreska uprava ponovo omogućava rad sigurnosnog elementa i PFR-a.

(6) U slučaju okolnosti iz stava 2. tačka 4) ovog člana, ponovna upotreba elektronskog fiskalnog uređaja nakon automatske obustave rada nije moguća sve do vraćanja pore- znog identifikacionog broja obvezniku fiskalizacije.

(7) U slučaju okolnosti iz stava 2. tačka 5) ovog člana, ponovna upotreba elektronskog fiskalnog uređaja nakon automatske obustave zakonitog rada nije moguća sve do do- bivanja novog odobrenja za zakonitu upotrebu elementa ili elemenata elektronskog fiskalnog uređaja.

Član 12.

U slučaju krađe, odnosno oštećenja ili uništenja sigurno- snog elementa, obveznik fiskalizacije dužan je da, bez odga- đanja, a najkasnije u roku od tri dana od dana nastanka tih okolnosti, obavijesti Poresku upravu posredstvom operatera fiskalnog sistema radi deaktivacije, elektronski, putem inter- net stranice Poreske uprave.

Član 13.

(1) ESIR, kao element elektronskog fiskalnog uređaja, može biti u obliku hardvera ili softvera, a njegova osnovna funkcija je generiranje i izdavanje fiskalnih računa u štampa- nom, a izuzetno u digitalnom ili elektronskom obliku.

(2) ESIR u obliku hardvera može biti računar sa štampa- čem, bar-kod čitačem i ostalim hardverom na mjestu prome- ta, a koji je podržan softverskom aplikacijom.

(3) ESIR u obliku softvera ne zahtijeva specijalizirani hardver, te se može javiti kao izvorna, hibridna ili veb-apli- kacija, poslovna aplikacija za planiranje resursa i slično.

(4) Dobavljač ESIR-a dužan je da ispuni uvjete definira- ne Tehničkim vodičem iz člana 10. stav 3. Zakona, a u svrhu dobivanja odobrenja Poreske uprave za stavljanje ESIR-a u promet.

Član 14.

(1) Operater fiskalnog sistema podnosi Poreskoj upravi zahtjev za dobivanje odobrenja za upotrebu LPFR i ESIR, a nakon dobivenog odobrenja operater fiskalnog sistema pore- znom obvezniku isporučuje odobreni LPFR i ESIR (elementi elektronskog fiskalnog uređaja).

(2) Dobavljač podnosi Poreskoj upravi zahtjev za dobi- vanje odobrenja za upotrebu elementa elektronskog fiskal- nog uređaja (ESIR). Nakon dobivenog odobrenja, dobavljač poreznom obvezniku isporučuje odobreni ESIR (element elektronskog fiskalnog uređaja).

(3) Uz zahtjeve iz st. 1. i 2. ovog člana podnosi se i neop- hodna tehnička dokumentacija predviđena Tehničkim vodi- čem.

(4) Na osnovu zahtjeva iz st. 1. i 2. ovog člana, Poreska uprava je dužna da izvrši provjeru usklađenosti elemenata elektronskog fiskalnog uređaja sa zahtjevima iz odgovaraju- ćeg tehničkog vodiča, koji se objavljuje na internet stranici Poreske uprave, te da, u slučaju da utvrdi da su uvjeti iz Teh- ničkog vodiča ispunjeni, odobri njihovu upotrebu, kao i da generira identifikacioni broj elemenata elektronskog fiskal- nog uređaja (u daljem tekstu: IBE).

(5) Prilikom generiranja IBE-a, Poreska uprava vodi ra- čuna da dodijeljeni IBE bude jedinstven za svaki element elektronskog fiskalnog uređaja, po operateru fiskalnog si- stema ili dobavljaču, tipu i modelu elementa elektronskog fiskalnog uređaja.

(6) Poreska uprava, nakon izvršene provjere ispunjenosti uvjeta iz Tehničkog vodiča, rješenjem odlučuje o zahtjevu u roku od 15 dana od dana podnošenja zahtjeva, koji sadr- ži IBE element elektronskog fiskalnog uređaja i izveštaj o postupku odobravanja, sastavljen u skladu sa primjenljivim tehničkim vodičem.

(7) Zahtjevi iz st. 1. i 2. ovog člana, sa neophodnom teh- ničkom dokumentacijom iz stava 3. ovog člana, dostavljaju se u elektronskom obliku putem internet stranice Poreske uprave, a rješenje iz stava 6. ovog člana dostavlja se podno- siocu zahtjeva u elektronskom obliku.

Član 15.

(1) U slučaju promjena na odobrenom elementu elek- tronskog fiskalnog uređaja, operater fiskalnog sistema ili do- bavljač dužan je da dobije novo odobrenje iz člana 14. stav 6. ovog pravilnika, i to za svaki element elektronskog fiskalnog uređaja na kojeg će uticati promjena.

(2) Ukoliko dođe do promjena iz stava 1. ovog člana, smatra se da takav element elektronskog fiskalnog uređaja više nema potrebno odobrenje i ne može se upotrebljavati sve do dobivanja novog odobrenja Poreske uprave.

Član 16.

(1) U slučaju neodgovarajućeg rada ili upotrebe elemenata elektronskog fiskalnog uređaja koji nisu u skladu sa odgovarajućim tehničkim vodičem, Poreska uprava rješenjem ukida odobrenje za upotrebu elementa elektronskog fiskalnog uređa- ja, koje sadrži rok u kojem je neophodno obustaviti isporuku i upotrebu elemenata elektronskog fiskalnog uređaja.

(2) Ukoliko Poreska uprava izmijeni uvjete iz Tehničkog vodiča, dužna je putem sredstava javnog informiranja obavijestiti učesnike u fiskalizaciji o nastalim promjenama, kao i o roku u kojem su dužni da podnesu zahtjev za dobivanje novog odobrenja iz člana 14. stav 6. ovog pravilnika.

3) Rješenje iz stava 1. ovog člana dostavlja se u elek- tronskom obliku podnosiocu zahtjeva za odobrenje tog elementa.

Član 17.

(1) Poreska uprava vodi dostupan registar odobrenih ele- menata elektronskog fiskalnog uređaja, sa sljedećim sadržajem:

1) elementi elektronskog fiskalnog uređaja čija je upotre- ba odobrena na osnovu zahtjeva iz člana 14. ovog pravilnika,

2) elementi elektronskog fiskalnog uređaja kojima je odobrenje za upotrebu ukinuto u skladu sa odredbom člana 16. st. 1. i 2. ovog pravilnika.

(2) Registar iz stava 1. ovog člana sadrži:

1) podatke o podnosiocu zahtjeva iz člana 14. ovog pravilnika, i to:

1. naziv podnosioca,

2. jedinstveni identifikacioni broj (JIB),

3. adresu sjedišta podnosioca;

2) podatke o elementu elektronskog fiskalnog uređaja, i to:

1. naziv,

2. tip,

3. IBE elektronskog fiskalnog uređaja;

3) broj i datum rješenja kojim se odobrava upotreba elementa elektronskog fiskalnog uređaja;

4) broj i datum rješenja kojim se ukida odobrenje za upotrebu elementa elektronskog fiskalnog uređaja.

Član 18.

Za potrebe provođenja postupka odobravanja iz člana 14. ovog pravilnika Poreska uprava dužna je da:

1) objavi i ažurira Tehnički vodič na internet stranici Poreske uprave, koji sadrži uvjete koji moraju biti ispunjeni radi odobravanja upotrebe elementa ili elemenata elektronskog fiskalnog uređaja,

2) osigura i održava testno okruženje, kao i alate neophodne da bi se izvršilo kvalitativno i funkcionalno ispitivanje elemenata elektronskog fiskalnog uređaja.

Član 19.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Službenom glasniku Republike Srpske”.

 

Broj: 06.05/020-1694/22 

25. maja 2022. godine 

 

Banjaluka

 

Ministar, Zora Vidović, s.r.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.