Odluka o privremenim mjerama za ublažavanje rizika rasta kamatnih stopa

06.10.2022. 08:00 / Izvor: Službeni glasnik Republike Srpske
kamatne stope

Ovom odlukom utvrđuju se privremene mjere sa ciljem ublažavanja rizika koji može proisteći iz značajnog rasta aktivnih kamatnih stopa za kreditne izloženosti.

Službeni glasnik Republike Srpske, broj 98, 06.10.2022. godine

Na osnovu čl. 89. i 90. Zakona o bankama Republike Srpske (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 4/17, 19/18 i 54/19), člana 5. stav 1. tačka b, člana 20. stav 2. tačka b. i člana 37. Zakona o Agenciji za bankarstvo Republike Srpske (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 59/13 i 4/17), te člana 6. stav 1. tačka b. i člana 19. stav 1. tačka b. Statuta Agencije za bankarstvo Republike Srpske (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 63/17), Upravni odbor Agencije za bankarstvo Republike Srpske, na 47. sjednici, održanoj 28.9.2022. godine, d o n o s i

 

ODLUKU

O PRIVREMENIM MJERAMA ZA UBLAŽAVANJE RIZIKA RASTA KAMATNIH STOPA

Predmet Odluke Član 1.

(1) Ovom odlukom utvrđuju se privremene mjere sa ciljem ublažavanja rizika koji može proisteći iz značajnog rasta aktivnih kamatnih stopa za kreditne izloženosti.

(2) Ovom odlukom propisuju se minimalni zahtjevi za upravljanje rizicima koji su vezani za postojeći i očekivani rast nivoa aktivnih kamatnih stopa, pri čemu banka može primijeniti i strože zahtjeve i preduzimati dodatne mjere u odnosu na one propisane ovom odlukom.

(3) Banka je dužna primjenjivati odredbe ove odluke na sve kreditne izloženosti, uključujući i kreditne izloženosti koje će se ugovarati sa fiksnom kamatnom stopom u periodu važenja ove odluke.

(4) Odredbe ove odluke primjenjuju se na banke sa sjedištem u Republici Srpskoj koje su od Agencije za bankarstvo Republike Srpske (u daljem tekstu: Agencija) dobile dozvolu za rad.

(5) Na pitanja koja nisu regulirana ovom odlukom, a definirana su Zakonom o bankama Republike Srpske ili drugim podzakonskim propisima, primjenjivat će se odredbe tog zakona ili drugog podzakonskog propisa.

Pojmovi Član 2.

(1) Značajni rast kamatne stope u smislu ove odluke je rast nominalne ili efektivne kamatne stope za:

1) postojeću pojedinačnu kreditnu izloženost od 200 i više baznih poena u periodu primjene ove odluke u odnosu na važeću pripadajuću kamatnu stopu za datu izloženost na referentni datum;

2) novu pojedinačnu kreditnu izloženost od 200 i više baznih poena u periodu primjene ove odluke u odnosu na kamatne stope banke za korisnike kredita sa istim ili sličnim karakteristikama i odlikama rizika na referentni datum.

(2) Referentni datum u smislu ove odluke je 30.6.2022. godine.

(3) Kreditna izloženost sa promjenljivom nominalnom kamatnom stopom je izloženost banke u KM ili sa valut- nom klauzulom EUR, nastala na osnovu zaključenog ugovora između banke i korisnika kredita koji sadrži klauzulu o promjenljivoj nominalnoj kamatnoj stopi shodno članu 144. Zakona o bankama Republike Srpske, prije ili u periodu pri- mjene ove odluke.

(4) Kreditna izloženost sa fiksnom nominalnom kamat- nom stopom je izloženost banke u KM ili sa valutnom klau- zulom EUR, nastala na osnovu zaključenog ugovora između banke i korisnika kredita koji sadrži klauzulu o fiksnoj nomi- nalnoj kamatnoj stopi shodno članu 144. Zakona o bankama Republike Srpske u periodu primjene ove odluke.

(5) Korisnik kredita je pravno ili fizičko lice koje ugova- ra ili je ugovorilo kredit sa fiksnom ili promjenljivom nomi- nalnom kamatnom stopom.

(6) Korisnik bankarske usluge ima isto značenje kako je to definirano u članu 133. stav 2. Zakona o bankama Repu- blike Srpske, uključujući i korisnike stambenih kredita.

(7) Efektivna kamatna stopa ima isto značenje kako je to definirano u članu 2. stav 6. Uputstva za klasifikaciju i vrednovanje finansijske aktive.

Praćenje rizičnosti izloženosti Član 3.

(1) Ukoliko banka očekuje da će doći do značajnog rasta kamatne stope za korisnika kredita sa kojim je ugovorila kre- dit sa promjenljivom nominalnom kamatnom stopom, banka je dužna procijeniti uticaj značajnog rasta kamatne stope u okviru procesa praćenja rizičnosti izloženosti, a prije počet- ka primjene izmijenjene stope.

(2) U skladu sa rezultatima procjene iz stava 1. ovog člana, banka je dužna utvrditi da li značajan rast kamatne stope predstavlja ispunjenje uvjeta u smislu člana 19. st. 4. i 5. Odluke o upravljanju kreditnim rizikom i utvrđivanju oče- kivanih kreditnih gubitaka.

(3) Banka je dužna dokumentirati aktivnosti iz stava 1. ovog člana.

Minimalne stope očekivanih kreditnih gubitaka za nivo kreditnog rizika 1 i 2

Član 4.

(1) Za postojeće kreditne izloženosti prethodno raspore- đene u nivo kreditnog rizika 2 u skladu sa odredbama člana 19. Odluke o upravljanju kreditnim rizikom i utvrđivanju očekivanih kreditnih gubitaka, kod kojih je u procesu praćenja rizičnosti izloženosti identificiran značajan rast kamatne stope, banka ne može utvrditi očekivane kreditne gubitke u iznosu manjem od 12% izloženosti.

(2) Za novoodobrene kreditne izloženosti sa promjenlji- vom ili fiksnom nominalnom kamatnom stopom koje će se rasporediti u nivo kreditnog rizika 1 u skladu sa odredbama člana 18. Odluke o upravljanju kreditnim rizikom i utvrđivanju očekivanih kreditnih gubitaka, banka ne može utvrditi očekivane kreditne gubitke u iznosu manjem od 2% izlože- nosti, ukoliko je razlika novougovorene efektivne kamatne stope i efektivne kamatne stope koju je banka primjenjivala na referentni datum za postojećeg korisnika kredita sa kojim se ugovara nova kreditna izloženost, sličnih karakteristika i ročnosti, ili modifikacija postojeće kreditne izloženosti, od- nosno, ukoliko je razlika ugovorene efektivne kamatne stope za novog korisnika i efektivne kamatne stope banke za kori- snike kredita sa istim ili sličnim karakteristikama i odlikama rizika na referentni datum veća od značajnog rasta kamatne stope.

Zaštita korisnika bankarskih usluga Član 5.

(1) Ukoliko bi u skladu sa rezultatima procjene iz člana 3. stav 1. ove odluke za korisnika bankarskih usluga nastupio status neizmirenja obaveza kao direktna posljedica značaj- nog rasta kamatnih stopa, banka može korisniku bankarskih usluga ponuditi mogućnost modifikacije kreditne izloženo- sti.

(2) Modifikacijom iz stava 1. ovog člana neće se smatrati da je nastupio status neizmirenja obaveza u skladu sa članom 20. stav 7. Odluke o upravljanju kreditnim rizikom i utvrđi- vanju očekivanih kreditnih gubitaka.

Plan upravljanja kreditno-kamatnim rizikom Član 6.

(1) Analiza izloženosti kreditnom riziku u skladu sa čla- nom 9. Odluke o upravljanju kreditnim rizikom i utvrđiva- nju očekivanih kreditnih gubitaka, između ostalog, treba da uključi plan za upravljanje kreditno-kamatnim rizikom, koji minimum treba da sadrži:

1) poređenje postojećeg nivoa kamatnih stopa u odnosu na nivoe kamatnih stopa na referentni datum,

2) projekcije povećanja kamatnih stopa i uticaj tog pove- ćanja na kreditni rizik,

3) mjere koje će banka preduzimati za upravljanje kredit- no-kamatnim rizikom, uključujući i posljedice koje će pome- nute mjere imati za korisnike kredita.

(2) Banka je dužna sačiniti plan iz stava 1. ovog člana, te isti ažurirati u slučaju nastanka događaja koji bi mogli zna- čajno uticati na izvršenje plana ili zahtijevati njegovu izmje- nu, odnosno, kada dođe do promjene pretpostavki korištenih prilikom izrade plana, a koje mogu imati značajan uticaj na njegovo izvršenje.

(3) Banka je dužna plan iz stava 1. ovog člana dostaviti Agenciji najkasnije do 30.11.2022. godine, kao i nakon sva- kog ažuriranja.

Izvještavanje Agencije Član 7.

(1) Direktor Agencije će u roku od 30 (trideset) dana od dana stupanja na snagu ove odluke donijeti Uputstvo za izvje- štavanje o primjeni ove odluke sa pripadajućim obrascima.

(2) Banka je dužna izvještaje sačinjene u skladu sa sta- vom 1. ovog člana Agenciji dostavljati na mjesečnoj osnovi do 15. u mjesecu za prethodni mjesec.

Prijelazne i završne odredbe Član 8.

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Službenom glasniku Republike Srpske” i primjenjuje se do 31.12.2023. godine ili do opoziva od strane Agencije.

 

Broj: UO-372/22

28. septembra 2022. godine

Banjaluka

 

Predsjednik Upravnog odbora, Bratoljub Radulović, s.r.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.