Naknade

Odluka o naknadama Agencije za nadzor osiguranja FBiH

10.01.2023. 13:00 / Izvor: Službene novine Federacije BiH
naknade

Ovom Odlukom utvrđuje se tarifni sistem naknada, vrste i visine naknade za poslovanje i postupke (u daljem tekstu: naknade) koji se vode u Agenciji za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine, postupak i način plaćanja naknada Agenciji za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Agencija za nadzor) u postupcima primjene zakonskih i podzakonskih propisa iz oblasti osiguranja.

Službene novine Federacije BiH broj 1/23, 11.1.2023. godine

 

Na osnovu čl. 129. i 130. Zakona o osiguranju ("Službene novine Federacije BiH", broj 23/17 i 103/21), čl. 7. i 9. Zakona o posredovanju u privatnom osiguranju ("Službene novine Federacije BiH", br. 22/05, 8/10 i 30/16) i člana 12. Statuta Agencije za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 84/17), Stručni savjet Agencije za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine, na 11. sjednici održanoj 20.12.2022. godine, donio je

 

ODLUKU

O NAKNADAMA AGENCIJE ZA NADZOR OSIGURANJA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

 

I. OPĆE ODREDBE

Član 1.

(Predmet)

Ovom Odlukom utvrđuje se tarifni sistem naknada, vrste i visine naknade za poslovanje i postupke (u daljem tekstu: naknade) koji se vode u Agenciji za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine, postupak i način plaćanja naknada Agenciji za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Agencija za nadzor) u postupcima primjene zakonskih i podzakonskih propisa iz oblasti osiguranja.

 

Član 2.

(Plaćanje)

 (1) Naknada se plaća za spise i radnje iz regulatorne i nadzorne funkcije Agencije za nadzor.

 (2) Obveznik je lice po čijem prijedlogu, zahtjevu ili u čijem interesu se poduzimaju radnje predviđene ovom Odlukom.

 

Član 3.

(Naknada)

(1) Naknadu za poslove iz ove Odluke Agencija za nadzor naplaćuje u konvertibilnim markama (u daljem tekstu: KM).

2) Naknada za poslove propisane ovom Odlukom uplaćuje se na račun Agencije za nadzor u skladu sa instrukcijom za uplatu koja čini sastavni dio ove Odluke.

(3) Uplata naknade propisane ovom Odlukom vrši se za svaku naknadu pojedinačno.

(4) U slučaju odustajanja od zahtjeva podnosioca zahtjeva, Agencija za nadzor vraća 50% uplaćene naknade za rješavanje podnosiocu zahtjeva, osim u slučajevima kada je Agencija za nadzor započela postupanje po podnesenom zahtjevu.

 

II. TARIFE I NAKNAD

Član 4.

(Tarifa)

 (1) Naknade iz člana 1. ove Odluke organizirane su u tarifni sistem, te se uplaćuju se po sljedećim tarifama za: osiguranje, reosiguranje, zastupanje i posredovanje u osiguranju.

 (2) U skladu sa stavom (1) ovog člana utvrđuje se da se tarifni sistem sastoji od sljedećih tarifa:

- Tarifa 1 - godišnje naknade za društva za osiguranje sa sjedištem u Federaciji Bosne i Hercegovine, podružnice u Federaciji Bosne i Hercegovine društava za osiguranje sa sjedištem u Republici Srpskoj i podružnica društava za osiguranje koja imaju sjedište izvan Bosne i Hercegovine,

- Tarifa 2 - naknade za osnivanje i poslovanje društva za osiguranje i društva za reosiguranje,

- Tarifa 3 - godišnje naknade za posrednike u osiguranju,

- Tarifa 4 - naknade za osnivanje, ostajanje na snazi odobrenja za rad i poslovanje posrednika u osiguranju,

- Tarifa 5 - naknade po zahtjevu za sticanje zvanja ovlaštenog aktuara i upis u registar,

- Tarifa 6 - naknade za rješavanje po zahtjevima za polaganje stručnog ispita.

 

Član 5.

(Oznake tarifa)

 (1) U skladu sa članom 6. ove Odluke određuje se sistem brojčanih oznaka koje se upotrebljavaju kod plaćanja i knjiženja naknada, a koje su obveznici uplate naknada dužni kod plaćanja da označe kao "poziv na broj".

 (2) "Poziv na broj" ima 4 cifre, od kojih: prve dvije cifre označavaju tarifu, dok druge dvije cifre označavaju oznaku stavka u okviru te tarife.

 (3) Za plaćanja Agenciji za nadzor koja nisu obuhvaćena ovom Odlukom "poziv na broj" je 9999.

 

Kompletna odluka se nalazi u attachmen-u

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
pdf.pdf
TAGOVI:

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.