Pravilnik

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o poreznoj rezidentnosti

09.11.2022. 08:00 / Izvor: Službene novine Federacije BiH
porezna rezidentnost

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o poreznoj rezidentnosti

Službene novine Federacije BiH, broj 89/22, 09.11.2022.

 

Na osnovu člana 34. stav (2) Zakona o porezu na dobit ("Službene novine Federacije BiH", br. 15/16 i 15/20) i člana 95. Zakona o Poreznoj upravi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 33/02, 28/04, 57/09, 40/10, 27/12, 7/13, 71/14, 91/15 i 44/22), federalni ministar financija - finansija donosi 

 

PRAVILNIK 

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O POREZNOJ REZIDENTNOSTI 


 

Član 1. 

U Pravilniku o poreznoj rezidentnosti ("Službene novine Federacije BiH", broj 33/22) obrasci i Uputstva iz člana 1. st. (2) i (3) Pravilnika zamjenjuju se novim obrascima i Uputstvima koji se nalaze u prologu ovog Pravilnika i čine njegov sastavni dio. 
 

Član 2. 
 

U članu 18. stav (2) mijenja se i glasi: 

"(2) Uz Zahtjev iz stava (1) ovog člana lice dostavlja i sljedeće dokumente: 

a) Godišnju prijavu poreza na dohodak (Obrazac GPD-1051) ukoliko istu već nije dostavio Poreznoj upravi za prethodni porezni period u odnosu na porezni period koji je naveden u Zahtjevu ili za porezni period koji je naveden u Zahtjevu, a koji je istekao; 

b) Potvrdu o plaćenom porezu u inostranstvu za dohodak (npr. penzije, naknade za ishranu u toku rada, prevoz i sl.) koji nije oporeziv prema Zakonu o porezu na dohodak, ukoliko je takav dohodak ostvaren i/ili oporezovan u inostranstvu u prethodnom poreznom periodu u odnosu na porezni period koji je naveden u Zahtjevu ili za porezni period koji je naveden u Zahtjevu, a koji je istekao; 

c) kopiju lične karte (ili ekvivalenta) ili pasoša na kojem je navedena adresa prebivališta ili boravišta, u slučaju kad lice ima dvojno državljanstvo druge države; 

d) Ugovor o radu ili ekvivalent tom ugovoru ukoliko podnosilac Zahtjeva ima poslodavca van teritorije BiH, a koji je važio ili važi u periodu za koji se podnosi Zahtjev; 

e) popunjen Upitnik za utvrđivanje rezidentnosti (Obrazac UCOR-105) podnosilac Zahtjeva dostavlja u slučaju kada ima dvojno državljanstvo ili ima zasnovan radni/poslovni odnos sa poslodavcem u inostranstvu gdje i obavlja rad, ili mu je supružnik ili partner u inostranstvu." 

 

Član 3. 
 

U članu 19. stav (2) mijenja se i glasi: 

"(2) Uz Zahtjev iz stava (1) ovog člana lice dostavlja i Prijavu poreza na dobit (Obrazac P–801 ili PP-804) ukoliko istu već nije dostavio Poreznoj upravi za prethodni porezni period u odnosu na porezni period koji je naveden u Zahtjevu, izuzev pravnih lica koja su novoosnovana u poreznom periodu za koji se traži potvrda, ili za porezni period koji je naveden u Zahtjevu, a koji je istekao." 

 

Član 4. 
 

U članu 20. stav (2) iza riječi "period" zarez se zamjenjuje tačkom, a preostali dio teksta briše se. 

Iza stava (2) dodaju se novi st. (3) i (4) koji glase: 

"(3) Potvrda o rezidentnosti može se izdati nakon isteka poreznog perioda u svrhu ostvarivanja prava na povrat više plaćenog poreza. (npr. "Potvrda o rezidentnosti za porezni period 2021. godine" izdata u 2022. godini). 

(4) Potvrda o rezidentosti može se izdati u toku poreznog perioda u svrhu ostvarivanja prava na umanjenje porezne obaveze ili izuzimanje od plaćanja poreza. (npr. "Potvrda o rezidentnosti za porezni period 2022. godine" izdata u 2022. godini)." 

Dosadašnji st. (3) do (5) postaju st. (5) do (7). 

 

Član 5. 
 

U članu 21. stav (4) riječ "Upitnicima" zamjenjuje se riječju "obrascima". 
 

Član 6. 
 

U članu 22. stav (8) u drugoj rečenici iza zagrade se stavlja tačka, a preostali dio teksta briše se. 
 

Član 7. 
 

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH". 
 

Broj 05-02-2-2805-1/22
Novembra 2022. godine
Sarajevo 


Ministrica
Jelka Miličević, s. r.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
pravilnik.pdf

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.