Pravilnik

Izmjena i dopuna pravilnika o načinu uplate, pripadnosti i raspodjele javnih prihoda

10.02.2023. 08:00 / Izvor: Službene novine Federacije BiH
doprinosi

U Pravilniku o načinu uplate, pripadnosti i raspodjele javnih prihoda u Federaciji Bosne i Hercegovine (Službene novine Federacije BiH, br. 54/20, 55/20-isp, 63/20, 88/20, 28/21, 56/21, 83/21, 1/22, 34/22, 57/22, 76/22, 93/22 i 94/22) u tački 6.1.2. u tabelarnom pregledu, iza rednog broja 14. dodaje se novi redni broj 15.

Službene novine Federacije BiH, broj 10/23, 10.02.2023. godine

 

Na osnovu člana 7. i člana 19. stav (2) Zakona o pripadnosti javnih prihoda u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 22/06, 43/08, 22/09, 35/14, 94/15 i 17/22), federalni ministar financija-federalni ministar finansija donosi

 

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O NAČINU UPLATE, PRIPADNOSTI I RASPODJELE JAVNIH PRIHODA U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE

 

1. U Pravilniku o načinu uplate, pripadnosti i raspodjele javnih prihoda u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 54/20, 55/20-isp, 63/20, 88/20, 28/21, 56/21, 83/21, 1/22, 34/22, 57/22, 76/22, 93/22 i 94/22) u tački 6.1.2. u tabelarnom pregledu, iza rednog broja 14. dodaje se novi redni broj 15. koji glasi:

Rbr.

Naziv prihoda

Vrsta prihoda

15.

Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje lica osiguranih u određenim okolnostima

712

 

 

2. Iza tačke 6.1.7. dodaje se nova tačka 6.1.8. koja glasi:

"6.1.8. Prihodi iz tačke 6.1.2. rbr 15. ovog pravilnika plaćaju se u skladu sa članom 17. Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju ("Službene novine Federacije BiH", br. br. 13/18, 90/21 i 19/22) i uplaćuju se u korist računa javnih prihoda budžeta Federacije jednim nalogom, a u platni nalog se unosi šifra općine prema sjedištu pravnog lica i budžetska organizacija Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje 5102001."

 

3. U tački 12.1.3. Računi budžeta jedinica lokalne samouprave, u tabelarnom pregledu, pod rednim brojem 74. Grad Sarajevo, naziv banke: "Raiffeisen Bank d.d. BiH", zamjenjuje se nazivom: "Bosna Bank International BH d.d.", a broj računa: "161-000-0017920-082" zamjenjuje se brojem: "141-196-0000000-698".

 

4. U tački 12.1.8. Računi upravitelja cesta, kod Tuzlanski kanton, naziv banke: "UniCredit Bank d.d " zamjenjuje se nazivom: " NLB banka d.d.", a broj računa: "338-440-2252094-054" zamjenjuje se brojem: "132-010-2026124-122".

 

5. Ovaj Pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH".

 

Broj 05-02-2-4155/20-12

Februra 2023. godine

Sarajevo

 

Ministrica

Jelka Milićević, s. r.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

TAGOVI:

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.