Pravilnik

Upis u jedinstveni sistem registracije, kontrole i naplate doprinosa

06.10.2023. 12:00 / Izvor: Službene novine Federacije BiH
regist

U Pravilniku o podnošenju prijava za upis i promjene upisa u Jedinstveni sistem registracije, kontrole i naplate doprinosa

Službene novine Federacije BiH, broj 77/23, 06.10.2023. godine

 

Na osnovu člana 16. Zakona o jedinstvenom sistemu registracije, kontrole i naplate doprinosa ("Službene novine Federacije BiH", br. 42/09, 109/12, 86/15, 30/16 i 96/21), federalni ministar finansija donosi

 

PRAVILNIK

O IZMJENI I DOPUNI PRAVILNIKA O PODNOŠENJU PRIJAVA ZA UPIS I PROMJENE UPISA U JEDINSTVENI SISTEM REGISTRACIJE, KONTROLE I NAPLATE DOPRINOSA

 

Član 1.

U Pravilniku o podnošenju prijava za upis i promjene upisa u Jedinstveni sistem registracije, kontrole i naplate doprinosa ("Službene novine Federacije BiH", br. 73/09, 38/10, 77/10, 9/11, 1/13, 83/14, 1/15, 48/16, 25/17, 53/19, 93/19, 105/21 i 20/22), iza člana 9. dodaje se novi član 9a., koji glasi:

 

"Član 9a.

Fizičko lice rezident Federacije Bosne i Hercegovine – obveznik uplate doprinosa, koje ima zasnovan radni odnos u inostranstvu, na osnovu ugovora o radu zaključenim neposredno sa inostranim poslodavcem, podnosi prijavu za upis u Jedinstveni sistem prema mjestu prebivališta.

Lice iz stava 1. ovog člana podnosi prijavu osiguranja u Jedinstveni sistem na obrascu JS3100. Prijava se može podnijeti i elektronskim putem (JS3100E).

Prijava osiguranja podnosi se u roku od sedam dana od dana zasnivanja radnog odnosa. Uz prijavu osiguranja dostavlja se i dokaz o zasnivanju radnog odnosa kod inostranog poslodavca (ugovor o radu ili potvrda inostranog poslodavca ili sl.)."

 

Član 2.

U članu 19. stav 1., iza riječi: "a obveznik uplate doprinosa iz čl." dodaje se broj: "9a." i zarez.

 

Član 3.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH".

 

Broj 04-02-2-6041/23

Sarajevo14. septembra 2023. godine

 

Ministar

Toni Kraljević, s. r.

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

TAGOVI:

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.