Izmjena pravilnika

Održavanje premjera katastra zemljišta i katastra nekretnina

17.11.2023. 08:00 / Izvor: Službene novine Federacije BiH
katastar

Pravilniku o održavanju premjera, katastra zemljišta i katastra nekretnina

Službene novine Federacije BiH, broj 89/23

Na osnovu člana 210. Zakona o premjeru i katastru nekretnina ("Službeni list SRBiH", br. 22/84, 12/87, 26/90, 36/90, "Službeni list RBiH", br. 4/93 i 13/94 i "Službene novine Federacije BiH", broj 61/22), člana 85. Zakona o premjeru i katastru zemljišta ("Službeni list SRBiH", broj 14/78, 12/87, 26/90, "Službeni list RBiH", broj 4/93, 13/94 i "Službene novine Federacije BiH", broj 61/22), koji se na osnovu člana IX.5.(1) Ustava Federacije Bosne i Hercegovine primjenjuju kao federalni zakoni, direktor Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove donosi
 

PRAVILNIK

O DOPUNAMA PRAVILNIKA O ODRŽAVANJU PREMJERA KATASTRA ZEMLJIŠTA I KATASTRA NEKRETNINA


 

Član 1.
 

U Pravilniku o održavanju premjera, katastra zemljišta i katastra nekretnina ("Službene novine Federacije BiH", broj 87/22), u članu 13. iza stava (1) dodaju se novi st. (2) do (12), koji glase:

"(2) Promjene podataka o korisniku u bazi podataka katastra nekretnina iz stava (1) ovog člana provode se na osnovu pravosnažne odluke suda ili drugog nadležnog organa, kao i na osnovu ugovora, samo pod uvjetom da su nekretnine označene po važećoj katastarskoj evidenciji i da je dokazan pravni slijed do osobe upisane u bazi podataka katastra nekretnina.

(3) Podaci o korisniku za fizičke osobe upisuju se velikim slovima i sadrže:

- korisnik (prezime, ime jednog roditelja, ime, djevojačko prezime),

- adresa korisnika (općina/grad, naseljeno mjesto, ulica i kućni broj).

(4) Pri upisivanju podataka o korisniku sve riječi pišu se u nominativu.

(5) Podaci o korisniku za pravne osobe sadrže:

- identifikacijski broj (ID),

- naziv iz ovlaštenog registra,

- adresu (općina/grad, naseljeno mjesto, ulica i kućni broj).

(6) Unos podataka o korisniku vrši se na način da se podaci o njima preuzimaju iz Centralne evidencije jedinstvenih matičnih brojeva građana, odnosno registara pravnih osoba koje vode ovlaštene institucije, a kad to nije moguće vrši se direktni unos u BPKN.

(7) Podaci o adresi korisnika preuzimaju se iz baze podataka adresnog registra, a kad to nije moguće vrši se direktni unos u BPKN.

(8) Ako su podaci o nekretnini upisani u katastru nekretnina i zemljišnoj knjizi u svemu usaglašeni, provođenjem upisa promjene u bazi podataka zemljišne knjige, automatski se preuzimaju podaci o korisniku u bazu podataka katastra nekretnina.

(9) Pojam nekretnine usaglašene u svemu podrazumijeva da su podaci o nekretnini upisani u A list (broj, podbroj, službena površina, način korištenja i naziv), kao i podaci o korisniku i vlasniku upisani u B list (prezime, ime oca, ime i obim prava u slučaju fizičke osobe, naziv firme u slučaju pravne osobe), baze podataka zemljišne knjige i baze podataka katastra nekretnina identični.

(10) Provjeru i verifikaciju usaglašenosti podataka o nekretninama upisanih u katastru nekretnina i zemljišnoj knjizi provodi po službenoj dužnosti općinski/gradski organ uprave nadležan za poslove održavanja premjera i katastra nekretnina. Verifikacija usaglašenosti podataka u bazi podataka katastra nekretnina provodi se na nivou katastarske parcele uz obavezno evidentiranje verifikacije u bazi podataka katastra nekretnina.

(11) Prije pokretanja provođenja promjena u bazi podataka katastra nekretnina, općinski/gradski organ uprave nadležan za poslove održavanja premjera i katastra nekretnina obavezan je izvršiti verifikaciju usaglašenosti podataka na nekretninama. Katastarski informacioni sistem onemogućava pokretanje provođenja promjena u bazi podataka katastra nekretnina do okončanja verifikacije usaglašenosti podataka na nekretninama.

(12) Nakon verifikacije usaglašenosti podataka o nekretninama u bazi podataka katastra nekretnina, katastarski informacioni sistem obavještava zemljišnoknjižni informacioni sistem o izvršenom postupku verifikacije.".

Član 2.
 

Iza člana 21. dodaje se novi član 21a., koji glasi:

"Član 21a.

(1) Ukoliko su podaci o nekretnini upisani u katastru nekretnina i zemljišnoj knjizi u svemu usaglašeni, prijava promjene podataka korisnika na nekretnini u bazi podataka katastra nekretnina (BPKN) automatski se registruje u katastarskom informacionom sistemu, provođenjem promjene u bazi podataka zemljišne knjige (BPZK).

(2) Do stvaranja tehničkih uvjeta za automatsku registraciju u katastarskom informacionom sistemu, nadležna služba za katastar dužna je na osnovu pravosnažnog rješenja o promjeni ZK ureda po službenoj dužnosti osigurati usaglašenost podataka BPKN sa BPZK. Po zaprimljenom pravosnažnom rješenju o promjeni, općinski/gradski organ uprave nadležan za poslove održavanja premjera i katastra nekretnina promjenu provodi u BPKN po službenoj dužnosti.".

Član 3.
 

Iza člana 95. dodaje se novi član 95a. koji glasi:

"Član 95a.

(1) Prijavni list, izrađen i ovjeren od strane općinskog/gradskog organa uprave nadležnog za poslove održavanja premjera i katastra nekretnina, dostavlja se u analognom obliku nadležnom zemljišnoknjižnom uredu.

(2) Ako su podaci o nekretnini upisani u katastru nekretnina i zemljišnoj knjizi u svemu usaglašeni, podaci premjera iz prijavnog lista A (oblik, površina i način korištenja nekretnine) nakon zaključenja promjene u bazi podataka katastra nekretnina automatski se prosljeđuju zemljišnoknjižnom informacionom sistemu, bez dostavljanja analognog prijavnog lista.

(3) Ako podaci o nekretnini upisani u katastru nekretnina i zemljišnoj knjizi nisu u svemu usaglašeni, a zemljišna knjiga uspostavljena prema podacima novog premjera, podaci premjera (oblik, površina i način korištenja nekretnine), nakon zaključenja promjene u bazi podataka katastra nekretnina automatski se prosljeđuju zemljišnoknjižnom informacionom sistemu, a općinski/gradski organ uprave nadležan za poslove održavanja premjera i katastra nekretnina dostavlja prijavni list A u analognom obliku zemljišnoknjižnom uredu.".

Član 4.
 

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH".

Broj 01-02-1-2108-10/2023
13. novembra 2023. godine
Sarajevo

 


Direktor
Željko Obradović, s. r.

 
 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

TAGOVI:

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.