Pravilnik o održavanju premjera, katastra zemljišta i katastra nekretnina

02.11.2022. 13:00 / Izvor: Službene novine Federacije BiH
katastar

Ovim Pravilnikom propisuje se način i postupak održavanja premjera i katastra nekretnina, katastra zemljišta i drugih katastarskih evidencija u službenoj upotrebi na području Federacije Bosne i Hercegovine

 

Službene novine Federacije BiH broj 87/22 (2.11.2022.)

Na osnovu člana 210. Zakona o premjeru i katastru nekretnina ("Službeni list SRBiH", br. 22/84, 12/87, 26/90, 36/90, "Službeni list RBiH", br. 4/93 i 13/94 i "Službene novine Federacije BiH", broj 61/22), člana 85. Zakona o premjeru i katastru zemljišta ("Službeni list SRBiH", broj 14/78, 12/87, 26/90, "Službeni list RBiH", broj 4/93, 13/94 i "Službene novine Federacije BiH", broj 61/22), koji se na temelju člana IX.5.(1) Ustava Federacije Bosne i Hercegovine primjenjuju kao federalni zakoni, direktor Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove, donosi 

 

PRAVILNIK 

O ODRŽAVANJU PREMJERA, KATASTRA ZEMLJIŠTA I KATASTRA NEKRETNINA 

 

POGLAVLJE I - OPĆE ODREDBE 

 

Član 1. 
 

Ovim Pravilnikom propisuje se način i postupak održavanja premjera i katastra nekretnina, katastra zemljišta i drugih katastarskih evidencija (u daljem tekstu: katastar nekretnina) u službenoj upotrebi na području Federacije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: FBiH). 
 

Član 2. 
 

(1) Pod premjerom, u smislu ovog Pravilnika, podrazumijevaju se izrada geodetskih planova i osnovne karte sa elaboratom premjera i ostalim podacima premjera u analognoj i digitalnoj formi. 

(2) Katastar nekretnina u smislu ovog Pravilnika, je zbirna dokumentacija podataka o katastru zemljišta, zgrada, posebnih dijelova zgrada i drugih objekata sa evidentiranim korisnicima na nekretninama. 
 

Član 3. 
 

(1) Pod održavanjem premjera i katastra nekretnina podrazumijeva se praćenje, utvrđivanje i snimanje nastalih promjena na katastarskim parcelama, zgradama, posebnim dijelovima zgrada i drugim objektima koje su od utjecaja na podatke premjera i katastra nekretnina, provođenje utvrđenih promjena na geodetskim planovima, kartama i elaboratu, katastarskom operatu i promjene upisanih korisnika na nekretninama u odgovarajućim upisnim listovima, otklanjanje grešaka i nedostataka premjera, kao i obnavljanje stalnih geodetskih tačaka. 

(2) Na području gdje je izrađena baza podataka katastra nekretnina (u daljem tekstu: BPKN), provođenje promjena se vrši u BPKN. 
 

Član 4. 

 

Održavanje premjera i katastra nekretnina vrši se po katastarskim općinama. 
 

Član 5. 

 

Održavanje premjera vrši se najmanje istom tačnošću, metodama i postupku propisanim za vršenje premjera i izradu katastra nekretnina. 
 

Član 6. 

 

Održavanje katastarskog operata vrši se u skladu sa Zakonom o premjeru i katastru zemljišta, Zakonom o premjeru i katastru nekretnina i odredbama ovog Pravilnika. 
 

Član 7. 

 

(1) Poslove održavanja premjera i katastra nekretnina (terenske i kancelarijske) vrši općinski/gradski organ uprave nadležan za poslove održavanja premjera i katastra nekretnina (u daljem tekstu: nadležni organ). 

(2) Terenske poslove održavanja premjera može vršiti i pravno lice ili lice koje obavlja samostalnu djelatnost ličnim radom (u daljem tekstu: samostalni geodetski privrednik), pod uslovima propisanim zakonom i odredbama ovog Pravilnika. 

(3) Terenskim poslovima u smislu ovog Pravilnika podrazumijevaju se svi poslovi mjerenja na terenu, izrade elaborata snimanja i pripreme dokumentacije i podataka neophodnih za provođenje promjena. 

(4) Kancelarijskim poslovima u smislu ovog Pravilnika podrazumijevaju se svi poslovi i radnje na provođenju promjena. 
 

Član 8. 

 

(1) Nadležni organ obavezan je donositi rješenja o provedenoj promjeni u katastru nekretnina. 

(2) Rješenje se donosi u slučaju promjene na nekretninama u pogledu promjene položaja, oblika, površine, načina korištenja, kao i u podacima o korisnicima. 
 

Član 9. 

 

Originali ili ovjereni prepisci isprava na osnovu kojih su izvršeni upisi u katastar nekretnina, prijavni listovi sa skicama snimanja i zapisnicima, te elaborati postavljanja geodetske osnove u postupku održavanja premjera i katastra nekretnina, kao i ostala dokumentacija, na osnovu koje se vrše promjene u katastru nekretnina, čine zbirku isprava koja se čuva u nadležnom općinskom organu uprave trajno kao dokumentacija od trajne vrijednosti. 
 

POGLAVLJE II - PROMJENE U KATASTRU NEKRETNINA Odjeljak A. Vrste promjena 

 

Član 10. 

 

U katastru nekretnina mogu nastati sljedeće promjene: 

a) u pogledu broja, položaja, oblika, kulture, klase, načina korištenja i površine katastarske parcele, 

b) u pogledu položaja, oblika i načina korištenja objekata, posebnih dijelova objekata i drugih građevina, koje se evidentiraju u katastarskom operatu, 

c) u podacima i udjelima korisnika nekretnina, 

d) u granicama katastarskih općina, 

e) u katastarskom prihodu, 

f) u podacima o geodetskim tačkama i 

g) promjene na proširenom sadržaju BPKN-a i druge promjene. 
 

Član 11. 

 

Promjenom na parceli smatraju se promjene koje mijenjaju horizontalnu i vertikalnu predstavu terena i načina korištenja zemljišta koji se vode u katastarskoj evidenciji. 
 

Član 12. 

 

U promjene na objektima spadaju: izgradnja novih objekata, dogradnja i nadogradnja postojećih objekata, djelomično ili potpuno rušenje i uklanjanje objekata, proširenje ili smanjenje oblika i površine posebnih dijelova objekata, promjena u namjeni korištenja objekata i posebnih dijelova objekata, promjena u broju i namjeni prostorija u objektima ili posebnim dijelovima objekata, promjena vrste i osnova izgradnje objekata i druge promjene. 
 

Član 13. 

 

Kao promjene u podacima o korisnicima na nekretninama smatraju se promjene: promjena korisnika na nekretninama, promjena udjela u korištenju nekretnina i promjena ličnih podataka korisnika. 
 

Član 14. 

 

Promjene na granicama katastarskih općina mogu nastati zbog: cijepanja katastarske općine na dvije ili više katastarskih općina, spajanja dvije ili više katastarskih općina u jednu katastarsku općinu i cijepanja katastarskih općina i pripajanje njenih dijelova drugim katastarskim općinama. 
 

Član 15. 

 

(1) Pod promjenama u katastarskom prihodu podrazumijevaju se promjene kod kojih se mijenja samo katastarski prihod. 

(2) Promjene u katastarskom prihodu mogu nastati zbog nove ljestvice katastarskog prihoda, valorizacije katastarskog prihoda, promjene načina korištenja i zbog prelaska katastarskih općina iz jednog u drugi katastarski srez. 
 

Član 16. 

 

Promjenama u podacima o geodetskim tačkama smatra se uništenje i pomjeranje njihovih nadzemnih i podzemnih biljega, postavljanje novih tačaka i otklanjanje grešaka u određivanju koordinata i kota datih tačaka. 
 

Odjeljak B. Prijavljivanje promjena na nekretninama 

 

Član 17. 

 

Promjene u katastru nekretnina provode se po zahtjevu korisnika ili po službenoj dužnosti, na osnovu valjanih isprava. 
 

Član 18. 

 

Sve promjene koje utvrdi na zemljištu, objektima i posebnim dijelovima objekata, kao i za ispravke grešaka u podacima katastra nekretnina, a koje nisu prijavljene od strane korisnika, nadležni organ dužan je uzeti u rad po službenoj dužnosti. 
 

Član 19. 

 

Sudovi i drugi nadležni organi koji odlučuju o promjenama na nekretninama dužni su da svoje odluke nakon pravosnažnosti dostavljaju nadležnom organu jedinice lokalne samouprave (u daljem tekstu: JLS) za geodetske poslove i katastar nekretnina. 
 

Član 20. 

 

(1) Korisnici nekretnina dužni su prijaviti nastalu promjenu na nekretninama nadležnom organu JLS na čijem se području nalazi ta nekretnina. 

(2) Za provođenje promjena u katastru nekretnina podnosi se zahtjev nadležnom organu JLS na čijem području se nalazi nekretnina i isti, između ostalog sadrži: 

a) naziv organa kome se prijava podnosi, 

b) ime, prezime, adresu podnosioca prijave, broj identifikacijskog dokumenta, kontakt informacije, 

c) ukoliko je podnosilac prijave pravno lice ista sadrži naziv, JIB i sjedište istog, 

d) katastarska oznaka nekretnine, 

e) vrstu promjene, 

f) oznaku akata na osnovu kojih je nastala promjena i 

g) izjavu stranke da su nekretnine propisno omeđene i da granice nisu sporne. 
 

Član 21. 

 

(1) Nadležni organ dužan je svaku promjenu za koju nije potreban uviđaj ili snimanje na terenu riješiti u roku od 30 dana od dana prijema prijave. 

(2) Nadležni organ dužan je svaki zahtjev za koju je potreban uviđaj i snimanje na terenu riješiti u skladu sa Zakonom o premjeru i katastru zemljišta i Zakonom o premjeru i katastru nekretnina. 

(3) Elaborat premjeravanja koje je izvršilo pravno lice ili samostalni geodetski privrednik nadležni organ uzima u rad i dužan ga je po potvrdi ispravnosti provesti u katastru nekretnina u roku od 30 dana od dana podnošenja. 
 

POGLAVLJE III - PRAVNO LICE ILI SAMOSTALNI GEODETSKI PRIVREDNIK 

 

Član 22. 

 

(1) Na održavanju premjera i katastra pravno lice ili samostalni geodetski privrednik može: 

a) postavljati i određivati tačke poligonske mreže u svrhu snimanja detalja, 

b) snimati cijepane parcele, 

c) snimati parcele koje su promijenile oblik i površinu, 

d) snimati novoizgrađene i proširene ulice, puteve, ceste, kanale, potoke, riječno korito i dr., 

e) vršiti mjerenja zgrada i izrađivati tlocrte zgrada (plan posebnih dijelova zgrade), snimati dograđene i izgrađene zgrade i objekte, 

f) vršiti snimanje detalja u svrhu otklanjanja nedostataka i propusta u snimanju detalja koji su nastali prilikom radova premjera. 

(2) Pravna lica ili samostalni geodetski privrednici ne mogu vršiti promjene kulture i klase parcele. 
 

Član 23. 

 

Pravno lice ili samostalni geodetski privrednik koje obavlja poslove iz člana 22. stav (1) ovog Pravilnika za potrebe korisnika mogu vršiti terenske radove održavanja premjera pod uslovima utvrđenim Zakonom o premjeru i katastru nekretnina i ovim Pravilnikom. 
 

Član 24. 

 

(1) Pravna lica ili samostalni geodetski privrednici mogu obavljati terenske poslove i poslove iz člana 22. ovog Pravilnika ako zapošljavaju minimalno jednog geodetskog stručnjaka sa visokom stručnom spremom ili prvim ciklusom bolonjskog obrazovanja sa ostvarenih minimalno 180 ECTS bodova sa položenim stručnim ispitom u skladu sa Pravilnikom o načinu i programu polaganja stručnog ispita radnika koji rade na poslovima iz geodetske djelatnosti ("Službene novine Federacije BiH", broj 13/02, 108/12 i 55/17). 

(2) Izuzetno od stava (1) ovog člana Pravna lica ili samostalni geodetski privrednici mogu obavljati poslove iz člana 22. ovog Pravilnika ako zapošljavaju minimalno jednog geodetskog stručnjaka sa srednjom stručnom spremom sa položenim stručnim ispitom u skladu sa Pravilnikom o načinu i programu polaganja stručnog ispita radnika koji rade na poslovima iz geodetske djelatnosti i radnim iskustvom dužim od 10 godina. 

(3) Pravna lica ili samostalni geodetski privrednici mogu obavljati poslove iz člana 22. stav (1) ovog Pravilnika ako, pored uslova iz stava (1) ili (2) ovog člana, ima na raspolaganju minimalno sljedeću geodetsku opremu: totalna stanica sa pripadajućim geodetskim priborom (stativ, štap, prizma, pantljika). 

(4) Dokazivanje da je ispunjen uslov u pogledu stručne spreme vrši se diplomom/svjedočanstvom o stečenom obrazovanju iz geodetske struke i uvjerenjem o položenom stručnom ispitu u skladu sa Pravilnikom o načinu i programu polaganja stručnog ispita radnika koji rade na poslovima iz geodetske djelatnosti. 

(5) Ispunjenje uslova u pogledu geodetske opreme može se dokazati: ispravama o nabavci opreme, ispravama o iznajmljivanju opreme, ili predočavanjem opreme uz atest o ispravnosti mjernih jedinica ne stariji od dvije godine. 

(6) Uvjerenje o ispunjenosti uslova (u daljem tekstu: Uvjerenje) iz stava (1) ili (2) i stava (3) ovog člana je važeće za period od dvije (2) godine. 

(7) Provjeru ispunjenosti uslova i izdavanje Uvjerenja pravnih lica vrši Federalna uprava a provjeru ispunjenosti uslova i izdavanje Uvjerenja samostalnih geodetskih privrednika vrši nadležni organ JLS. 

(8) Nadležni organ JLS dužan je Federalnoj upravi dostaviti obavijest o izdatim uvjerenjima o ispunjenosti uslova samostalnih geodetskih privrednika u roku od 15 dana od dana izdavanja. 

(9) Federalna uprava vodi centralni registar izdatih uvjerenja o ispunjenosti uslova i isti objavljuje na web stranici. 
 

Član 25. 

 

(1) Pravno lice ili samostalni geodetski privrednik dužni su prijaviti početak radova nadležnom organu JLS na čijem području vrši geodetske radove i može pristupiti obavljanju poslova nakon podnošenja prijave. 

(2) Prijava o početku izvođenja geodetskih radova koji se odnose na održavanje premjera i katastra nekretnina podnosi se prije početka izvođenja radova. 

(3) Prijavu početka radova pravno lice ili samostalni geodetski privrednik podnosi na propisanom obrascu "Prijava radova" (Prilog br. 1). 

(4) Prijava radova sadrži podatke o: 

a) pravnom licu ili samostalnom geodetskom privredniku, 

b) podatke o stručnom osoblju koja će izvoditi terenska mjerenja, 

c) području na kojem će se izvoditi geodetski radovi, 

d) približnoj površini i broju parcela na kojem će se izvoditi geodetski radovi, 

e) vrsti geodetskih radova, 

f) svrsi premjeravanja, i 

g) podatke o naručiocu za čije potrebe se izvode geodetski radovi. 
 

Član 26. 

 

(1) Pravno lice ili samostalni geodetski privrednik imaju pravo uvida u sve podatke katastarskog operata koji se nalaze u JLS uz prisustvo Službenog lica. 

(2) Za potrebe obavljanja geodetskih radova pravno lice ili samostalni geodetski privrednik mogu uz naknadu, od organa JLS pribaviti: 

a) prepise, izvode i kopije podataka iz katastarskog operata, 

b) prepise podataka o geodetskim tačkama, 

c) ostalu potrebnu dokumentaciju. 

(3) Za preuzete podatke plaća se naknada u skladu sa Zakonom o naknadama za korištenje podataka i vršenje usluga u oblasti premjera i katastra nekretnina ("Službeni list SRBiH", br. 35/85 i 12/87 i "Službeni list RBiH", br. 4/93, 21/93 i 13/94), kao i važećom tarifom naknada donesenom na osnovu navedenog zakona. 
 

Član 27. 

 

Pravno lice ili samostalni geodetski privrednik, u svom radu, ima obavezu da: 

a) sve geodetske poslove obavlja u skladu sa važećim propisima, 

b) dozvoli nadležnom organu JLS uvid u neposredno obavljanje radova, 

c) nakon završetka radova, sav elaborat o tom radu preda nadležnom organu JLS radi pregleda i ovjere da su radovi izvršeni u skladu sa važećim propisima, 

d) otkloni sve nedostatke koje je nadležni organ JLS uočio prilikom uvida ili pregleda obavljenih geodetskih radova, 

e) postupi po nalogu nadležnog organa JLS o dopuni i ispravci radova, 

f) bez naknade, preda nadležnom organu JLS elaborat radova i to u originalu, 

g) ukoliko je pravno lice ili samostalni geodetski privrednik ovlašteni podnosilac prijave o promjeni na parceli, nadležnom organu JLS plati naknadu za obavljanje kancelarijskih radova za poslove održavanja premjera i katastra nekretnina koje je obavilo pravno lice ili samostalni geodetski privrednik i to prema važećoj tarifi naknada za vršenje usluga u oblasti premjera i katastra nekretnina. 
 

Član 28. 

 

(1) Obavezni sastavni dijelovi geodetskog elaborata snimanja promjena su: 

a) naslovna strana, 

b) popis sastavnih dijelova elaborata (sadržaj), 

c) dokaz o registraciji kod nadležnog organa za obavljanje geodetske djelatnosti, uvjerenja o položenom stručnom ispitu geodetskog stručnjaka koji izvodi radove i certifikati o verifikaciji korištene mjerne opreme, 

d) uvjerenje o ispunjenosti uslova za obavljanje terenskih radova radi održavanja katastra nekretnina, 

e) izvod iz službene evidencije izdate od nadležnog organa (prepisi, izvodi i kopije podataka iz katastarskog operata), 

f) skica snimanja promjena, 

g) popis brojeva i koordinata mjerenih tačaka, 

h) popis koordinata geodetskih tačaka korištenih za potrebe snimanja i potvrda o porijeklu izdatih podataka iz BPKN-a i dokaz o izvršenoj uplati propisanih naknada, 

i) izvještaj o određivanju tačaka geodetske osnove za snimanje detalja, 

j) podaci izvornih terenskih mjerenja, 

k) zapisnik o uviđaju sa lica mjesta sa podacima o prisutnim osobama, 

l) tehnički izvještaj sa opisom izvršenih radova. 

(2) Geodetski elaborat se dostavlja u analognom i digitalnom obliku. 
 

Član 29. 

 

Tehnički izvještaj o izrađenom elaboratu geodetskog snimanja obavezno sadrži podatke o: 

a) metodama snimanja detalja koje su korištene za izradu elaborata geodetskog snimanja i pokazateljima ostvarene tačnosti snimanja, 

b) informacije i podatke o geodetskoj osnovi, 

c) geodetskoj i drugoj opremi korištenoj kod snimanja i izvršiocima radova, 

d) softverskim programima korištenim za obradu podataka i izradu elaborata, 

e) datum (mjesec i godina) geodetskog snimanja promjena, 

f) podatke o naručitelju elaborata geodetskog snimanja promjena, 

g) detaljan opis izvršenih radova. 
 

Član 30. 

 

Nadležni organ JLS ima obavezu da: 

a) vodi evidenciju o radovima koje obavljaju pravna lica ili samostalni geodetski privrednici na području JLS; 

b) ispunjava sve obaveze prema pravnim licima ili samostalnim geodetskim privrednicima koje proističu iz ovog Pravilnika; 

c) po potrebi izvrši neposredan uvid u obavljanje terenskih radova; 

d) ukaže na propuste i nedostatke u obavljanju tih radova; 

e) utvrdi rok za otklanjanje propusta i nedostataka; 

f) naredi obustavu radova ako propusti i nedostaci nisu otklonjeni u ostavljenom roku; 

g) u roku od 30 dana od dana predaje elaborata o izvršenim geodetskim radovima koje je obavilo pravno lica ili samostalni geodetski privrednik, izvrši pregled elaborata, ukaže na nedostatke i propuste u elaboratu i odredi rok za otklanjanje propusta i nedostataka; 

h) u slučaju da se pravno lice ili samostalni geodetski privrednik ne slaže sa ukazanim propustima i nedostacima, donosi rješenje o ukazanim propustima i nedostacima; 

i) elaborat koji je propisno urađen u kome su otklonjeni nedostaci primi i na zahtjev pravnog lica ili samostalnog geodetskog privrednika izda akt o ovjeri elaborata; 

j) preuzima originale elaborata izvršenih radova; 

k) Federalnoj upravi dostavlja na kraju kalendarske godine godišnji izvještaj o licima koja obavljaju geodetske radova na području njegove JLS, vrsti i obimu radova, te ocjenu tih radova (Prilog br. 2). 
 

Član 31. 

 

Korisnici nekretnina na čijim parcelama su nastale promjene u granicama zemljišta, dužni su: 

a) zajednički sa susjedima obilježiti nove granice zemljišta vidljivim i trajnim biljegama, propisanim Pravilnikom o snimanju detalja ("Službene novine Federacije BiH", broj 3/22), 

b) dozvoliti pristup na nekretnine licima koja rade na održavanju premjera i katastra nekretnina radi vršenja geodetskog snimanja, 

c) prisustvovati rješavanju prijava o promjenama na nekretninama koje su oni podnijeli, 

d) prijaviti službi za geodetske poslove i katastar nekretnina JLS svako uništenje, oštećenje ili pomjeranje biljega odnosno oznaka kojima su obilježene tačke geodetske mreže i to u roku od 15 dana od dana izvršenja naprijed navedene radnje i 

e) izvršavati ostale obaveze u skladu sa zakonom. 
 

POGLAVLJE IV - OSNOVA ZA ODRŽAVANJE PREMJERA Odjeljak A. Geodetska osnova 

 

Član 32. 

 

(1) Osnovu za održavanje katastra nekretnina čine geodetski referentni okviri definisani Pravilnikom o osnovnim geodetskim radovima ("Službene novine Federacije BiH", broj 15/19). 

(2) Održavanje referentnih okvira je u nadležnosti Federalne uprave. 

(3) Obnavljanje uništenih tačaka referentnih okvira, definisanih Pravilnikom o osnovnim geodetskim radovima, određivanje koordinata izvode se pod nadzorom Federalne uprave. 
 

Član 33. 

 

Nadležni organ JLS stara se o tačkama geodetskog referentnog okvira i dužan je sve promjene u smislu oštećenja, uništenja i onemogućavanjem korištenja istih prijaviti Federalnoj upravi. 
 

Član 34. 

 

(1) Tačka referentnog okvira se smatra uništenom ako su joj uništena nadzemna i podzemna biljega, a za tačke prvog reda i bočna osiguranja. 

(2) Da bi se utvrdilo da li je tačka referentnog okvira uništena mora se na nesporan način obilježiti mjesto na kome je tačka bila postavljena i kopanjem ustanoviti da su uništene podzemne biljege. 

(3) Obilježavanje mjesta na kome je tačka bila postavljena u smislu stava (2) ovog člana vrši se u skladu sa Pravilnikom o primjeni satelitskih mjerenja u geodeziji ("Službene novine Federacije BiH", broj 18/12). 
 

Odjeljak B. Održavanje gradske geodetske mreže 

 

Član 35. 

 

Gradsku geodetsku mrežu sačinjavaju tačke orijentacijske (vezne), poligonometrijske i poligonske mreže uspostavljene prilikom izrade i održavanja premjera. 
 

Član 36. 

 

(1) Gradska geodetska tačka smatra se uništenom ako joj je uništena nadzemna i podzemna biljega. 

(2) Umjesto uništene tačke gradske geodetske mreže može se postaviti nova tačka. 
 

Član 37. 

 

Kada se u toku održavanja premjera utvrdi da su koordinate tačaka gradske geodetske mreže pogrešne ili da je tačka pomjerena, zadržat će se postojeća stabilizacija tačke i odrediti njene nove koordinate i kote. 
 

Član 38. 

 

(1) Ako je uništena nadzemna biljega tačke gradske geodetske mreže na njeno mjesto će se postaviti nova nadzemna biljega. 

(2) Nadzemna biljega iz stava (1) ovog člana postavlja se centrično (u istu vertikalu) u odnosu na podzemnu biljegu i određuje joj se nova nadmorska visina. 

(3) Obnovljena tačka iz stava (1) i (2) ovog člana zadržava stari broj i koordinate dosadašnje tačke. 
 

Član 39. 

 

Kada se u toku održavanja premjera ustanovi da su koordinate ili kote datih tačaka pogrešne, ponovo se određuju koordinate odnosno kote datih tačaka. 
 

Član 40. 

 

U pogledu stabilizacije, mjerenja, računanja i tačnosti pri određivanju gradske geodetske mreže, primjenjuju se propisi kojim je regulisano postavljanje i određivanje geodetske osnove. 
 

Član 41. 

 

(1) Numerisanje tačaka gradske geodetske mreže vrši se po katastarskim općinama, nastavljajući numeraciju tačaka postavljenih pri izradi i održavanju premjera. 

(2) Ako u vrijeme vršenja premjera nije postavljena ni jedna geodetska tačka, numeracija tačaka u određenoj katastarskoj općini počinje od broja jedan. 

(3) Geodetska mreža postavljena u svrhu održavanja premjera u gradovima sa dvije ili više katastarskih općina numeriše se nastavljajući započetu numeraciju za sve gradske katastarske općine. 
 

Član 42. 

 

Numerisanje tačaka gradske geodetske mreže, postavljenih u svrhu održavanja premjera može se vršiti kontinuirano na teritoriji JLS ukoliko prilikom vršenja premjera nije započeta numeracija tačaka po katastarskim općinama. 
 

Član 43. 

 

Stabilizacija, mjerenja, određivanje koordinata i kota gradske geodetske mreže te izrada tehničke dokumentacije za novopostavljene tačke se vrši u skladu sa Pravilnikom o primjeni satelitskih mjerenja u geodeziji i Pravilnikom o snimanju detalja. 
 

Član 44. 

 

Nadležni organ JLS dužan je voditi evidenciju o tačkama gradske geodetske mreže. 
 

Odjeljak C. Održavanje nivelmanske mreže 

 

Član 45. 

 

(1) Održavanje svih nivelmanskih mreža postavljenih u svrhu vršenja premjera je u nadležnosti Federalne uprave. 

(2) Nadležni organi JLS dužni su obavijestiti Federalnu upravu o uništenim nivelmanskim reperima. 
 

POGLAVLJE V - TERENSKI RADOVI NA RJEŠAVANJU PRIJAVA 

 

Član 46. 

 

Promjene se moraju tako snimiti - premjeravati i tako provoditi da se katastarski podaci zbog toga ne samo dopunjavaju odnosno usaglašavaju sa stvarnim stanjem na terenu nego i kvalitetno popravljaju. 
 

Član 47. 

 

Snimanje promjena na zemljištu i objektima vrši se sa geodetske osnove za održavanje premjera iz člana 32. ovog Pravilnika i mreže novopostavljenih geodetskih tačaka položajno i visinski određenih u geodetskom referentnom sistemu. 
 

Odjeljak A. Metode snimanja 

 

Član 48. 

 

Promjene na zemljištu i objektima snimaju se u skladu sa Pravilnikom o snimanju detalja. 
 

Član 49. 

 

Podaci na fotoskicama, skicama detaljnog premjera kao i na tlocrtima objekata evidentiranih za vrijeme izrade i održavanja premjera ne smiju se brisati, mijenjati niti dopunjavati tokom održavanja premjera i katastra nekretnina. 
 

Odjeljak B. Snimanje promjena a) Snimanje promjena na parcelama 

 

Član 50. 

 

(1) Prilikom snimanja parcela nastalih diobom postojeće parcele na više novih parcela mora se snimiti cijela postojeća i sve nove parcele, sa svim potrebnim kontrolnim mjerenjima. 

(2) Izuzetno od pravila iz stava (1) ovog člana, snimanje postojeće parcele čija je površina veća od 1 hektara, ili uske i dugačke parcele, vrši se na način da se moraju snimiti sve nove parcele i postojeće u zahvatu od 50m od novih parcela. 

(3) Promjene na parcelama i objektima opterećenih hipotekom (teretom) moguće je samo uz pribavljenu saglasnost povjerioca. 
 

Član 51. 

 

Cijepanje parcela može biti uslovljeno, tako da se parcela cijepa na dva ili više jednakih dijelova ili u nekom drugom tačno određenom odnosu, a može biti i sasvim proizvoljno. 
 

Član 52. 

 

(1) Parcelu koja se cijepa na neke površinom ili dimenzijama tačno određene (uslovljene) dijelove treba prethodno snimiti sa tačaka referentnog geodetskog okvira, i kartiranjem ustanoviti njenu podudarnost sa BPKN. 

(2) U slučaju podudarnosti iz stava (1) ovog člana projektuje se nova granica između dvije ili više novih parcela a ujedno se provjerava zadati (uslovljeni) odnos površina ili dimenzija parcela. 

(3) Projektovana granica parcela se pomjera dok se zadati odnos površina ili dimenzija ne postigne, a zatim se odrede koordinate krajeva projektovanih granica, a time su određeni elementi za iskolčenje granica novih parcela na terenu. 

(4) Poslije iskolčenja novoprojektovanih međnih linija na terenu sve novonastale parcele se snime i ponovnim unosom u BPKN kontroliše iskolčenje. 
 

Član 53. 

 

(1) Kod uslovnih cijepanja parcela na zemljištu uređenom komasacijom površine i svi elementi za obilježavanje novonastalih parcela moraju se sračunati iz koordinata graničnih tačaka. 

(2) Na osnovu sračunatih elemenata nacrta se prije izlaska na teren skica dopunskog premjera na koju se nanesu svi potrebni elementi za iskolčenje nove granice i kontrolu starih (dosadašnjih) graničnih tačaka. 

(3) Na terenu se vrši obilježavanje novih granica vršenjem mjerenja u okviru granica stare parcele. 

(4) Ukoliko postoji neslaganje ili se stare granične biljege na terenu ne mogu pronaći, obilježavanje novih graničnih tačaka i uspostavljanje starih se vrši sa tačaka referentnog geodetskog okvira. 

(5) Dalji postupak u slučaju uslovnog ili proizvoljnog cijepanja parcela na zemljištu uređenom komasacijom je isti kao kod cijepanja parcela na zemljištu koje nije komasirano. 
 

b) Snimanje promjena na objektima 

 

Član 54. 

 

(1) Snimanje promjene na objektima vrši se u skladu sa članom 46. Pravilnika o snimanju detalja. 

(2) Pri snimanju promjena na objektima prikupljaju se podaci o načinu upotrebe objekta, spratnosti, godini izgradnje, kućnom broju i pravnom osnovu izgradnje. 
 

Član 55. 

 

(1) Tlocrti objekta (plan posebnih dijelova zgrade) izrađuju se po spratovima i konturama posebnog dijela objekta. 

(2) Posebni dio objekta kao iskazna jedinica može biti stan, poslovni prostor, zasebne pomoćne prostorije i zajednički dijelovi zgrade ili druge samostalne cjeline. 

(3) Posebni dijelovi objekta u pravilu se numerišu u okviru objekta, od najnižeg sprata prema višem, sa lijeva na desno. 

(4) Posebni dijelovi objekta se numerišu u okviru ulaza oznakom "U" i brojem posebnog dijela objekta unutar ulaza "J" od jedan pa dalje. 
 

c) Snimanje promjena reljefa zemljišta 

 

Član 56. 

 

(1) Snimanje promjena reljefa zemljišta vrši se u skladu sa odredbama Pravilnika o snimanju detalja. 

(2) Podaci snimanja reljefa zemljišta unose se na terenu na skicu snimanja i u BPKN. 
 

d) Promjene katastarske kulture i klase 

 

Član 57. 

 

Promjena načina korištenja zemljišta (kulture i klase) vrši se u skladu sa Zakonom o premjeru i katastru nekretnina, Zakonom o premjeru i katastru zemljišta, Pravilnikom o katastarskom klasiranju zemljišta ("Službeni list SR BiH" broj 3/91 i "Službene novine Federacije BiH", broj 70/16) i drugim propisima koji regulišu način korištenja i promjenu načina korištenja poljoprivrednog, šumskog i građevinskog zemljišta. 
 

Član 58. 

 

(1) U postupku održavanja premjera i katastra nekretnina promjenu kulture i klase poljoprivrednog zemljišta vrši nadležni organ JLS na osnovu uviđaja na terenu i stručnog nalaza i mišljenja dipl. inženjera poljoprivredne struke sa položenim stručnim ispitom. 

(2) Promjena namjene poljoprivrednog zemljišta u nepoljoprivredne svrhe vrši se na osnovu poljoprivredne saglasnosti izdate od nadležnog organa. 
 

Član 59. 

 

Promjena šumskog zemljišta u građevinsko vrši se na osnovu Odluke o načinu pretvaranja šumskog zemljišta u građevinsko ("Službene novine Federacije BiH", broj 108/12) i drugih propisa koji regulišu način korištenja i promjene načina korištenja šumskog zemljišta. 
 

Član 60. 

 

Promjena namjene zemljišta u općoj upotrebi (vodno dobro, putno dobro i dr.) vrši se na osnovu odluke nadležnog organa. 
 

Odjeljak C. Skice i zapisnici snimanja promjena 

 

Član 61. 

 

(1) Podaci snimljene promjene unose se na terenu u skice snimanja formata A-4 i A-3 (Prilog br. 3). 

(2) Razmjera detalja prikazanog na skici snimanja je približna a bira se tako da omogući čitko, pregledno i jasno unošenje svih potrebnih podataka. 

(3) Prilikom promjena na većim kompleksima koji se ne mogu predstaviti na skici snimanja u pogodnoj razmjeri upotrebljavaju se skice snimanja detalja propisane Pravilnikom o snimanju detalja. 

(4) Sav detalj koji do tada nije bio evidentiran u BPKN, a predmet je snimanja iscrtava se prilikom snimanja promjena na terenu na skicu snimanja crvenom bojom. 

(5) Podaci mjerenja, indikacije o korisnicima, kultura i klasa zemljišta, kao i detalj koji predstavlja staro stanje na planu upisuju se crnom bojom. 

(6) Dosadašnji brojevi parcela se prikazuju crnom bojom, a brojevi novonastalih parcela crvenom bojom. 

(7) Na skici snimanja se nevažeći detalj poništava znakom "x" crvenom bojom, a nevažeći brojevi se precrtavaju horizontalnom linijom također crvenom bojom. 

(8) Na skici snimanja prikazuju se razračunate službene površine. 

(9) Pored skice snimanja izrađuje se i zapisnik o uviđaju (Prilog br. 4) koji sadrži: podatke o stručnom licu koje je vršilo premjer, mjestu i vremenu vršenja uviđaja, prisutnim strankama i svrsi terenskog uviđaja. 
 

Član 62. 

 

Na skici snimanja ili zapisniku o uviđaju stranke svojim potpisom potvrđuju: 

a) da su prisutne snimanju, 

b) da su parcele obilježene vidljivim i trajnim biljegama, i 

c) da granice nisu sporne. 
 

Član 63. 

 

(1) Na skicama snimanja nije dozvoljeno brisanje, radiranje niti prepravljanje pogrešno upisanih numeričkih podataka. 

(2) Prilikom snimanja promjena na terenu svaki pogrešno upisan numerički podatak na skici snimanja se precrta odgovarajućom bojom, tako da i poslije precrtavanja ostaje čitak, a iznad njega se napiše novi podatak. 

(3) Poslije završenog snimanja promjena na terenu, na skicama snimanja i zapisnicima nije dozvoljeno mijenjati niti dopunjavati podatke mjerenja, bez obzira da li su ispravni ili pogrešni. 
 

Član 64. 

 

(1) Lice koje je izvršilo snimanje potpisuje se na skici snimanja i zapisniku o uviđaju. 

(2) Geodetski stručnjak ili drugo ovlašteno lice odgovoran za kvalitetno vršenje poslova u nadležnom organu JLS pregleda i potpisuje skicu snimanja. 

(3) Provođenje promjene ne može se vršiti prije pregleda i ovjere iz stava (2) ovog člana. 
 

Odjeljak D. Identifikacija i pokazivanje granica parcela 

 

Član 65. 

 

(1) Identifikacija i pokazivanje granica parcela može se vršiti samo uz saglasnost svih zainteresiranih stranaka, o čemu se sačinjava zapisnik na licu mjesta koji potpisuju sve zainteresirane stranke. 

(2) Kada se u postupku po zahtjevu za identifikaciju i pokazivanje parcela utvrdi da ne postoji saglasnost svih zainteresiranih stranaka, dalje postupanje se obustavlja i stranke se upućuju da sporne granice parcela urede pred nadležnim sudom, što se konstatira u zapisniku. 

(3) Identifikacija i pokazivanje granica parcela ne može se vršiti na osnovu podataka starog grafičkog premjera. 
 

Član 66. 

 

(1) Pokazivanje granica parcela podrazumijeva prijenos na teren granica parcela iz dostupnih podataka elaborata uspostave i održavanja premjera i katastra nekretnina kao i BPKN. 

(2) Za pokazivanje granica parcela je potrebna saglasnost svih korisnika koji graniče sa predmetnom parcelom. 

(3) Pri pokazivanju granica parcela obavezno se koriste originalni podaci izrade i održavanja premjera i katastra (numerički podaci izrade i održavanja premjera i katastra i analognih katastarskih planova). 

(4) Pokazivanje granica parcela može se vršiti jedino ako nema nikakvih fizičkih oznaka na terenu. 
 

Član 67. 

 

Uređenje međa vrši se u sudskom postupku u skladu sa Zakonom o stvarnim pravima ("Službene novine Federacije BiH", br. 66/13 i 100/13). 
 

Član 68. 

 

(1) Nadležni organ JLS za održavanje katastra nekretnina će po dostavljanju pravosnažne isprave donesene u sudskom postupku i skice snimanja pokrenuti postupak i izvršiti provođenje u BPKN uređene međe ukoliko se ista razlikuje u odnosu na stanje prije uređenja. 

(2) Mjerenja, skica snimanja i druga dokumentacija izrađena u sklopu sudskog postupka moraju biti usklađena sa propisima koji regulišu tačnost i metode vršenja geodetskih poslova. 

(3) Nadležni organ JLS cijeni usklađenost dokumentacije iz stava (2) ovog člana. 
 

Odjeljak E. Ispravljanje grešaka 

 

Član 69. 

 

(1) Ispravku grešaka ranijeg pogrešnog snimanja, kartiranja i izrade BPKN, računanja površina kao i otklanjanje ostalih nedostataka u BPKN vrši nadležni organ po službenoj dužnosti ili po zahtjevu stranke u skladu sa Zakonom o upravnom postupku te propisima koji propisuju tačnost i metode vršenja geodetskih poslova. 

(2) Poseban ispitni postupak koji prethodi rješavanju provodi se na osnovu podataka na skicama snimanja, fotoskicama, skicama dopunskog snimanja, vršenjem uviđaja ili po potrebi terenskih mjerenja, te ponovnim unosom u BPKN i računanjem površina, kao i drugih dokaznih sredstava. 

(3) Terenske radove (mjerenja) u svrhu utvrđivanja greške i otklanjanja nedostataka iz stava (1) ovog člana može vršiti pravno lice ili samostalni geodetski privrednik. 

(4) Kada se u postupku ispravke greške upisa korisnika u katastru, na osnovu izjava stranaka i drugih dokaza, na nesumnjiv način utvrdi da je sporni upis korisnika posljedica neriješenih imovinsko-pravnih odnosa na nekretnini, postupak pred općinskom/gradskom službom za upravu pokrenut po službenoj dužnosti će se obustaviti, dok će se zahtjev stranke odbaciti posebnim zaključkom i zainteresirane stranke uputiti da pred nadležnim sudom ishode odluku podobnu za upis promjene korisnika. 

(5) Na temelju rezultata provedenog postupka nadležni organ JLS donosi upravni akt. 
 

Član 70. 

 

Ako granične linije ili detaljne tačke postojećeg detalja, koje su snimljene sa tačaka geodetske osnove, zauzmu položaj različit od položaja u BPKN na većoj udaljenosti od 0,2 m x M (mjerilo plana), nadležni organ JLS će po službenoj dužnosti proširiti premjeravanje na susjedne parcele i pripadajući detalj, radi utvrđivanja uzroka neusaglašenosti i otklanjanja nedostataka i propusta sve dotle dok razlika između snimljenog detalja i položaja nepromijenjenih graničnih linija ili detaljnih tačaka u BPKN ne postane manja ili jednaka vrijednosti 0,2 m x M. 
 

POGLAVLJE VI - KANCELARIJSKI RADOVI NA RJEŠAVANJU PRIJAVA Odjeljak A. Unos podataka o geodetskoj osnovi u BPKN 

 

Član 71. 

 

(1) Novopostavljene tačke geodetske osnove unose se u BPKN. 

(2) Unos podataka o snimljenim detaljima sa tačaka geodetske osnove u BPKN vrši se u skladu sa odredbama Pravilnika o bazi podataka katastra nekretnina ("Službene novine Federacije BiH", br. 21/08, 14/09, 54/09 i 85/10). 
 

Odjeljak B. Numerisanje novonastalih parcela 

 

Član 72. 

 

(1) Prilikom izrade skice snimanja vrši se privremena numeracija novonastalih parcela sa jasnom indikacijom korisnika. 

(2) Konačna numeracija parcela novog stanja vrši se u postupku unosa novog stanja u BPKN. 
 

Član 73. 

 

U postupku održavanja BPKN numerisanje novonastalih parcela vrši se u skladu sa propisima za izradu planova i računanje površina. 
 

Član 74. 

 

Nove parcele nastale cijepanjem stare koja je bila numerisana cijelim brojem numerišu se brojem u vidu broja i podbroja parcele, tako da se za broj zadržava dosadašnji broj parcele, a u podbroju dodjeljuje broj jedan, dva, tri i tako dalje kontinuirano do zadnje novonastale parcele. 
 

Član 75. 

 

(1) U slučaju kada je parcela već bila cijepana na dva ili više dijelova, pa se ponovo cijepa, cijepane parcele dobivaju brojeve u vidu broja i podbroja, tako što jedna parcela koja po pravilu pripada dosadašnjem korisniku zadržava dosadašnji broj, a druga parcela dobije u broju isti broj kao i prva, a u podbroju prvi sljedeći slobodan broj. 

(2) Odredba iz stava (1) ovog člana primjenjuje se tako da brojevi cijepanih parcela u svom podbroju sadrže sve prirodne brojeve počev od jedan pa dalje, a da pri tome ne bude neupotrebljenih ili dva puta upotrebljenih brojeva. 

(3) Preskočeni osnovni brojevi i podbrojevi parcela se ne dodjeljuju prilikom novih cijepanja parcela. 
 

Član 76. 

 

(1) Ako se poslije provedene promjene, dvije ili više parcela iste kulture ili načina korištenja koje međusobno graniče, nađu u istom posjedovnom listu ili katastarsko-knjižnom ulošku nadležni organ može ih spojiti u jednu. 

(2) U skladu sa odredbom iz stava (1) ovog člana, zadržat će se bilo koji od brojeva spojenih parcela kao oznaka novonastale parcele, a svi ostali brojevi će se poništiti, i više se kod održavanja katastra nekretnina ne mogu upotrebljavati za numerisanje parcela u odnosnoj katastarskoj općini. 

(3) Evidencija poništenih brojeva parcela koji se više ne mogu upotrijebiti za numerisanje parcela u toku održavanja katastra nekretnina obezbjeđuje se softverom za održavanje BPKN. 
 

Odjeljak C. Numerisanje zgrada pri održavanju katastra 

 

Član 77. 

 

(1) Zgrade (stambeno-poslovne, stambene, poslovne, privredne i pomoćne zgrade) se numerišu u okviru parcele brojevima počev od jedan pa dalje. 

(2) U okviru parcele zgrade se numerišu po redoslijedu: stambeno-poslovne, stambene, poslovne, privredne i pomoćne. 

(3) Zgrade i druge građevine se upisuju, evidentiraju i prikazuju u okviru katastarske parcele. 

(4) Zgrade i druge građevine mogu se upisivati, evidentirati i prikazivati kao posebne ako tvore posebnu urbanističko-tehničku, odnosno upotrebnu cjelinu. 
 

Član 78. 

 

(1) Zgrade se mogu upisivati, evidentirati i prikazivati ako su trajnog karaktera. 

(2) Nedovršene zgrade koje posjeduju djelomičnu upotrebnu dozvolu mogu se upisivati, evidentirati i prikazivati kao zgrade ako su sagrađene njihove prve etaže. 
 

Član 79. 

 

Zgrade izgrađene na parceli na kojoj već ima numerisanih zgrada, numerišu se prvim cijelim brojem koji slijedi nakon zadnjeg broja upotrebljenog za numerisanje zgrada na toj parceli. 
 

Član 80. 

 

Zgrada izgrađena na mjestu srušene zgrade ili na drugom mjestu na toj parceli numeriše se brojem koji je imala srušena zgrada ili prvim cijelim brojem koji slijedi poslije broja do tada upotrebljenog za numerisanje zgrada na toj parceli. 
 

Član 81. 

 

(1) Brisanje zgrade ili druge građevine (isplanjenje) iz katastarskog operata provodi se pod uslovom da je zgrada ili druga građevina uklonjena. 

(2) Brisanje se provodi na temelju zahtjeva stranke, priloženog geodetskog elaborata i pravomoćnog rješenja ili druge isprave donesenih u upravnome postupku. 
 

Član 82. 

 

Dograđeni dio na zgradi koji predstavlja odvojenu tehničko-tehnološku, odnosno upotrebnu cjelinu se numeriše novim brojem. 
 

Odjeljak D. Računanje površina parcela kod održavanja katastra 

 

Član 83. 

 

Postupak i način računanja površina parcela u toku održavanja premjera vrši se prema odredbama Pravilnika za izradu planova i računanje površina ("Službene list SR BiH", broj 13/91) i Pravilnika o izradi baze podataka katastra nekretnina. 
 

Član 84. 

 

(1) Površine dvojnih klasa računaju se na osnovu stanja na skicama snimanja detalja odnosno fotoskicama. 

(2) Granice pojedinih klasa unose se u BPKN prema podacima sa skice snimanja detalja ili fotoskice. 
 

Član 85. 

 

Ukoliko se prilikom računanja površina parcela zahvaćenih promjenom pronađe greška u dotadašnjim površinama parcela, greška se mora otkloniti. 
 

Odjeljak E. Prijavni listovi 

 

Član 86. 

 

(1) Prijavni list se izrađuje za sve promjene u obliku, oznaci, površini i katastarskoj kulturi i klasi parcela i zgrada nakon snimanja, u postupku provođenja promjena u BPKN. 

(2) Prijavni list iz stava (1) ovog člana izrađuje i ovjerava općinski/gradski organ uprave nadležan za poslove održavanja premjera i katastra nekretnina. 
 

Član 87. 

 

(1) Prijavni list sadrži sve dotadašnje i nove podatke o korisnicima, zgradama, brojevima (oznakama), površinama, katastarskim kulturama i klasama parcela u promjeni. 

(2) Obavezni sastani dio prijavnog lista čini skica snimanja ili kopija katastarskog plana sa predstavljenim parcelama u promjenama. 
 

Član 88. 

 

Zbir površina dotadašnjih katastarskih parcela na lijevoj strani prijavnog lista mora biti jednaka zbiru površina novih katastarskih parcela prikazanih na desnoj strani prijavnog lista, osim kod usklađivanja površina parcela katastra i stare zemljišne knjige. 
 

Član 89. 

 

(1) Prijavni list sadrži konstataciju iz koje je jasno vidljivo na koliko novih parcela su se cijepale dosadašnje katastarske parcele, koje su dosadašnje parcele spojene, kao i sve promjene dosadašnjih parcela u površini, katastarskoj kulturi i klasi te pravni osnov izvršene promjene i opis uviđaja i radnji koje su izvršene. 

(2) Konstatacije iz stava (1) ovog člana mora biti u saglasnosti sa skicom snimanja ili kopijom katastarskog plana. 
 

Član 90. 

 

(1) U slučaju kada se zbog promjene granice općine cijepa katastarska općina, otpis parcela odcijepljenog područja vrši se prijavnim listom. 

(2) Zbir površina parcela otpisanih u jednoj katastarskoj općini mora biti jednak zbiru površina parcela pripisanih drugoj katastarskoj općini, bez obzira na to da li su otpisane parcele promijenile ili nisu svoje dotadašnje brojeve. 
 

Član 91. 

 

Prijavni list za zemljište u dosadašnjem i u novom stanju sadrži samo cijele parcele tj. ne mogu se u prijavni list unositi dijelovi parcela. 
 

Član 92. 

 

Prijavni list za zgrade i posebne dijelove zgrade sadrži podatke koje evidentira katastar nekretnina. 
 

Član 93. 

 

Ako zgrada koja nije bila u etažnoj svojini to postane, prijavni list za tu promjenu sadrži i površine stambenih, poslovnih i pomoćnih prostorija, kao posebnih dijelova zgrade. 
 

Član 94. 

 

Ako zgrada koja je bila u etažnoj svojini to prestane biti, prijavni list za tu promjenu neće sadržavati površine stambenih, poslovnih i pomoćnih prostorija, kao posebnih dijelova zgrade, a podaci o površinama u katastru nekretnina će se poništiti. 
 

Član 95. 

 

Prijavni list za zgrade sadrži konstataciju o vrsti promjene, vrijeme nastanka promjene i potpis lica koje je izvršilo uviđaj. 
 

Odjeljak F. Provođenje tehničkih promjena kroz katastarski operat 

 

Član 96. 

 

Katastarski operat sadrži: 

a) Posjedovne listove ili katastarsko-knjižne uloške; 

b) Spisak katastarskih parcela; 

c) Spisak obveznika poreza iz ličnog dohotka od poljoprivredne djelatnosti. 
 

Član 97. 

 

Tehničke promjene na parceli u smislu ovog Pravilnika su sve promjene u obliku, površini, katastarskoj kulturi i klasi (način korištenja), kao i sve promjene na zgradama i drugim objektima u građevinskom smislu. 
 

Član 98. 

 

(1) Tehničke promjene na zemljištu kojima se mijenja ukupna površina evidentirana u posjedovnom listu ili katastarsko-knjižnom ulošku provode se odvojeno od promjena korisnika. 

(2) Tehničke promjene na zgradama i posebnim dijelovima zgrada kojima se ne mijenja njihova površina bez obzira da li je evidentirana provode se odvojeno od promjene korisnika. 
 

Član 99. 

 

(1) Nadležni organ donosi rješenje o provođenju tehničke promjene i dostavlja ga svim strankama. 

(2) Dispozitiv rješenja sadrži podatke o promijenjenim parcelama dosadašnjeg i novog stanja i to: katastarske parcele, njeno ime, kulturu, klasu (način korištenja), površinu kao i katastarsku općinu u kojoj se nalaze parcele na kojima je evidentirana promjena, prije i poslije promjene, odnosno odgovarajuće podatke o zgradama ili posebnim dijelovima zgrada. 

(3) Obrazloženje rješenja sadrži pravni osnov i podatke o ispravama na osnovu kojih je izvršena promjena. 

(4) Rješenje o provedenim promjenama sadrži pouku o pravnom lijeku. 
 

Odjeljak G. Promjene u katastarskom prihodu 

 

Član 100. 

 

(1) Promjene u katastarskom prihodu provode se na osnovu Odluke o obračunu katastarskog prihoda od zemljišta ("Službeni list RBiH", broj 37/94) kojom je utvrđena ljestvica katastarskog prihoda. 

(2) Promjene iz stava (1) ovog člana provode se u parcelama i spisku obveznika poreza od poljoprivredne djelatnosti. 

(3) Promjene iz stava (1) ovog člana provode se na kraju kalendarske godine i to nakon provedenih svih promjena za tekuću godinu. 
 

Član 101. 

 

Novom ljestvicom katastarskog prihoda mijenja se katastarski prihod svake obradive parcele u katastarskom operatu, na taj način što se površina parcele množi sa iznosom odgovarajuće katastarske kulture i klase iz nove ljestvice katastarskog prihoda. 
 

Član 102. 

 

Prelaskom katastarske općine iz jednog katastarskog sreza u drugi na tu katastarsku općinu primjenjuje se ljestvica katastarskog sreza u koji je prešla. 
 

Odjeljak H. Promjene na katastarskim općinama 

 

Član 103. 

 

Promjene na katastarskim općinama smatraju se: 

a) spajanje dvije ili više katastarskih općina u jednu, 

b) cijepanje jedne katastarske općine na dvije ili više, 

c) promjena naziva katastarske općine, 

d) izmjena granice dvije ili više katastarskih općina. 
 

Član 104. 

 

Ako se dvije katastarske općine spoje u jednu novu katastarsku općinu, jedna od tih katastarskih općina zadržava dosadašnju numeraciju parcela a parcele iz pripojene katastarske općine se prenumeriše prvim slobodnim cijelim brojem pa nadalje. 
 

Član 105. 

 

(1) U slučaju da se jedna katastarska općina cijepa na dva ili više dijelova bez pripajanja tih dijelova susjednim katastarskim općinama, tj. ti dijelovi poslije cijepanja čine samostalne katastarske općine postupit će se na sljedeći način: 

a) brojevi parcela u katastarskim općinama se neće mijenjati, 

b) katastarski operat će se izraditi za sve novoformirane katastarske općine. 

(2) Osnovni brojevi parcela i podbrojevi koji ne pripadnu pojedinim novoformiranim katastarskim općinama, za tu katastarsku općinu smatrat će se preskočenim brojevima i ne mogu se upotrebljavati u toku održavanja premjera. 
 

Član 106. 

 

Promjena naziva katastarskih općina vrši se na osnovu odluke Općinskog/gradskog vijeća po prethodno pribavljenom stručnom mišljenju Federalne uprave. 
 

Član 107. 

 

(1) Izmjenu granica katastarskih općina za koje je izvršen premjer i izrađen katastar nekretnina vrši Općinsko/gradsko vijeće po prethodno pribavljenom stručnom mišljenju Federalne uprave. 

(2) Općinsko/gradsko vijeće imenuje Komisiju koja vrši utvrđivanje, obilježavanje i premjeravanje izmijenjenih granica katastarskih općina, izrađuje Elaborat izmjene granica katastarskih općina, te pribavlja mišljenje Federalne uprave. 

(3) Elaborat izmjene granica katastarskih općina po pravilu sadrži: 

a) Rješenje o imenovanju Komisije, 

b) Zapisnik o uviđaja na terenu, 

c) Zapisnik o razgraničenju i skicu razgraničenja (izmjene granica katastarskih općina), 

d) Geodetski elaborat snimanja sa tehničkim izvještajem. 
 

POGLAVLJE VII - POBOLJŠANJE (UNAPREĐENJE) KVALITETA PODATAKA BPKN 

 

Član 108. 

 

Položaj graničnih tačaka granica katastarskih parcela, stabilizovanih u skladu sa Pravilnikom o snimanju detalja, određuju se u ravninskoj kartografskoj projekciji sa tačnošću boljom od 0,1 m. 
 

Član 109. 

 

(1) Koordinate graničnih tačaka međa i drugih granica katastarskih parcela te zgrada, koje su određene propisanom tačnošću iz člana 108. ovog Pravilnika, numerišu i upisuju se u spisak graničnih tačaka i čine koordinatni katastar. 

(2) Numeracija graničnih tačaka, upisanih u spisak graničnih tačaka, vrši se redom od 1 pa nadalje u okviru katastarske općine. 
 

Član 110. 

 

(1) Provođenje podataka BPKN u koordinatni katastar vrši se u sljedećim slučajevima: 

a) novog premjera kompletne katastarske općine, 

b) novog premjera dijela katastarske općine, 

c) komasacije i eksproprijacije. 

(2) Novi premjer dijela katastarske općine odnosno pojedinačnih parcela se provodi: 

a) na zahtjev korisnika, 

b) temeljem novog premjera parcele isključivo u svrhu uspostave koordinatnog katastra uz prisustvo i saglasnost korisnika (prihvatanje i potpisivanje zapisnika o uviđaju), uz obavezno korištenje numeričkih podataka premjera i održavanja katastra na osnovu kojih su izrađeni i održavani analogni katastarski planovi, 

c) temeljem presude suda nakon provedenog postupka uređenja međe, 

d) po službenoj dužnosti, sukcesivno provođenje uz obavezno korištenje numeričkih podataka premjera i održavanja katastra na osnovu kojih su izrađeni i održavani analogni katastarski planovi. 
 

Član 111. 

 

Nadležni organ JLS, u postupku održavanja BPKN, dužan je za svaki građevinski objekat, nastao kroz vektorizaciju analognih katastarskih planova, izrađenih u skladu sa Zakonom o premjeru i katastru zemljišta, izvršiti računanje službene površine iz originalnih mjera na osnovu spiska računanja površina, te izvršiti numerisanje objekata i pojedinačno a ne kumulativno prikazivanje istih u katastarskom operatu. 
 

Član 112. 

 

U skladu sa članom 177. stav (3) Zakona o premjeru i katastru nekretnina te članom 61. Zakona o premjeru i katastru zemljišta, objekti izgrađeni bez odobrenja za građenje ili suprotno datom odobrenju, se snimaju, evidentiraju kao bespravno izgrađeni objekti u tehničkom smislu i ne provode u katastarskom operatu. 
 

Član 113. 

 

(1) Pri održavanju popisnog katastra u skladu sa ovim Pravilnikom, nadležna služba JLS, dužna je: 

a) novoodređene površine dobivene numeričkom metodom mjerenja ažurirati u katastarskom operatu; 

b) formirati i voditi grafičku evidenciju novoodređenih parcela popisnog katastra. 

(2) Ako za područje popisnog katastra postoje izrađeni katastarski planovi ili BPIKK novog premjera, koji nije u službenoj upotrebi, nadležna organ JLS dužna je iste održavati do formiranja komisije za izlaganje na javni uvid podataka premjera i katastarskog klasiranja. 
 

Član 114. 

 

(1) Pri održavanju austro-ugarskog katastra u skladu sa ovim Pravilnikom, nadležna služba JLS, dužna je: 

a) novoodređene površine dobivene numeričkom metodom mjerenja ažurirati u katastarskom operatu; 

b) formirati i voditi grafičku evidenciju novoodređenih parcela austro-ugarskog katastra. 

(2) Ako za područje austro-ugarskog katastra postoje izrađeni katastarski planovi ili BPIKK novog premjera, koji nije u službenoj upotrebi, nadležna organ JLS dužna je iste održavati do formiranja komisije za izlaganje na javni uvid podataka premjera i katastarskog klasiranja. 
 

POGLAVLJE VIII - USKLAĐIVANJE PODATAKA KATASTRA I ZEMLJIŠNE KNJIGE 

 

Član 115. 

 

(1) Pri usklađivanju podataka katastra i zemljišne knjige nadležna služba za katastar ili ovlaštena geodetska firma izrađuje prijavni list u kojem je predstavljeno zemljišnoknjižno i katastarsko stanje upisa, uz koji se u prikladnoj razmjeri izrađuje kopija katastarskog plana iz koje je vidljivo preklapanje parcela po starom i novom premjeru. 

(2) Pregled i ovjeru prijavnog lista usklađivanja podataka katastra i zemljišne knjige vrši nadležna služba JLS, te isti dostavlja nadležnom zemljišnoknjižnom uredu na dalje postupanje u postupku zamjene/uspostave nove zemljišne knjige. 
 

Član 116. 

 

(1) Sistematsko usklađivanje podataka o nekretninama katastra i zemljišne knjige u postupku pokrenutom po službenoj dužnosti provode nadležni organi za održavanje BPKN i baze podataka zemljišne knjige (u daljem tekstu: BPZK). 

(2) Usklađivanje podataka o nekretninama katastra i zemljišne knjige po pojedinačnom zahtjevu stranke provode nadležni organi za održavanje BPKN i BPZK u postupku pokrenutom po službenoj dužnosti ili po zahtjevu zainteresovane stranke. 
 

Član 117. 

 

U slučajevima u kojim se u prijavnom listu usklađivanja podataka katastra i zemljišne knjige ukupne površine parcela po katastarskom i zemljišnoknjižnom stanju međusobno razlikuju više od 20 % za razmjere 1:3125 i 1:6250, odnosno za 10% za razmjeru 1:1562,5 obvezno je u posebnom obrazloženju koje se u prijavni list upisuje poslije prikaza katastarskog stanja obrazložiti razloge tih razlika preko navedenog odstupanja. 
 

Član 118. 

 

Općinski/gradski organ uprave nadležan za održavanje BPKN, nakon usaglašavanja podataka katastra i zemljišne knjige, poslije dostavljanja pravomoćnog rješenja ZK ureda, obavezan je provesti dokazni postupak radi usklađivanja ovih upisa u BPKN. 
 

Član 119. 

 

Kod pripreme podataka i dokumentacije za sistematsko usklađivanje katastra i zemljišne knjige radi prijenosa etažnog vlasništva na izdvojenim dijelovima zgrade, odnosno radi prijenosa upisa iz knjige položenih ugovora (u daljem tekstu: "KPU") ili druge etažne knjige (u daljem tekstu: "EK"), nadležni organ JLS će po prethodno određenoj parceli zgrade od strane drugih nadležnih službi, u postupku pokrenutom po službenoj dužnosti, izvršiti provođenje promjena u BPKN radi evidentiranja takve zgrade i eventualno pripadajućeg dvorišta, ukoliko ista nije ranije bila izdvojena kao posebna parcela. 
 

Član 120. 

 

(1) Uslov za uplanjenje izgrađene zgrade kolektivnog stanovanja u BPKN je da je minimalno jedna etažna jedinica u toj zgradi upisana u KPU ili EK. Obzirom da se radi o prijenosu ranije upisanog etažnog vlasništva na izdvojenim dijelovima zgrade iz KPU i EK u novu zemljišnu knjigu, nije neophodno pribavljati odobrenje o upotrebi te zgrade. 

(2) Kod određivanja parcele zgrade potrebno je voditi računa da se jedna etažna jedinica ne može prostirati na dvije zgrade, kao i da se jedna zgrada ne može nalaziti na više parcela. 
 

Član 121. 

 

Kod pripreme podataka i dokumentacije za sistematsko usklađivanje katastra i zemljišne knjige, u svrhu ažuriranja stanja na terenu sa upisanim stanjem u BPKN, nadležni organi JLS izrađuju plan sanacije, koji usvaja Općinsko/gradsko vijeće, radi stvaranja uslova za evidentiranje neuplanjenih zgrada kolektivnog stanovanja iz člana 119. ovog Pravilnika, te neevidentiranih ulica, trgova, parkova i drugih javnih površina od javnog interesa. 
 

POGLAVLJE IX - ZAŠTITA PODATAKA 

 

Član 122. 

 

(1) Zaštita i čuvanje podataka BPKN vrši se u skladu sa odredbama Pravilnika o bazi podataka katastra nekretnina. 

(2) Zaštita i čuvanje analogne dokumentacije vrši se u skladu sa odredbama Uredbe o načinu čuvanja i korištenja podataka premjera i katastra nekretnina. 
 

Član 123. 

 

U katastru nekretnina obavezne su sljedeće mjere zaštite podataka: 

a) hijerarhijsko upravljanje podacima; 

b) evidentiranje lica koja su izvršila promjene; 

c) zaštita od neovlaštenog pristupa; 

d) čuvanje istorijata promjena; 

e) čuvanje prepisa podataka na digitalnim medijima. 
 

Član 124. 

 

U hijerarhijskom upravljanju podacima rukovoditelj organa ima najviši prioritet i sljedeća ovlaštenja: 

a) uvid u podatke katastra nekretnina; 

b) štampanje izvještaja na osnovu podataka katastra nekretnina; 

c) izdavanje isprava na osnovu podataka katastra nekretnina; 

d) provođenje promjena i vršenje upisa u katastru nekretnina; 

e) utvrđivanje šifri, prioriteta i ovlaštenja za ostale radnike organa uprave. 
 

Član 125. 

 

Organizacija podataka katastra nekretnina mora biti takva da se spriječi svaki neovlašten pristup podacima. 
 

Član 126. 

 

Nadležni organ JLS je u postupku održavanja premjera i katastra nekretnina dužan da pored analognog arhiva, dokumentaciju čuva u digitalnoj formi koja se obezbjeđuje softverom za održavanje BPKN. 
 

POGLAVLJE X - STRUČNI I INSPEKCIJSKI NADZOR 

 

Član 127. 

 

Stručni nadzor nad poslovima koje izvode pravna lica ili samostalni geodetski privrednik vrši Federalna uprava i nadležni organ JLS u skladu sa svojim ovlaštenjima. 
 

Član 128. 

 

(1) Inspekcijski nadzor je nadzor nad radom pravnih lica, samostalnih geodetskih privrednika i organa nadležnog za održavanje katastra. 

(2) Inspekcijski nadzor vrše federalni inspektori za geodetske poslove. 

(3) U vršenju inspekcijskog nadzora inspektor provjerava da li: 

a) pravno lice ili samostalni geodetski privrednik, koje izvodi geodetske radove, odnosno izrađuje tehničku dokumentaciju, ispunjava propisane uslove; 

b) osoba koja izvodi radove, ispunjava propisane uslove; 

c) su izvršeni radovi u skladu sa zakonom i propisanim standardima, tehničkim normativima; 

d) pravno lice ili samostalni geodetski privrednik vodi evidencije radova na propisan način; 

e) je pravno lice ili samostalni geodetski privrednik otklonilo utvrđene nedostatke u određenom roku; 

f) organ nadležan za vođenje katastra postupa u skladu sa ovim Pravilnikom. 

(4) Nadzor se obavlja u prostorijama pravnog lica, samostalnog geodetskog privrednika, prostorijama organa nadležnog za vođenje katastra ili na terenu u toku izvođenja geodetskih radova. 
 

Član 129. 

 

U vršenju nadzora inspektor je ovlašten: 

a) narediti otklanjanje utvrđene nepravilnosti i odrediti rok za otklanjanje iste, ako utvrdi da pravno lice ili samostalni geodetski privrednik ne ispunjava propisane uslove za izvođenje geodetskih radova ili izradu tehničke dokumentacije, a ako se nepravilnost u ostavljenom roku ne otkloni zabraniti daljnje izvođenje radova; 

b) zabraniti daljnje izvođenje radova, ako utvrdi da osoba koja izvodi radove ne ispunjava propisane uslove; 

c) naložiti poduzimanje mjera za otklanjanje uočenih nedostataka, ako utvrdi da izvršeni radovi ne odgovaraju propisima, standardima, tehničkim normativima, a ako se ove mjere u utvrđenom roku ne poduzmu, obustaviti radove; 

d) naložiti poduzimanje mjera za otklanjanje uočenih nedostataka u organu nadležnom za vođenje katastra; 

e) poduzeti ostale radnje propisane Zakonom o inspekcijama Federacije BiH ("Službene novine Federacije BiH", br. 73/14, 19/17). 
 

POGLAVLJE XI - PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 

 

Član 130. 

 

Prilozi od 1. do 4. sastavni su dio ovog Pravilnika. 
 

Član 131. 

 

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH". 

Prilozi: 

Prilog 1. - Prijava radova 

Prilog 2. - Izvještaj o vrsti i obimu radova pravnih lica i samostalnih geodetskih privrednika 

Prilog 3. - Skica snimanja 

Prilog 4. - Zapisnik o uviđaju na terenu 
 

Broj 05-02-3-1066/22
28. oktobra 2022. godine 


Direktor
Željko Obradović, s. r.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.