Izmjena Pravilnika o dodjeljivanju identifikacionih brojeva i evidenciji poreznih obveznika

09.11.2022. 10:00 / Izvor: Službene novine Federacije BiH
obveznici

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o dodjeljivanju identifikacionih brojeva, registraciji i identifikaciji i evidencijama poreznih obveznika na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine

Službene novine Federacije BiH, broj 89, 09.11.2022.

 

Na osnovu člana 95. stav (1) Zakona o Poreznoj upravi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 33/02, 28/04, 57/09, 40/10, 27/12, 7/13, 71/14, 91/15 i 44/22), federalni ministar finansija - federalni ministar financija donosi 

 

PRAVILNIK 

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O DODJELJIVANJU IDENTIFIKACIONIH BROJEVA, REGISTRACIJI I IDENTIFIKACIJI I EVIDENCIJAMA POREZNIH OBVEZNIKA NA TERITORIJI FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE 

 

Član 1. 

 

U Pravilniku o dodjeljivanju identifikacionih brojeva, registraciji i identifikaciji i evidencijama poreznih obveznika na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 69/17, 17/18 i 32/20) član 13. stav (7) riječi "te izdati" zamjenjuju se riječima: "izvršiti upis podataka u Registar iz člana 34. ovog pravilnika i izdati". 
 

Član 2. 

 

Iza člana 13. dodaje se novi član 13a. koji glasi: 

"Član 13a. 

(1) Podružnice na području Federacije BiH čiji su osnivači pravna lica iz Republike Srpske ili Brčko Distrikta, PJIB dodjeljuju nadležne porezne administracije iz Republike Srpske ili Brčko Distrikta, sa strukturom PJIB iz člana 7. ovog pravilnika. 

(2) Podružnice iz stava (1) ovog člana, Obrazac POR-500 ili Obrazac POR-501 i dokumentaciju iz člana 13. st. (4) i (5) ovog pravilnika, podnose poreznim administracijama iz Republike Srpske ili Brčko Distrikta. 

(3) Porezne administracije iz Republike Srpske ili Brčko Distrikta iz stava (2) ovog člana, nakon dodjele PJIB, dostavljaju Obrazac POR-500 ili Obrazac POR-501 i prateću dokumentaciju Poreznoj upravi radi kontrole i evidentiranja u Registar. 

(4) U slučaju određenih nepravilnosti i odstupanja od propisanih pravila koja se utvrde prilikom kontrole i evidentiranja podataka iz obrazaca i prateće dokumentacije, ista se vraća bez odgađanja pošiljaocu. 

(5) Promjena podataka podružnica iz stava (1) ovog člana vrši na način propisan ovim članom." 
 

Član 3. 

 

U članu 14. stav (4) riječi "te izdati" zamjenjuju se riječima: "izvršiti upis podataka u Registar iz člana 34. ovog pravilnika i izdati". 
 

Član 4. 

 

U članu 15. stav (3) riječi "te izdati" zamjenjuju se riječima: "izvršiti upis podataka u Registar iz člana 34. ovog pravilnika i izdati". 
 

Član 5. 

 

U članu 16. stav (1) iza tačke b) dodaje se nova tačka c) koja glasi: 

"c) koje u skladu sa propisom o strancima u Bosni i Hercegovini ima odobren privremeni ili stalni boravak." 

Iza stava (6) dodaje se novi stav (7) koji glasi: 

"(7) Uz prijavu - Obrazac POR - 504 za prvu registraciju iz stava (1) tačka c) ovog člana, dostavlja se i sljedeća dokumentacija: 

a) odobrenje za privremeni ili stalni boravak nadležne službe za strana lica (ovjerena kopija) i 

b) identifikacioni dokument podnosioca zahtjeva (na uvid) ili punomoć za podnošenje obrasca za punomoćnika (original ili ovjerena kopija)." 

U dosadašnjem stavu (7) koji postaje stav (8) riječi "te izdati" zamjenjuju se riječima: "izvršiti upis podataka u Registar iz člana 34. ovog pravilnika i izdati". 

Iza stava (8) dodaje se novi stav (9) koji glasi: 

"(9) Uvjerenje iz stava (8) ovog člana za lica iz stava (1) tačka c) ovog člana izdaje se na rok odobrenog boravka." 

Dosadašnji st. (8) i (9) postaju novi st. (10) i (11). 

U dosadašnjem stavu (8) koji postaje stav (10) riječi: "registrima Porezne uprave, a fizičko lice se nije" zamjenjuju se riječima: "Registru iz člana 34. ovog pravilnika i nije se". 
 

Član 6. 

 

U članu 18. iza stava (3) dodaju se novi st. (4) i (5) koji glase: 

"(4) Porezna uprava će po zaprimljenim prijavama iz stava (1) ovog člana dodijeliti pripadajući FJIB nakon što utvrdi da to fizičko lice - vlasnik nema neizmirenih poreznih obaveza iz njene nadležnosti. 

(5) Ukoliko Porezna uprava utvrdi da fizičko lice - vlasnik ima neizmirenih poreznih obaveza, Porezna uprava će obavijestiti lice da se ne može dodijeliti FJIB jer isti ima neizmirene porezne obaveze. Dostavljena obavijest obavezno sadrži naznaku da ukoliko lice u roku datom od strane Porezne uprave ne dostavi dokaz o izmirenju poreznih obaveza, neće izdati identifikacioni broj." 

U dosadašnjem stavu (4) koji postaje stav (6) riječi "te izdati" zamjenjuju se riječima: "izvršiti upis podataka u Registar iz člana 34. ovog pravilnika i izdati". 
 

Član 7. 

 

U članu 19. stav (4) riječi: "12 mjeseci" zamjenjuje se riječima: "sedam dana". 
 

Član 8. 

 

U članu 28. stav (4) mijenja se i glasi: 

"(4) Porezna uprava će tražiti dopunu zahtjeva za odjavu sa dokazima o plaćanju dužnih obaveza ukoliko utvrdi da lice ima neizmirenih poreznih obaveza. Dostavljena obavijest obavezno sadrži naznaku da ukoliko lice u roku datom od strane Porezne uprave ne dostavi dokaz o izmirenju poreznih obaveza, neće izdati potvrdu o odjavi poreznog obveznika." 

Stav (5) briše se. 
 

Član 9. 

 

U članu 30. stav (2) tačka b) na kraju rečenice zarez se briše, i dodaju riječi: "ili po prestanku ostvarivanja prihoda ili gubitkom statusa supsidijarne zaštite ili izbjegličkog statusa,". 
 

Član 10. 

 

U članu 31. stav (2) riječi: "broj: 81/15)" zamjenjuju se riječima: "br. 81/15 i 75/21)". 
 

Član 11. 

 

U članu 41. stav (1) mijenja se i glasi: 

"(1) Porezna uprava će formirati evidencije nerezidentnih fizičkih lica koji imaju otvoren račun kod banke, a nisu lica iz člana 16. ovog pravilnika." 

U stavu (2) riječi "tačka a)" brišu se. 

U stavu (3) riječi "tačka a)" brišu se. 
 

Član 12. 

 

U članu 44. stav (2) riječi: "br. 81/15)" zamjenjuju se riječima: "br. 81/15 i 75/21)". 
 

Član 13. 

 

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH". 
 

Broj 05-02-02-3501-1/20
Novembar 2022. godine
Sarajevo 


Ministrica
Jelka Milićević, s. r.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.